63 ICm 2384/2017
63 ICm 2384/2017-21 ke spisové značce KSPH 63 INS 10735/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v právní věci

žalobce: Barlog Capital a.s., IČO 282 10 956 sídlem Moulíkova 2238/1, 150 00 Praha 5-Smíchov

proti žalovaným: 1. Mgr. Petra Hýsková sídlem Tyršova 1835/13, 120 00 Praha 2 insolvenční správkyně dlužníka Pavla Karbulky, bytem Kamenitá 1068, 252 45 Březová-Oleško, IČO 610 53 660

2. Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Kamenitá 1068, 252 45 Březová-Oleško, IČO 610 53 660

o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 37 500 Kč z titulu smlouvy o úvěru č. 82014-1366 ze dne 22.2.2014, přihlášená do insolvenčním řízení dlužníka Pavla Karbulky, na anonymizovano , bytem Kamenitá 1068, 252 45 Březová-Oleško, IČO 610 53 660, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 63 INS 10735/2016, je po právu. isir.justi ce.cz

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů proti žalované Mgr. Petře Hýskové, sídlem Tyršova 1835/13, 120 00 Praha 2

III. Žalovaný Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Kamenitá 1068, 252 45 Březová-Oleško, IČO 610 53 660, je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení částku 5 726 Kč s tím, že tato výše bude zahrnuta do pohledávky žalovaného v rámci plnění oddlužení splátkovým kalendářem.

Odůvodnění:

1. Žalobce podal u zdejšího soudu žalobu na určení pravosti pohledávky s tím, že do insolvenčního řízení dlužníka dne 23.1.2017 přihláškou pohledávky ze dne 20.1.2017 přihlásil pohledávku ve výši 37 500 Kč, skládající se z dílčí pohledávky č. 1 ve výši 29 760 Kč a z dílčí pohledávky č. 2 ve výši 7 740 Kč (smluvní pokuty), vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. 82014-1366 ze dne 22.2.2014, kdy byla při přezkumném jednání konaném dne 12.4.2017 u Krajského soudu v Praze ze strany insolvenčního správce (tehdy ještě JUDr. Jaroslava Hrnčíře) popřena pravost celé přihlášené pohledávky z důvodu, že Smlouva o úvěru je neplatná, neboť dlužník nebyl přiměřeně svým rozpoznávacím schopnostem seznámen s jejími podmínkami a nebyl proto schopen je posoudit. Smlouva je neplatná i pro rozpor s dobrými mravy, neboť věřiteli muselo být známo, že dlužník není schopen posoudit následky svého jednání. Dlužník popřel pravost celé přihlášené Pohledávky z důvodu, že na uzavření smlouvy si nevzpomíná . Žalobce ve svém vyjádření uvedl, že dlužník podepsal Smlouvu o úvěru dne 22.2.2014, přičemž při porovnání podpisů dlužníka na Smlouvě o úvěru s podpisy dlužníka na dokumentech předkládaných samotným dlužníkem v tomto insolvenčním řízení soudu (na které měl žalobce možnost nahlédnout prostřednictvím ISIRu), je patrno, že se jedná o shodné podpisy, a tedy že dlužník Smlouvu o úvěru podepsal. Na Smlouvu o úvěru bylo navíc dlužníkem hrazeno, když dne 22.2.2014 uhradil na splátky úvěru částku 2 800 Kč a dne 24.3.2014 uhradil částku 5 200 Kč. Za zásadní rozpor považuje žalobce tvrzení dlužníka že si na uzavření smlouvy nevzpomíná se skutečností, že dlužník opakovaně uvedl svůj dluh ze Smlouvy o úvěru č. 82014-1366 v seznamu závazků, a to např. v seznamu závazků uvedených ve vyjádření dlužníka zveřejněném dne 25.5.2016 v ISIRu v oddílu A pod bodem 11. a dále např. v Návrhu na povolení oddlužení zveřejněnému v ISIRu dne 10.6.2016 v Oddílu A pod bodem 13. Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že dlužník si byl vědom svého závazku ze Smlouvy o úvěru, proto tvrzení dlužníka o tom, že si na podpis Smlouvy o úvěru nevzpomíná, považuje žalobkyně za čistě účelové. Insolvenční správce ve svém popření uvedl, že dlužník nebyl přiměřeně svým rozpoznávacím schopnostem seznámen s podmínkami Smlouvy o úvěru, a nebyl proto schopen je posoudit. Žalobce k tomuto uvedl, že ve Smlouvě o úvěru je jasně uvedeno, že dlužník si půjčil částku 20 000 Kč a zavázal se věřiteli uhradit celkem částku 34 400 Kč ve 13 pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2 600 Kč, přičemž první splátka byla splatná 30. den po uzavření smlouvy, každá další pak vždy 30. den od splatnosti předchozí splátky. Dle názoru žalobce je Smlouva o úvěru natolik jasně formulována, že o povinnosti hradit splátky a v jaké výši, nelze pochybovat. Dlužník sám ve svém vyjádření před insolvenčním soudem uvedl, že není soudem omezen ve svéprávnosti. Žalobce proto trvá na uhrazení dluhu v souladu s podmínkami Smlouvy o úvěru. Na základě výše uvedeného navrhl žalobce, aby soud určil, že pohledávka ve výši 37 500 Kč je přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka po právu.

2. Žalovaná č. 1 ve svém vyjádření uvedla, že usnesením schůze věřitelů konané dne 12.4.2017,

které bylo následně potvrzeno usnesením insolvenčního soudu ze dne 4.5.2017, č.j. KSPH 63 INS 10735/2016-B-11, byl z funkce insolvenčního správce dlužníka odvolán JUDr. Jaroslav Hrnčíř a nově byla do této ustanoven právě žalovaná 1). Žalovaná 1) tedy předmětnou pohledávku jako insolvenční správce nepřezkoumávala. Na tomto místě je tak žalovaná 1) nucena uvést, že se s důvodem popření předchozího insolvenčního správce neztotožňuje a pokud by pohledávku jako insolvenční správkyně sama přezkoumávala, tuto by pravděpodobně v souvislostech aktuální judikatury zcela uznala. Za podstatný přitom žalovaná 1) považuje zejména argument žalobkyně, že pohledávka byla ze strany dlužníka částečně v únoru a březnu 2014 uhrazena a že smluvní pokuta byla sjednána v přiměřené výši.

3. Žalovaný č. 2 se k žalobě nevyjádřil.

4. Účastníci souhlasili s tím, aby věc byla rozhodnuta bez nařízení jednání. Žalobce a žalovaná č. 1 souhlasil výslovně, žalovanému č. 2 byla dne 23.10.2017 doručena výzva ze dne 18. října 2017 č. j.-12, aby se vyjádřil zda souhlasí s tím, aby bylo ve věci rozhodnuto bez nařízení jednání, a upozorněn na to, že pokud se nevyjádří, bude mít soud za to, že s rozhodnutím bez nařízení jednání souhlasí.

5. Z insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPH 63 INS 10735/2016, vyplývá, že insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení bylo dne 5. května 2016 zahájeno insolvenční řízení ve věci výše uvedeného dlužníka. Usnesením č. j. KSPH 63 INS 10735/2016-A-21 ze dne 2. ledna 2017 soud zjistil úpadek dlužníka a současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 30. srpna 2017 č. j. KSPH 63 INS 10735/2016-B-17 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Na přezkumném jednání, konaném dne 12. dubna 2017 popřel odvolaný insolvenční správce a žalovaný č. 2 pohledávku žalobkyně co do částky 37 500 Kč, jako pohledávku nevykonatelnou. Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky bylo žalobci doručeno dne 21.4.2017, žalobce podal žalobu na určení pravosti pohledávky dne 12.5.2017, tedy včas.

6. Soud z předložených listin a důkazů zjistil, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku zapsanou pod č. P11 ve výši 37 500 Kč na základě smlouvy o úvěru ze dne 22.2.2014 č. 82014-1366, ze které vyplývá, že dlužník uzavřel s právním předchůdce žalobce smlouvu o úvěru na částku 20 000 Kč, tato smlouva byla podepsána dlužníkem. Dále dlužník podepsal předpis splátek. Z oznámení o sesplatnění úvěru ze dne 5.2.2015. Ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 19.1.2016 bylo zjištěno, že pohledávka dlužníka byla postoupena na žalobci. Ze seznamu závazků, který dlužník předložil na čl. A-11, bylo zjištěno, že byl zařazen právní předchůdce žalobce s pohledávkou vzniklou na základě smlouvy o úvěru č. 82014-1366, se splatností 5.2.2015. V návrhu na povolení oddlužení dlužník také uvedl právního předchůdce žalobce jako svého věřitele. V přílohách k návrhu na povolení oddlužení na čl. A-14 dlužník sám předložil smlouvu o úvěru č. 82014-1366 ze dne 22.2.2014.

7. Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání přihlašovací lhůty není přípustné (§ 83 IZ). Podle § 192 odst. 2 IZ insolvenční správce může při přezkumném jednání změnit stanovisko, které zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek. Podle § 189 odst. 1 insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky,

u kterých to stanoví zákon. Zajištění věřitelé se v seznamu uvádějí zvlášť. U každého věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky; u zajištěných věřitelů se navíc uvádí důvod a způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí pohledávky vykonatelné. Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Podle § 198 odst. 2 IZ, v žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6). Podle § 151 odst. 3 o.s.ř., účastníku, který nebyl v řízení zastoupen zástupcem podle § 137 odst. 2 a který nedoložil výši hotových výdajů svých nebo svého jiného zástupce, přizná soud náhradu v paušální výši určené zvláštním právním předpisem. Paušální náhrada zahrnuje hotové výdaje účastníka a jeho zástupce; nezahrnuje však náhradu soudního poplatku. Podle § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích, je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Podle § 11 odst. 2 písm. n) zákona o soudních poplatcích od poplatku se osvobozují insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku.

8. Na základě shora zjištěného skutkového stavu věci dospěl soud k závěru, že žaloba žalobce je důvodná. Žalovaná 1. nárok žalobce uznala a uvedla, že je toho názoru, že pohledávka ve výši 37 500 Kč je přihlášená do insolvenčního řízení po právu. Žalovaný 2., se ve stanové lhůtě k žalobě nevyjádřil, soud pouze z přezkumných listů zjistil, že žalovaný 2. popírá pohledávku žalobce z důvodu, že si nepamatuje, že by smlouvu uzavíral. Soud má v daném případě za to, že bylo jasně prokázáno, že smlouva o úvěru ze dne 22.2.2014 č. 82014-1366, byla uzavřena, když žalobce tuto smlouvu soudu předložil, kdy skutečně podpis dlužníka na této odpovídá podpisu dlužníka na dokladech předložených soudu při podání insolvenčního návrhu, dále žalobce doložil smlouvu o postoupení pohledávek, kdy z právního předchůdce žalobce přešla pohledávka právě na žalobce. Pokud dlužník uvedl, že si na uzavření smlouvy nepamatuje, nemá toto tvrzení žádnou vypovídací hodnotu, když sám žalovaný 2. v návrhu na povolení oddlužení a v přílohách k tomuto návrhu uvedl jako svého věřitele právního předchůdce žalobce společnost JET Money s.r.o., IČO 258 58 246, kdy uvedl, že se jedná o úplný a správný seznam věřitelů a dále soudu také předložil předmětnou smlouvu o úvěru. Soud má za to, že bylo jasně prokázáno, že závazek žalovaného 2 vůči žalobci vznikl, když dlužník dokonce uhradil i dvě splátky, a proto rozhodl, že pohledávka žalobce ve výši 37 500 Kč z titulu smlouvy o úvěru č. 82014-1366 ze dne 22.2.2014, je po právu.

9. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 202 IZ ve vztahu žalobce a žalované 1), kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí popřených pohledávek nemá žádný z účastníků proti insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení. O náhradě nákladů řízení ve vztahu k žalovanému 2) bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 151 odst. 3 o.s.ř., kdy žalobci, který nebyl zastoupen advokátem, náleží paušální náhrada za 2 úkony (žaloba a vyjádření), po 300 Kč, celkem 600 Kč, což s připočtením 21% DPH činí celkem 726 Kč, dle vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), kdy účastník své výdaje nevyúčtoval. Žalobkyni, která měla ve věci úspěch, rovněž náleží náhrada zaplaceného soudního poplatku ve výši 5 000 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení ve trojím vyhotovení.

Praha 22. ledna 2018

JUDr. Naděžda Křivánková samosoudkyně