63 ICm 1300/2017
63 ICm 1300/2017-20 ke spisové značce KSPH 63 INS 9154/2016-C-1

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v právní věci

žalobce: AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČO 284 90 738 se sídlem 110 00 Praha 1, Široká 36/5 insolvenčního správce dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano zastoupen advokátem JUDr. Miroslavem Sedláčkem, Ph. D. se sídlem 110 00 Praha 1, Široká 36/5

proti žalovanému: Tomáš Mikulovský, IČO 026 51 327 se sídlem Ke Křižovatce 576, 252 66 Libčice nad Vltavou

o žalobě na určení neúčinnosti právního úkonu

takto:

I. Určuje se, že právní úkony dlužnice Jany anonymizovano , narozené 15.4.1967, bytem 284 01 Kutná Hora, Jana Palacha 157, spočívající v poskytnutí plnění žalovanému Tomáši Mikulovskému, IČO 026 51 327, se sídlem 252 66 Libčice nad Vltavou, Ke Křižovatce 576, ve výši 12 000 Kč v období od 18. 7. 2016 do 15. 10. 2016, jsou vůči věřitelům neúčinné. isir.justi ce.cz

II. Žalovaný je povinen zaplatit částku ve výši 12 000 Kč na účet majetkové podstaty dlužnice Jany anonymizovano , narozené 15.4.1967, bytem 284 01 Kutná Hora, Jana Palacha 157,v řízení vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 63 INS 9154/2016, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení částku 12 342 Kč k rukám JUDr. Miroslava Sedláčka, Ph.D.,LL.M., advokáta, se sídlem 110 00 Praha 1, Široká 36/5, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit České republice, na účet Krajského soudu v Praze, Praha 5, náměstí Kinských 5, soudní poplatek ve výši 2 000,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

1. Žalobce podal u zdejšího soudu žalobu na určení neúčinnosti právního úkonu s tím, že Krajský soud v Praze rozhodl dne 24.10.2016 o úpadku dlužnice Jany anonymizovano , narozené 15.4.1967, bytem 284 01 Kutná Hora, Jana Palacha 157. S tímto rozhodnutím jsou spojeny účinky dle zákona, jakož i účinky, uvedené v rozhodnutí insolvenčního soudu. Žalobce ve svém vyjádření uvedl, že žalovaný poskytl dlužnici službu spočívající ve zpracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení a dlužnice se zavázala za tuto službu žalovanému uhradit částku 15 000 Kč a to v 6 splátkách. Dluh ve výši 15 000 Kč dlužnice uznala dohodou o uznání závazku ze dne 11.4.2016, z celkové částky dlužnice uhradila žalovanému částku 12 000 Kč, a to v 5 splátkách, dne 18.7.2016 ve výši 3 000 Kč, převod z účtu dlužnice ve výši 3 000 Kč, dne 16.8.2016 ve výši 3 000 Kč, dne 20.9.2016 ve výši 2 000 Kč a dne 15.10.2016 ve výši 1 000 Kč. Žalobce uvedl, že v souladu s ustanovením § 111 odst. 3 insolvenčního zákona jsou výše uvedené právní úkony dlužnice právními úkony neúčinnými přímo ze zákona, neboť dle ustanovení § 111 odst. 1 insolvenčního zákona je dlužník oprávněn peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovené tímto zákonem. Dle ust. § 235 odst. 2 insolvenčního zákona se neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům. S ohledem na shora uvedené, navrhl žalobce aby bylo určeno, že právní úkony dlužnice Jany anonymizovano , narozené 15.4.1967, bytem 284 01 Kutná Hora, Jana Palacha 157, spočívající v poskytnutí plnění žalovanému Tomáši Mikulovskému, IČO 026 51 327, se sídlem 252 66 Libčice nad Vltavou, Ke Křižovatce 576, ve výši 12 000 Kč v období od 18. 7. 2016 do 15.10. 2016, jsou vůči věřitelům neúčinné a zároveň aby soud uložil povinnost žalovanému zaplatit částku 12 000 Kč na účet majetkové podstaty dlužnice.

2. Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že nárok uplatňovaný v žalobě neuznává s tím, že žaloba je vyhotovena tendenčním způsobem za použití důkazů vytržených z kontextu služeb, které žalovaný dlužnici poskytuje. Dlužnici jsou dlouhodobě poskytovány služby dle platně uzavřené smlouvy o dluhové poradenství, kde si její finanční situace vyžádala i zpracování insolvenčního

návrhu. Žalovaný uvedl, že tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou až do doby finanční a ekonomické stability dlužnice, jsou poskytovány komplexní služby, včetně zastupování dlužnice na základě plné moci. S ohledem na shora uvedené navrhl žalovaný žalobu v plném rozsahu zamítnout.

3. Ze spisu Krajského soudu v Praze vedeného pod spisovou značkou KSPH 63 INS 9154/2016 a zveřejněného v insolvenčním rejstříku vyplývá, že na základě insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení bylo dne 19. dubna 2016 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužnice Jany anonymizovano , narozené 15.4.1967, bytem 284 01 Kutná Hora, Jana Palacha 157, usnesení ze dne 24. října 2016 č. j. KSPH 63 INS 9154/2016-A-10 bylo rozhodnuto o zjištění úpadku dlužnice a současně bylo povoleno oddlužení. Usnesením ze dne 27. března 2017 č. j. KSPH 63 INS 9154/2016-B-11 bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dne 2. března 2017 žalobce podal žalobu na určení neúčinnosti právních úkonů a na zaplacení částky 12 000 Kč.

4. Soud nařídil jednání, ke kterému se žalovaný nedostavil, ačkoliv mu bylo doručeno řádně a včas s tím, že se omluvil a souhlasil s tím, aby bylo jednáno v jeho nepřítomnosti.

5. Soud provedl důkaz přílohou k dohodě o uznání závazku ze dne 11.4.2016, ze které zjistil, že Jana anonymizovano splácela svůj závazek ve výši 15 000 Kč ve splátkách, a to 13.4.2016 částku ve výši 3 000 Kč, 18.7.2016 částku ve výši 3 000 Kč, převodem částku ve výši 3 000 Kč, 16.8.2016 částku ve výši 3 000 Kč, 20.9.2016 částku ve výši 2 000 Kč, 15.10.2016 částku ve výši 1 000 Kč, z plné moci ze dne 10.4.2016 bylo zjištěno, že Jana anonymizovano , zmocnila žalovaného, aby ji zastupoval jako zmocněnec, žalovaný toto zmocnění přijal, ze smlouvy o dluhovém poradenství soud nic nezjistil, neboť tato smlouva nebyla předložená vyplněná.

6. Podle § 235 odst. 1 IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Podle § 235 odst. 2 IZ neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba"), není-li dále stanoveno jinak. Podle § 111 odst. 1 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Podle § 111 odst. 2 omezení podle odstavce 1 se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy22), k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. Dále se omezení podle odstavce 1 nevztahuje na uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávek jim postavených na roveň (§ 169); tyto pohledávky se uspokojují v termínech splatnosti, je-li to podle stavu majetkové podstaty možné. Podle § 111 odst. 3 právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné, ledaže si k nim dlužník nebo jeho věřitel předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu. Podle § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích, je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Podle § 11 odst. 2 písm. n) zákona o soudních poplatcích od poplatku se osvobozují insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích,

které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku.

7. Na základě shora zjištěného skutkového stavu věci dospěl soud k závěru, že žaloba žalobce je důvodná. Soud má jasně prokázáno, že dlužnice po zahájení insolvenčního řízení dne 19. dubna 2016 zvýhodnila věřitele-žalovaného tím, že jeho pohledávku splácela na úkor ostatních věřitelů, kdy pohledávku tohoto věřitele uhradila v plné výši a tím zkrátila možnost uspokojení ostatních věřitelů, kteří se do insolvenčního řízení přihlásili přihláškou pohledávky, když žalovaný svou pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásil a ani přihlašovat nemusel, neboť tato byla zcela uhrazena. V daném případě jde o situaci, na kterou dopadá ustanovení § 235 insolvenčního zákona, kdy dlužnice zkrátila možnost uspokojení věřitelů a zvýhodnila právě žalovaného na úkor ostatních věřitelů. Dlužnice byla povinna zdržet se nakládání s majetkovou podstatou tak, aby se tato nezmenšovala, kdy § 111 odst. 2 insolvenčního zákona stanoví výjimky, na které se omezení s nakládání s majetkovou podstatou nevztahuje. V tomto případě však o tuto výjimku nešlo a dlužnice tak byla povinna zdržet se takového nakládání s majetkovou podstatou, aby se tato podstatně nezmenšovala. Dlužnice tuto svou povinnost porušila a zvýhodnila žalovaného před ostatními věřiteli, když nakládala s majetkovou podstatou a jeho pohledávku uspokojila. Přitom ustanovení § 11 odst. 3 IZ jednoznačně stanoví, že takovéto úkony dlužníka vůči věřitelům neúčinné, když soud souhlas k těmto úkonům dlužnice nedal. S ohledem na shora uvedené rozhodl soud, že právní úkony dlužnice Jany anonymizovano , narozené 15.4.1967, bytem 284 01 Kutná Hora, Jana Palacha 157, spočívající v poskytnutí plnění žalovanému Tomáši Mikulovskému, IČO 026 51 327, se sídlem 252 66 Libčice nad Vltavou, Ke Křižovatce 576, ve výši 12 000 Kč v období od 18. 7. 2016 do 15.10. 2016, jsou vůči věřitelům neúčinné a uložil žalovanému povinnost vydat částku 12 000 Kč do majetkové podstaty dlužnice.

8. O nákladech řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., když plně úspěšnému žalobci vznikly náklady za právní zastoupení advokátem, soud přiznal žalobci náhradu nákladů v řízení ve výši 9 300 Kč za 3 právní úkony (převzetí, žaloba, účast na jednání) po 3 100 Kč z tarifní hodnoty 50 000 Kč ( § 1 odst. 2, § 6 odst. 1, § 7 bod 5 a § 9 odst. 4 písm. c vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), a paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 900,-Kč za 3 úkonů po 300,-Kč, celkem tedy ve výši 10 200,-Kč, spolu s připočtením DPH ve výši 2 142 Kč, celkem 12 342 Kč.

9. Vzhledem k tomu, že žalobce je osoba, která je osvobozena od placení soudních poplatků a soud jeho návrhu vyhověl, i když jen částečně, přechází povinnost zaplatit soudní poplatek na žalovaného, který v daném incidenčním řízení částečně neuspěl. Je povinen zaplatit soudní poplatek z podané žaloby, který činí podle položky 13 písm. d) Sazebníku soudních poplatků 2 000,-Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení ve trojím vyhotovení.

Praha 5. února 2018

JUDr. Naděžda Křivánková samosoudkyně