65 ICm 4306/2015
č.j. 65 ICm 4306/2015-20 (KSPH 65 INS 16410/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou ve věci žalobce: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČO 41197518, se sídlem Orlická 4, 130 00 Praha proti žalované: Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Kutnohorská 809, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, t. č. K Trativodům 1014, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, o určení pravosti pohledávky,

takto:

I. U r č u j e s e , že pohledávka žalobce č. 1 přihlášená do insolvenčního řízení žalované vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 65 INS 16410/2015 ve výši 29.310,-Kč je nevykonatelná, nezajištěná a po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u soudu dne 13. 11. 2015 domáhal určení, že dílčí pohledávka č. 1 žalobce (věřitele č. 8) přihlášená do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem proti žalované, dlužnici Janě anonymizovano , pod sp. zn. 65 INS 16410/2015, dne 24. 8. 2015 ve výši 29.310,-Kč, je po právu. V žalobním návrhu uvedl, že pohledávka představuje dlužné pojistné a penále na zdravotním pojištění žalované. Žalovaná při přezkumném jednání konaném dne 5. 10. 2015 popřela pohledávku žalobce co do pravosti z důvodu uhrazení pohledávky. Insolvenční správce pohledávku nepopřel.

Žalovaná se k žalobě nevyjádřila.

Soud nařídil ve věci jednání, ke kterému se žalovaná i přes řádné doručení předvolání bez omluvy nedostavila, soud proto jednal v její nepřítomnosti v souladu s § 101 odst. 3 o.s.ř.

Podle § 192 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen IZ ) pravost, isir.justi ce.cz výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět.

Podle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Podle § 197 odst. 1 IZ výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do seznamu přihlášených pohledávek; takto upravený seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání. Věřitelům, kteří o to požádají, vydá insolvenční soud z tohoto seznamu výpis.

Podle § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 IZ tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Podle § 198 odst. 1 a 2 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. V žalobě podle odst. 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny zákonné podmínky pro projednání incidenční žaloby. Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 27. 7. 2015 pod č. j. KSPH 65 INS 16410/2015-A-8 byl zjištěn úpadek žalované, současně bylo povoleno řešení úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. David Termer se sídlem Opatovická 24/156, 110 00 Praha 1. Přihláškou doručenou soudu dne 24. 8. 2015 evidovanou v oddíle spisu P pod č. P8-1 přihlásil žalobce nezajištěnou pohledávku ve výši 29.310,-Kč představující dlužné pojistné a penále podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Z protokolu o přezkumném jednání konaném dne 5. 10. 2015, jehož se žalobce neúčastnil, a upraveného seznamu přihlášených pohledávek soud zjistil, že žalovaná popřela žalobcovu pohledávku zcela co do pravosti s odůvodněním, že tato pohledávka byla již strhávána exekučně v roce 2012, exekuce probíhala přes rok, poté skončila s tím, že je dluh zaplacen. Insolvenční správce pohledávku nepopřel. Vyrozumění insolvenčního správce o popření přihlášené pohledávky žalobce obdržel prostřednictvím poštovních služeb dne 2. 11. 2015, žalobce podal incidenční žalobu dne 13. 11. 2015. Na straně žalobce i žalované vystupují ti, kterým insolvenční zákon svěřuje aktivní a pasivní legitimaci, žalobce podal incidenční žalobu v zákonné lhůtě, jak stanoví § 198 odst. 1 IZ. Soud dospěl k závěru, že zákonné podmínky pro projednání této incidenční

žaloby jsou splněny, žaloba byla podána včas.

Z dalších důkazů provedených v průběhu řízení a to přihlášky pohledávky žalobce soud zjistil, že podle Vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období od 16. 2. 2011 do 26. 7. 2015, vystaveného dne 6. 8. 2015 žalobcem, má za žalovanou pohledávku na penále ve výši 29.310,-Kč. Z platebního výměru č. 2140503907 ze dne 8. 12. 2005, vydaného žalobcem, soud zjistil, že žalovaná byla povinna k úhradě částky 29.310,-Kč se splatností dne 3. 1. 2006, platební výměr byl vykonatelný k datu 19. 1. 2006. Usnesením Okresního soudu v Kolíně č. j. 35 E 242/2006-18, ze dne 8. 2. 2011, soud zjistil, že plátce mzdy žalované byl vyzván, aby ode dne doručení tohoto usnesení pokračoval ve srážkách ze mzdy povinné k uspokojení pohledávky žalobce tak, aby došlo k celkové úhradě dlužné částky ve výši 29.710,-Kč, neboť usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci dnem 14. 6. 2006.

Na základě provedeného dokazování má soud za prokázaný následující skutkový stav: žalobce přihlásil svoji pohledávku, v částce 29.310,-Kč. Dlužná částka představuje dlužné penále, ačkoli pohledávka byla přihlášena jako dlužné pojistné a penále. Žalovaná na dluh žalobci ničeho nezaplatila. Žalovaná na přezkumném jednání konaném dne 5. 10. 2015 popřela pohledávku žalobce co do pravosti z důvodu její neexistence. Žalovaná se k předmětnému incidenčnímu sporu nevyjádřila, nedostavila se k nařízenému jednání, soud proto vycházel z provedených důkazů. Insolvenční spráce pohledávku nepopřel.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 160 odst. 1 IZ incidenční spor se projedná a rozhodne na návrh oprávněné osoby, podaný v rámci insolvenčního řízení u insolvenčního soudu; tento návrh má povahu žaloby.

Podle § 120 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ) účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede. Podle odst. 2 věty druhé téhož ustanovení neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud při zjišťování skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny.

Podle § 134 o.s.ř. Listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal, a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno.

Po právní stránce dospěl soud k závěru, že žalobce má pohledávku za žalovanou podle zákona 592/1992 Sb O pojistném na všeobecném zdravotním pojištění v platném znění a to dle § 15 má nárok na úhradu dlužného pojistného, neboť listinnými důkazy předloženými žalobcem, konkrétně přílohami jím přihlášené pohledávky P8-1 do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem pod sp. zn. KSPH 65 INS 16410/2015, jež jsou veřejnými listinami, na něž se vztahuje fikce pravdivosti předvídaná ustanovením § 134 o.s.ř., tuto skutečnost prokázal. Žalovaná žalobci na dlužném penále ničeho neuhradila, nic na svou obranu neuvedla, k jednání se nedostavila, proto soud na základě provedeného dokazování žalobě vyhověl v plném rozsahu.

O nákladech řízení soud rozhodl na základě ustanovení § 163 IZ podle ustanovení § 151 odst. 1 a 5 o.s.ř. a § 142 odst. 1 o.s.ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce měl ve věci plný úspěch, na nákladech řízení ničeho nepožadoval.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 23. srpna 2016

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení:

Magdalena Potměšilová