66 ICm 1773/2015
66 ICm 1773/2015-164 (KSPH 36 INS 4127/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem nám. Kinských 5, Praha 5, rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v právní věci žalobkyně Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Petrovice 19, 386 01 Osek, zast.: Ing. Jiřím Plickou,nar. 29.6.1964, Čenkov 66, 262 23 Jince, pro doručení P.O.Box 21, 198 21 Praha 98, proti žalovanému Finančnímu úřadu pro Jihočeský kraj, se sídlem Mánesova 1803/3a, 370 01 České Budějovice

o určení pravosti pohledávky,

takto:

I. Žaloba ve znění ,,přihlášená pohledávka věřitel č. 21 (věřitel Finanční úřad pro Jihočeský kraj, přihlášená jako vykonatelná ve výši 234.594,-Kč), se popírá co do pravosti, důvodu a výše,, s e z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Žalobkyně (dlužnice v insolvenčním řízení vedeném u KS v Praze pod sp.zn. KSPH 36 INS 4127/2010) se svoji žalobou, podanou dne 6.5.2015 domáhala vydání rozhodnutí, kterým by soud rozhodl že pohledávka věřitele č. 21 (Finanční úřad pro Jihočeský kraj), přihlášená jako vykonatelná ve výši 234.594,-Kč není po právu. To poté, co při přezkumném jednání, konaném dne 17.4.2015 výše uvedenou pohledávku dlužnice popřela.

Žalovaný se k věci vyjadřoval ve svém podání ze dne 14.1.2016, kdy navrhoval žalobu v plném rozsahu zamítnout. Žalovaný ve svém vyjádření uváděl, že jím přihlášená pohledávka do insolvenčního řízení se skládá z dílčích pohledávek, pohledávka je v celkové výši 243.389,-Kč, když tato je v celé výši pohledávkou vykonatelnou, ve výši 225.118,-Kč pohledávkou zajištěnou a ve výši 18.271,-Kč pohledávkou nezajištěnou. Žalovaný pak ve svém podání rekapituloval jednotlivé dílčí pohledávky a odkazoval na rozhodnutí, která byla ve věci vydána jak příslušnými orgány žalovaného, tak Krajským soudem v Českých Budějovicích a Nejvyšším správním soudem ČR.

V rámci dokazování byly provedeny jednotlivé listinné důkazy, a to protokol o zvláštním přezkumném jednání ze dne 17.04.2015, přihláška pohledávky věřitele č. 21 spolu s přílohami, výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě ze dne 12.05.2009 (FÚ Vimperk) včetně dokladů o přijetí, rozhodnutí o povolení splátek daně a příslušenství daně ze dne 21.09.2009 (FÚ Vimperk) včetně dokladů o přijetí, žádost o splátkový kalendář ze dne 20.08.2009, výzva k podání daňového přiznání ze dne 03.03.2006 (V-2269/2005), výzva k podání daňového přiznání ze dne 08.08.2006 (V-498/2006), platební výměr na daň z převodu nemovitostí ze dne 26.09.2006 (V-2269/2005), platební výměr na daň darovací ze dne 19.05.2008 (V-498/2006), dodatečný platební výměr ze dne 05.12.2008, rozhodnutí o odvolání č.j. 2717/09-1100 ze dne 21.05.2009 (finanční ředitelství v Českých Budějovicích), rozhodnutí Ministerstva financí o přezkoumání rozhodnutí finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 01.04.2010, rozhodnutí finančního ředitelství v Českých Budějovicích o návrhu na obnovu řízení ze dne 26.09.2011, rozhodnutí Generálního finančního ředitelství o odvolání proti rozhodnutí finančního ředitelství Českých Budějovicích ze dne 24.08.2012, kterým byl zamítnut návrh na obnovu řízení, rozsudek KS v Českých Budějovicích č.j. 10AF23/2013-97, rozsudek NSSČR ze dne 23.04.2014, usnesení ÚSČR, IV. ÚS 2257/14 ze dne 02.06.2015.

Z provedených důkazů měl soud za prokázané, že dne žalobkyně uzavřela dne 13.5.2005 kupní smlouvu, ke které se vázala povinnost podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí (V-2269/2005, Katastrální úřad ve Strakonicích) , kdy žalobkyně toto daňové přiznání nepodala, soud měl rovněž za prokázané, že ze strany žalobkyně nebylo podáno ani daňové přiznání v souvislosti s darovací smlouvou, uzavřenou žalobkyní dne 29.12.2005 (V-498/2006, Katastrální úřad ve Strakonicích). Dlužnici pak byla doměřena daň ve výši 179.876,-Kč Finančním úřadem ve Vimperku, odvolání žalobkyně bylo následně zamítnuto Finančním ředitelstvím v Českých Budějovicích. Stejně tak nebylo vyhověno návrhu žalobkyně na obnovu řízení, odvolání proti tomuto rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích bylo potvrzeno rozhodnutím Generálního finančního ředitelství. Krajským soudem v Českých Budějovicích byla zamítnuta i správní žaloba, Nejvyšším správním soudem ČR nebylo vyhověno ani kasační stížnosti žalobkyně. Ústavním soudem ČR byla odmítnuta rovněž i ústavní stížnost žalobkyně.

Ze strany žalovaného tak následně byla do insolvenčního řízení dlužnice přihlášena pohledávka v celkové výši 243.389,-Kč (dodatečný platební výměr ze dne 9.7.2008 na daň z příjmů fyzických osob ve výši 45.705,-Kč, přihlášeno 15.579,-Kč, spolu s vyměřeným úrokem z prodlení, daň z příjmu fyzických osob dle daňového přiznání ze dne 9.10.2006 ve výši 4.380,-Kč, daň z příjmu fyzických osob dle daňového přiznání ze dne 2.4.2007 ve výši 5.106,-Kč spolu s úrokem z prodlení a penále, daň darovací dle platebního výměru ze dne 19.5.2008 ve výši 27.363,-Kč, daň darovací dle platebního výměru ze dne 19.5.2008 ve výši 2.736,-Kč (přihlášeno 1.236,-Kč) spolu s vyměřeným úrokem z prodlení, daň z převodu nemovitostí dle platebního výměru ze dne 26.9.2006 ve výši 20.919,-Kč (přihlášeno 17.010,-Kč), spolu s penále ve výši 11.832,-Kč a pohledávka ve výši 205,-Kč na dani z nemovitostí dle daňového přiznání ze dne 1.2.2010.

Podle § 410 odst. 3 insolvenčního zákona, jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená.

Podle § 410 odst. 1 insolvenčního zákona není-li stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až 202.

Podle § 199 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil, lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Podle § 199 odst. 3 insolvenčního zákona pak v žalobě podle výše uvedeného odst. 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Podle § 199 odst. 2 insolvenčního zákona jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

S ohledem na výše uvedené soud rozhodl ve věci tak, jak je uvedeno výše ve výrokové části tohoto rozsudku, když soud neshledal žádné skutečnosti ve smyslu § 410 odst. 3 insolvenčního zákona, tedy že jsou zde skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená. Žalobkyně pak žádné takové skutečnosti v průběhu řízení ani netvrdila, když za tuto skutečnost nelze považovat v žalobě uvedené tvrzení, že jsou zde dále skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, podřaditelné pod ustanovení § 268 odst. 1 písm. h o.s.ř. s přihlédnutím k ust. § 181 odst. 1,2, písm. a i písm. i) DŘ tj. výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat a pro nařízení exekuce (daňové) nebyly splněny zákonné podmínky . Rovněž s ohledem na výše uvedené soud již neřešil otázku žalované částky, když popřená pohledávka byla ve výši 243.594,-Kč (pohledávka původně přihlášená Finančním úřadem ve Strakonicích ve výši 243.389,-Kč a ve výši 205,-Kč přihlášená Finančním úřadem ve Vimperku), když se jednalo u všech dílčích pohledávek o pohledávky vykonatelné a žalobkyní žalovaná výše pohledávky byla nižší, než celková výše pohledávky přihlášené.

Pokud se jedná o náklady řízení, soud nepřiznal náhradu nákladů řízení žádnému z účastníků, když žádný z nich ani náhradu nákladů řízení nepožadoval.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 20. září 2016

Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Petra Venhodová