60 ICm 919/2015
Č.j.: 60 ICm 919/2015-85 (KSPA 60 INS 30618/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Schreierem ve věci žalobce: JUDr. Milan Šváb, Majakovského 5, 568 02, Svitavy (insolvenční správce dlužnice Naděždy anonymizovano , anonymizovano ), proti žalovanému: Beck International, s.r.o., Blatecká 3344, 276 01, Mělník, IČ 62741438, zast. JUDr. Josefem Svobodou, advokátem se sídlem Argentinská 286/38, 170 00, Praha 7, o popření pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalovaný nemá proti dlužnici Naděždě anonymizovano , anonymizovano , pohledávku ve výši 9.877,20 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice-Krajskému soudu v Hradci Králové, soudní poplatek ve výši 5.000,--Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku na č.ú. 3703-6828511/0710, variabilní symbol 6042091915.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal určení, že žalovaný nemá proti dužnici pohledávku ve výši 9.877,20 Kč. Žalobu odůvodnil tím, že se jedná o náklady nalézacího řízení přiznané platebním rozkazem Okresního soudu ve Svitavách č.j. EPR 301681/2013-7. Tento platební rozkaz však nemohl nabýt právní moci, neboť zahájením insolvenčního řízení bylo řízení před zmíněný okresním soudem přerušeno dle § 140a insolvenčního zákona. Na daném nic nemění, že na platebním rozkaze je doložka právní moci vyznačena.

Žalovaný ve vyjádření uvedl, že i přesto, že zmíněný platební rozkaz zřejmě nenabyl právní moci, jedná se o náklady účelně vynaložené žalovaným v souvislosti s vymáháním pohledávky a představuje náklady za tři úkony právní služby (převzetí věci, sepis kvalifikované předžalobní upomínky a podání žaloby) a uhrazený soudní poplatek.

Vzhledem k tomu, že ve věci bylo možno rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů, soud vyzval účastníky, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřili, zda s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí s dovětkem dle § 101 odst. 4 o.s.ř., že nevyjádří-li se, bude soud předpokládat, že s tímto postupem souhlasí. Žalobce soudu sdělil, že s rozhodnutím bez nařízení jednání souhlasí. Žalovaný se nevyjádřil. Soud proto dle § 115a ve spojení s § 101 odst. 4 o.s.ř. rozhodl bez jednání.

Soud nejprve posoudil včasnost podané žaloby. Vykonatelná pohledávka byla popřena při přezkumném jednání dne 3.6.2014 a žaloba byla soudu doručena dne 2.7.2014, tedy ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání, tedy včas dle § 199 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákona (dále jen IZ ).

Z vlastní činnosti je soudu známo, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 31.10.2013, následně byl zjištěn úpadek, povoleno oddlužení a insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce; účinky rozhodnutí o úpadku nastaly dne 20.3.2014 (usnesení insolvenčního soudu č.j. KSPA 60 INS 30618/2013-A-10).

Z přihlášky pohledávky plyne, že žalovaný si včas přihlásil vykonatelnou a nezajištěnou pohledávku ve výši 35.377,20, z toho nedoplatek na smlouvě o nájmu věci ve výši 25.500,--Kč a náklady řízení ve výši 9.877,20 Kč. Vykonatelnost byla dovozována z platebního rozkazu Okresního soudu ve Svitavách č.j. EPR 301681/2013-7.

Z protokolu o přezkumném jednání a z přezkumného listu pro pohledávky žalovaného plyne, že žalobce popřel pohledávku do výše 9.877,20 Kč, neboť se jedná o náklady řízení dle platebního rozkazu, který však nemohl nabýt právní moci s ohledem na § 140a IZ.

Ze spisu Okresního soudu ve Svitavách sp.zn. EPR 301681/2013 soud zjistil, že žalovaný (v procesním postavení žalobce) se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu domáhal po dlužnici zaplacení částky 25.000,--Kč, uhrazení nákladů řízení ve výši 9.877,20 Kč jako soudního poplatku 1020,--Kč a odměna zástupce 8.857,20 Kč. Návrh byl dne 23.10.2013 podán u Okresního soudu v Pardubicích, který vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu ve Svitavách. Z elektronického platebního rozkazu č.j. EPR 301681/2013-7 ze dne 17.1.2014 plyne, že dlužnici bylo uloženo uhradit žalobci částku 25.500,--Kč a náklady řízení 9.877,20 Kč. Z doručenek soud zjistil, že dlužnici se elektronický platební rozkaz podařilo doručit do vlastních rukou dne 6.3.2014 a lhůta 15 dnů (k podání odporu či k podání odvolání do nákladů řízení) měla tak uplynout dne 21.3.2014 a právní moci tak platební rozkaz mohl nabýt až dne 22.3.2014 (což je ostatně datum, které je na platebním rozkazu vyznačeno).

Podle § 114a odst. 1 IZ ve znění účinném od 1.1.2014 účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Rozhodnutím o úpadku se přerušují soudní a rozhodčí řízení o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, anebo o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170). Není-li dále stanoveno jinak, v těchto řízeních nelze pokračovat po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku. Podle odst. 2 je-li řízení podle odstavce 1 přerušeno, nekonají se jednání a neběží stanovené lhůty. Jestliže se v řízení pokračuje, počínají lhůty běžet znovu.

V daném případě nastaly účinky rozhodnutí o úpadku (20.3.2014) dříve, než elektronický platební rozkaz Okresního soudu ve Svitavách č.j. EPR 301681/2013-7 měl nabýt právní moci (22.3.2014). Dnem zjištění úpadku pak dle § 140a odst. 1 IZ došlo k přerušení řízení před okresním soudem, přestaly běžet stanovené lhůty a platební rozkaz nemohl nabýt právní moci. Nemohl tak současně nabýt právní moci ani výrok ukládající dlužnici uhradit náklady řízení ve výši 9.877,20 Kč. Na daném nic nemůže změnit ani to, že příslušný okresní soud vyznačil na elektronickém platebním rozkazu doložku právní moci. V souladu s ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu, zejména pak s rozsudkem Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 238/2007 a s R 146/2011, je nárok na náhradu nákladů řízení nárokem, jenž má základ v procesním právu a jehož vznik je vázán až na okamžik nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je přiznáváno právo na náhradu nákladů řízení. Před právní mocí rozhodnutí, kterým soud přizná účastníku občanského soudního řízení nárok na náhradu nákladů řízení (před okamžikem vzniku nároku na náhradu nákladů řízení), nelze takový nárok přihlásit do insolvenčního řízení ani jako pohledávku vázanou na splnění odkládací podmínky (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 ICdo 62/2014, ze dne 31.3.2015). Jen pro úplnost považuje soud za nutné uvést, že věřitel nemůže v insolvenčním řízení uplatnit náklady na právní zastoupení spojené s přihlášením pohledávky do samotného insolvenčního řízení, neboť takováto pohledávka je z uspokojení vyloučena dle §170 písm. f) IZ.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce byl se svojí žalobou úspěšný a bylo by povinností žalovaného uhradit žalobci náklady řízení. Žalobce však nebyl v řízení zastoupen a z obsahu spisu neplyne, že by mu náklady vznikly. Soud proto rozhodl tak, že žádnému z účastníků nárok na náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Výrok III. je odůvodněn § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích, neboť žalobce je od soudních poplatků osvobozen dle § 11 odst. 2 písm. citovaného zákona, žalovaný nemá proti žalobci nárok na náhradu nákladů řízení a sám není od poplatků osvobozen. Výše poplatku pak činí 5.000,--Kč dle položky 13, bod 1, písm. a) sazebníku.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozsudku, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 10. července 2015 Mgr. Martin Schreier v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Petra Bláhová