61 ICm 3802/2014
Číslo jednací: KSPH 61 ICm 3802/2014 KSPH 61 INS 10581/2014ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud V Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou V právní Věci žalobce Mgr. Petra Brože, IČ 714 71 766, se sídlem Nad Málým Mýtem 615/4, 147 00 Praha 4 insolvenčního správce dlužníků a) Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Školní 671/9, 277 011 Neratovice, b) Libuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Školní 671/9, 277011 Neratovice, proti žalovanému PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1 Nové Město, o popření vykonatelné pohledávky takto:

I. Žaloba na určení, že je po právu Vplném přihlášeném rozsahu pohledávka přihlášená žalovaným přihláškou č. 3 ve Výši 87.647,-Kč do insolvenčního řízení dlužníků a) Petra anonymizovano , anonymizovano , b) Libuše anonymizovano , anonymizovano , vedeného u Krajského soudu V Praze č.j. KSPH 61 INS 10581/2014, se z a m í t á.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou k soudu dne 4.11.2014, domáhal v postavení insolvenčního správce dlužníků a) Petra anonymizovano , anonymizovano , b) Libuše anonymizovano , anonymizovano (dále jen dlužníci) proti žalovanému určení, že pohledávká žalovaného přihlášená jako vykonátelná nezajištěná do insolvenčního řízení dlužníků pod P 3 není v celé přihlášené Výši 87.647,-Kč po právu.

Žalobce v žalobě uvedl, že do insolvenčního řízení přihlásil žalovaný jako vykonátelnou pohledávku ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100359677 ze dne 19.8.2010, a to přihláškou č. 3. Totožnou pohledávku ze stejného právního důvodu uplátil žalovaný i další přihláškou č. 2, kterou žalobce uznal při přezkumném jednání konaném dne

10.10.2014. Duplicitně přihlášenou pohledávku přihlášenou žalovaným přihláškou č. 3 žalobce popřel, důvodem popření je právě duplicitá přihlášené pohledávky.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s tím, že potvrdil přihlášení pohledávky proti každému z dlužníků, kteří jsou manžely, a to dvěma samostatnými přihláškámi, má Však za to, že se tak stalo po právu, nebot dlužníci jako manželé, jsou spoludlužníky závazkového vztahu, v insolvenčním řízení má taková procesní situace být řešena tak, že se k pohledávce přihlášené jako druhé v pořadí, nepřihlíží.

O podané žalobě rozhodl insolvenční soud podle § 115á o.s.ř. bez nařízení jednání, nebot s tímto postupem oba účastníci vyslovili souhlas postupem podle § 101 odst. 4 o.s.ř.

Z dále uvedených důkazů soud vzal a prokázané dále uvedené skutečnosti.

Z insolvenčního spisu vedeného u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 61 INS 10581/2014 vzal soud za prokázané, že insolvenční řízení je vedeno ve Věci insolvenčních navrhovatelů dlužníků a) Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Školní 671/9, 277 011 Neratovice, b) Libuše anonymizovano , kteří jsou manžely. Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Petr Brož

Z přihláškového spisu o přihlášce č. 2. věřitele č. 2 PROFI CREDIT Czech, a.s., bylo zjištěno, že touto přihláškou přihlásil žalovaný proti dlužníkovi Petrovi anonymizovano dvě dílčí pohledávky V celkové přihlášené Výši 87.647,-Kč, a to jako nezajištěné, vykonátelné, když právním důvodem vzniku jsou nároky ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100359677 ze dne 19.8.2010, kterou žalovaný uzavřel jako věřitel s dlužníkem Petrem Marvanem a spoludlužníkem Libuší anonymizovano .

Z přihláškového spisu o přihlášce č. 3. věřitele č. 2 PROFI CREDIT Czech, a.s., bylo zjištěno, že touto přihláškou přihlásil žalovaný proti dlužnici Libuši anonymizovano dvě dílčí pohledávky V celkové přihlášené Výši 87.647,-Kč, a to jako nezajištěné, vykonátelné, když právním důvodem vzniku jsou nároky ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100359677 ze dne 19.8.2010, kterou žalovaný uzavřel jako věřitel s dlužníkem Petrem Marvanem a spoludlužníkem Libuší anonymizovano .

Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 10.10.2014 v insolvenční Věci vedené u Krajského soudu vPráze č.j. KSPH 61 INS 10581/2014 vzal soud za prokázané, že insolvenční správce dlužníků popřel pohledávku přihlášenou přihláškou č. 3 věřitele č. 2 V plném přihlášeném rozsahu, a to pro pravost, nebot byla přihlášená jako duplicitní.

Zjištěný skutkový děj soud posoudil podle zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon (dále jen IZ).

Insolvenční soud uzavřel, že žalobce je aktivně legitimován kpodání incidenční žaloby, á to jako insolvenční správce dlužníků, který popřel přihlášenou vykonátelnou pohledávku, žaloba byla podána Včas ve lhůtě 30 dní od konání přezkumného jednání (10.10.2014) tak,ják má na mysli § 199 odst. 1 IZ.

Soud dospěl k závěru, že žalobě nelze vyhovět, nebot důvod, pro který žalobce popírá přihlášenou pohledávku pro její pravost, není důvodem, pro který lze přihlášenou pohledávku popřít. Skutečnost, že úpadek dlužníků, jako manželů je řešen v rámci jediného insolvenčního řízení a skutečnost, že jsou z jedné smlouvy zavázáni společně a nerozdílně jako dlužník á spoludlužník, ještě neznamená, že by věřitel do takového insolvenčního řízení nemohl přihlásit své pohledávky samostatně za každým z manželů, tedy dvěma přihláškámi, podánými Vždy proti jednomu z obou manželů. Žalovaný má pohledávku jak za dlužníkem, tak i za dlužnicí, kteří oba byli společně a nerozdílně účastníky úvěrové smlouvy, což Však neznamená, že žalovaný má dvě samostatné pohledávky z jednoho úvěru, a že tudíž v rámci oddlužení splátkovým kalendářem v rámci společného insolvenčního řízení vedeného na spoludlužníky-manžele, bude táto jedná pohledávká uspokojená dvakrát a bude ve splátkovém kalendáři uvedená rovněž dvakrát. I za této situace jde totiž stále o jednu pohledávku žalovaného, která je ve splátkovém kalendáři zohledněná jen jednou (shodně srov. např. rozsudek Vrchního soudu vPráze č.j. 1 VSPH 108/2011-93, KSUL 69 INS 3591/2010).

Žaloba byla proto v plném rozsahu zamítnutá.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 151 odst. 1 o.s.ř. tak, že žádnému z účastníků náhradu nákladů řízení nepřiznál, nebot i když byl procesně úspěšný žalovaný, nelze mu náklady řízení proti žalobci, který je insolvenčním správcem, přiznat, nebot ten je nadán nákladovou imunitou podle § 202 odst. 1 IZ, když se v rozhodované Věci nejedná o výjimku z náhradové imunity, kterou má na mysli § 202 odst. 2 IZ.

P o u č e n í :Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. v Praze dne 7. prosince 2015

JUDr. Jitka S o b k o V á,V .r. samosoudkyně

Za správnost: Skutinová Ladislava