65 ICm 436/2015
č.j. 65 ICm 436/2015-6 (KSPH 65 INS 22887/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v právní věci žalobce: Mgr. Petr anonymizovano , anonymizovano , se sídlem Nad Malým Mýtem 615/4, 147 00 Praha 4, insolvenční správce dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Školní 154, 256 01 Benešov, doručovací adresa: Pražská 67/3, 250 01 Brandýs nad Labem, proti žalovanému: GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, o určení popřené pohledávky rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného přihlášená v insolvenčním řízení na dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Školní 154, Benešov, vedené pod sp. zn. KSPH 65 INS 22887/2014, ve výši 162.173,03 Kč, není po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit ČR-prostřednictvím zdejšího soudu na soudním poplatku částku ve výši 5.000,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal ke zdejšímu soudu návrh, ve kterém uvedl, že byl zjištěn úpadek dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , a zároveň bylo rozhodnuto o řešení úpadku oddlužením. Žalovaná přihlásila do tohoto řízení vykonatelnou pohledávku za dlužníkem ve výši 162.173,03 Kč včetně příslušenství z titulu smlouvy o úvěru č. 3708523556 ze dne 21. 12. 2000. Vykonatelná pohledávka vyplývá z rozsudku Okresního soudu v Benešově, sp. zn. 6 C 534/2004, který nabyl právní moci 25. 8. 2004. Při přezkumném jednání žalobce jako insolvenční správce pohledávku popřel, a to dne 27. 1. 2015 celou. Důvodem popření pohledávky byla pravost, a to promlčení pohledávky. Věřitel nedoložil k přihlášce pohledávky listinu prokazující zahájení exekuce. Usnesením Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 65 INS 22887/2014-A-12 byl zjištěn úpadek dlužníka a zároveň soud dlužníkovi povolil oddlužení. Při přezkumném jednání konaném dne 27. 1. 2015, kterého se věřitel nezúčastnil, byla pohledávka žalovaného shora popřena insolvenčním správcem. Insolvenční správce podal podle § 199 odst. 1 žalobu v řádné lhůtě, insolvenční správce popřel pohledávku řádně podle § 192 IZ. Podle § 114b odst. 1 o.s.ř., vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu s výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2), a věcí uvedených § 118b a 120 odst. 2, místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a), nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému uložit usnesením, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuznává, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení. K podání vyjádření určí lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odst. 1 včas nevyjádří, ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu uplatňován žalobou, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen (§ 114b odst. 5 o. s. ř.). Soud ve věci vydal dne 15. 4. 2015 usnesení, které bylo žalované doručeno do datové schránky dne 16. 4. 2015 a ve kterém byla žalované uložena povinnost do 30 dnů od doručení tohoto usnesení, aby se písemně vyjádřila a v případě, že nárok zcela neuznává, vylíčila rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu a k vyjádření připojila listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označila důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaná byla zároveň poučena, že v případě, že ve stanovené lhůtě se nevyjádří, bude mít soud za to, že nárok žalobce uznává. Lhůta k vyjádření uplynula žalované dne 18. 5. 2015 s tím, že žalovaná se do současné doby nevyjádřila. Jelikož se žalovaná nevyjádřila včas, jak jí bylo uloženo výše citovaným usnesením, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení a jedná se o věc, ve které lze podle § 99 o. s. ř. uzavřít a schválit smír, platí ve smyslu ustanovení § 114b odst. 5 o. s. ř. právní fikce, že žalovaná nárok žalobce uznala, a proto soud rozhodl ve smyslu ust. § 153a odst. 3 o. s. ř. rozsudkem pro uznání. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., dle něhož účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Protože žalobci žádná náhrada nákladů nevznikla, soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku II. Soud postupem podle § 166 o. s. ř. rozhodl dle zákona 549/1991 Sb. o soudních poplatcích v platném znění (dále jen zákona ), a to § 11 odst. 2 písm. q) je insolvenční správce osvobozen od placení soudního poplatku a protože žalovaná neměla ve věci úspěch, uložil jí soud zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč dle položky 13 odst. 1 písm. a) jak uvedeno ve výroku III.

P o u č e n í : Do tohoto rozsudku pro uznání je odvolání přípustné, a to do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozsudku k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Způsobilým odvolacím důvodem

proti tomuto rozsudku jsou však jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o. s. ř., nebo skutečnosti a důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání. (§ 205b o.s.ř.). Do výroku o náhradě nákladů řízení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozsudku k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 15. června 2015

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Magdalena Potměšilová