661 NS 2221/2015


9... Ill |||| ||||||I||| |HII| II RRD231B1

?ZEZU nüpnnutEHÉndWICi-I HUHüU výhradně jen adresáta

Prahláienidumiujimaw '3. _ u Eisnłka lplsemnnstł byla ďůdánn.Odesílatel:

IE!" JD µµłłµlä 5

-5111 Ífhü'µKrajský suud 1' Praxe Náměstí Kinských 2345

dne-________________________ a I S'Smiµhüh ÉF ntníwąm :astiłenk± E _ ł ü±n nm uiuárnu-..a Fřlűµlm»µm'-I . .:Int =. áadresäu bila výzva. EI-hf sl mnm [pise mnm] W

1m Énn a připrn ení ÚDIUĚDHIEI'E

Eft ĚENHŘ DÚ 1'allrLaµ-'±STI'łuIIII'ZH RU KDUrm'itlicü lq r H ..r-

.H .r

--ł-püdplřdlułlmllłl

D Ulüíená zásilka :písemnum byla. w dne .................... ..It ........--hüdlilmýlµmll u Pratnie 51 adresát :äaiiku minn-.4mm

I: úlułní duté. bm mile na da dum admsátem ułíkłné uhránky dm' ........... hh-...W

.ln'rmíi rm a přijme ni 1.' ydäwj I'Izi Mobde' t 5 a s a h

9* a

Ěp. III. ma ms 2221x2915 H-l ü usnesení vs. lh 3m B

/

Aguiláă x / eneąc 252 ' _ "::"_"'""""'__-"Il h uąi*

Twil-

|-_|lL'lµjj.l-Ilj.JlLlll

1 z'KRAJSFÝ ?3: *u* HL?-Dďlr -dnă'J 25. UD.

rasl'llm l x .."

~ _-x łpüdnimdävajümhrfdmłmm

minn a příjmení mehr, kterł»ku přenala

'I'IIIh Huby, Hmi :ásillm přłm , k adruátm

i

hlinuji přeueti této :ăsillqr dm:Mis usnhr, která :iisiłhu přeuula

TYP I.

'I *I I

=1_ _ ___ "rllul'.|

azumeun-ummü

Markéta HfaVatá

Typ I.-Bnručnvání dn vlastníth rukou {§ 49 ndst.1, 2, 3 n. 5. ř.)

Prnhláąení dnmčujín'hn orgánu: n Přijeli zásilku..r [pí5emn05til byla ndepřenüdneJme nn a příjmení mehr. která Iäailku (písemnosti Ddepřela přijmnutü náiledtřeh üdepření přijetí Iásilky ipísernnnstił hyin pnakytnutü poučení ústně-předáním píäemnehn nn učení.

üdepření přijetí eásilky '[píaem nnstił byla ndüvndnenn -he: uvedeni düeedu.U H řádnemu dodání 1á5i1ky [piEemneätü nebyla pnskytnuta neehytnä snuiinnust dneJména a přijmení nsnhy, která nepnxkytla neehytnüu seučínnmt i: dndánł z-ä'silluq..r (piaemnustijü následcírh nepnskwnutí neehjrtne Süufiµlµlüili byla püskylnutn pnučení ÚSTFIĚ'-předáním píäem neho 1m učení.

Hepeshytnuti nezbytné seuíinnesü apnfíuam u'l! + i-I

r'µ'»řlj'. nu! I_.-._ I JJ. 'JHPĚ- '--łłr U Prntnľe adresät nebyl eastiíen a neb-,rtů moľné mu zanechat výzvu; Iäsiüa (mąenňm'sn/se vraci anudu dneŘ Fretnľe zásilku ip' ustłneb !1: nlnľne nupłyíµhtí1üdnüulnľitduehränx nresá 'vracise anudu .... .. ....

D Iäsilka {pí5emnnst:l byla ulniena a připravena III krmed nutí dne a 1G. dnem ed tnhn dne se pnvaiuje :a dnrufennu.

Markéta Hlavatá'I

Jmennaprumenl dnrumveheie: .... .. _ -'. .21 .Jr _r _.' .|' _,. "-"-l II, I H 'u l l' 'k I Fa mim "r pn-:lpis dmuiwetele ,II .I' .k ..I' H 'II'Spisová značkaz661NS 2221/2015 Identifikace dotazuz56869-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:05.05.2016 13:27 Kontrolu proved JIBeneąová Lucie

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzJUDr. Andree Kamil, nar. Typµins. IDzANDREE KAMI710921 1 21.09.1971, IČ: 66245192, správce obch.náz. advokát, ins. správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:4ebxtgx Stav DS Přístupná

Název DS Kamil Andree, firma: Kamil Andree-Insolvenční správce

IČ: 66245192

Adresa: Dolní náměstí 43/22, 77900 Olomouc, CZ nar. 21.09.1971

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjią»bvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresátzčvančara anonymizovano , anonymizovano , ?bmw podnikajíc: ID:ČVANČARJIŘÍ120377 1 IČ: 68986483, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Čvančara, J anonymizovano , 68986483 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------Tisk KSSTCAB Strana 1 z 1 AAM112R