66 ICm 1476/2016
Jednací číslo: KSPH 66 ICm 1476/2016-64 (KSPH 66 INS 26000/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško, ve věci žalobce LIQUDATORS v.o.s., IČO 24817465, se sídlem Radhošťská 1942/2, 13000 Praha 3, insolvenční správce dlužníka VAPROSTAV s.r.o., IČ 27916774, zast. JUDr. Pavlem Glazunovem, advokátem, se sídlem Na Harfě 935/5D, 190 00 Praha 9, proti žalovanému GALLORANTE a.s., IČO 28217934, se sídlem Ke Kapličce 635, 252 41, Dolní Břežany, zast. JUDr. Miroslavem Enžlem, advokátem, se sídlem Chlumova 20, 130 00 Praha 3

o žalobě na určení pravosti pohledávky,

takto:

I. Žaloba žalobce LIQUDATORS v.o.s., IČO 24817465, ve znění: a) Určuje se, že pohledávka žalovaného za dlužníkem VAPROSTAV s.r.o., IČ 27916774, se sídlem Ke Kapličce 469, 252 41 Dolní Břežany ve výši 60.000,- Kč, jejímž důvodem vzniku je smluvní pokuta podle čl. IV. smlouvy o úvěru č. 200370/12U ze dne 05.04.2012 uzavřené s původním věřitelem EKVITA INVEST, a.s., IČ 28371216, evidovaná v insolvenčním řízení dlužníka sp. zn. KSPH 66 INS 26000/2015 pod č. P24/1, není po právu.

b) Určuje se, že pohledávka žalovaného za dlužníkem VAPROSTAV, s.r.o., IČ 27916774, se sídlem Ke Kapličce 469, 252 41 Dolní Břežany ve výši 1.200.000,-Kč, jejímž důvodem vzniku je smluvní pokuta podle čl. IV. smlouvy o úvěru č. 200370/12U ze dne 05.04.2012 uzavřené s původním isir.justi ce.cz

věřitelem EKVITA INVEST, a.s., IČ 28371216, evidovaná v insolvenčním řízení dlužníka sp. zn. KSPH 66 INS 2600/2015 pod č. P24/2, není po právu.

c) Určuje se, že pohledávka žalovaného za dlužníkem VAPROSTAV, s.r.o., IČ 27916774, se sídlem Ke Kapličce 469, 252 41 Dolní Břežany ve výši 389.377,- Kč, jejímž důvodem vzniku je zákonný úrok z prodlení ze smluvních pokut podle č. IV. smlouvy o úvěru č. 200370/12U ze dne 05.04.2012 uzavřené mezi původním věřitelem EKVITA INVEST, a.s., IČ 28371216, evidovaná v insolvenčním řízení dlužníka sp. zn. KSPH 66 INS 26000/2015 pod č. P24/3, není po právu do výše 62.525,-Kč a je po právu do výše 326.852,-Kč.

d) Určuje se, že pohledávka žalovaného za dlužníkem VAPROSTAV, s.r.o., IČ 27916774, se sídlem Ke Kapličce 469, 252 41 Dolní Břežany ve výši 195.500,- Kč, jejímž důvodem vzniku je smluvní pokuta podle čl. IV. smlouvy o úvěru č. 200484/14U ze dne 24.01.2014 uzavřené s původním věřitelem EKVITA INVEST, a.s., IČ 28371216, evidovaná v insolvenčním řízení dlužníka sp. zn. KSPH 66 INS 26000/2015 pod č. P24/4, není po právu.

e) Určuje se, že pohledávka žalovaného za dlužníkem VAPROSTAV, s.r.o., IČ 27916774, se sídlem Ke Kapličce 469, 252 41 Dolní Břežany ve výši 1.300.000,-Kč, jejímž důvodem vzniku je smluvní pokuta podle čl. IV. smlouvy o úvěru č. 200484/14U ze dne 24.01.2014 uzavřené s původním věřitelem EKVITA INVEST, a.s., IČ 28371216, evidovaná v insolvenčním řízení dlužníka sp. zn. KSPH 66 INS 26000/2015 pod č. P24/5, není po právu.

f) Určuje se, že pohledávka žalovaného za dlužníkem VAPROSTAV, s.r.o., IČ 27916774, se sídlem Ke Kapličce 469, 252 41 Dolní Břežany ve výši 60.539,- Kč, jejímž důvodem vzniku je zákonný úrok z prodlení ze smluvních pokut podle čl. IV. smlouvy o úvěru č. 200484/14U ze dne 24.01.2014 uzavřené mezi původním věřitelem EKVITA INVEST, a.s., IČ 28371216, evidovaná v insolvenčním řízení dlužníka sp. zn. KSPH 66 INS 26000/2015 pod č. P24/6, není po právu do výše 1.763,-Kč a je po právu do výše 58.776,-Kč.

g) Určuje se, že pohledávka žalovaného za dlužníkem VAPROSTAV, s.r.o., IČ 27916774, se sídlem Ke Kapličce 469, 252 41 Dolní Břežany ve výši 30.000,- Kč, jejímž důvodem vzniku je smluvní pokuta podle čl. IV. smlouvy o úvěru č. 200493/14U ze dne 10.03.2014 uzavřené mezi původním věřitelem EKVITA

INVEST, a.s., IČ 28371216, evidovaná v insolvenčním řízení dlužníka sp. zn. KSPH 66 INS 26000/2015 pod č. P24/8, není po právu.

h) Určuje se, že pohledávka žalovaného za dlužníkem VAPROSTAV, s.r.o., IČ 27916774, se sídlem Ke Kapličce 469, 252 41 Dolní Břežany ve výši 200.000,- Kč, jejímž důvodem vzniku je smluvní pokuta podle čl. IV. smlouvy o úvěru č. 200493/14U ze dne 10.03.2014 uzavřené mezi původním věřitelem EKVITA INVEST, a.s., IČ 28371216, evidovaná v insolvenčním řízení dlužníka sp. zn. KSPH 66 INS 26000/2015 pod č. P24/9, není po právu, s e z a m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce se svojí žalobou domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že jednotlivé dílčí části pohledávky č. 24, přihlášené žalobcem do insolvenčního řízení dlužníka VAPROSTAV s.r.o., IČ 27916774, se sídlem Ke Kapličce 469, 252 41 Dolní Břežany nejsou zcela, nebo částečně p právu. To pak konkrétně -pohledávka žalovaného za dlužníkem ve výši 60.000,-Kč, jejímž důvodem vzniku je smluvní pokuta podle čl. IV. smlouvy o úvěru č. 200370/12U ze dne 05.04.2012 uzavřené s původním věřitelem EKVITA INVEST, a.s., IČ 28371216 -pohledávka žalovaného za dlužníkem ve výši 1.200.000,-Kč, jejímž důvodem vzniku je smluvní pokuta podle čl. IV. smlouvy o úvěru č. 200370/12U ze dne 05.04.2012 uzavřené s původním věřitelem EKVITA INVEST, a.s., IČ 2837121 -pohledávka žalovaného za dlužníkem ve výši 389.377,-Kč, jejímž důvodem vzniku je zákonný úrok z prodlení ze smluvních pokut podle č. IV. smlouvy o úvěru č. 200370/12U ze dne 05.04.2012 uzavřené mezi původním věřitelem EKVITA INVEST, a.s., IČ 28371216, do výše 62.525,-Kč -pohledávka žalovaného za dlužníkem ve výši 195.500,-Kč, jejímž důvodem vzniku je smluvní pokuta podle čl. IV. smlouvy o úvěru č. 200484/14U ze dne 24.01.2014 uzavřené s původním věřitelem EKVITA INVEST, a.s., IČ 28371216 -pohledávka žalovaného za dlužníkem ve výši 1.300.000,-Kč, jejímž důvodem vzniku je smluvní pokuta podle čl. IV. smlouvy o úvěru č. 200484/14U ze dne 24.01.2014 uzavřené s původním věřitelem EKVITA INVEST, a.s., IČ 28371216 -pohledávka žalovaného za dlužníkem ve výši 60.539,-Kč, jejímž důvodem vzniku je zákonný úrok z prodlení ze smluvních pokut podle čl. IV. smlouvy o úvěru č. 200484/14U ze dne 24.01.2014 uzavřené mezi původním věřitelem EKVITA INVEST, a.s., IČ 28371216, do výše 1.763,-Kč -pohledávka žalovaného za dlužníkem ve výši 30.000,-Kč, jejímž důvodem vzniku je smluvní pokuta podle čl. IV. smlouvy o úvěru č. 200493/14U ze dne 10.03.2014 uzavřené mezi původním věřitelem EKVITA INVEST, a.s., IČ 28371216 -pohledávka žalovaného za dlužníkem ve výši 200.000,-Kč, jejímž důvodem vzniku je smluvní pokuta podle čl. IV. smlouvy o úvěru č. 200493/14U ze dne 10.03.2014 uzavřené mezi původním věřitelem EKVITA INVEST, a.s., IČ 28371216

Výše uvedené dílčí části pohledávky insolvenční správce popřel na přezkumném jednání konaném dne 5.4.2016, žaloba byla podána 4.5.2016.

Jménem žalovaného se ve věci podrobně vyjádřil svým podáním ze dne 1.7.2016 jeho právní zástupce, který s žalobou vyslovil nesouhlas a tuto navrhoval v plném rozsahu zamítnout.

Ve věci bylo jednáno dne 29.9.2016, k důkazu bylo provedeno: -smlouva o úvěru č. 200370/12U, včetně dodatků I.,II.,III., na č.l. 10-16 -smlouva o úvěru č. 200484/14U, včetně dodatku I., č.l. 17-20 -smlouva o postoupení pohledávky č.l. 21-22 -přihláška pohledávek oprávněného do exekučního řízení č.l. 23-27 -smlouva o postoupení pohledávky včetně oznámení o postoupení pohledávky č.l. 28- 34 -doplnění přihlášky pohledávky, notářský zápis JUDr. Račokové, č.l. 35-40 -protokol z přezkumného jednání ve věci KSPH 66 INS 26000/2015 -přihláška věřitele č. 24 GALLORANTE a.s. do insolvenčního řízení KSPH 66 INS 26000/2015 a to včetně příloh -smlouva o úvěru č. 200493/14U

Žalobce uváděl, že jednotlivé dílčí položky, které byly uplatněny žalovaným v rámci insolvenčního řízení jako pohledávky za úpadcem VAPROSTAV, s.r.o., a které byly ze strany insolvenčního správce (žalobce), popřeny jsou nároky ze smluvních pokut a úroky z těchto smluvních pokut. Žalobce uváděl, že smluvní pokuty byly sjednány nepřiměřeně vysoké a jsou tak v rozporu s dobrými mravy a jako takové jsou pak i neplatné.

Z provedeného dokazování měl soud za prokázané, že mezi dlužníkem a právním předchůdcem žalobce, společností EKVITA INVEST, a.s., IČ 28371216, se sídlem Jateční 1195, 272 01 Kladno (pohledávky původního věřitele za dlužníkem byly původně postoupeny na společnost ARDESTIC s.r.o., IČ 29013330, se sídlem Ke Kapličce 469, Dolní Břežany (smlouva o postoupení pohledávky ze dne 24.7.2015) a následně pak na žalovaného (smlouva o postoupení pohledávky ze dne 19.8.2015) byly uzavřeny úvěrové smlouvy, a to smlouva č. 200370/12U ze dne 5.4.2012, ve znění dodatků ze dne 5.4.2012, 8.8.2012 a 5.4.2013, smlouva č. 200493/14U ze dne 10.3.2014 a smlouva č. 200484/14U ze dne 24.1.2014 ve znění nedatovaného dodatku. Jistiny z výše uvedených úvěrů činily částky 6 mil. Kč, 4 mil. Kč a 6,5 mil. Kč, všechny úvěry byly poskytovány jako úvěry podnikatelské, pro účely neplnění ze strany dlužníka byly sjednány smluvní pokuty ve výši 30% z aktuálně vyčerpaných a nesplacených úvěrových prostředků v případě prodlení dlužníka se splácením o více jak 10 dnů, v případě prodlení delším než 30 dnů pak byla sjednána smluvní pokuta ve výši 0,15% denně, v případě s prodlení s placením úroků byla sjednána smluvní pokuta ve výši 1% z každé jednotlivé splátky, a to při prodlení delším jak 10 dnů (smlouva č. 200370/12U, čl. IV.), ve výši 0,5% z aktuálně vyčerpaných a nesplacených úvěrových prostředků a to pro každou splátku v případě prodlení dlužníka se splácením úroku o více jak 15 dnů, v případě prodlení se splácením jistiny delším než 30 dnů, nebo v případě vstupu dlužníka do insolvenčního řízení pak byla sjednána smluvní pokuta ve výši 20% z aktuálně vyčerpaných a nesplacených úvěrových prostředků (smlouva č. 200493/14U, čl. IV. A smlouva č. 200484/14U, čl. IV.)

Žalobce ve své žalobě nezpochybňoval výši jednotlivých dílčích pohledávek vyčíslených žalovaným, žalobce namítal, jak již bylo uvedeno, nepřiměřenost výše smluvních pokut.

Dne 14.2.2014 byl rovněž sepsaný JUDr. Bohumilou Račokovou, notářkou v Kladně, notářský zápis, kterým byla uzavřena dohoda o splnění závazku se svolením k vykonatelnosti, mezi původním věřitelem a dlužníkem, v rámci které byla uzavřena dohoda ohledně plnění ze smlouvy o úvěru č. 200484/14U a dlužník tak dal souhlas s vykonatelností svých závazků z uvedené smlouvy, tedy i s vykonatelností smluvních pokut.

Podle § 39 zákona č. 40/1964 Sb. (dále jen OZ) neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

Podle § 544 OZ sjednají-li strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda.Smluvní pokutu lze sjednat jen písemně a v ujednání musí být určena výše pokuty nebo stanoven způsob jejího určení.

Podle § 545 OZ nevyplývá-li z ujednání o smluvní pokutě něco jiného, je dlužník zavázán plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, i po jejím zaplacení.

Podle § 497 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník (ObchZ) smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Podle § 502 ObchZ od doby poskytnutí peněžních prostředků je dlužník povinen platit z nich úroky ve sjednané výši, jinak v nejvyšší přípustné výši stanovené zákonem nebo na základě zákona.

Podle § 503 ObchZ závazek platit úroky je splatný spolu se závazkem vrátit použité peněžní prostředky.

Podle § 505 ObchZ zanikne-li nebo zhorší-li se za trvání smlouvy zajištění závazku vrátit poskytnuté peněžní prostředky, je dlužník povinen doplnit zajištění na původní rozsah. Jestliže tak dlužník neučiní v přiměřené lhůtě, může věřitel od smlouvy odstoupit a požadovat, aby dlužník vrátil dlužnou částku s úroky. Odstoupení věřitele od smlouvy nemá vliv na zajištění závazků z této smlouvy.

Podle § 506 ObchZ je-li dlužník v prodlení s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce, je věřitel oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat, aby dlužník vrátil dlužnou částku s úroky.

Podle § 301 ObchZ nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, a to až do výše škody vzniklé do doby soudního rozhodnutí porušením smluvní povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Podle § 6 zákona č. 89/2012 občanský zákoník (ObcZ) každý má povinnost jednat v právním styku poctivě. Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.

Podle § 7 ObchZ má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře.

Podle § 8 ObchZ zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.

Podle § 580 ObcZ neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.

Podle § 588 ObcZ soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému.

Podle § 2395 ObcZ smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

S ohledem na výše uvedené měl tedy soud za prokázané, jak již bylo výše uvedeno, že mezi dlužníkem a právním předchůdcem žalovaného, byly uzavřeny tři úvěrové smlouvy, na jejichž základě bylo dlužníkovi řádně poskytnuto ve smlouvách uvedené plnění. Smlouvy byly uzavřeny jako smlouvy podnikatelské, dlužník nebyl v postavení spotřebitele. Dlužník oproti tomu věřiteli (právnímu předchůdci žalovaného) z těchto smluv řádně neplnil a z toho důvodu bylo vůči dlužníkovi uplatněno právo na zaplacení smluvních pokut a zákonného úroku v prodlení tak, jak bylo uvedeno v příloze smlouvy o postoupení pohledávky a jak je uvedeno na čl. 23 až 27 spisu a jak bylo uplatněno ze strany žalovaného v přihlášce do tohoto insolvenčního řízení dlužníka VAPROSTAV s.r.o., IČ 27916774. Insolvenční správce takto uplatněné pohledávky při přezkumném jednání popřel z důvodu rozporu s dobrými mravy, v rámci podané žaloby pak nezpochybňoval výši žalovaným uplatněných pohledávek, ale zpochybňoval samotný vznik dílčích pohledávek jako takových, a to, jak již rovněž bylo uvedeno, pro rozpor s dobrými mravy.

Soud po provedení uvedených důkazů a jejich zhodnocení v souvislosti ve smyslu § 132 o.s.ř. žalobu neshledal důvodnou a k závěru o neplatnosti částí smluvních ujednání, ze kterých žalovaný dovozoval právo na jím uplatněné pohledávky, nedospěl. Smlouvy o úvěru byly uzavřeny mezi podnikateli, nebylo tedy možné použít příslušná ustanovení směřující k ochraně práv spotřebitele. Pokud se jedná o smluvní pokuty a jejich výši, soud neshledal nepřiměřenou jejich výši, jakož ani okolnosti při jejich uzavírání, které by se příčily dobrým mravům, když žalobce pak ani takovouto skutečnost netvrdil. To jak ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 513/1991 Sb., tak ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Vzhledem k tomu, že obě smluvní strany byli podnikatelé, lze předpokládat větší schopnost porozumět obsahu smlouvy a nelze dlužníkovi poskytovat ochranu v rozsahu, jako by mohla přicházet v úvahu v případě jeho postavení jako spotřebitele.

Je třeba také zmínit, že na nepřiměřenost smluvní pokuty nelze usuzovat z její celkové výše, je-li důsledkem prodlení a s tím spojeným navyšováním této smluvní pokuty s ohledem na dobu trvání prodlení, když dlužník mohl růstu celkové výše smluvní pokuty zabránit splněním své povinnosti. Rovněž nelze nepřihlédnout, že v přímě časové souvislosti s uzavřením úvěrových smluv byl sepsán i notářský zápis, ve kterém vyslovil dlužník souhlas s vykonatelností svých závazků ze smluv. S přihlédnutím k této skutečnosti a s ohledem k tomu, že na straně dlužníka byl podnikatel, nelze předpokládat, že by si dlužník nebyl vědom svých závazků. Byť podmínky úvěrových smluv byly pro dlužníka tvrdé, soud tyto neshledává v rozporu s dobrými mravy, dlužníkovi byly známé a ten si musel být vědom následků, v případě neplnění ze smlouvy.

V daném případě nelze ve vztahu k dlužníkovi ani přehlédnout motivační funkci sjednaných smluvních pokut, když soud nepředpokládá, že by úvěrové smlouvy byly ze strany dlužníka uzavírány bez přihlédnutí k podmínkám ve smlouvách sjednaných. V opačném případě by pak totiž bylo možné dovozovat od počátku srozumění dlužníka s neuhrazením jeho závazků.

S ohledem na výše uvedené tedy soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozsudku a žalobu v plném rozsahu zamítl.

Pokud se jedná o náklady řízení, tyto soud úspěšnému žalovanému nepřiznal s ohledem na ustanovení § 202 insolvenčního zákona.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 6. října 2016

Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Martina Šedivá