66 ICm 1790/2015
66 ICm 1790/2015-36 (KSPH 36 INS 4127/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem nám. Kinských 5, Praha 5, rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v právní věci žalobce Šustrová anonymizovano , anonymizovano , bytem Petrovice 19, 386 01 Osek, zast. obecným zmocněncem Ing. Jiřím Plickou, bytem Jince 147, 262 23 Čenkov, proti žalovanému Matco, s. r. o., IČ 26425033, se sídlem Opatovická 1659/4, 110 00 Praha 1, zastoupen: Mgr. et Mgr. Janou Sekyrovou, advokátkou, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Žaloba ve znění, že přihlášená pohledávka věřitele č. 7 (věřitel Matco, s.r.o., se sídlem Opatovická 1659/4, 110 00 Praha 1 přihlášená jako vykonatelná ve výši 30.026,-Kč) není ve výši 25.387,-Kč po právu, se z a m í t á.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení ve výši 10.164,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalované.

Odůvodnění:

Žalobkyně se svým návrhem domáhala, aby soud rozhodl, že pohledávka věřitele č. 7 (věřitel Matco, s.r.o., se sídlem Opatovická 1659/4, 110 00 Praha 1 přihlášená jako vykonatelná ve výši 30.026,-Kč) není ve výši 25.387,-Kč po právu. Žalobkyně při jednání uváděla, že nepopírá existenci pohledávky, pokud se jedná o jistinu ve výši 4.639,-Kč, ale popírá existenci zbývající části pohledávky ve výši 25.387,-Kč, kdy dle jejího názoru se jedná o příslušenství v nepřiměřené výši. Žalobkyně potvrdila, že byl vydán platební rozkaz, tento platební rozkaz nabyl právní moci, ze strany žalobkyně nebyl podáván odpor. Rovněž tak žalobkyně potvrdila, že bylo vydáno usnesení OS Prachatice, kterým byl nařízen výkon rozhodnutí na základě výše uvedeného pravomocného platebního rozkazu.

Žalovaná společnost s žalobou nesouhlasila, odkazovala na ustanovení § 410 odst. 3 insolvenčního zákona, to s ohledem na skutečnost, když o pohledávce žalované bylo pravomocně rozhodnuto soudem.

K důkazu byla provedena přihláška žalované do insolvenčního řízení KSPH 36 INS 4127/2010 vedeného u KS v Praze spolu s přílohami, platební rozkaz OS Prachatice ze dne 23.09.2008, č.j. 12 Ro 1046/2008-21, s doložkou právní moci, usnesení OS Prachatice, č.j. 6 Nc 1456/20009-5, smlouva o revolvingovém úvěru ze dne 19.02.2003, spis KS v Praze, sp.zn. KSPH 36 INS 4127/2010.

Podle § 410 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon (dále jen IZ ) jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená.

Z provedeného dokazování vyplynulo, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení vedeného vůči žalobkyni svoji pohledávku z revolvingového úvěru, uzavřeného mezi žalobkyní a právním předchůdcem žalovaného. Ve věci byl vydán platební rozkaz OS v Prachaticích dne 23.9.2008, který nabyl právní moci dne 20.12.2008. Platebním rozkazem byla žalobkyni uložena povinnost zaplatit žalovanému částku 5.839,-Kč spolu se smluvním úrokem z prodlení ve výši 0,1% denně z této částky od 19.4.2007 do zaplacení a spolu s částkou 7.251,-Kč a náklady řízení ve výši 12.024,-Kč. Vzhledem k tomu, že na základě výše uvedeného platebního rozkazu nebyly soudem uložené částky ze strany žalobkyně žalovanému uhrazeny, byl podán návrh na výkon rozhodnutí a OS v Prachaticích nařídil dne 19.1.2009 exekuci na majetek žalobkyně. Při zvláštním přezkumném jednání, konaném dne 17.4.2015 dlužnice pohledávku žalovaného popřela co do výše v částce 25.387,-Kč, co do částky 4.639,-Kč pohledávku uznala.

S ohledem na výše uvedené tedy soud žalobu v plném rozsahu zamítl, když žalobkyně (dlužnice) v rámci svého popěrného úkonu neuvedla žádné skutečnosti, které by mohly být důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce ve smyslu § 410 odst. 3 insolvenčního zákona.

Pokud se jedná o náklady řízení, soud přiznal žalovanému ve smyslu § 142 odst. 1 o.s.ř. náhradu nákladů řízení, když tento měl ve věci plný úspěch. Žalovanému byly přiznány náklady řízení ve výši 10.164,-Kč, skládající se z odměny advokáta ve smyslu § 7 a § 11 advokátního tarifu ve výši 7.500,-Kč (3 úkony právní služby), náhrady hotových výdajů v celkové výši 900,-Kč ve smyslu § 13 odst. 1, 3 advokátního tarifu a DPH.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 5. listopadu 2015

Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Kasardová