61 ICm 4772/2016
1 Číslo jednací: KSPH 61 ICm 4772/2016 KSPH 61 INS 6691/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou v právní věci žalobkyně Heleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Tyršova 722, 538 21 Slatiňany, proti žalovanému Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO 29414873, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Nusle, insolvenčnímu správci dlužníků a) Milana anonymizovano , anonymizovano , b) Věry anonymizovano , anonymizovano , obou bytem Žerčice 142, 294 46 Semčice, o určení pravosti nevykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobkyně přihlášená přihláškou č. 1 je co do 164.482,55 po právu, a to jako nezajištěná, nepodmíněná. II. Žaloba na určení, že je po právu jako nezajištěná, nepodmíněná pohledávka žalobkyně přihlášená přihláškou č. 1, co do dalších 402.992,83 Kč, se z a m í t á. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění : I, 1. V insolvenční věci dlužníků Milana anonymizovano , anonymizovano a Věry anonymizovano , anonymizovano (dále jen dlužníci) insolvenční Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 61 INS 6691/2016-A- 10 zjistil úpadek dlužníků a bylo povoleno jeho řešení oddlužením. Insolvenčním správcem byl určen Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. Žalobkyně přihláškou č. 11 přihlásila do insolvenčního řízení nezajištěnou pohledávku 1,829,040,77 Kč, tato její přihláška byla odmítnuta jako opožděná usnesením č.j. KSPH 61 INS 6691/2016-P 1 1-2 , které nabylo právní moci dne 8.7.2016. Účast žalobkyně v řízení však nebyla ukončena, neboť vstoupila do řízení na místo věřitele č. 1 MONETA Money Bank, a.s., IČO 256 72 720, (bývalá GE Money Bank, a.s.) (dále jen Banka), který přihláškou č. 1 přihlásil nezajištěnou nevykonatelnou pohledávku 567.475,38 Kč. O tom rozhodl soud usnesením čj. KSPH 61 INS 6691/2016-P-10-3, které nabylo právní moci dne 21.6.2016. Žalobkyně tak vstoupila do práv Banky uplatněných přihláškou č.1 (dále v tomto rozsudku pohledávka žalobkyně ) a popřené nároky uplatněné touto přihláškou jsou předmětem tohoto řízení.

2. Při zvláštním přezkumném jednání dne 24.11.2016 popřel insolvenční správce přezkoumávanou pohledávku žalobkyně a vyrozuměním ze dne 24.11.2016 ji o popření vyrozuměl. Dlužníci pohledávku žalobkyně nepopřeli.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Lenka Krumlová isir.justi ce.cz Číslo jednací: KSPH KSPH 61 INS 6691/2016

3. Žalobkyně se touto žalobou podanou k soudu dne 22.12.2016 domáhá určení, že její pohledávka uplatněná přihláškou č. 1 (uplatněná původně Bankou), je po právu v plné původní přihlášené výši 567.475,38 Kč. Žalobu odůvodnila tím, že dlužníci uzavřeli s Bankou dne 27.10.2008 smlouvu o úvěru Americká hypotéka, spoludlužníky byli manželé Helena anonymizovano -žalobkyně, a její manžel Pavel nar. 21.10.1956 (dále jen spoludlužníci nebo žalobkyně). Spoludlužníci ručili také na úvěr svým majetkem a to bytovou jednotkou č. 722/5 v budově čp. 722, čp.723 v části obce Slatiňany na pozemcích parc.č, st.833/1, parc.č, st.833/2 v k.ú. Slatiňany, obec Slatiňany, část obce Slatiňany, ke které náležel příslušný spoluvlast. podíl 850/10000, na spol. částech budovy č.p. 722, čp.723, na pozemcích pare.č.sí.833/1, parc.č.st.833/2-zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č.2218 pro k.ú. Slatiňany, obec Slatiňany, část obce Slatiňany, okres Chrudim, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Chrudim (dále jen bytová jednotka). Po smrti Pavla Pechače se žalobkyně stala spoludlužníkem úvěru jen ona sama.

4. Po zahájení insolvenčního řízení dlužníků vyzvala Banka žalobkyni, aby uhradila zbylou část Americké hypotéky z titulu spoludlužníka. I když žalobkyně z prostředků poskytnutého úvěru neobdržela nic, přesto Banka trvala na zaplacení, žalobkyně si proto, aby nepřišla o bytovou jednotku, která byla předmětem zástavy, byla nucena si vzít novou hypotéku na svoje jméno se svoji zástavou bytu. Nevýhodnou hypotéku, jelikož na bankovní hypotéku nedosahovala svými příjmy-důchodem, tak musela oslovit nebankovní sektor půjček a hypoték. Novým zástavním věřitelem se stal na místo původní Banky subjekt, který poskytl žalobkyni nový úvěr. Žalobkyně poté vstoupila do insolvenčního řízení na místo původního věřitele Banky, který se vstupem žalobkyně souhlasil.

5. Při zvláštním přezkumném jednání dne 24.11.2016 popřel žalovaný insolvenční správce přezkoumávanou pohledávku žalobkyně a dopisem ze dne 24.11.2016 žalobkyni vyrozuměl o popření.

6. Žalovaný nerozporoval tvrzené skutečnosti o insolvenčním řízení a přihlášení pohledávky tak, jak žalobkyně uvedla, setrval však na důvodech, pro které popřel pohledávku žalobkyně. Navrhl zamítnutí žaloby, neboť žalobkyně jako spoludlužník nezaplatila Bance více, než činí její spoludlužnický podíl, proto jí nepřísluší od dlužníků žádná náhrada (a contrario § 1876 odst. 2 občanského zákoníku). Žalobkyně zaplatila Bance jen to, co sama dluhovala, proto nemá právo na žádnou náhradu od dlužníků, navrhl proto zamítnutí žaloby.

7. Oba účastníci souhlasili s tím, aby soud rozhodl věc bez nařízení ústního jednání. Insolvenční soud bez nařízení jednání hodnotil tvrzení účastníků a označené důkazy, ze kterých byly zjištěny dále uvedené skutečnosti.

8. Z insolvenčního spisu sp. zn. KSPH 61 INS 6691/2016 z usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 6691/2016-A-10 bylo zjištěno, že soud zjistil úpadek dlužníků a bylo povoleno jeho řešení oddlužením. Insolvenčním správcem byl určen Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. Z protokolu o zvláštním přezkumném jednání konaném dne 24.11.2016 bylo zjištěno, že insolvenční správce popřel přihlášku č. 1 (nové označení v systému a proto i protokolu číslem 10) věřitelky žalobkyně pro pravost, proto, že nevznikla. Z přezkumného listu, který je nedílnou součástí protokolu o zvláštním přezkumném jednání a z vyrozumění o popření pohledávky ze dne 29.11.2016, bylo zjištěno, že důvodem popření pro pravost je to, že pohledávka nevznikla, neboť žalobkyně je spoludlužníkem ze Smlouvy o úvěru a proto odpovídá rukou společnou a nerozdílnou s dlužníky. Dlužníci uhradili ze svých peněžních prostředků formou řádných splátek celkem 683.576,96 Kč. Popřel dále výši přihlášené pohledávky, tak, že uznal, že trvá jen v rozsahu 1,-Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Lenka Krumlová Číslo jednací: KSPH KSPH 61 INS 6691/2016

9. Z přihláškového spisu přihlášky č. 1 původně uplatněné Bankou bylo zjištěno, že přihlásila přihláškou č. 1 nevykonatelnou pohledávku 567.475,38 Kč, z toho na jistině 539.489,75 Kč, na příslušenství 27.985,63 Kč (obchodní úroky, smluvní úroky z prodlení, poplatky) nezajištěnou majetkem dlužníků, zajištěnou majetkem ve vlastnictví žalobkyně, jejímž právním důvodem vzniku je úvěr poskytnutý na základě smlouvy o úvěru Americká úvěru Americká hypotéka č. HY08928300 ze dne 27.10.2008 ve znění dodatku č.l ke smlouvě Americká hypotéka č. HY0892830I ze dne 18.4.2011. Žalobkyně podala dne 13.6.2016 návrh na změnu věřitele podle § 18 insolvenčního zákona, neboť pohledávku Banky zaplatila v plném rozsahu ona sama. Insolvenční soud usnesením čj. KSPH 61 INS 6691/2016-P-10-3, které nabylo právní moci dne 21.6.2016 připustil vstup žalobkyně na místo věřitele č. 1 Banky. Přihláška původní č. 1 je v počítačovém systému ISIR nadále vedena jako přihláška č. 10.

10. Z obchodního rejstříku Banky bylo zjištěno, že ke dni 1.5.2016 změnila svou obchodní firmu z původního GE Money Bank, a.s. na nové MONETA Money Bank, a.s., soud tedy uzavřel, že se jedná o jeden právní subjekt, u kterého došlo jen ke změně obchodní firmy.

11. Ze smlouvy o úvěru č. HY08928300, kterou s Bankou dne 27.10.2008 uzavřeli jako klienti Pavel Pechač, Helena Pechaová, Milan Martínek a Věra anonymizovano (dále jen Úvěrová smlouva") a to všichni jako spoludlužníci (dále jen spoludlužníci), bylo zjištěno, že Banka se zavázala poskytnout všem spoludlužníkům peněžní prostředky na dobu a ve výši stanovené ve smlouvě a spoludlužníci se zavázali je vrátit včetně úroků a sjednaných plateb (dále jen úvěr). Součástí smlouvy byly Všeobecnými obchodními podmínkami banky, (dále jen VSP). Vztah ze smlouvy byl sjednán jako vztah z hypotečního úvěru s tím, že se přiměřeně řídí ustanoveními čl. 206a-206i VSP upravujících spotřebitelské úvěry. Výše úvěru byla sjednána 778.000,-Kč s povinností zahájit čerpání úvěru nejpozději do 24.11.2009. V článku IV. byla sjednána výše pevné úrokové sazby, spoludlužníci se zavázali platit poplatky dle sazebníku, včetně dohodnutého poplatku za zpracování úvěru, za čerpání úvěru. V článku VI. bylo zřízeno zajištění úvěru, a to (kromě jiného) zástavním právem k nemovitostem bytové jednotce č. 722/5 v budově č.p. 722, č.p. 723 v části obce Slatiňany na pozemcích parc. č. st 833/1, parc.č. st 833/2, příslušnému spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 722, č.p. 723 na pozemcích parc.č. st 833/1, parc č. st 833/2 o velikosti 850/10000, příslušnému spoluvlastnickému podílu na pozemcích pare. č. st. 833/1, pare. č. st 833/2, parc. č.179/33 o velikosti 850/10000, to vše v katastrálním území Slatiňany, obec Slatiňany.

12. Z dodatku č. 1 č. HY08928301 ze dne 18.4.2011 ke smlouvě o úvěru bylo zjištěno, že bylo konstatováno, že po úmrtí Pavla Pechače vstoupila na jeho místo, pokud se týká práv a povinností ze smlouvy o úvěru, v plném rozsahu žalobkyně, která spolu s dlužníky uznali co do důvodu a výše závazek k Bance, a to jistinu do splatnosti 712.435,40 Kč, úroky do splatnosti 1.369,45 Kč, poplatky do splatnosti 150,-Kč.

13. Ze zástavní smlouvy k nemovitostem ze dne 27.10.2008 č. reg. č.: HY08928310 uzavřené mezi Bankou Pavlem Pechačem a Helenu anonymizovano jako zástavci a Milanem a Věrou anonymizovano jako klienty bylo zjištěno, že k zajištění pohledávky Banky ve výši 778.000,-Kč vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č. HY08928300, pohledávky, které budou Bance vznikat v době od uzavření Zástavní smlouvy do 21.10.2027 z Úvěrové smlouvy v budoucnu, včetně smluvní pokuty, náhrady škody, jakož i pohledávky vzniklé z titulu bezdůvodného obohacení v případě, že Úvěrová smlouva bude neplatná, pohledávky z titulu debetního zůstatku na běžném účtu Klienta, a to až do výše 778.000,-Kč bylo zřízeno zástavní právo k nemovitostem zástavců ve společném jmění, a to bytu č. 722/5 v budově č.p. 722, č.p. 723 v části obce Slatiňany na pozemcích parc.č. st 833/1, parc.č. st. 833/2 příslušný spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 722, č.p. 723 na pozemcích parc.č. st. 833/1, parc.č. st 833/2 o velikosti 850/10000, příslušný

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Lenka Krumlová Číslo jednací: KSPH KSPH 61 INS 6691/2016 spoluvlastnický podíl na pozemcích pare. č.st 833/1, pare. č. st 833/2, pare. č. 179/33 o velikosti 850/10000, to vše v katastrálním území Slatiňany, obec Slatiňany.

14. Z potvrzení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích Katastrální pracoviště Chrudim bylo zjištěno, že vklad zástavního práva byl povolen rozhodnutím sp. zn. (č.j) V-6477/2008-603 Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne 10.11.2008 Právní účinky vkladu vznikly ke dni 30.10.2008.

15. Z výpisu z úvěrového účtu Banky ze dne 31.10.2008 bylo zjištěno, že z titulu čerpání úvěru ze smlouvy č. HY08928300 bylo Milanu anonymizovano dne 31.10.2008 odesláno 778.000,-Kč.

16. Z oznámení o zesplatnění úvěru ze dne 6.5.2016 (z přihláškového spisu žalobkyně č. přihlášky 11) bylo zjištěno, že Banka sděluje žalobkyni, že závazky ze smlouvy o úvěru se staly splatnými vzhledem k tomu, že dlužníci podali insolvenční návrh, ke dni vyrozumění je tak výše závazku na jistině 539.489,75 Kč, obchodním úroku po splatnosti 25.346,59 Kč, smluvním úroku z prodlení 761,04 Kč, poplatky po splatnosti 1.878,-Kč. Proto Banka vyzvala žalobkyni k zaplacení s tím, že případně bude realizovat zástavní právo na nemovitostech dlužnice.

17. Z prohlášení o provedené platbě společností Akvafin s.r.o. ze dne 13.6.2016 bylo zjištěno, že avizují, že provedli platbu ve výši 568.475,38 Kč ve prospěch Banky k zaplacení závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. HY08928300.

18. Z oznámení Banky žalobkyni ze dne 27.5.2016 bylo zjištěno že Banka reaguje na její oznámení o úplném předčasném splacení úvěru, a to tak, že Banka oznámenou předčasnou splátku úvěru, která je avizována, použije na úhradu závazků vůči Bance, a to na jistinu po splatnosti 539.489,75 Kč, obchodní úroky po splatnosti 25.346,59 Kč, smluvní úroky z prodlení 761,04 Kč, poplatky po splatnosti 1.878,-Kč. Částka 1.000,-Kč je poplatek za výmaz zástavního práva.

19. Ze shora uvedených skutkových zjištění vyplývá skutkový závěr, že žalobkyně a její manžel, který zemřel a do jehož práv a povinností žalobkyně vstoupila v právním vztahu s Bankou založeném Smlouvou o úvěru, jsou spoludlužníky v právním vztahu s Bankou založeném Smlouvou o úvěru s tím, že se každý ze spoludlužníků se zavázal z titulu spoludlužníka zaplatit jistinu úvěru poskytnutého Bankou a jeho příslušenství a poplatky. V tomto řízení nikdo nerozporoval výpočty Banky, proto je soud považuje za správné, nikdo nerozporoval ani to, že nastala splatnost úvěru. Bylo dále zjištěno, že žalobkyně zaplatila Bance částku 539.489,75 Kč, která představuje kromě částky 1.000,-Kč (poplatek za výmaz zástavního práva) nedoplatek úvěru a příslušenství s poplatky úvěru ke dni jeho zesplatnění, což nikdo v tomto řízení nerozporoval.

20. Pokud se týká právního hodnocení zjištěného skutkového děje, soud vycházel z přechodných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen o.z.), která v § 3028 stanoví, že tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti (odst. 1). Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů (odst. 2). Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti (odst. 3).

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Lenka Krumlová Číslo jednací: KSPH KSPH 61 INS 6691/2016

21. Na rozhodovanou věc se tedy podle § 3028 odst. 2 použijí ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (dále jen obč. zák.).

22. Podle § 511 obč. zák. jestliže je právním předpisem nebo rozhodnutím soudu stanoveno, nebo účastníky dohodnuto, anebo vyplývá-li to z povahy plnění, že více dlužníků má témuž věřiteli splnit dluh společně a nerozdílně, je věřitel oprávněn požadovat plnění na kterémkoli z nich. Jestliže dluh splní jeden dlužník, povinnost ostatních zanikne (odstavec 1). Není-li právním předpisem nebo rozhodnutím soudu stanoveno, anebo účastníky dohodnuto jinak, jsou podíly na dluhu všech dlužníků ve vzájemném poměru stejné. Dlužník, proti němuž byl uplatněn nárok vyšší, než odpovídá jeho podílu, je povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět o tom ostatní dlužníky a dát jim příležitost, aby uplatnili své námitky proti pohledávce. Může na nich požadovat, aby dluh podle podílů na ně připadajících splnili nebo aby jej v tomto rozsahu dluhu jinak zbavili (odstavec 2). Jestliže dlužník v rozsahu uplatněného nároku dluh sám splnil, je oprávněn požadovat náhradu na ostatních podle jejich podílů. Pokud nemůže některý z dlužníků svůj podíl splnit, rozvrhne se tento podíl stejným dílem na všechny ostatní (odstavec 3). Podle § 454 obč. zák. se bezdůvodně obohatil i ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám.

23. V rozhodované věci se po vstupu žalobkyně na místo Banky, původního věřitele č. 1, změnil i právní důvod uplatněné pohledávky. Banka podala přihlášku z titulu závazkového právního vztahu vzniklého na základě Smlouvy o úvěru, k jehož zaplacení zbytku nezaplaceného závazku byli dlužníci povinni jako spoludlužníci, přičemž po každém ze spoludlužníků mohla Banka požadovat zaplacení celého zbytku nezaplaceného závazku. Po vstupu žalobkyně se právní vztah změnil, kdy pohledávka žalobkyně je z jiného právního důvodu, jedná se o uplatnění práva na regresní náhradu, které žalobkyně uplatňuje tvrdíc, že jí mají dlužníci přihlášenou částku zaplatit, neboť ona ji zaplatila Bance.

24. V rozhodované věci ze zjištěných skutečností vyplývá, že jak dlužníci, tak žalobkyně a její manžel byli ve vztahu k bankovnímu úvěru spoludlužníky, tedy, jejich povinnost zaplatit dluh bance byla společná a nerozdílná, Banka mohla tedy splnění v plném rozsahu požadovat po kterémkoliv z nich. Je zcela bez významu, jak byly peníze poskytnuté Bankou, tedy úvěr, použity. Je nerozhodné, pokud je třeba obdržel i jen jeden ze spoludlužníků, který jej také spotřeboval. I pokud tedy v rozhodované věci žalobkyně a její manžel, do jehož práv a povinností po jeho úmrtí vstoupila, neobdrželi z úvěru ničeho, přesto byli povinni jej splatit spolu s ostatními. Pokud se týká vzájemného vztahu spoludlužníků, v rozhodované věci je relevantní, že spoludlužníci neuzavřeli žádnou dohodu o podílech na společném dluhu, nebylo o tom vydáno ani žádné soudní rozhodnutí, proto ve vztahu mezi všemi spoludlužníky platí zákonná úprava, tedy, že jejich podíly jsou stejné. Tedy, žalobkyně, která vstoupila i do práv a povinností jejího zemřelého manžela, který smlouvu o úvěru uzavřel také jako spoludlužník, má ve výsledku ve vztahu mezi spoludlužníky zaplatit dvakrát jednu čtvrtinu celkové pohledávky Banky, tedy má zaplatit jednu polovinu pohledávky Banky.

25. Insolvenční soud proto posouzením obsahu smlouvy o úvěru a přihlášky Banky (jejíž správnost nikdo nerozporoval, tedy nikdo nerozporoval ani to, jaká je výše zůstatku jistiny a příslušenství) učinil závěr, že Dlužníci do doby zesplatnění úvěru museli zaplatit na jistině částku rovnající se rozdílu mezi poskytnutou částkou úvěru 778.000,-Kč a částkou, kterou Banka uplatnila na jistině přihláškou 539.489,75 Kč, což je 238.510,25 Kč. Žalobkyně ani netvrdí, že by před jednorázovým splacením úvěru cokoliv zaplatila, tedy vše museli plnit dlužnici. Jak shora uvedeno, každý ze spoludlužníků měl v jejich vzájemném vztah zaplatit jednu čtvrtinu, tedy z celkové výše jistiny poskytnutého úvěru měli oba dlužníci zaplatit jednu polovinu a manželé anonymizovano také jednu polovinu, když polovina jistiny představuje částku 389.000,-Kč. Pokud žalobkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Lenka Krumlová Číslo jednací: KSPH KSPH 61 INS 6691/2016

jednorázovým zaplacením zbytku pohledávky banky zaplatila zbytek jistiny ve výši 539.489,75 Kč, pak přeplatila oproti dlužníkům na svůj podíl (1/2) na jistině částku 150.489,75 Kč. Proto je, pokud se týká této částky žaloba po právu a tato částka je součástí částky uvedené ve výroku I. tohoto rozsudku. Pokud se týká jistiny, je skutková i právní situace zcela jasná a jednoznačná. Pokud se týká přihláškou uplatněného příslušenství, kterým jsou úroky z úvěru a úroky z prodlení a poplatky, které ve svém souhrnu představují částku v porovnání a uplatněnou jistinou výrazně nižší (bylo uplatněno 27.985,63 Kč), pak z takto uplatněného příslušenství měl opět zaplatit každý ze spoludlužníků jednu čtvrtinu a pokud žalobkyně zaplatila celou částku uplatněného příslušenství, pak přeplatila svůj díl jedné poloviny o další jednu polovinu. Proto soud částku uplatněného příslušenství dělil dvěma a výslednou je částka 13.992,80 Kč, kterou žalobkyně přeplatila oproti svému podílu na příslušenství. Insolvenční soud proto žalobě vyhověl výrokem I. co do částky 164.482,55 Kč (součet 150.489,75 Kč přeplatek jistiny a 13.992,80 Kč přeplatek příslušenství). Ve zbytku, co do 402.992,83 Kč byla žaloba výrokem II. zamítnuta.

26. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 163 IZ za použití § 151 odst. 1 o.s.ř. a § 142 odst. 2 o.s.ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť procesně úspěšnější byl žalovaný, kterému by příslušela poměrná náhrada nákladů řízení, žádné náklady mu však nevnikly, proto bylo rozhodnuto tak, jak shora uvedeno.

Poučení Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného, bude-li podáno v listinné podobě, pak dvojmo, každý stejnopis opatřený vlastnoručním podpisem.

Praha dne 30. října 2017

JUDr. Jitka S o b k o v á, v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Lenka Krumlová