61 ICm 4092/2014
Jednací číslo: KSPH 61 ICm 4092/2014-24 KSPH 61 INS 36559/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou v právní věci žalobce Mgr. Tomáše Linhy, IČ 66251354 se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2, insolvenčního správce dlužníka FINESA barvy s.r.o., IČ 27623688, se sídlem Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou-Lobeček, proti žalovanému FINESA CZ s.r.o., IČ 27623742, se sídlem Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou-Lobeček, o vyslovení neúčinnosti právních úkonů, o vydání plnění do majetkové podstaty dlužníka

takto :

I. Smlouva o převodu we bové domény www. finesabarvy.cz uzavřená dlužníkem FINESA barvy s.r.o., IČ 27623688 jako převodce m a společností FINESA CZ s.r.o. jako nabyvatelem, na základě které došlo ke dni 8.12.2012 ke změ ně vlastníka domény z dlužníka na společnost FINCOAT s.r.o. (nyní FINESA CZ s.r.o.) je vůči majetkové podstatě dlužníka FINESA barvy s.r.o. , IČ 27623688 a je ho věřitelům neúčinná. II. Smlouva o převodu ochranné známky slovní FINESA, číslo přihlášky 434975 uzavřená 12.11.2013 mezi dlužníke m FINESA barvy s.r.o. , IČ 27623688 jako převodcem a společností FINESA CZ s.r.o., je vůči majetkové podstatě dlužníka FINESA barvy s.r.o., IČ 27623688 a jeho věřitelům neúčinná. s.r.o. , IČ 27623688 doménu www. finesabarvy.cz, a to do tří dnů od právní moci rozsudku. IV. Žalovaný je povinen vydat žalobci do majetkové podstaty dlužníka ochrannou známku slovní FINESA, číslo přihlášky 434975, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. V. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. VI. Žalovaný je povinen zaplatit České republice Krajskému soudu v Praze soudní poplatek za žalobu ve výši 5.000,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozs udku.

Od ůvo d ně n í :

Žalobce, insolvenční správce dlužníka FINESA barvy s.r.o. (dále jen dlužník) podala ke insolvenčnímu soudu žalobu odpůrčí žalobu, kterého navrhl vyslovení neúčinnosti smlouvy o převodu webové domény www. finesabarvy.cz, kterou uzavřeli dlužník jako převodce a žalovaný jako nabyvatel a na základě které byla doména dne 8.12.2012 převedena z dlužníka na žalovaného. Dalším uplatněným nárokem je nárok na vyslovení neúčinnosti smlouvy o převodu ochranné známky slovní FINESA, číslo přihlášky 434975 uzavřené dne 12.11.2013 mezi dlužníkem jako převodcem a žalovaným jako nabyvatelem. Dále navrhl, aby žalovanému byla uložena povinnost vydat žalobci do majetkové podstaty dlužníka doménu www. finesabarvy.cz, dále aby byla uložena povinnost vydat ochrannou známku slovní firmy FINESA, číslo přihlášky 434975.

Žalobu odůvodnil tím, že dlužník je v úpadku a usnesením Krajského soudu v Praze sp.zn. KSPH 61 INS 36559/2013 byl žalobce ustanovena insolvenčním správcem dlužníka. Až do dne 17.12. 2012 byl dlužník vlastníkem stoprocentního obchodního podílu žalované společnosti (původní obchodní firma FINCOIAT s.r.o.). Tedy dlužník a žalovaný tvořili až do dne 17.12.2012 koncern podle § 66 a odst. 3 písm. a), odst. 7 obchodního zákoníku. Společníky a jednateli dlužníka jsou pánové Ing. Petr Závodský a Libor Palic. V žalované společnosti je jednatelem shodně jako u dlužníka Ing. Petr Závodský a současně Soňa Palicová, která jí osobou blízkou s Liborem Palicem, druhým jednatelem dlužníka.

Insolvenční správce zjistil, že dne 8.12.2012 převedl dlužník na žalovaného webovou doménu www.finesabarvy.cz, a to do bezúplatně, k převodu došlo v době, kdy dlužník vlastnil stoprocentní obchodní podíl žalované a obě společnosti tak tvořily koncern.

Dále dlužník dne 12.11.2013 uzavřel jako převodce smlouvu o převodu ochranné známky slovy FINESA, číslo přihlášky 434975, na základě které došlo k bezúplatnému převodu této ochranné známky žalovanému.

K oběma převodům došlo bezúplatně, dále v době, kdy byl dlužník v úpadku (nejméně v době převodu 12.11.2013 bylo evidováno více pohledávek různých subjektů více blízké, v době převodu tvořily žalovaný a dlužník koncern.

Tedy takové právní úkony bez přiměřeného protiplnění jsou neúčinné a plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty dlužníka a proto je žalovaný povinen vydat do majetkové podstaty dlužníka uvedené plnění.

Žaloba a výzva k vyjádření k žalobě byly žalovanému doručeny dne 7.5.2015. Ve výzvě vyjádření bylo žalovanému uloženo, aby se k žalobě vyjádřil do 30 dnů, dále byl poučen o tom, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří nebo soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti němu uplatňován uznává. Soud proto ve věci samé rozhodne pro rozsudkem pro uznání.

Ve lhůtě stanovené soudem, ani později, nebylo soudu žádné podání od žalovaného doručeno.

V době od podání žaloby došlo v insolvenčním řízení dlužníka FINESA barvy s.r.o. ke změně v osobě insolvenčního správce, když novým insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Tomáš Linha, IČ 66251354 se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2, provozovna 545, 253 01 Chýně.

Podle § 114b odst. l o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu, s výjimkou věcí v nichž nelze uzavřít a schválit smír a věcí uvedených v § 118b a 120 odst. 2, místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a/, nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinném důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení. K podání vyjádření určí lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Podle odst. 5 citovaného zákonného ustanovení jestliže žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odst. l včas nevyjádří ani ve stanovené lhůtě a soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává (§ 153a odst. 3), o tomto následku musí být poučen. Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, která je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 o.s.ř). Podle odst. 4 citovaného zákonného ustanovení nemusí být jen pro vydání rozsudku pro zmeškání nařízeno jednání.

V projednávané věci se žalovaný nevyjádřil k žalobě ve lhůtě 30 dnů poté, co mu byla dne 7.5.2015 doručena elektronicky do vlastních rukou žaloba a tzv. kvalifikovaná výzva podel shora citovaných zákonných ustanovení. V projednávané věci nastala tedy fikce uznání nároku, a protože byly splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro postup podle § 153a odst. 3 o.s.ř. za splnění podmínek § 114b, odst. l,5 o.s.ř., bylo rozsudkem pro uznání rozhodnuto o nároku žalobce, který je předmětem žaloby a to po zjištění, že fikce uznání žalovaného neodporuje zákonným předpisům.

Žalobci, který měl ve věci plný úspěch a měl by tak právo na náhradu nákladů řízení podle § 142 odst. 1 o.s.ř., žádné náklady řízení nevznikly, proto soud vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. soudních poplatků. V rozhodované věci přešla poplatková povinnost na žalovaného podle § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích, neboť žalobě bylo vyhověno. Vzhledem k tomu, že soudní poplatek ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášené pohledávky je podle položky 13 a) Sazebníku soudních poplatků určen jednotnou sazbou 5.000,-Kč, pak na žalovaného tedy přešla povinnost zaplatit soudní poplatek za žalobu ve výši 5.000,-Kč stanovený jednotnou sazbou.

P o u č e n í : Výrok rozsudku ve věci samé lze napadnout odvoláním podaným do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozsudku ke Krajskému soudu v Praze prostřed- nictvím soudu podepsaného, odvolacím důvodem jsou jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a/ o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání. Odvolání z jiných důvodů n e n í přípustné.

Výrok o nákladech řízení a lhůtě k plnění lze napadnout bez shora uvedeného omezení odvoláním do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozsudku ke Krajské- mu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Nebude-li povinnost stanovená tímto rozsudkem splněna dobrovolně, může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí.

v Praze dne 3. prosince 2015

JUDr. Jitka S o b k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Bc. Martin Vepřek