66 ICm 1219/2016
Jednací číslo: 66 ICm 1219/2016-38 (KSPH 66 INS 32196/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem mgr. Jaroslavem Vaško, ve věci žalobce CREX, s.r.o., IČ: 24739715, se sídlem: Na Lysinách 457/20, 147 00 Praha 4, zast.:Mgr. Martinem Kašparem, advokátem, se sídlem Nad Rokoskou 1228, 182 00 Praha 8, proti žalované JUDr. Ing. Kristýně Fronc Chaloupecké, IČ: 72537426, se sídlem: Zemské právo 1574/3, 102 00 Praha, insolvenční správkyni dlužníka Kateřiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Mírové nám. 35, 440 01 Louny

o žalobě na určení pravosti pohledávky,

takto:

I. Řízení se co do částky 317,37 Kč z a s t a v u j e .

II. Žaloba se co do částky 30.400,-Kč z a m í t á.

III. Žalobce je povinen žalované zaplatit náhradu nákladů řízení ve výši 8.228,-Kč a to do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalované.

Odůvodnění :

Žalobce se svojí žalobou domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužnicí Kateřinou anonymizovano pohledávku ve výši 30.717,37,-Kč. Jednalo se o část pohledávky přihlášené žalobcem do insolvenčního řízení vedené proti dlužnici u krajského isir.justi ce.cz soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 66 INS 32196/2015, pohledávka byla přihlášená v celkové výši 34.113,37,-Kč a byla tvořena jistinou ve výši 250,-Kč, smluvní pokutou ve výši 30.400,-Kč, smluvním úrokem ve výši 266,-Kč, zákonným úrokem z prodlení ve výši 51.37,-Kč a náklady řízení ve výši 3.146,-Kč. Pohledávka byla přezkoumána na přezkumném jednání dne 22.3.2016, jednalo se o pohledávku nezajištěnou, nevykonatelnou. Ze strany insolvenčního správce byla tato pohledávka uznána v částce 967,37,-Kč, ve zbytku 33.146,-Kč insolvenční správce pohledávku popřel.

V průběhu jednání vzal žalobce svoji žalobu v částce 317,37 Kč zpět a požadoval nadále aby bylo rozhodnuto o částce 30.400,-Kč, kdy tato částka představovala dlužnicí neuhrazenou smluvní pokutu za dobu prodlení od 25.2.2013 do 24.1.2016, tzn. za dobu 152 týdnů.

Žalovaná insolvenční správkyně navrhovala žalobu zamítnout s tím, že smluvní pokuta uplatněná ze strany žalobce je nepřiměřeně vysoká, když její výše fakticky činí 11,428% z dlužné částky denně (dlužná částka 250,-kč). Taková výše smluvní pokuty je v rozporu s dobrými mravy a s ohledem na tuto skutečnost je pak ujednání o smluvní pokutě absolutně neplatné ve smyslu § 39 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ). Smlouva mezi dlužnicí a původním věřitelem byla rovněž uzavřena jako smlouva spotřebitelská a s ohledem na tuto skutečnost je ujednání o smluvní pokutě nepřípustné ve smyslu § 56, když se jedná o ujednání, které znamená k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

K důkazu bylo provedeno:

-spis vedený u KS v Praze pod sp. zn. KSPH 66 INS 32196/2015 zejména pak: návrh na povolení oddlužení vyhláška o zahájení insolvenčního řízení 66 INS 32196/2015-A-3 usnesení KSPH 66 INS 32196/2015-A-11 protokol z přezkumného jednání ze dne 22.03.2016 usnesení o schválení oddlužení-B-13 -rámcová smlouva o postoupení pohledávek příloha č. 1 ke smlouvě o postoupení pohledávek -objednávka č. 2535809 -smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací k objednávce č. 2535809 -faktura-daňový doklad č. 2010/2039 -oznámení o postoupení pohledávky-výzva k úhradě dlužné částky

Soud zhodnotil veškeré důkazy jednotlivě a v jejich souvislostech a dospěl k následujícím závěrům.

Po provedeném dokazování měl soud za prokázané, že mezi dlužnicí a právním předchůdcem žalobce, společností Mach3net s.r.o., IČ 27344860, se sídlem Žatec, Svatováclavská 1691, byla uzavřena smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, na jejímž základě se dlužnice zavázala hradit právnímu předchůdci žalobce za poskytování služeb elektronických komunikací měsíčně částku 250,-Kč. V čl. VI/6 smlouvy byla upravena smluvní pokuta pro případ prodlení s platbou odběratele. Výše smluvní pokuty byla stanovena částkou 200,-Kč za každý týden prodlení účastníka s uhrazením každé jednotlivé vyúčtované ceny a služby. Soud měl rovněž za prokázané, že ze strany dlužnice nebyla uhrazena platba za poskytování služeb za období měsíce června 2010 ve výši 250,-Kč. Rovněž tak měl soud za prokázané, že došlo k postoupení pohledávky ze společnosti Mach3net s.r.o. na žalobce, což vyplývalo ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 27.9.2010.

Podle § 39 OZ neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

Podle § 55 0Z smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Ujednání ve spotřebitelských smlouvách podle § 56 OZ jsou neplatná.

Podle § 56 OZ spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

S ohledem na výše uvedené tedy soud ve věci rozhodl tak, že řízení v rozsahu žalobcem částečného zpětvzetí zastavil a ve zbytku v částce 30.400,-Kč, odpovídající požadované smluvní pokutě zamítl.

To pak když soud přisvědčil žalované, že žalobcem požadovaná smluvní pokuta je ve výši, která je v rozporu s dobrými mravy a z toho důvodu je pak ustanovení čl. VI/6 smlouvy, upravující smluvní pokutu neplatné. K závěru o nepřiměřené výši smluvní pokuty soud dospěl vzhledem k výši požadované smluvní pokuty ve vztahu k předmětu plnění, když v případě pozdní úhrady jistiny ve výši 250,-Kč by smluvní pokuta za dobu dvou týdnů činila částku 400,-Kč. Je sice pravdou, že by smluvní pokuta měla v tomto případě plnit ve vztahu k odběratelům zejména motivační funkci, soud je ale toho názoru, že i v takovém případě by pak výše smluvní pokuty měla být přiměřená výši jistiny. To pak i s přihlédnutím k tomu, když ve smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací je sjednán úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Pokud se jedná o náhradu nákladů řízení, ve smyslu § 142 odst. 1 o.s.ř. přiznal soud žalovanému, který měl ve věci plný úspěch, náhradu nákladů řízení v celkové výši 8.228,-Kč, odpovídající odměně za dva úkony právní pomoci po 3.100,-Kč (§ 11/1 advokátního tarifu), za dvě paušální náhrady po 300,-Kč (§ 13 advokátního tarifu) a DPH, to při tarifní hodnotě 50 tis. Kč ve smyslu § 9 odst. 4 písm.c) vyhlášky č. 177/1996 Sb.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 11. října 2016

Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení Michaela Svozilová