61 ICm 1630/2015
1

Jednací číslo: KSPH 61 ICm 1630/2015-167-

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou v právní věci žalobce QI investiční společnost, a.s. IČ: 27911497, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, zastoupeného JUDr. Pavlem Hráškem, advokátem se sídlem Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1, proti žalované JUDr. Věře Sedloňové, IČ: 13127055, se sídlem Letní 69, 103 00 Praha 10, insolvenční správkyni dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem V Zahrádkách 507, 289 21 Kostomlaty nad Labem, o určení pravosti a pořadí pohledávky

takto :

I. I. Žaloba na určení, že je po právu pohledávka věřitele QI investiční společnost, a.s. IČ: 27911497, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, uplatněná v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 61 INS 1652/2015 jako dílčí pohledávka č. 2,a to v celé přihlášené výši 84.000,-Kč, a to jako pohledávka zajištěná se zamítá pro předčasnost.

II. Žaloba na určení, že je po právu pohledávka věřitele QI investiční společnost, a.s. IČ: 27911497, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, uplatněná v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 61 INS 1652/2015 jako dílčí pohledávka č. 3, v celé přihlášené výši 266.000,-Kč a to jako pohledávka zajištěná se zamítá pro předčasnost.

III. Žaloba na určení, že je po právu pohledávka věřitele QI investiční společnost, a.s. IČ: 27911497, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, uplatněná v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 61 INS 1652/2015 jako dílčí pohledávka č. 3.1, v celé přihlášené výši 8.684,16 Kč, a to jako pohledávka zajištěná se zamítá pro předčasnost. isir.justi ce.cz

IV. Žaloba na určení, že je po právu pohledávka věřitele QI investiční společnost, a.s. IČ: 27911497, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, uplatněná v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 61 INS 1652/2015 jako dílčí pohledávka č. 5, v celé přihlášené výši 84.000,-Kč a to jako pohledávka zajištěná se zamítá pro předčasnost.

V. Žaloba na určení, že je po právu pohledávka věřitele QI investiční společnost, a.s. IČ: 27911497, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, uplatněná v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 61 INS 1652/2015 jako dílčí pohledávka č. 6, v celé přihlášené výši 266.000,-Kč, a to jako pohledávka zajištěná se zamítá pro předčasnost.

VI. Žaloba na určení, že je po právu pohledávka věřitele QI investiční společnost, a.s. IČ: 27911497, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, uplatněná v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 61 INS 1652/2015 jako dílčí pohledávka č. 6.1, v celé přihlášené výši 8.684,16 Kč, a to jako pohledávka zajištěná se zamítá pro předčasnost.

VII. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce se žalobou ze dne 24.4.2015 podanou k soudu dne 24.4.2015 domáhal určení, že jsou po v celé přihlášené výši právu, a to jako zajištěné a nevykonatelné, jeho pohledávky, které přihlásil v insolvenčním řízení dlužníka Martina anonymizovano vedeném u Krajského soudu v Praze pod č.j. KSPH 61 INS 1652/2015 přihláškou č. 2, a to dílčí pohledávka č. 2 ve výši 84.000,-Kč, dílčí pohledávka č. 3 ve výši 266.000,-Kč, dílčí pohledávka č. 3.1 ve výši 8.684,16 Kč, dílčí pohledávka č. 5 ve výši 84.000,-Kč, dílčí pohledávka č. 6 ve výši 266.000,-Kč, dílčí pohledávka č. 6.1 ve výši 8.684,16 Kč. Při přezkumném jednání dne 27.3.2015 popřel insolvenční správce pravost všech shora uvedených pohledávek žalobce, u některých z nich bylo popřeno i pořadí. Žalobce má za to, že jeho žaloba podaná k soudu dne 24.4.2015 je včasná. Žaloba byla podána proti jedinému žalovanému, a to proti žalované JUDr. Věře Sedloňové, insolvenčnímu správci dlužníka Martina anonymizovano (dále jen žalovaný).

Žalovaný se k žalobě věcně vyjádřil ve svých vyjádřeních. Vzhledem k tomu, že věcné vyjádření není z níže uvedených důvodů pro rozhodnutí soudu podstatné, soud v tomto rozsudku obsah vyjádření neuvádí. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby.

Oba účastníci řízení souhlasili s tím, aby soud o žalobě rozhodl bez nařízení ústního jednání.

Insolvenční soud primárně posoudil věcnou legitimaci účastníků řízení.

Z úřední činnosti soudu je soudu známo, že v insolvenčním řízení dlužníka Martina anonymizovano , nar. 6.1.1968 vedeném pod č.j. KSPH 61 INS 1652/2015 byl usnesením č.j. KSPH 61 INS 1652/2015-A-8 zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho řešení oddlužením. Při přezkumném jednání konaném dne 27.3.2015 popřel nevykonatelnou pohledávku přihlášeného věřitele č. 21 QI investiční společnost, a.s. insolvenční správce (zde v tomto řízení žalovaný), a to v části pro pravost, v části popřel pořadí. Pohledávka věřitele č. 21 byla však také popřena dlužníkem pro pravost nebo pořadí tak, jak bylo podrobně uvedeno v podání dlužníka ze dne 26.3.2015. Dlužník popřel i pohledávky jiných přihlášených věřitelů. Přezkumnému jednání byl přítomen věřitel č. 21. Přítomný věřitel č. 21, byl soudem poučen, že u jeho nevykonatelných pohledávek, které byly popřeny, je povinen podat do třiceti dnů incidenční žalobu. V protokolu nebylo uvedeno, proti jakému žalovanému má být incidenční žaloba podána. Následně insolvenční správce vyrozuměl jen přihlášeného věřitele č. 18 Pavla Pařízka o popření jeho pohledávky. Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 1652/2015-B-11 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Shora uvedené skutečnosti posoudil soud podle zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon (dále jen IZ).

Podle § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení §51 odst. 2 tím není však dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

V případě popření pohledávky insolvenčním správcem a dlužníkem mají tyto osoby postavení nerozlučných společníků ( shodně např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25.2.2010, č.j. 1VSPH 544/2009-P6-8, KSUL 45 INS 857/2008). Nerozlučné společenství se vždy odvíjí od hmotného práva, a neúčastní-li se řízení jako účastníci (na straně žalobce nebo žalovaného) všichni, kdo jimi musí (mají) být jako nerozluční společníci, je tím dán nedostatek věcné legitimace, a soud žalobu z tohoto důvodu bez dalšího zamítne.

Vzhledem k tomu, že žalobce označil jako pasivně legitimovaného pouze insolvenčního správce, ačkoliv takto měl být označen i popírající dlužník, je tím dán nedostatek pasivní věcné legitimace na straně žalovaného.

Vzhledem k tomu, že věřitel č. 21 (žalobce) však nebyl správně poučen o povinnosti podat žalobu i proti dlužníkovi, pak takové nesprávné (protože neúplné) poučení má za následek, že žalobci ještě ani nezačala běžet lhůta k podání incidenční žaloby (srov. např. usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 3 VSPH 679/2010-P2-8, KSUL 44 INS 4120/2010 3 VSPH 679/2010-P2-8, usnesení Vrchního soudu v Olomouci Praze č.j. 1 VSOL 874/2015-P3-9 KSBR 39 INS 10864/2012 1 VSOL 874/2015-P3-9), která tak začne běžet od řádného poučení insolvenčního správce.

Ze všech shora uvedených důvodů byla žaloba zamítnuta pro předčasnost, když na straně žalovaného je nedostatek pasivní legitimace, žalobci dosud nezačala běžet lhůta k podání incidenční žaloby.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 151 odst. 1 o.s.ř. za použití § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon tak, že úspěšné žalované nebyla náhrada nákladů řízení přiznána, neboť jí žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu nadepsaného, bude-li podáno v listinné podobě, pak dvojmo.

v Praze dne 6. dubna 2017

JUDr. Jitka S o b k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Příborská