64 ICm 2255/2016
KSPH 64 ICm 2255/2016-112 KSPH 64 ICm 1836/2017-53 (KSPH 64 INS 6683/2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Grygarem, Ph.D., ve věci

žalobce: Pension FALCONI s.r.o., IČO 27935191, sídlem Sokolská 6/5, 280 02 Kolín, zastoupený advokátem Mgr. Tomášem Pelikánem , sídlem Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1-Malá Strana, proti žalovanému: Voleský a partneři, v.o.s., IČO: 26717514, sídlem Staropramenná 17, 150 00 Praha 5, insolvenčnímu správci dlužníka: PolyComp, a.s. , IČO: 25713051, sídlem na Hrázce 22, Kluk, 290 01 Poděbrady, zastoupenému advokátem Mgr. Janem Voleským , sídlem Viktora Huga 3559/6, 150 00 Praha 5, o vyloučení majetku z majetkové podstaty a ve věci žalobce: Voleský a partneři, v.o.s., IČO: 26717514, sídlem Staropramenná 17, 150 00 Praha 5, insolvenční správce dlužníka: PolyComp, a.s. , IČO: 25713051, sídlem na Hrázce 22, Kluk, 290 01 Poděbrady, zastoupený advokátem Mgr. Janem Voleským , sídlem Viktora Huga 3559/6, 150 00 Praha 5, proti žalovaným: 1) Pension FALCONI s.r.o., IČO 27935191, sídlem Sokolská 6/5, 280 02 Kolín, isir.justi ce.cz

zastoupenému advokátem Mgr. Tomášem Pelikánem , sídlem Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1-Malá Strana, 2) Tomáši anonymizovano , anonymizovano , bytem Sokolská 6, 280 02 Kolín, zastoupenému advokátem Mgr. Tomášem Pelikánem , sídlem Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1-Malá Strana, o prohlášení neúčinnosti právních jednání,

takto:

I. Zamítá se žaloba, jíž se žalobce Voleský a partneři, v.o.s., insolvenční správce dlužníka PolyComp, a.s., vůči žalovaným 1) Pension FALCONI s.r.o. a 2) Tomáši anonymizovano domáhal určení, že je vůči dlužníkovi a věřitelům dlužníka právně neúčinná kupní smlouva ze dne 19. 8. 2015, na základě které dlužník ve prospěch žalovaného Pension FALCONI s.r.o. pozbyl vlastnické právo k vozidlům: Ford Focus kombi, registrační značka 3S37341, VIN: WFONXXGCDN4K63114, Ford Focus kombi, registrační značka 3S37342, VIN: WFONXXGCDN4G02234, Škoda Fabia Combi, registrační značka 2S54416, VIN: TMBJB16Y523564147, Ford Transit, registrační značka 3S67841, VIN: WF0VXXTTFV4C62477, BMW X70, registrační značka 7S20312, VIN: WBAFE81010LZ72730, Ford Mondeo, registrační značka 9S58799, VIN: WF0EXXGBBE9J30941, Ford Connect, registrační značka 5S22374, VIN: WF0JXXTTPJ6J83951, Ford Focus, registrační značka 6S80425, VIN: WF0WXXGCDW7L22333, Ford Focus, registrační značka 6S80426, VIN: WF0WXXGCDW7L20357, Ford Focus, registrační značka 6S80427, VIN: WF0WXXGCDW7L20355, Ford Focus, registrační značka 6S80428, VIN: WF0WXXGCDW7L20313, Hyundai i40 wg, registrační značka 1SN5709, VIN: KMHLC81UACU005643, Hyundai i40 wg, registrační značka 1SN5369, VIN: KMHLC81UACU006473, Ford Transit 330M, registrační značka 2S53703, VIN: WF0LXXGBFL2T56649, HC Forklift CPCD 50, výrobní číslo 080205677, Desta DV35C2, výrobní číslo 3620169. II. Zamítá se žaloba, jíž se žalobce Voleský a partneři, v.o.s., insolvenční správce dlužníka PolyComp, a.s., vůči žalovaným 1) Pension FALCONI s.r.o. a 2) Tomáši anonymizovano domáhal určení, že je vůči dlužníkovi a věřitelům dlužníka právně neúčinná smlouva o přistoupení k dluhu ze dne 15. 9. 2015, na základě které dlužník, jednající členem představenstva Jiřím Černým, přistoupil k osobnímu dluhu Jiřího Černého, rodné číslo 760806/0944, vůči žalovanému Tomáši anonymizovano . III. Z majetkové podstaty dlužníka PolyComp, a.s., IČO: 25713051, sídlem na Hrázce 22, Kluk, 290 01 Poděbrady, se vylučuje motorové vozidlo Desta DV35C2, rok výroby 2000, výrobní číslo 3620169, a automobil Ford Transit 350L, registrační značka 3S67841, VIN: WF0VXXTTFV4C62477.

IV. Voleský a partneři, v.o.s., insolvenční správce dlužníka PolyComp, a.s., je povinen zaplatit Pensionu FALCONI s.r.o. a Tomáši anonymizovano na náhradě nákladů řízení částku 33 784 Kč a 12 028 Kč k rukám jejich zástupce, do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

1 Žalobou, doručenou soudu dne 26. 6. 2016, vedenou pod sp. zn. KSPH, se společnost Pension FALCONI s.r.o. proti společnosti Voleský a partneři, v.o.s. coby insolvenčnímu správci dlužníka PolyComp, a.s. domáhala vyloučení dvou vozidel z majetkové podstaty dlužníka, jak je specifikováno výše pod výrokem III. tohoto rozsudku.

2 Žalobou, doručenou soudu dne 12. 4. 2017, vedenou pod sp. zn. KSPH 64 ICm 1836/2017, se společnost Voleský a partneři, v.o.s. coby insolvenční správce dlužníka PolyComp, a.s., proti společnosti Pension FALCONI s.r.o. domáhala určení, jak je specifikováno výše pod výrokem I. tohoto rozsudku a rovněž proti Tomáši anonymizovano se domáhala určení, jak je specifikováno výše pod výrokem II. tohoto rozsudku.

3 Jelikož šlo o věci, které spolu skutkově souvisí, byla obě uvedená řízení postupem podle § 112 o.s.ř. spojena ke společnému řízení a projednání usnesením č.j. KSPH-107 ze dne 4. 10. 2017.

4 Voleský a partneři, v.o.s. coby insolvenční správce dlužníka PolyComp, a.s., vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 64 INS 6683/2016, tvrdil, že dlužník jako prodávající a Tomáš Hrouda jako kupující uzavřeli dne 19. 8. 2015 kupní smlouvu, jíž došlo k převodu vozidel specifikovaných ve výroku I., za kupní cenu 1.400.000,-Kč, avšak že obvyklá cena činila 2.292.000,-Kč dle znaleckého posudku Českého znaleckého ústavu č. 4971-16-2016, vypracovaného pro potřeby Policie ČR v rámci řízení proti Jiřímu Černému.

5 Voleský a partneři, v.o.s. coby insolvenční správce dlužníka PolyComp, a.s. tvrdil, že dlužník smlouvou ze dne 15. 9. 2015 přistoupil k dluhu Jiřího Černého vůči společnosti Pension FALCONI s.r.o., přestože k takovému jednání neměl právní důvod a za toto jednání neobdržel protiplnění.

6 Pension FALCONI s.r.o. tvrdil, že insolvenční správce dlužníka přípisem ze dne 20. 5. 2016 odstoupil od kupní smlouvy z 19. 8. 2015 z důvodu nezaplacení části kupní ceny. Dále Pension FALCONI s.r.o. tvrdil, že vzhledem k tomu, že je vlastníkem již pouze dvou vozidel, podal předmětnou vylučovací žalobu, neboť kupní cena 1.400.000 Kč byla uhrazena zcela, když část byla uhrazena převodem a část započtením oproti pohledávce ve výši 650.000,-Kč za dlužníkem ze smlouvy o přistoupení k dluhu, kterou Pension FALCONI s.r.o. nabyl od původního věřitele Tomáše Hroudy.

7 Z insolvenčního spisu dlužníka PolyComp, a.s., vedeného pod sp. zn. KSPH 64 INS 6683/2016 bylo zjištěno (a jak je soudu známo i z jeho úřední činnosti), že usnesením č. j. KSPH 64 INS 6683/2016-A-16 ze dne 26. 4. 2016 byl zjištěn úpadek dlužníka PolyComp, a.s., přičemž insolvenčním správcem byl ustanoven Voleský a partneři, v.o.s. a že dne 19. 5. 2016 insolvenční správce do soupisu majetkové podstaty dlužníka zahrnul mj. vozidla, specifikovaná ve výrocích I. a III. tohoto rozsudku.

Aplikované právní předpisy

8 Podle § 2 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ ) se incidenčním sporem rozumí spory vyvolané insolvenčním řízením, o kterých tak stanoví tento zákon, projednávané v rámci insolvenčního řízení.

9 Podle § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

10 Podle § 159 odst. 1 písm. b) IZ jsou incidenčními spory mj. spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení podle § 225 odst. 5.

11 Podle § 224 odst. 1 IZ insolvenční správce, který zapíše do soupisu věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáleží dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují, do soupisu poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo. Tuto osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvědčení. Osvědčení musí vždy obsahovat i uvedení důvodu, pro který insolvenční správce tento majetek sepsal. Podle odst. 2 téhož ustanovení vyrozumění podle odstavce 1 musí obsahovat i poučení o možnosti podat vylučovací žalobu a o následcích zmeškání lhůty k podání vylučovací žaloby; náležitosti tohoto vyrozumění stanoví prováděcí právní předpis.

12 Podle § 225 odst. 1 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Podle odst. 2 a odst. 3 téhož ustanovení musí být žaloba podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu. Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl.

13 Podle § 235 odst. 1 IZ jsou neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Podle odst. 2 neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba"), není-li dále stanoveno jinak.

14 Podle § 240 odst. 1 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. (2) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern21) , je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. (3) Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s

dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. (4) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění není a) plnění uložené právním předpisem, b) příležitostný dar v přiměřené výši, c) poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo d) právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka.

15 Podle § 242 odst. 1 IZ odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám. Má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám. Úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení.

16 Podle § 253 odst. 1 IZ nebyla-li smlouva o vzájemném plnění včetně smlouvy o smlouvě budoucí v době prohlášení konkursu ještě zcela splněna ani dlužníkem ani druhým účastníkem smlouvy, insolvenční správce může smlouvu splnit místo dlužníka a žádat splnění od druhého účastníka smlouvy nebo může odmítnout plnění. Podle odst. 2 jestliže se insolvenční správce do 30 dnů od prohlášení konkursu nevyjádří tak, že smlouvu splní, platí, že odmítl plnění; do té doby nemůže druhá strana od smlouvy odstoupit, není-li v ní ujednáno jinak. Podle odst. 3 je-li druhý účastník smlouvy povinen plnit ze smlouvy jako první, může své plnění odepřít až do té doby, kdy bude poskytnuto nebo zabezpečeno plnění vzájemné; to neplatí, jde-li o smlouvu uzavřenou druhým účastníkem po zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Podle odst. 4 odmítne-li insolvenční správce plnění, může druhý účastník smlouvy uplatňovat náhradu tím způsobené škody přihláškou pohledávky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne odmítnutí plnění. Pohledávky druhého účastníka z pokračování smlouvy po prohlášení konkursu jsou pohledávkami za majetkovou podstatou. Podle odst. 5 druhý účastník smlouvy se nemůže domáhat vrácení částečného plnění, k němuž došlo před rozhodnutím o úpadku, proto, že za toto plnění neobdržel od dlužníka vzájemné plnění.

17 Podle § 1872 odst. 1 OZ je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků.

18 Podle § 1876 odst. 2 OZ vyrovnal-li spoludlužník více, než činí jeho podíl, náleží od ostatních spoludlužníků náhrada; nemůže-li některý ze spoludlužníků splnit, rozvrhne se jeho podíl poměrným dílem na všechny ostatní.

19 Podle § 1892 odst. 1 OZ kdo bez dlužníkova souhlasu ujedná s věřitelem, že za dlužníka splní jeho dluh, stává se novým dlužníkem vedle původního dlužníka a je spolu s ním zavázán společně a nerozdílně.

Provedené důkazy a zjištěný skutkový stav 20 Z obsahu insolvenčního spisu vedeného pod sp. zn. KSPH 64 INS 6683/2016, soud rekapituluje, že je mu z úřední činnosti známo a rovněž nebylo mezi stranami sporné, že usnesením insolvenčního soudu ze dne 26. 4. 2016, č. j. KSPH 64 INS 6683/2016-A-16, byl zjištěn úpadek dlužníka PolyComp, a.s. a insolvenčním správcem byl ustanoven Voleský a partneři, v.o.s.

Insolvenční správce do soupisu majetkové podstaty dlužníka, který byl vyhotoven dne 19. 5. 2016 a soudu předložen dne 20. 5. 2016, zahrnul vozidla specifikovaná ve výroku I. tohoto rozsudku.

21 V rámci ustavení okruhu nesporných skutečností bylo soudem dále na základě shodných prohlášení účastníků zjištěno za nesporné, že dne 19. 8. 2015 byla uzavřena kupní smlouva mezi dlužníkem PolyComp, a.s. coby prodávajícím a Pension FALCONI s.r.o. coby kupujícím, jejímž předmětem byla vozidla specifikovaná ve výroku I. tohoto rozsudku, přičemž první splátka kupní ceny ve výši 750 000 Kč byla kupujícím uhrazena dne 19. 8. 2015. Dále účastníci označili za nesporné, že vozidla, která byla předmětem kupní smlouvy ze dne 19. 8. 2015, zahrnul insolvenční správce do soupisu majetkové podstaty, což společnosti Pension FALCONI s.r.o. oznámil dopisem ze dne 20. 5. 2016 a ze dne 26. 5. 2016, jakož mu i doručil odstoupení od výše uvedené kupní smlouvy. Mezi účastníky bylo rovněž nesporné, že na výzvu společnosti Pension FALCONI s.r.o. k vynětí majetku ze soupisu majetkové podstaty ze dne 9. 6. 2016 insolvenční správce nereagoval.

22 V řízení byly soudem provedeny následující listinné důkazy, z nichž bylo zjištěno: -smlouva o půjčce ze dne 10. 8. 2015, z jejíhož obsahu soud zjistil, že byla uzavřena mezi Tomášem Hroudou coby věřitelem a Jiřím Černým coby dlužníkem a jejímž předmětem bylo poskytnutí půjčky ve výši 750 000 Kč za výlučným účelem vkladu do společnosti PolyComp, a.s., přičemž Jiří Černý coby dlužník se zavázal půjčku, včetně sjednaného úroku ve výši 3% p.a., vrátit do 31. 10. 2015; -vkladový lístek Komerční banky, a.s. o vkladu Tomáše Hroudy jménem společnosti Pension FALCONI s.r.o. na bankovní účet společnosti PolyComp, a.s. ze dne 19. 8. 2015 ve výši 750 000 Kč.; -kupní smlouva ze dne 19. 8. 2015, z jejíhož obsahu soud zjistil, že společnost PolyComp, a.s. prodala vozidla specifikovaná ve výroku I. tohoto rozsudku společnosti Pension FALCONI s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 400 000 Kč, přičemž první splátku kupní ceny ve výši 750 000 Kč byla společností Pension FALCONI coby kupujícím uhrazena dne 19. 8. 2015 a zbývající část kupní ceny ve výši 650 000 Kč měla být kupujícím uhrazena do 15. 9. 2015; -smlouva o přistoupení k dluhu ze dne 15. 9. 2015, z jejíhož obsahu bylo zjištěno, že společnost PolyComp, a.s., zastoupená členem představenstva Jiřím Černým, přistoupila k dluhu Jiřího Černého ze smlouvy o půjčce ze dne 10. 8. 2015, a to z deklarovaného důvodu, že půjčka ve výši 750 000 Kč byla použita jako vklad do společnosti PolyComp, a.s.; -oznámení o postoupení pohledávky ze dne 17. 9. 2015, z jejíhož obsahu vyplývá, že Tomáš Hrouda postoupil svou pohledávku z titulu smlouvy o půjčce ze dne 10. 8. 2015 a smlouvy o přistoupení k dluhu ze dne 15. 9. 2015 společnosti Pension FALCONI s.r.o.; výše uvedené oznámení o postoupení pohledávky bylo Jiřím Černým, coby předsedou představenstva společnosti PolyComp, a.s., převzato dne 18. 9. 2015; -dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků ze dne 17. 9. 2015, opatřená ověřovacími doložkami pro vidimaci ze dne 30. 11. 2015 a dne 21. 6. 2017, z jejíhož obsahu soud zjistil, že společnosti Pension FALCONI s.r.o. a PolyComp, a.s. se dohodly na tom, že se pohledávka společnosti Pension FALCONI s.r.o. ve výši 750 000 Kč vůči společnosti PolyComp, a.s. z titulu smlouvy o přistoupení k dluhu ze dne 15. 9. 2015 a následnému postoupení pohledávky započte ve výši 650 000 Kč na pohledávku společnosti PolyComp, a.s. ve výši 650 000 Kč vůči Pension FALCONI s.r.o. z titulu nároku na uhrazení zbývající kupní ceny dle kupní smlouvy ze dne 19. 8. 2015; -e-mailová zpráva ze dne 23. 2. 2016 10:26, odeslaná ze schránky jcerny@polycomp.cz do schránky rmareckova@polycomp.cz, jejímž předmětem je přeposlaná zpráva ze schránky T.Hrouda@seznam.cz do schránky jcerny@polycomp.cz obsahující jako přílohu dohodu o vzájemném započtení pohledávek a závazků ze dne 17. 9. 2015, která je opatřena pouze

razítkem společnosti Pension FALCONI s.r.o., nikoliv již podpisem statutárního orgánu a razítkem společnosti PolyComp, a.s.; -soupis majetkové podstaty, vyhotovený dne 19.5.2016, z něhož se podává, že insolvenční správce zahrnul do majetkové podstaty dlužníka PolyComp, a.s. vozidla, která byla předmětem kupní smlouvy ze dne 19. 8. 2015 a která jsou specifikována ve výroku I. tohoto rozsudku; -odstoupení od kupní smlouvy ze dne 19. 8. 2015 a oznámení o zápisu automobilů do soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 20.5.2016, kterým insolvenční správce oznámil společnosti Pension FALCONI s.r.o., že z důvodu neuhrazení zbývající kupní ceny ve výši 650 000 Kč odstupuje od kupní smlouvy ze dne 19. 8. 2015 a že vozidla, která byla předmětem této kupní smlouvy, byla sepsána do majetkové podstaty dlužníka; toto vyrozumění insolvenčního správce bylo dle přiložené dodejky doručeno společnosti Pension FALCONI s.r.o. dne 7. 6. 2016; -výzva k vyřazení majetku ze soupisu majetkové podstaty ze dne 9. 6. 2016, z níž bylo zjištěno, že společnost Pension FALCONI s.r.o. se ohrazuje vůči postupu insolvenčního správce a žádá o vynětí vozidel specifikovaných ve výroku I. tohoto rozsudku ze soupisu majetkové podstaty dlužníka PolyComp, a.s.; -e-mailová zpráva ze dne 4. 8. 2016, kterou Ing. David Hrbek, Ph.D., zaslal Vladimíru Horákovi za účelem vyhotovení znaleckého posudku přehled vozidel ve vlastnictví společnosti PolyComp, a.s., včetně jejich registračních značek, kódů VIN a počtu ujetých kilometrů ke konci roku 2015; -listiny ze spisu Policie ČR, KŘP Středočeského kraje, ÚO Kolín, Oddělení hospodářské kriminality, vedeném pod sp. zn. KRPS-120881/TČ-2017-010481 (z č. l. 58, 59, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 158, 159 a 160 uvedeného spisu), tzn.: -příjmové pokladní doklady označené jako vklad společníka Jiřího Černého do společnosti PolyComp, a.s. ze dne 7. 8. 2015 ve výši 400 000 Kč, ze dne 13. 8. 2015 ve výši 100 000 Kč, ze dne 22. 8. 2015 ve výši 1 000 000 Kč, ze dne 6. 8. 2015 ve výši 80 000 Kč, ze dne 26. 8. 2015 ve výši 400 000 Kč, ze dne 30. 8. 2015 ve výši 500 000 Kč, ze dne 8. 9. 2015 ve výši 900 000 Kč a ze dne 1. 9. 2015 ve výši 900 000 Kč; -příjmové pokladní doklady označené jako vklad společníka Jiřího Černého do společnosti PolyComp, a.s. ze dne 6. 8. 2015 ve výši 80 000 Kč, ze dne 7. 8. 2015 ve výši 400 000 Kč a ze dne 13. 8. 2015 ve výši 100 000 Kč, opatřené ověřovací doložkou pro vidimaci; -vkladový lístek Komerční banky, a.s. o vkladu Jakuba Hrbka na bankovní účet společnosti PolyComp, a.s. ze dne 7.8.2015 ve výši 400 000 Kč; -e-mailová zpráva ze dne 7.8.2015 21:43, odeslaná ze schránky jcerny@polycomp.cz do schránky T.Hrouda@seznam.cz, v níž se sděluje, že byl proveden vklad ve výši 400 000 Kč na účet společnosti PolyComp, a.s. a že společnosti SWE Technologies bylo uhrazeno 400 000 Kč; -vkladový lístek Komerční banky, a.s. o vkladu Tomáše Hroudy jménem společnosti Pension FALCONI s.r.o. na bankovní účet společnosti PolyComp, a.s. ze dne 19. 8. 2015 ve výši 750 000 Kč; -úřední záznam, vyhotovený dne 4. 8. 2017, v němž Jiří Černý uvedl, že dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ze dne 17. 9. 2015 podepsal buď ihned 17. 9. 2015, nebo během následujících dvou dnů, přičemž originálem této listiny nedisponuje; -usnesení Policie ČR, KŘP Středočeského kraje, ÚO Kolín, Oddělení hospodářské kriminality, ze dne 17. 8. 2017, č. j. KRPS-120881-54/TČ-2017-010481-159, z jehož obsahu soud zjistil, že policejní orgán odložil trestní věc podezření ze spáchání poškození věřitele, kterého se měl dopustit Tomáš Hrouda, neboť nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků ze dne 17. 9. 2015 byla uzavřena později než dne 17. 9. 2015; -dohoda o zániku pohledávky ze dne 15. 9. 2015, z jejíhož obsahu soud zjistil, že Jiří Černý a společnosti PolyComp, a.s. se dohodly, že závazek společnosti PolyComp, a.s. vůči Jiřímu

Černému ve výši 750 000 Kč z titulu nároku na vrácení peněžitého vkladu do majetku společnosti PolyComp, a.s. zaniká; -část znaleckého posudku č. 4 971-16-2016 ze dne 22. 8. 2016 zpracovatele Česká znalecká, a.s., vyhotovená pro účely trestního řízení vedeného pod sp. zn. KRPS-120881-54/TČ-2017- 010481, týkající se ocenění vozidel, které byly předmětem kupní smlouvy ze dne 19. 8. 2015, z jejíhož obsahu se podává, že kupní cena neodpovídala tržní hodnotě těchto vozidel, stanovené na částku ve výši 2 292 000 Kč, a byla tak podhodnocená; -úřední záznam o podaném vysvětlení, vyhotovený v rámci trestního řízení vedeného pod sp. zn. KRPS-120881-54/TČ-2017-010481-159 dne 6. 9. 2016, v němž se Jiří Černý vyjadřuje k ekonomické situaci společnosti PolyComp, a.s. a jejímu fungování a k okolnostem prodeje vozidel ve vlastnictví společnosti PolyComp, a.s. společnosti Penzion FALCONI s.r.o.; -úřední záznam o podaném vysvětlení, vyhotovený v rámci trestního řízení vedeného pod sp. zn. KRPS-120881-54/TČ-2017-010481-159 dne 23. 1. 2017, v němž se Tomáš Hrouda vyjadřuje ke své spolupráci s Jiřím Černým a k okolnostem uzavření smlouvy o půjčce ze dne 10. 8. 2015 a následných právních jednáních ve vztahu ke společnosti PolyComp, a.s. a pronájmu vozidel této společnosti; -protokol o výslechu obviněného ze dne 18. 4. 2017, vyhotovený v rámci trestního řízení vedeného pod sp. zn. KRPS-120881-54/TČ-2017-010481-159, z jehož obsahu vyplývá, že se Jiří Černý vyjadřuje k ekonomické situaci společnosti PolyComp, a.s., jejímu fungování, k okolnostem prodeje vozidel společnosti Penzion FALCONI s.r.o., vkládání peněžních prostředků do společnosti PolyComp, a.s. a k prodeji jejího majetku; -úřední záznam o podaném vysvětlení, vyhotovený v rámci trestního řízení vedeného pod sp. zn. KRPS-120881-54/TČ-2017-010481-159 dne 15. 6. 2017, v němž se Tomáš Hrouda vyjadřuje k uzavřené smlouvě o půjčce ze dne 10. 8. 2015, kupní smlouvě ze dne 19. 8. 2015, smlouvě o přistoupení k dluhu ze dne 15. 9. 2015 a dohodě o vzájemném započtení pohledávek a závazků ze dne 17. 9. 2015; -e-mailová zpráva Ing. Davida Hrbka, Ph.D., společnosti Voleský a partneři, v.o.s. ze dne 7. 8. 2017, jejímž obsahem jsou skutečnosti zjištěné, jak je uvedeno níže, výslechem svědka Ing. Davida Hrbka, Ph.D.

23 Výslechem svědka Jiřího Černého bylo zjištěno, že do společnosti PolyComp, a.s. vstoupil v roce 2015 a vzhledem k neutěšené ekonomické a finanční situaci této společnosti si opakovaně za účelem financování jejího chodu půjčil peněžní prostředky od Tomáše Hroudy. O prodeji vozidel ve vlastnictví společnosti PolyComp, a.s. společnosti Penzion FALCONI s.r.o., jakož i o přistoupení společnosti PolyComp, a.s. k jeho dluhu z titulu smlouvy o půjčce ze dne 10. 8. 2015 a o částečném započtení na kupní cenu, minoritní spoluvlastníci společnosti PolyComp, a.s. (Hrbkovi) věděli a s tímto postupem souhlasili. Dobu uzavření jednotlivých smluv si vzhledem k časovému odstupu nevybavoval, nicméně vyloučil, že by smlouvy byly antedatovány nebo jinak pozměňovány.

24 Výslechem svědka Ing. Davida Hrbka, Ph.D., bylo zjištěno, že byl společníkem společnosti PolyComp, a.s., v níž působil jako obchodní ředitel. vypověděl, že se domnívá, že Jiří Černý, na popud Tomáše Hroudy, poté, co se stal majoritním vlastníkem společnosti PolyComp, a.s., vyváděl vystavováním fiktivních faktur peněžní prostředky z této společnosti. O prodeji vozidel společnosti Pension FALCONI s.r.o. věděl, nicméně s ním dle svého tvrzení nesouhlasil, a to i z toho důvodu, že se mu zdála, s ohledem na jeho odhad tržní hodnoty vozidel ve výši 2 mil. Kč, kupní cena podhodnocená. Prodaná vozidla byla ihned společnosti PolyComp, a.s. společností Pension FALCONI s.r.o. pronajata. Vozidlo Ford Transit, r. v. 2004, bylo kupováno nové a v době prodeje mělo najeto 171 000 km; tyto údaje rovněž sdělil policejnímu orgánu za účelem posouzení tržní hodnoty vozidel. Neví, zda znalec, jemuž bylo zadáno vypracování znaleckého posudku policejním orgánem, jednotlivá vozidla zhlédl, nicméně se domnívá, že

nikoliv. Jde-li o vysokozdvižný vozík, byl pořizován v roce 2000 jako nový, přičemž kupní cenu si nevybavuje. Jiří Černý, dle tvrzení svědka, s výjimkou tří faktur, žádné peněžní prostředky do společnosti PolyComp, a.s. nevložil, jakož nesplnil ani svůj závazek vůči Komerční bance, a.s., že vloží do společnosti 5 mil. Kč, což měl doložit fiktivními pokladními poukázkami, které nebyly do poklady společnosti realizovány. O smlouvě o přistoupení k dluhu a o postoupení pohledávky se dozvěděl s odstupem.

25 Uvedené důkazy nebyly účastníky sporovány ani co do pravosti ani co do obsahu, pouze společnost Voleský a partneři, v.o.s. zpochybňovala pravost dohody o vzájemném započtení pohledávek a závazků ze dne 17. 9. 2015.

26 Na základě shora provedených důkazů a skutečností, které účastníci učinili mezi sebou nespornými a které dle názoru soudu neodporují provedeným důkazům, dospěl soud k následujícímu závěru o skutkovém stavu, a to že dne 10. 8. 2015 uzavřel Tomáš Hrouda coby věřitel a Jiří Černý coby dlužník smlouvu pojmenovanou jako smlouvu o půjčce, která je podle svého obsahu smlouvou o úvěru, kterou se Tomáš Hrouda zavázal poskytnout Jiřímu Černému peněžní prostředky ve výši 750 000 Kč za výlučným účelem vkladu těchto peněžních prostředků do společnosti PolyComp, a.s. a Jiří Černý se zavázal tyto peněžní prostředky vrátit do 31. 10. 2015 včetně úroku ve výši 3 % p.a.

27 Dále vzal soud za prokázané, že dne 19. 8. 2015 uzavřela společnost PolyComp, a.s., zastoupená členem představenstva Jiřím Černým, coby prodávající a společnost Pension FALCONI s.r.o., zastoupená jednatelem Tomášem Hroudou, coby kupující kupní smlouvu, jejímž předmětem byla vozidla specifikovaná ve výroku I. tohoto rozsudku a ve které si smluvní strany sjednaly kupní cenu ve výši 1 400 000 Kč včetně DPH. První splátka kupní ceny ve výši 750 000 Kč byla kupujícím uhrazena v den uzavření kupní smlouvy, tj. 19. 8. 2015, což vyplývá z vkladového lístku Komerční banky, a.s., kterým Tomáš Hrouda provedl jménem společnosti Pension FALCONI s.r.o. vklad na bankovní účet společnosti PolyComp, a.s. ve výši 750 000 Kč.

28 Soud má rovněž za prokázané, že dne 15. 9. 2015 byla uzavřena smlouva o přistoupení k dluhu mezi Tomášem Hroudou coby věřitelem a společností PolyComp, a.s. coby přistupitelem, kterou společnost PolyComp, a.s. přistoupila k dluhu Jiřího Černého ze smlouvy o půjčce ze dne 10. 8. 2015, přičemž jako důvod k přistoupení k dluhu se deklaruje použití poskytnutých peněžních prostředků ze smlouvy o půjčce ze dne 10. 8. 2015 coby vkladu do společnosti PolyComp, a.s.¨

29 Dále bylo prokázáno, že věřitel Tomáš Hrouda svou pohledávku ve výši 750 000 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 10. 8. 2015 a smlouvy o přistoupení k dluhu ze dne 15. 9. 2015 postoupil společnosti Pension FALCONI s.r.o., o čemž byla společnost PolyComp, a.s. coby dlužník vyrozuměna oznámením datovaným ke dni 17. 9. 2015, které bylo Jiřím Černým coby předsedou představenstva společnosti PolyComp, a.s. převzato dne 18. 9. 2015.

30 Rovněž bylo prokázáno, že společnost PolyComp, a.s. uzavřela se společností Pension FALCONI s.r.o. dohodu o vzájemném započtení pohledávek a závazků datovanou ke dni 17. 9. 2015, kterou došlo k započtení pohledávky společnosti Pension FALCONI s.r.o. vůči společnosti PolyComp, a.s. z titulu smlouvy o přistoupení k dluhu ze dne 15. 9. 2015 ve spojení s výše uvedeným postoupením pohledávky na pohledávku společnosti PolyComp, a.s. vůči Pension FALCONI s.r.o. z titulu nároku na uhrazení zbývající kupní ceny dle kupní smlouvy ze dne 19. 8. 2015 ve výši 650 000 Kč. Soud se ohledně předmětné smlouvy neztotožnil s argumentací společnosti Voleský a partneři, v.o.s. založenou na tom, že vzhledem k tomu, že k e-mailové zprávě ze dne 23. 2. 2016 z 10:26 hod. přiložená dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků není opatřena podpisem společnosti PolyComp, a.s., není dohoda o vzájemném

započtení pohledávek a závazků ze dne 17. 9. 2015 předložená v řízení zástupcem společnosti Pension FALCONI s.r.o. pravá, neboť přinejmenším ke dni 23. 2. 2016 nebyla za společnost PolyComp, a.s. vůbec podepsána. Soud rovněž neshledal pochybnost, kterou společnost Voleský a partneři, v.o.s. vyslovila ve svém vyjádření ze dne 30. 3. 2017, o pravosti oznámení o postoupení pohledávky ze dne 17. 9. 2015 za důvodnou. Zástupce společnosti Pension FALCONI s.r.o. předložil v řízení dohodu o vzájemném započtení pohledávek a závazků, podepsanou oběma smluvními stranami, opatřenou ověřovací doložkou pro vidimaci ze dne 30. 11. 2015, čímž byl argument společnosti Voleský a partneři, v.o.s., že tato dohoda nebyla ke dni 23. 2. 2016 za společnost PolyComp, a.s. podepsána, vyvrácen. Rovněž lze v této souvislosti poukázat na skutečnost, že ani policejní orgán v trestním řízení vedeném pod sp. zn. KRPS- 120881-54/TČ-2017-010481-159 nezjistil žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků ze dne 17. 9. 2015 byla uzavřena později než dne 17. 9. 2015. Soud tak uzavírá, že v řízení nebylo prokázáno, že by dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků ze dne 17. 9. 2015 a oznámení o postoupení pohledávky ze dne 17. 9. 2015 nebyly pravé.

Posouzení věci po právní stránce 31 Výše uvedený skutkový stav posoudil soud následovně:

K výroku I. 32 Pokud jde o žalobu, jíž se žalobce Voleský a partneři, v.o.s., insolvenční správce dlužníka PolyComp, a.s., vůči žalovaným 1) Pension FALCONI s.r.o. a 2) Tomáši anonymizovano domáhal určení, že je vůči dlužníkovi a věřitelům dlužníka právně neúčinná kupní smlouva ze dne 19. 8. 2015, na základě které dlužník ve prospěch žalovaného Pension FALCONI s.r.o. pozbyl vlastnické právo k vozidlům označeným ve výroku I., pak tato je bez dalšího zcela nedůvodná vůči žalovanému 2) Tomáši anonymizovano , který nebyl smluvní stranou dané smlouvy a ani na něj smluvní práva a povinnosti některé ze stran nepřešly, a proto byla žaloba ve vztahu k němu zamítnuta. Ve vztahu k žalovanému 1) Pension FALCONI s.r.o. pak soud dospěl k závěru, že předmětná smlouva nepředstavuje neúčinný právní úkon ve smyslu ustanovení § 235 odst. 1, § 240 odst. 1 a § 242 odst. 1 IZ, když za převedená vozidla bylo v souladu se smlouvou poskytnuto protiplnění, přičemž nebylo prokázáno, že by toto bylo nepřiměřeně nízké. Soud se neztotožnil se závěry ocenění provedeným pro účely trestního řízení, když z provedeného dokazování vyplynulo, že znalec vozidla nemohl osobně za účelem zpracování jejich ocenění shlédnout a vycházel pouze z údajů sdělených svědkem Hrbkem. Nad rámec je třeba konstatovat, že v důsledku absence jakékoliv jiné průkazné dokumentace ohledně skutečného technického stavu vozidel v době prodeje (fotografie, videozáznam, počty najetých kilometrů apod.) je v podstatě již objektivně nemožné tuto rozhodnou skutečnost zjistit zpětně. Nebylo tedy prokázáno, že by protiplnění bylo nepřiměřeně nízké a proto nezbylo než žalobu i vůči žalovanému 1) zamítnout.

K výroku II. 33 Pokud jde o žalobu, jíž se žalobce Voleský a partneři, v.o.s., insolvenční správce dlužníka PolyComp, a.s., vůči žalovaným 1) Pension FALCONI s.r.o. a 2) Tomáši anonymizovano domáhal určení, že je vůči dlužníkovi a věřitelům dlužníka právně neúčinná smlouva o přistoupení k dluhu ze dne 15. 9. 2015, na základě které dlužník, jednající členem představenstva Jiřím Černým, přistoupil k osobnímu dluhu Jiřího Černého, rodné číslo 760806/0944, vůči žalovanému Tomáši anonymizovano , pak tato byla žalobcem zdůvodněna tak, že dlužník k takovému jednání neměl právní důvod a za toto jednání neobdržel protiplnění. V tomto směru soud dospěl k závěru, že právní institut přistoupení k dluhu je dle hmotného práva (§ 1892 OZ) jednou z forem zajištění závazku, tedy nikoli primárním nepodmíněným titulem pro plnění. Procesněprávní ustanovení § 240 IZ přitom dle svého znění dopadá jen na ty právní vztahy z nichž má být přímo plněno, nikoli na instituty zajišťovací. Tomu odpovídají i další hmotněprávní ustanovení, upravující pluralitu, resp.

solidaritu dlužníků z obligačního vztahu, kdy je věcí věřitele, zda vůbec a případně v jaké výši nárok na plnění vůči novému spoludlužníku uplatní (§ 1872 odst. 1 OZ) a rovněž, že spoludlužníku, který poskytl plnění nad rámec svého podílu, vzniká nárok na náhradu vůči ostatním spoludlužníkům (§ 1876 odst. 2 OZ). Přistoupení k dluhu coby jedna z forem zajištění závazku proto není jednáním bez právního důvodu a skutečnost (ne)obdržení protiplnění v době uzavření dohody o přistoupení k dluhu proto též není rozhodná a nemá za následek neúčinnost takového právního jednání ve smyslu § 235 odst. 1 a 240 odst. 1 IZ. Jelikož provedeným dokazováním nebyl zjištěn ani zkracující úmysl ve smyslu § 253 odst. 1 IZ, nezbylo než žalobu jako nedůvodnou zamítnout.

K výroku III. 34 Pokud jde o žalobu žalobce Pensionu Falconi s.r.o. proti insolvenčnímu správci dlužníka PolyComp, a.s., aby z majetkové podstaty dlužníka PolyComp, a.s., IČO: 25713051, sídlem na Hrázce 22, Kluk, 290 01 Poděbrady, byla vyloučena motorová vozidla Desta DV35C2, rok výroby 2000, výrobní číslo 3620169, a automobil Ford Transit 350L, registrační značka 3S67841, VIN: WF0VXXTTFV4C62477, pak soud odkazuje na výše uvedené odůvodnění k výroku I. tohoto rozsudku, tedy že v důsledku závěru, že převod motorových vozidel z dlužníka na žalobce nebyl neúčinným právním jednáním, pak žalobci, který vlastnické právo k předmětným dvěma vozidlům nepozbyl jinak (na rozdíl od ostatních vozidel uvedených pod výrokem I. tohoto rozsudku, který již dále prodal), svědčí aktivní žalobní legitimace ve smyslu § 225 odst. 1 IZ. Jelikož současně byly splněny ostatní procesní podmínky (tj. podle § 224 odst. 1 IZ sepsání sporných předmětů do majetkové podstaty dlužníka insolvenčním správcem, vyrozumění o sepisu, jakož i včasnost podání a určitost obsahu žaloby žalobcem podle § 225 odst. 1 IZ, což nebylo ani sporováno účastníky řízení), nezbylo než dané žalobě vyhovět.

K výroku IV.-náklady řízení 35 Podle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Podle § 163 IZ o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje § 170 písm. f).

36 Jelikož společnost Pension FALCONI s.r.o. a Tomáš Hrouda byli vůči Voleský a partneři, v.o.s. procesně zcela úspěšní, přísluší jim právo na náhradu nákladů řízení. Jelikož uvedení účastníci nepředložili soudu vyčíslení svých nákladů, stanovil je soud podle obsahu spisu.

37 Podle § 142a odst. 1 o.s.ř. platí, že žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění. Podle odst. 2 platí, že jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, může soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti žalobci přiznat i v případě, že žalobce žalovanému výzvu k plnění za podmínek uvedených v odstavci 1 nezaslal.

38 Žaloba o vyloučení majetku z majetkové podstaty podle § 225 IZ sice sleduje cíl, aby insolvenční správce splnil povinnost vyloučit sporný majetek z majetkové podstaty dlužníka, a tedy jde o řízení o splnění povinnosti podle § 142a o.s.ř., avšak ustanovení § 142a o.s.ř. se přesto neuplatní, neboť nelze sankcionovat třetí osobu, jíž bylo podle § 225 odst. 2 IZ doručeno oznámení insolvenčního správce o tom, že pojal do soupisu majetek, k němuž daná osoba uplatňuje právo, když jednak toto oznámení insolvenčního správce je svou povahou právě výzvou k podání žaloby

nebo konkludentní akceptaci takové stavu, a za další i vzhledem k 30ti denní lhůtě k podání žaloby by byl požadavek na zaslání předžalobní výzvy nejméně 7 dní před podáním žaloby zcela zjevně nepřiměřený. Soud při formulaci tohoto závěru přihlédl k judikaturním závěrům Nejvyššího soudu ve věcech sp.zn. NS 29 Cdo 2620/2014, NS 29 Cdo 4388/2013, či NS 29 Cdo 1154/2014, které sice dopadají na odlišné případy, ale sledují obdobný smysl.

39 Náhrada nákladů řízení přiznaná společnosti Pension FALCONI s.r.o. se skládá z: -5 000 Kč za zaplacený soudní poplatek; -300 Kč [paušální náhrada dle § 151 odst. 3 o.s.ř. ve spojení s § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen AT ), a to za podání žaloby na vyloučení majetku z majetkové podstaty ze dne 23.6.2016)]; -úkonů právní služby učiněných před spojením věcí do společného řízení: -1 x 3 100 Kč [sazba mimosmluvní odměny zástupce společnosti Pension FALCONI s.r.o. dle § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 7 bodem 5 AT za úkon právní služby podle § 11 odst. 1 písm. a) AT (za převzetí a přípravu zastoupení)]; -1 x 3 100 Kč [sazba mimosmluvní odměny zástupce společnosti Pension FALCONI s.r.o. dle § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 7 bodem 5 AT za úkon právní služby podle § 11 odst. 1 písm. d) AT (za doplnění skutkových tvrzení a označení důkazních návrhů ze dne 19.7.2017)]; -2 x 3 100 Kč [sazba mimosmluvní odměny zástupce společnosti Pension FALCONI s.r.o. dle § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 7 bodem 5 AT za úkon právní služby podle § 11 odst. 1 písm. g) AT (za účast na jednáních před soudem konaných dne 23.6.2017 v délce trvání 37 min. a dne 4.10.2017 v délce trvání 90 min.)]; -4 x 300 Kč (režijní paušály dle § 13 odst. 3 AT); -částky ve výši 2 856 Kč odpovídající 21 % dani z přidané hodnoty z výše uvedených částek za úkony právní služby učiněné před spojením věcí do společného řízení podle § 137 odst. 3 o.s.ř.; -úkonů právní služby učiněných před spojením věcí do společného řízení ve věci vedené pod sp. zn. KSPH 64 ICm 1836/2017: -1 x 2 480 Kč [sazba mimosmluvní odměny zástupce společnosti Pension FALCONI s.r.o. dle § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 7 bodem 5 AT za úkon právní služby podle § 11 odst. 1 písm. a) AT, snížená o 20 % podle § 12 odst. 4 AT (za převzetí a přípravu zastoupení)]; -1 x 2 480 Kč [sazba mimosmluvní odměny zástupce společnosti Pension FALCONI s.r.o. dle § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 7 bodem 5 AT za úkon právní služby podle § 11 odst. 1 písm. d) AT, snížená o 20 % podle § 12 odst. 4 AT (za podání vyjádření k žalobě o prohlášení neúčinnosti právních jednání ze dne 20.7.2017)]; -2 x 300 Kč (režijní paušály dle § 13 odst. 3 AT); -částky ve výši 1 168 Kč odpovídající 21 % dani z přidané hodnoty z výše uvedených částek za úkony právní služby učiněné ve věci vedené pod sp. zn. KSPH 64 ICm 1836/2017 podle § 137 odst. 3 o.s.ř., zaokrouhlené na celé koruny dle § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; -a z úkonů právní služby učiněných po spojení věcí do společného řízení: -1 x 4 080 Kč [sazba mimosmluvní odměny zástupce společnosti Pension FALCONI s.r.o. dle § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 7 bodem 5 AT za úkon právní služby podle § 11 odst. 1 písm. g) AT (za účast na jednání před soudem konaném dne 1.11.2017 v délce trvání 50 min.), jejíž výši soud, v důsledku usnesení ze dne 4.10.2017, č. j. KSPH 64 ICm 2255/2016-107, KSPH 64 ICm 1836/2017-47, o spojení věcí ke společnému řízení, upravil postupem dle § 12 odst. 3 a odst. 4 AT];

-1 x 300 Kč (režijní paušál dle § 13 odst. 3 vyhlášky č 177/1996 Sb.); -částky ve výši 920 Kč odpovídající 21 % dani z přidané hodnoty z výše uvedených částek za úkony právní služby učiněné po spojení věcí do společného řízení podle § 137 odst. 3 o.s.ř.; zaokrouhlené na celé koruny dle § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; celkem tedy 33 784 Kč.

40 Náhrada nákladů řízení přiznaná Tomáši anonymizovano se skládá z: -úkonů právní služby učiněných před spojením věcí do společného řízení ve věci vedené pod sp. zn. KSPH 64 ICm 1836/2017: -1 x 2 480 Kč [sazba mimosmluvní odměny zástupce Tomáše Hroudy dle § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 7 bodem 5 AT za úkon právní služby podle § 11 odst. 1 písm. a) AT, snížená o 20 % podle § 12 odst. 4 AT (za převzetí a přípravu zastoupení)]; -1 x 2 480 Kč [sazba mimosmluvní odměny zástupce Tomáše Hroudy dle § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 7 bodem 5 AT za úkon právní služby podle § 11 odst. 1 písm. d) AT, snížená o 20 % podle § 12 odst. 4 AT (za podání vyjádření k žalobě o prohlášení neúčinnosti právních jednání ze dne 20.7.2017)]; -2 x 300 Kč (režijní paušály dle § 13 odst. 3 AT, snížené o 20 % podle § 12 odst. 4 AT); -částky ve výši 1.168 Kč odpovídající 21 % dani z přidané hodnoty z výše uvedených částek za úkony právní služby učiněné ve věci původně vedené pod sp. zn. KSPH 64 ICm 1836/2017 podle § 137 odst. 3 o.s.ř., zaokrouhlené na celé koruny dle § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; -a z úkonů právní služby učiněných po spojení věcí do společného řízení: -1 x 4 080 Kč [sazba mimosmluvní odměny zástupce Tomáše Hroudy dle § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 7 bodem 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb. za úkon právní služby podle § 11 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 177/1996 Sb. (za účast na jednání před soudem konaném dne 1.11.2017 v délce trvání 50 min.), zvýšená dle § 12 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. v důsledku usnesení ze dne 4.10.2017, č. j. KSPH-107, KSPH 64 ICm 1836/2017-47, o spojení věcí ke společnému řízení]; -1 x 300 Kč (režijní paušály dle § 13 odst. 3 vyhlášky č 177/1996 Sb.); -částky ve výši 920 Kč odpovídající 21 % dani z přidané hodnoty z výše uvedených částek za úkony právní služby učiněné po spojení věcí do společného řízení podle § 137 odst. 3 o.s.ř.; celkem tedy 12 028 Kč. 41 Povinnost k plnění náhrady nákladů byla stanovena v obecné pariční lhůtě tří dnů (§ 160 odst. 1 věta prvá před středníkem o.s.ř.) na zákonné platební místo-k rukám právního zástupce procesně úspěšných účastníků řízení (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Nebude-li dobrovolně splněna povinnost stanovená tímto rozhodnutím, lze se jejího výkonu domáhat podáním návrhu u soudu (§ 251 o.s.ř.) nebo za podmínek daných zvláštním zákonem (zákon č. 120/2001 Sb.) u soudního exekutora.

Praha 8.11.2017

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. samosoudce