65 ICm 3066/2014
č. j. 65 ICm 3066/2014-47 (KSPH 35 INS 13556/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v právní věci žalobkyně: JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, se sídlem V korytech 972/12, 100 00 Praha 10 jako insolvenční správce dlužníka: Východočeská leasingová, spol. s.r.o., IČ: 44468105, Na Skalce 25, 251 70 Popovičky, právně zastoupena Mgr. Ing. Petrou Bělicovou, advokátkou, se sídlem Za Poříčskou bránou 334/4, 186 00 Praha 8, proti žalované: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., IČ: 61061344, se sídlem náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5-Stodůlky, zastoupené Mgr. Robertem Němcem, LL.M., advokátem se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1, o určení popřené pohledávky rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že právní úkon spočívající v tom, že dlužník uzavřel se žalovanou kupní smlouvu a smlouvu o postoupení pohledávek a převodu závazku v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou dne 30. 6. 2010 mezi dlužníkem a žalovanou, na základě které došlo k převodu leasingového portfolia smluv dlužníka na žalovanou s účinností od 1. 7. 2010 ve znění dodatku č. 1 a č. 2, je vůči majetkové podstatě dlužníka Východočeská leasingová, spol. s.r.o., IČ 44468105, se sídlem Popovičky, Na Skalce 25, n e ú č i n n ý.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 12.342,- Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám Mgr. Ing. Petry Bělicové, advokátky.

III. Žalovaná je povinna zaplatit ČR-prostřednictvím Krajského soudu v Praze na soudním poplatku částku ve výši 5.000,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet soudu č. 3703-8729111/0710, vedený u ČNB, VS: 4365306614.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se svým návrhem podaným ke zdejšímu soudu dne 17. 9. 2014 domáhala určení, že právní úkon spočívající v tom, že dlužník uzavřel se žalovanou Kupní smlouvu a Smlouvu o postoupení pohledávek a převodu závazků v souvislosti s Kupní smlouvou uzavřenou dne 30. 6. 2010 mezi dlužníkem a žalovanou, na základě které došlo k převodu leasingového portfolia smluv dlužníka na žalovanou s účinností ke dni 1. 7. 2010 ve znění dodatku č. 1 a č. 2, je vůči majetkové podstatě dlužníka Východočeská leasingová, spol. s r.o., IČ 44468105, se sídlem Na Skalce 25, 251 70 Popovičky, neúčinný. Žalobkyně rovněž požadovala náhradu nákladů řízení. Poukazovala na skutečnost, že dlužník převedl na žalovanou Kupní smlouvou plnění (leasingové smlouvy), jejichž hodnota byla výrazně vyšší než žalovanou uhrazená cena za převod ve výši 57.408.565,97 Kč. Žalovaná jakožto dceřiná společnost Komerční banky, a. s., musela o daňové exekuci na dlužníka vědět. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2010, čj. 21 Cdo 2281/2011, je dalším předpokladem odporovatelnosti to, že dlužníkům úmysl zkrátit jeho věřitele musel být znám druhé straně právního úkonu. Vzhledem k tomu, že úmysl dlužníka zkrátit jeho věřitele nemusí směřovat vůči konkrétním osobám, které mají za ním pohledávku, unese žalobkyně v tomto směru břemeno tvrzení a důkazní břemeno, i když nebude tvrdit a prokazovat, že druhá strana věděla o konkrétních věřitelích dlužníka; postačí, bude-li tvrdit a prokáže-li, že druhá strana musela v době právního úkonu vědět, že dlužník má alespoň jednu nesplacenou pohledávku a že dlužník vůči ní učinil právní úkon v úmyslu zmařit její uspokojení (uspokojení svého věřitele). Žalovaná a Komerční banka a. s. jsou osobami propojenými, když současným vlastníkem 50,1 % obchodního podílu žalované je právě Komerční banka a.s. Žalovaná tak věděla, že se z uvedené ceny za převod Kupní smlouvy uspokojí pouze jediný věřitel, který je s žalovanou propojen a žalovaná obdrží plnění v hodnotě neodpovídající obvyklé ceně za převod, kdy navíc po převedení leasingového portfolia na žalovanou nebyl dlužník dále schopen plnit své závazky vůči dalším věřitelům. Usnesením Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 35 INS 13556/2013-A-20 ze dne 19. září 2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Východočeská leasingová, spol. s r.o., IČ 44468105, se sídlem Na Skalce 25, 251 01 Popovičky, a na jeho majetek byl prohlášen konkurs, insolvenčním správcem byla ustanovena JUDr. Ing. Kristýna Chalupecká, se sídlem Stojanova 478, 686 01 Uherské Hradiště (pobočka V Korytech 972/12, Praha 10), v tomto řízení žalobkyně. Podle § 114b odst. 1 o. s. ř., vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu, s výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2) a věcí uvedených § 118b a 120 odst. 2, místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a), nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému uložit usnesením, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuznává, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení. K podání vyjádření určí lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odst. 1 včas nevyjádří ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu uplatňován žalobou, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen (§ 114b odst. 5 o. s. ř.). Soud ve věci vydal dne 5. ledna 2015 usnesení, které bylo žalované doručeno do datové schránky téhož dne, a ve kterém byla žalované uložena povinnost do 30 dnů od doručení tohoto usnesení, aby se písemně vyjádřil a v případě, že nárok zcela neuznává, vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaná byla zároveň poučena, že v případě, že ve stanovené lhůtě se nevyjádří, bude mít soud za to, že nárok žalobce uznává. Lhůta k vyjádření uplynula žalované dne 4. 2. 2015 s tím, že žalovaná se do stanovené zákonné lhůty nevyjádřila. Jelikož se žalovaná nevyjádřila včas, jak jí bylo uloženo výše citovaným usnesením, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení, a jedná se o věc, ve které lze podle § 99 o. s. ř. uzavřít a schválit smír, platí ve smyslu ustanovení § 114b odst. 5 o. s. ř. právní fikce, že žalovaná nárok žalobkyně uznala, a proto soud rozhodl ve smyslu ust. § 153a odst. 3 o. s. ř. rozsudkem pro uznání. Žalovaná prostřednictvím svého právního zástupce zaslala soudu dne 4. února 2015 oznámení o převzetí právního zastoupení žalované (udělila plnou moc k zastupování Mgr. Robertu Němcovi, LL.M.) a požádala o prodloužení lhůty k vyjádření k žalobě, kterou soud uložil usnesením ze dne 5. ledna 2015, čj.-9, a to o dalších 30 dnů z důvodu, že plnou moc obdržel právní zástupce žalované až ke konci měsíce ledna 2015 a jako další důvod uvedl složitost věci a seznámení se s podklady. K tomu soud uvádí, že vážný důvod ve smyslu tohoto ustanovení představuje jednak překážka (událost), která žalovanému objektivně (nezávisle na jeho vůli) zabránila písemně se vyjádřit ve věci ve stanovené lhůtě, popřípadě, která zabránila žalovanému, aby soudu byť jen sdělil, že u něj takový vážný důvod nastal, jednak okolnost žalovaným případně způsobenou nebo jinak zaviněnou, jestliže ji lze považovat-zejména za přihlédnutí ke všem okolnostem případu a k poměrům žalovaného-za ospravedlňující jeho nečinnost. Nastal-li u žalovaného takový vážný důvod, nelze mít za to, že by uznával nárok, který je vůči němu žalobou uplatňován, a že by proto bylo možné rozhodnout v jeho neprospěch rozsudkem pro uznání podle ustanovení § 153a odst. 3 o. s. ř. (21 Cdo 628/2013), z tohoto důvodu soud nepovažoval jako relevantní vážný důvod složitost věci či obdržení plné moci od klienta těsně před uplynutím lhůty k vyjádření, nehledě na to, že stanovená lhůta je lhůtou zákonnou (§ 114b odst. 2 o. s. ř.) a žalovaná byla poučena v souladu s ustanovením § 114b odst. 5 o. s. ř. a s ustanovením § 153a odst. 3 o. s. ř.), a proto rozhodl rozsudkem pro uznání.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., dle něhož účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobkyně byla v řízení zastoupena advokátem. Soud proto přiznal úspěšné žalobkyni plnou náhradu nákladů řízení. Ta se skládá z 3 úkonů právní služby podle § 9 Vyhlášky 177/1996 Sb. (1 úkon 3.100,-Kč, příprava a převzetí zastoupení, sepis žaloby) v celkové částce 9.400,-

Kč, 3x režijní paušál po 300,-Kč (podle § 13 odst. 3 Vyhlášky č. 177/1996 Sb.), DPH ve výši 2.142,-Kč, platební místo bylo stanoveno dle § 149 odst. 1 o. s. ř., celkem ve výši 12.342,-Kč.

Podle zákona 549/1991 Sb. o soudních poplatcích v platném znění (dále jen zákona ), a to § 11 odst. 2 písm. q) je insolvenční správce osvobozen od placení soudního poplatku, a protože žalovaná neměla ve věci úspěch, uložil jí soud zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč dle položky 13 odst. 1 písm. a) jak uvedeno ve výroku III, kdy soud doplnil rozsudek postupem podle § 166 o. s. ř.

P o u č e n í : Do tohoto rozsudku pro uznání je odvolání přípustné, a to do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozsudku k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Způsobilým odvolacím důvodem proti tomuto rozsudku jsou však jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o. s. ř., nebo skutečnosti a důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání. (§ 205b o. s. ř.). Do výroku o náhradě nákladů řízení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozsudku k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 20. července 2015

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Magdalena Potměšilová