65 ICm 1768/2016
č. j. 65 ICm 1768/2016-37 (KSPH 65 INS 25101/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl JUDr. Petrou Večeřovou jako samosoudkyní ve věci

žalobce: JUDr. Marek Pavlovský Ph.D., IČ 66242479, se sídlem Na Petřinách 1896/31, 162 00 Praha 6, insolvenční správce Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Kamenný přívoz 246 zastoupen JUDr. Ivanou Syrůčkovou, advokátkou se sídlem Plzeňská 4, 150 00 Praha 5

proti žalovanému: Petr anonymizovano , anonymizovano , se sídlem Kamenný přívoz 246, 252 82 Kamenný přívoz

o určení neúčinnosti právních úkonů

takto:

I. Určuje se, že darovací smlouva ze dne 5. 6. 2015 uzavřená mezi dlužníkem jako dárcem a žalovaným jako obdarovaným o převodu podílu o velikosti 1/4 pozemku parc.č.st. 779-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 246 (rodinný dům, Kamenný přívoz), pozemku parc.č. 308/87-zahrada, vše zapsáno na LV 1407 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, k.ú. Kamenný přívoz, je neúčinná.

II. Řízení o vydání plnění z darovací smlouvy uvedené ve výroku II. se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. isir.justi ce.cz (KSPH 65 INS 25101/2015) Odůvodnění:

1. Žalobce žalobou podanou u zdejšího soudu dne 24. 5. 2016 požadoval určení, že darovací smlouva ze dne 5. 6. 2015, kterou Zdeněk anonymizovano jako dárce daroval žalovanému spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech zapsaných na LV 407 u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ, obec Kamenný přívoz, je neúčinná, neboť tato smlouva byla uzavřená mezi osobami blízkými bez přiměřeného protiplnění, učiněná ve prospěch osoby dlužníkovi blízké, když k darování došlo 6. 5. 2015 a 7. 10. 2015 dlužník podal insolvenční návrh. V případě darování ve prospěch osoby blízké, je možné tomuto právnímu jednání odporovat, byl-li učiněn 3 roky před zahájením insolvenčního řízení. Toto bylo v tomto případě splněno.

2. Žalovaný se k návrhu vyjádřil tak, že se rozhodl pro výstavbu rodinného domu, který chtěl umístit na zadní zahradu našeho domu č.p. 246, protože nedostal stavební povolení, tak mu nezbylo, než stavbu pojmout jako přístavbu ke stávajícímu domu. Jelikož finanční odhad na tuto stavbu včetně úprav ve stávajícím domě, byl cca 2.000.000,-Kč, dohodl se s bratrem, že mu daruje svůj podíl, protože nechce v domě bydlet, bydlí zde naše matka a on ví, že kdyby se dostal do problémů s bydlením, tak se může kdykoli vrátit. Celá záležitost vznikla tím, že já investuji velké prostředky do úprav i samotné stavby, tímto dojde ke zhodnocení rodinného domu, když tento dům by zhodnotil i podíl na nemovitosti bratra. Nechtěl rozporovat skutečnost, že darovací smlouva je neplatná. Jednalo se však o férovou dohodu mezi ním a bratrem a chtěl by celou věc vyřešit smírnější cestou, tedy mimosoudně.

3. Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. KSPH 65 INS 25101/2015 bylo zjištěno: vyhláškou ze dne 7. 10. 2015 sp.zn. KSPH 65 INS 25101/2015-A-3 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , narozeného 19. 1. 1975 usnesením ze dne 29. 10. 2015 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno oddlužení sp.zn. KSPH 65 INS 25101/2015-A-8 usnesením ze dne 5. 1. 2016 bylo dlužníkovi schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře sp.zn. KSPH 65 INS 25101/2015-B-8 Ze soupisu majetkové podstaty ze dne 4. 12. 2015 zjistil, že předmětná nemovitost ve vlastnictví dlužníka, kterou daroval bratrovi, byla sepsána do majetkové podstaty z darovací smlouvy uzavřené mezi žalovaným Petrem anonymizovano a dlužníkem Zdeňkem anonymizovano , došlo k převodu vlastnictví nemovitých věcí, a to spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemku parc.č.st. 779-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 246 (rodinný dům, Kamenný přívoz), pozemku parc.č. 308/87-zahrada, vše zapsáno na LV 1407 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, k.ú. Kamenný přívoz

4. Podle ust. § 111 odst. 3 IZ právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné.

5. Podle ust. § 235 IZ jsou neúčinným právními úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů.

6. Podle § 240 odst. 2 právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku, má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, (KSPH 65 INS 25101/2015) který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Podle odstavce 3 právním úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké.

7. S poukazem na citovaná ustanovení a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě žalobě týkající se určení neúčinnosti právního úkonu vyhovět, protože dlužník byl prokazatelně v úpadku zejména formou insolvence, když soud rozhodl tak, že dlužníkovi k jeho návrhu povolil oddlužení a schválil splátkový kalendář. Jak sám dlužník uvedl, měl v době zahájení řízení 7 věřitelů s pohledávkami déle jak 6 měsíců po lhůtě splatnosti, které nebyl schopen splatit. Insolvenční návrh byl podán 7. 10. 2015, téhož dne byla zveřejněna vyhláška a darovací smlouvu žalovaný uzavíral už 5. 6. 2015 s dlužníkem, z toho vyplývá, že dlužník převedl na osobu blízkou nemovitý majetek bezplatně (bez přiměřeného protiplnění) a to v době, kdy byl prokazatelně v úpadku, což vyplývá z jeho návrhu, který podal následně. Soud tedy dospěl k závěru, že darovací smlouva je vůči věřitelům neúčinná, neboť byla zcela evidentně uzavírána s úmyslem zkrátit věřitele. Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku ad I.

8. Protože žalobce vzal žalobu v části, kde požadoval vydání protiplnění zpět do majetkové podstaty, soud řízení v této části v souladu s tímto dispozitivním projevem žalobce podle § 96 odstavec 1, 2, a 4 o.s.ř. zastavil.

9. O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst.1 o.s.ř. a § 163 a 202 odst. 1 IZ, neboť žalobce, který měl ve věci úspěch, by měl i právo na náhradu nákladů řízení. Žalobce se však tohoto práva výslovně vzdal. Soud tedy rozhodl, jak uvedeno ve výroku III. tohoto rozsudku.

10. O uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek bylo rozhodnuto dle ust. § 2 odst. 3, zák.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť žalobce, který je osvobozen od placení poplatku dle ust. § 11 odst. 2 písm. r) cit. zák., měl ve věci plný úspěch, proto povinnost zaplatit poplatek ze žaloby přechází na žalovaného dle ust. § 2 odst. 3 téhož zákona, jehož výše byla stanovena dle čl. II bod 1. a pol.2 písm. c) sazebníku k zákonu o soudních poplatcích.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Praha dne 8. ledna 2018

JUDr. Petra Večeřová samosoudkyně