65 ICm 1647/2014
č.j. 65 ICm 1647/2014-14 (KSPH 65 INS 1230/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v právní věci žalobce: CETELEM ČR, a.s., IČ 25085689, se sídlem Karla Engliše 5/3208 proti žalované: JUDr. Sylva Rychtalíková, insolvenční správce, se sídlem Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10, insolvenční správce úpadce Ludmila anonymizovano , anonymizovano , o určení popřené pohledávky rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení na dlužnici Ludmilu anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice vedené pod sp. zn. KSPH 65 INS 1230/2014 ve výši 185.471,86 Kč je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se svým návrhem podaným ke zdejšímu soudu domáhal určení, že jeho dílčí pohledávka č. 2 přihlášená do insolvenčního řízení na majetek dlužnice Ludmily anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice ve výši 185.471,86 Kč z titulu neplnění smlouvy o poskytnutí úvěru je po právu. Žalobce uvedl, že včas uplatnil své pohledávky za dlužníkem přihláškou do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze, když přihlásil své pohledávky v celkové výši 534.678,-Kč. Žalobce poskytl dlužníkovi úvěr na základě smlouvy o úvěru ze dne 5. 9. 2008 ve výši 404.050,-Kč, dlužník však své závazky řádně neplnil, žalobce tak odstoupil od smlouvy a pohledávka se stala splatnou dne 30. 6. 2011. Při přezkumném jednání konaném dne 15. 4. 2014 byla žalovaným jako insolvenčním správcem dlužníka popřena dílčí pohledávka č. 2 ve výši 185.471,86 Kč pro pravost, a to z důvodu, že popřená část pohledávky se skládá z úroků a pojistného naúčtovaného po datu úpadku dlužníka. Žalobce ve své žalobě argumentoval tím, že k uvedenému dni 30. 6. 2011 evidoval za dlužníkem splatnou dlužnou částku ve výši 376.693,48, která se skládala z dlužné jistiny ve výši 366.305,26 Kč, dlužného úroku ve výši 8.472,22 Kč, dlužných pokut ve výši 800,-Kč a dlužného pojistného ve výši 1.116,-Kč. Tyto částky tak byly splatné dne 30. 6. 2011 a nelze dle názoru žalobce tvrdit, že je žalobce naúčtoval až po datu úpadku, tedy 7. 2. 2014. Usnesením Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 65 INS 1230/2014-A-8 byl dne 7. 2. 2014 zjištěn úpadek dlužníka a zároveň soud povolil řešení jeho úpadku oddlužením. Při přezkumném jednání konaném dne 15. 4. 2014, kterého se věřitel nezúčastnil, byla dílčí pohledávka č. 2 žalobce popřena insolvenčním správcem, tedy žalovaným. Věřitel podal podle § 198 odst. 1 žalobu v řádné lhůtě. Podle § 114b odst. 1 o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu, s výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2) a věcí uvedených § 118b a 120 odst. 2, místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a), nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému uložit usnesením, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuznává, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení. K podání vyjádření určí lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odst. 1 včas nevyjádří ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu uplatňován žalobou, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen (§ 114b odst. 5 o. s. ř.). Soud ve věci vydal dne 4. 8. 2014 usnesení, které bylo žalovanému doručeno do vlastních rukou, a to do datové schránky, dne 6. 8. 2014 a ve kterém byla žalované uložena povinnost do 30 dnů od doručení tohoto usnesení, aby se písemně vyjádřil a v případě, že nárok zcela neuznává, vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaná byla zároveň poučena, že v případě, že ve stanovené lhůtě se nevyjádří, bude mít soud za to, že nárok žalobce uznává. Lhůta k vyjádření uplynula žalované dne 5. 9. 2014 s tím, že žalovaná se do současné doby nevyjádřila. Jelikož se žalovaná nevyjádřila včas, jak ji bylo uloženo výše citovaným usnesením a to ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení a jedná se o věc, ve které lze podle § 99 o. s. ř. uzavřít a schválit smír, platí ve smyslu ustanovení § 114b odst. 5 o. s. ř. právní fikce, že žalovaná nárok žalobce uznala a proto soud rozhodl ve smyslu ust. § 153a odst. 3 o. s. ř. rozsudkem pro uznání. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen o. s. ř.) za použití § 202 odst. 1 IZ, který uvádí, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. V tomto případě by tak úspěšnému žalobci náležela náhrada nákladů řízení. Jelikož však ve sporu na straně žalovaného vystupuje insolvenční správce, o náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 202 odst. 1 IZ, když důvody pro užití výjimky dle odst. 2 soud v tomto případě neshledal.

P o u č e n í : Do tohoto rozsudku pro uznání je odvolání přípustné, a to do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozsudku k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Způsobilým odvolacím důvodem proti tomuto rozsudku jsou však jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o. s. ř., nebo skutečnosti a důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání. (§ 205b o.s.ř.). Do výroku o náhradě nákladů řízení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozsudku k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 23. září 2014

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Magdalena Potměšilová