61 ICm 2444/2014
Číslo jednací: KSPH 61 ICm 2444/2014 KSPH 61 INS 5016/2014ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud V Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou V právní Věci žalobce Reiffeisen stavební spořitelna a.s., IČ 49241257, se sídlem Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, proti žalovanému Mgr. Petru Brožovi, IČ se sídlem Na Málým Mýtem 615/4, 147 00 Praha 4 Braník, insolvenčnímu správce dlužníků a) František anonymizovano , anonymizovano , b) Andrea anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Chramostek 8, 277 06 Lužec nad Vltavou, o popření nevykonatelné pohledávky takto:

I. Určuje se, že pohledávka přihlášená žalobcem přihláškou č. 3 ve Výši 113.566,14 Kč do insolvenčního řízení dlužníků a) František Zíty, anonymizovano , b) Andrey anonymizovano , anonymizovano vedeného u Krajského soudu V Praze ě.j. KSPH 61 INS 5016/2014, a to jako vykonatelná, nezajištěná, splatná a nepodmíněná j e po právu

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou k soudu dne 18.7.2014, domáhál proti žalovanému, insolvenčnímu správci dlužníků Františka á Andrey anonymizovano určení, že jeho pohledávká přihlášená jako vykonátelná, nezajištěná, nepodmíněná á splatná do insolvenčního řízení dlužníků pod P 3 je v celé přihlášené Výši 113.566,14 Kč po právu, á to jako vykonátelná, nepodmíněná, splatná a nezajištěná. Žalobce v žalobě uvedl, že do insolvenčního řízení přihlásil jako vykonátelnou pohledávku z úvěrové smlouvy č. 18529/2009/01, kterou uzavřel žalobce s dlužnicí, dlužník k závazku z uvedené smlouvy přistoupil. Při přezkumném jednání dne 1.7.2014 popřel žalovaný pohledávku přihlášenou přihláškou ě. 3, jako důvod popření uvedl duplicitní přihlášení pohledávky.

ŽálOVáný navrhl zamítnutí žaloby s tím, že trvá na tom, že popření bylo provedeno po právu, nebot žalobce přihlásil stejnou pohledávku i přihláškou č. 2, která byla zjištěna. Za situace, kdy dlužníci jsou manželé, závazek založený smlouvu je závazkem solidárním, vznikl jen jednou, proto má za to, že přihlášení dvěma přihláškámi není možné.

O podané žalobě rozhodl insolvenční soud podle § 115á o.s.ř. bez nařízení jednání, nebot s tímto postupem oba účastníci vyslovili souhlas postupem podle § 101 odst. 4 o.s.ř.

Z dále uvedených důkazů soud vzal a prokázané dále uvedené skutečnosti.

Z insolvenčního spisu vedeného u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 61 INS 5016/2014 vzal soud za prokázané, že insolvenční řízení je vedeno ve Věci insolvenčních navrhovatelů dlužníků Františka Žítý á Andrey anonymizovano , kteří jsou manželý, á to o jejich společném insolvenčním návrhu. lnsolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Petr Brož

Z přihláškového spisu o přihlášce č. 2. věřitele č. 2 Reiffeisen stavební spořitelna á.s., bylo zjištěno, že touto přihláškou přihlásil žalobce proti dlužnici Andree anonymizovano nezajištěnou pohledávku ve Výši 113.566,14 Kč, a to vykonatelnou, splatnou, když právním důvodem vzniku je nárok ze Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 18529/2009/01, o kterém bylo rozhodnuto platebním rozkázem Okresního soudu v Mělníku č.j. 12 C 241/2011-81 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze č.j. 23 Co 222/2013-98. Přihlášená pohledávká sestává z jistiny, úroků á nákladů nalézacího řízení.

Z přihláškového spisu o přihlášce č. 3. věřitele č. 2 Reiffeisen stavební spořitelna á.s., bylo zjištěno, že touto přihláškou přihlásil žalobce proti dlužníkovi Františku anonymizovano stejnou pohledávku, jako přihlásil přihláškou č. 2.

Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 1.7.2014 v insolvenční Věci vedené u Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 5016/2014 vzal soud za prokázané, že žalovaný, jako insolvenční správce dlužníků popřel pohledávku přihlášenou přihláškou č. 3 věřitele č. 2 V plném přihlášeném rozsahu, á to pro pravost, jako důvod popření uvedl, že pohledávká byla přihlášená jako duplicitní.

Zjištěný skutkový děj soud posoudil podle zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon (dále jen IZ).

Insolvenční soud uzavřel, že žalobce jako přihlášený věřitel je aktivně legitimován k podání incidenční žaloby, žalovaný je pásivně legitimován, nebot jako insolvenční správce dlužníků, který popřel přihlášenou nevykonátelnou pohledávku, žaloba byla podána včás ve lhůtě 30 dní od konání přezkumného jednání tak, jak má na mysli § 199 odst. 1 IZ.

Soud dospěl kzávěru, že žaloba byla podána po právu, nebot důvod, pro který žalovaný popřel vykonátelnou přihlášenou pohledávku pro její pravost, není důvodem, pro který lze přihlášenou pohledávku popřít. Skutečnost, že úpadek dlužníků, jako manželů je řešen v rámci jediného insolvenčního řízení á skutečnost, že jsou z jedné smlouvy zavázáni společně á nerozdílně, ještě neznamená, že by věřitel do takového insolvenčního řízení nemohl přihlásit své pohledávky samostatně, á to za každým z manželů, tedy dvěma přihláškámi, podánými Vždy za každým z obou manželů. Žalobce má pohledávku jak za dlužníkem, tak i za dlužnicí, kteří jsou oba zavázáni ze smlouvy společně á nerozdílně, což Však neznamená, že žalobce má dvě samostatné pohledávky z jednoho úvěru, a že tudíž v rámci oddlužení splátkovým kalendářem v rámci společného insolvenčního řízení vedeného na spoludlužníký-manžele, bude táto jedná pohledávká uspokojená dvakrát a bude ve splátkovém kalendáři uvedená rovněž dvakrát. I za této situace jde totiž stále o jednu pohledávku žalobce, která je ve splátkovém kalendáři zohledněná jen jednou (shodně srov. např. rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 108/2011-93, KSUL 69 INS 3591/2010).

Žalobě bylo proto v plném rozsahu vyhověno.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 151 odst. 1 o.s.ř. tak, že žádnému z účastníků náhradu nákladů řízení nepřiznál, nebot i když byl procesně úspěšný žalobce, nelze mu náklady řízení proti žalovanému, který je insolvenčním správcem, přiznat, nebot ten je nadán nákladovou imunitou podle § 202 odst. 1 IZ, když se v rozhodované Věci nejedná o výjimku z náhradové imunity, kterou má na mysli § 202 odst. 2 IZ.

P o u č e n í :Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 28. ledna 2016

JUDr. Jitka S o b k o V á,V. r. samosoudkýně

Za správnost: Skutinová Ladislava