60 ICm 465/2013
Č.j. 60 ICm 465/2013-48 (KSPA 48 INS 11403/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Schreierem ve věci žalobce: Teambuilding, s.r.o., IČ 27634400, Kytín 188, 252 10, Kytín, zast. Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem se sídlem Na Flusárně 168, 261 01 Příbram II,I, proti žalovanému: JUDr. Martin Pavliš, Wilsonova 368, 539 01, Hlinsko (insolvenční správce dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano ), zast. Mgr. Martinem Červinkou, advokátem se sídlem Čechova 396, 560 02, Česká Třebová, o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má vůči dlužníkovi Vladimíru Šebkovi, anonymizovano , zajištěnou pohledávku spočívající v nesplacených splátkách dle úvěrové smlouvy č. 10172 ve výši 190.275,--Kč a v zákonných úrocích z prodlení ve výši 7.898,55 Kč, celkem tedy 198.173,55 Kč, z čehož již bylo při přezkumném jednání zjištěno 79.900,50 Kč.

II. Žaloba se zamítá v části, v níž se žalobce domáhal určení, že má vůči dlužníkovi Vladimíru Šebkovi, anonymizovano , pohledávku spočívající v neuhrazených smluvních pokutách ve výši 200.000,--Kč.

III. Žalobce je povinen nahradit žalovanému náklady řízení ve výši 6.444,--Kč, a to k rukám zástupce žalovaného Mgr. Martina Červinky, advokáta se sídlem Čechova 396, 560 02, Česká Třebová, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku

Odůvodnění:

Podanou žalobou se žalobce domáhal určení, že má vůči dlužníkovi pohledávky ve výši 190.275,--Kč jako nedoplatek na jistině úvěru, smluvní pokuty ve výši 200.000,--Kč a zákonné úroky z prodlení 7.898,55 Kč, celkem tedy 398.173,55 Kč. Při jednání žalobce doplnil, že se podanou žalobou nedomáhá určení pohledávky spočívající v poplatcích za upomínky ve výši 3.500,--Kč a úroků z prodlení nad rámec zákonné výše. Žalobu odůvodnil tím, že si přihlásil jistinu 190.275,--Kč jako zesplatněnou jistinu na základě smlouvy o úvěru, úroky z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky ve výši 37.303,58 Kč, smluvní pokutu 200.000,--Kč a poplatky za upomínky 3.500,--Kč. Žalovaný popřel pohledávky co do výše s tím, že uznal 79.900,50 Kč. Na úrocích z prodlení trval pouze v jejich zákonné výši a poplatky za upomínky nepožadoval.

Ve vyjádření žalovaný uvedl, že v požadované jistině jsou obsaženy úroky, které by se nebýt zesplatnění staly splatnými až po rozhodnutí o úpadku a jejich zahrnutí je v rozporu s § 170 písm. a) insolvenčního zákona. Ke smluvní pokutě 200.000,--Kč uvedl, že její sjednání je v rozporu s dobrými mravy a neplatné a tento požadavek je naprosto nepřiměřený.

V replice žalobce uvedl, že se jedná o smlouvu o úvěru, tedy absolutní obchod s tím, že úroky jsou úplatou náležející věřiteli za přenechání finančních prostředků k přechodnému užívání dlužníkovi a již dne 9.5.2012 došlo ze stran žalobce k zesplatnění dluhu a to jistiny a úroků ve výši 190.275,--Kč. Rovněž smluvní pokutu považuje přiměřenou.

V následném podání žalovaný uvedl, že ke dni zesplatnění úvěru, tedy ke dni 20.5.2012 činila nesplacená jistina úvěru 90.007,59 Kč a tato částka je od 21.5.2012 do dne rozhodnutí o úpadku úročena úrokem 19,37 %, tj. součet komerčního úroku ve výši 11,62 % a zákonného úroku 7,75 %, a úroky tak činí 9.241,22 Kč. Celá dlužná částka tak činí 99.248,81 Kč a proto bere své popření zpět do výše 19.348,31 Kč.

Žalobce ve svém dalším podání sdělil, že finanční prostředky byly poskytnuty dne 19.9.2006, první splátka tak měla být hrazena 20.10.2006, po pěti letech došlo ke změně úrokové sazby na 10,82 % s tím, že měsíční anuitní splátka úvěru počínaje 20.9.2011 činila částku 1.075,--Kč. K postoupení dle čl. VI. odst. 4 smlouvy o úvěru ve prospěch Commrzbank Aktiengesellschaft nedošlo.

Při jednání žalovaný sdělil, že uznal neuhrazené splátky do rozhodnutí o úpadku v plné výši a ze splátek splatných po rozhodnutí o úpadku uznal vždy pouze část připadající na jistinu. Žalobce při jednání uvedl, že splátka ve výši 1.104,--Kč měsíčně byla hrazena po dobu 5 let, následně došlo ke změně úrokové sazby a splátka činila 1.075,--Kč. Smluvní pokuty (celkem 200.000,--Kč) byly účtovány ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé prodlení dle sazebníku.

Soud nejprve posoudil včasnost podané žaloby. Pohledávka žalobce byla popřena při přezkumném jednání dne 29.1.2013 a žaloba pak byla soudu doručena dne 13.2.2013, tj. ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání, tedy včas dle § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákona (dále jen IZ ).

Z vlastní činnosti je soudu známo, že u dlužníka byl zjištěn úpadek, bylo povoleno oddlužení a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný.

Z přihlášky pohledávky plyne, že žalobce si včas přihlásil nevykonatelnou pohledávku ve výši 431.078,85 Kč. Jistina ve výši 190.275,--Kč byla tvořena neuhrazenými splátkami ze smlouvy o úvěru č. 10712, a to čtyřmi splátkami po 1.075,--Kč za měsíce 11/2011, 2-4/2012 a dalšími 173 měsíčními splátkami po 1.075,--Kč. Pohledávka byla zesplatněna dne 9.5.2012, a dlužník dopis o zesplatnění přezval dne 18.5.2012. Dále požadoval úroky z prodlení ve výši 0,1 % denně z každé jednotlivé dlužné splátky a dále z celé zesplatněné částky v celkové výši 37.303,58 Kč. Z výše požadovaných úroků a přiloženého výpočtu je zřejmé, že úroky jsou požadovány do dne zjištění úpadku. Dále požadoval smluvní pokuty ve výši 200.000,--Kč, jednorázové poplatky 3.500,--Kč. Z původního věřitele TGI Money a.s. byla pohledávka dvěma postupními smlouvami postoupena na žalobce. Pohledávka byly přihlášena jako zajištěná zástavním právem.

Z protokolu o přezkumném jednání a z přezkumného listu pro pohledávky žalobce plyne, že při přezkumném jednání žalovaný popřel pohledávku do výše 351.178,08 Kč, neboť smluvní pokuta je neplatná pro rozpor s dobrými mravy s ohledem na nepřiměřenou výši, nárok na úrok z úvěru do budoucna nevznikl a úrok z prodlení je neplatně sjednán a je uznán pouze co do zákonné výše. Zajištění nebylo popřeno.

Z úvěrové smlouvy č. 10712 ze dne 8.9.2006 soud zjistil, že právní předchůdce žalobce (TGI Money a.s.) se zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši 103.800,--Kč s tím, že z této částky si dlužník uhradí jako náklady na zpracování úvěru 3.800,--Kč. Dlužník se zavázal splácet úvěr měsíčními anuitními splátkami 1.104,--Kč nejpozději do 20. dne v měsíci s tím, že první splátka bude uhrazena do 20. dne v měsíci následujícím po měsíci, kdy byl úvěr čerpán. Celkový počet měsíčních splátek činil 240. Úroková sazba pro prvních pět let od uzavření smlouvy činila 11,30 % ročně s tím, že po pěti letech bude upravena v souladu s obchodními podmínkami. Věřitel byl oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat úplné zaplacení závazků v případě, že dlužník podstatně poruší své smluvní závazky. Nedílnou součástí smlouvy byly učiněny všeobecné obchodní podmínky. Práva a povinnosti smluvních stran se řídily smlouvou, všeobecnými obchodními podmínkami a platným sazebníkem.

Z čl. XI. odst. 2 a 3 všeobecných obchodních podmínek soud zjistil, že věřitel byl oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty dle smlouvy o úvěru, sazebníku nebo jiných souvisejících dokumentů nebo požadovat okamžité splacení celé nebo části jistiny včetně příslušenství (ztráta výhody splátek) pro případ, že dlužník se ocitne v prodlení se splácením dvou úvěrových splátek současně nebo se opakovaně dostane do prodlení se splácením úvěrových splátek. V čl. VII pak bylo sjednáno oprávnění věřitele změnit úrokovou sazbu po uplynutí platnosti sjednané úrokové sazby.

Ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 6.4.2012 a přílohy 1 soud zjistil, že pohledávka byla postoupena na žalobce. K tomu je nutno dodat, že žalovaný ani při popření ani v rámci incidenčního sporu nenamítal, že by pohledávka nebyla účinně postoupena na žalobce.

Ze zástavní smlouvy uzavřené ze dne 8.9.2006 a z výpisu z katastru nemovitostí soud zjistil, že pohledávka je zajištěna zástavním právem váznoucím na nemovitostech ve vlastnictví dlužníka na listu vlastnictví č. 363 v kat.úz. Zaječice u Chrudimi.

Z výzvy k okamžité úhradě zbývajících splátek-zesplatnění úvěru ze dne 9.5.2012 soud zjistil, že z důvodu prodlení se splátkami za 11/2011 a 2-4/2012 žalobce poskytnutý úvěr zesplatnil dle čl. XI. odst. 2 všeobecných obchodních podmínek s tím, že dlužná částka činí 190.275,--Kč. Z kopie doručenky plyne, že přípis byl dlužníkovi doručen dne 18.5.2012.

Z opakovaných upomínek a vyúčtování smluvní pokuty (včetně kopií doručenek) soud zjistil, že dlužník se opakovaně dostával do prodlení s hrazením splátek za měsíce 3-4/2009, 5-10/2009, 11/2009, 12/2009, 1-6/2010 a 11/2011-2/2012, tedy ve 20 měsících s tím, že za každé toto prodlení mu byla účtována smluvní pokuta 10.000,--Kč.

Z upomínky ze dne 17.3.2009 (včetně kopie doručenky) plyne, že dlužník byl v prodlení již se splátkami za 1-2/2009.

Ze sazebníku poplatků soud zjistil, že smluvní pokuta za každé jednotlivé nedodržení smluvních podmínek činila 10.000,--Kč.

Z přípisu ze dne 22.7.2011 (a z kopie doručenky) soud zjistil, že od 8.9.2011 byla stanovena úroková sazba ve výši 10,82 % a počínaje 20.9.2011 činila výše splátky 1.075,--Kč.

Z výpočtu předloženého žalovaným (č.l. 37-39 spisu) plyne, že žalovaný při výpočtu vycházel ze splatnosti první splátky dne 20.9.2006, z výše půjčky 100.000,--Kč a z výši splátky 1.104,--Kč od splátky splatné 20.9.2006 do splátky splatné dne 20.8.2011 a ve výši 1.075,--Kč ze splátky splatné dne 20.9.2011. Z provedeného výpočtu (za použití aplikace Microsoft Excel) pak vychází, že ke dni 20.5.2012 činila nesplacená jistina úvěru částku 90.007,59 Kč.

Skutkový stav je dostatečně prokazován shora uvedenými důkazy a mezi účastníky ohledně něj nebylo v podstatě sporu. Právní předchůdce žalobce poskytl dlužníkovi úvěr na základě úvěrové smlouvy, v níž byla práva a povinnosti sjednána způsobem blíže specifikovaným shora. Úvěr byl poskytnut v září 2006 a první splátka tak měla být uhrazena dne 20.10.2006. Toto tvrzení jednak nebylo sporováno s tím, že z provedených důkazů neplyne opak a navíc datum poskytnutí úvěru je rovněž v souladu s datem uzavření smlouvy, kdy úvěr mohl být nejdříve poskytnut v září 2006 a první splátka pak mohla být splatná nejdříve do 20. dne měsíce následujícího, tj. do 20.10.2006. Dlužník se opakovaně dostával do prodlení s placením splátek s tím, že za 20 prodlení s měsíční splátkou bylo vyúčtováno dle sazebníku celkem 200.000,--Kč jako smluvní pokuta. Následně v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami byl úvěr zesplatněn, dne 18.5.2012 bylo zesplatnění doručeno dlužníkovi a výše zesplatněného úvěru činila 190.275,--Kč. Pohledávka byla postoupena na žalobce. Žalovaný při přezkumném jednání z celkem přihlášené částky 431.078,58 Kč popřel 351.178,08 Kč a uznal 79.900,50 Kč a v průběhu incidenčního sporu dodatečně uznal (vzal zpět své popření) částku 19.348,31 Kč (celkem tedy nebylo sporu ohledně částky 99.248,81 Kč). Žalobce nepožaduje částku 3.500,--Kč představující poplatky za upomínky ani úroky z prodlení nad zákonnou výši.

Podle § 497 obchodního zákoníku smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Podle § 262 odst. 4 obchodního zákoníku ve vztazích podle § 261 nebo podřízených obchodnímu zákoníku dohodou podle odstavce 1 se použijí, nevyplývá-li z tohoto zákona nebo ze zvláštních právních předpisů něco jiného, ustanovení této části na obě strany; ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele je však třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku.

Podle § 39 občanského zákoníku neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

Podle § 52 odst. 1 spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Podle odst. 2 dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Podle odst. 3 spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Podle § 170 písm. a) a b) IZ v insolvenčním řízení se neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak, úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí, a úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku.

Mezi stranami byla uzavřena smlouva o úvěru dle § 497 a násl. obchodního zákoníku. Žalobce (jeho právní předchůdce) je uzavíral jako podnikatel a žalovaný jako spotřebitel a jedná se tedy o spotřebitelské smlouvy dle § 52 a násl. občanského zákoníku.

Soud má předně zato, že sjednaná úvěrová smlouva byla přiměřená ohledně celkem poskytnuté částky a celkové sumy, kterou měl dlužník věřiteli zaplatil. Úvěr byl poskytnut ve výši 103.800,--Kč, náhrada nákladů za zpracování úvěru činila 3.800,--Kč a tuto částku soud považuje za přiměřenou. Úvěr měl být uhrazen celkem 240 splátkami po 1.104,--Kč (s výhradou možné změny úrokové sazby a tím i výše splátek po pěti letech od uzavření smlouvy). Celkem tedy měl dlužník vrátit věřiteli 264.960,--Kč, tj. o 161.160,--Kč více, než byla skutečně poskytnuta částka, avšak s tím, že úvěr měl být splácen 20 let. Přeplatek za každý rok tak činí 8.058,--Kč,. tj. cca 8 % z poskytnuté částky, což soud považuje za přiměřené. Tomu odpovídá i úroková sazba sjednaná ve výši 11,30 %, která je srovnatelná s ostatními spotřebitelskými úvěry bankovních či nebankovních institucí. Žalobce má tedy nárok na vrácení čtyř splátek splatných v 11/20111 a 2-4/2012 po 1.075, tedy 4.300,--Kč, přičemž neuhrazení těchto splátek nebylo sporováno. Dále má žalobce nárok na uhrazení zbývajících 173 splátek (od května 2012 po zesplatnění) po 1.075,--Kč, tj. 185.975,--Kč. Z celkem 240 splátek má nárok na uhrazení zbývajících 177 splátek, tedy celkem 190.275,--Kč. Soud nesdílí názor žalobce, že požadavek na vrácení celých těchto splátek je v rozporu s § 170 IZ. Provedené zesplatnění úvěru soud nepovažuje za obcházení § 170 IZ, byť bylo učiněno po zahájení insolvenčního řízení-přípis o zesplatnění je sice datován 9.5.2012, avšak dlužníkovi byl doručen až 18.5.2012, a teprve tímto dnem došlo k zesplatnění a tedy po zahájení insolvenčního řízení (14.5.2012). Z předložených upomínek plyne, že dlužník se v průběhu minulých let opakovaně dostával do prodlení s úhradou více splátek najednou a byl tak dán důvod pro zesplatnění dle sjednaných všeobecných obchodních podmínek, a to opakovaně. Věřitel tedy mohl úvěr zesplatnit i v minulosti. Požadavek § 170 IZ je dostatečně šetřen tím, že žalobce nepožaduje (resp. by mu nebyly přiznány) úroky z prodlení z jednotlivých splátek, které by přirostly po zjištění úpadku, když mimo insolvenční řízení by mohly být jednotlivé splátky dál úročeny úrokem z prodlení. Částka, kterou měl dlužník uhradit nad rámec skutečně poskytnuté částky, představuje zisk poskytovatele úvěru (ať už je nazván jako úrok z úvěru či jako odměna), a není důvod, aby věřitel byl o tento zisk krácen z toho důvodu, že je dlužník v úpadku. Věřitel mimo insolvenční řízení by měl na tuto částku nárok a věřitel nemůže být v případě předčasného zesplatnění úvěru z důvodu na straně dlužníka v horším postavení, než v jakém by byl v situaci, kdy by dlužník řádně úvěr splácel a nebyl by u nějž zjištěn úpadek. Zákonné úroky z prodlení pak žalobci přináležejí ze splátky 1.075,--Kč splatné dne 20.11.2011 od 21.11.2011 do 30.11.2012 (den zjištění úpadku) ve výši 85,61 Kč, ze splátky 1.075,--Kč splatné dne 20.2.2012 od 21.2.2012 do 30.11.2012 ve výši 64,65 Kč, ze splátky 1.075,--Kč splatné dne 20.3.2012 od 21.3.2012 do 30.11.2012 ve výši 58,05 Kč, ze splátky 1.075,--Kč splatné dne 20.4.2012 od 21.4.2012 do 30.11.2012 ve výši 50,99 Kč, a dále ze zesplatněného úvěru 185.975,--Kč od 21.5.2012 (žalobce dřívější úroky nepožaduje) do 30.11.2012 ve výši 7.639,71, celkem tedy 7.899,01 Kč. S ohledem na shora uvedené soud žalobě částečně vyhověl (výrok I.) s tím, že žalobce má nárok na částku 198.173,55 Kč, z čehož již bylo při přezkumném jednání zjištěno 79.900,50 Kč.

Nad rámec je nutno říci, pokud by soud přijal argumentaci žalovaného, tak výpočet předložený žalovaným by musel být modifikován. První splátka byla uhrazena až 20.10.2006, celková výše poskytnuté částky činila 103.800,--Kč (tj. včetně části, která pak sloužila k uhrazení nákladů na zpracování úvěru), změna výše splátky z 1.104,--Kč na 1.075,--Kč nastala u splátky splatné dne 20.9.2011, tj. u 60 splátky. Za použití excelovské funkce PLATBA.ZAKLAD s argumenty pořadí splátky, výše úvěru, celkového počtu splátek a výše úrokové sazby, by pak platba na jistinu v 74 splátce činila 204,56 Kč s tím, že z postupně hrazené jistiny by po uhrazení 74 splátky splatné dne 20.11.2012 činila nesplacená jistina celkem částku 91.641,37 Kč. Úroková sazba pak byla spočtena za pomocí funkce ÚROKOVÁ.MÍRA za použití argumentů poskytnuté částky, počtu splátek a výše splátky a může být odlišná od úrokové sazby uvedené v úvěrové smlouvě, přičemž rozhodující není výše úrokové sazby zachycené ve smlouvě, ale skutečný počet splátek a jejich výši sjednané ve smlouvě, z nichž plyne skutečně poskytnutá částka a částka, která měla být vrácena, a tudíž reálná úroková sazba. Do 74 splátky včetně by pak věřitel měl nárok na splátku v celé výši a teprve od splátky 75 splatné po zjištění úpadku (30.11.2012) by měl nárok na nesplacenou jistinu. Tj. k částce 91.641,37 by bylo nutno připočíst nesplacené splátky za 11/2011, 3-11/2012, tj. za 10 splátek po 1.075,--Kč, celkem tedy 10.750,--Kč. Na dlužných splátkách a na části jistiny, která měla být uhrazena po zjištění úpadku, by tak přináleželo 102.391,37 Kč. Úroky z prodlení by pak byly shodné, jak je uvedené výše. Pro názornost soud níže připojuje výseč excelovské tabulky s uvedením splátek 59-79 se zachycením shora popisovaného období a výpočtů a změny výše splátky z 1.104,--Kč na 1.075,--Kč:

Počet Výše Pořadí Datum Počet Úroková Splátka na Zůstatek Splátka na Úpadek dní po poskytnuté Výše splátky splátky splátky splátek sazba jistinu jistiny úrok úpadku částky 59 20.8.2011 30.11.2012-468 103 800,00 Kč 240 1 104,00 Kč 11,46%-195,79 Kč 94 915,74 Kč-908,21 Kč 60 20.9.2011 30.11.2012-437 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-204,56 Kč 94 711,18 Kč-870,44 Kč 61 20.10.2011 30.11.2012-407 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-206,45 Kč 94 504,73 Kč-868,55 Kč 62 20.11.2011 30.11.2012-376 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-208,35 Kč 94 296,38 Kč-866,65 Kč 63 20.12.2011 30.11.2012-346 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-210,27 Kč 94 086,12 Kč-864,73 Kč 64 20.1.2012 30.11.2012-315 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-212,20 Kč 93 873,91 Kč-862,80 Kč 65 20.2.2012 30.11.2012-284 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-214,16 Kč 93 659,75 Kč-860,84 Kč 66 20.3.2012 30.11.2012-255 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-216,13 Kč 93 443,62 Kč-858,87 Kč 67 20.4.2012 30.11.2012-224 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-218,12 Kč 93 225,50 Kč-856,88 Kč 68 20.5.2012 30.11.2012-194 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-220,13 Kč 93 005,37 Kč-854,87 Kč 69 20.6.2012 30.11.2012-163 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-222,16 Kč 92 783,22 Kč-852,84 Kč

70 20.7.2012 30.11.2012-133 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-224,20 Kč 92 559,02 Kč-850,80 Kč 71 20.8.2012 30.11.2012-102 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-226,27 Kč 92 332,75 Kč-848,73 Kč 72 20.9.2012 30.11.2012-71 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-228,35 Kč 92 104,40 Kč-846,65 Kč 73 20.10.2012 30.11.2012-41 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-230,45 Kč 91 873,94 Kč-844,55 Kč 74 20.11.2012 30.11.2012-10 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-232,58 Kč 91 641,37 Kč-842,42 Kč 75 20.12.2012 30.11.2012 20 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-234,72 Kč 91 406,65 Kč-840,28 Kč 76 20.1.2013 30.11.2012 51 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-236,88 Kč 91 169,77 Kč-838,12 Kč 77 20.2.2013 30.11.2012 82 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-239,06 Kč 90 930,71 Kč-835,94 Kč 78 20.3.2013 30.11.2012 110 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-241,26 Kč 90 689,45 Kč-833,74 Kč 79 20.4.2013 30.11.2012 141 103 800,00 Kč 240 1 075,00 Kč 11,05%-243,48 Kč 90 445,97 Kč-831,52 Kč

Ohledně požadované smluvní pokuty ve výši 200.000,--Kč požadované dle všeobecných smluvních podmínek a sazebníku soud učinil následující závěry. Smluvní pokuta byla sjednána v sazebníku, a to ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé nedodržení smluvních podmínek, s tím, že v tomto případě byla účtována ve 20 případech vždy za prodlení s neuhrazením jedné splátky. Soud považuje takto sjednanou smluvní pokutu za nepřiměřeně vysokou a tudíž v rozporu s dobrými mravy. Výše splátky činila 1.104,--Kč, resp. následně 1.075,--Kč a smluvní pokuta za jakékoli prodlení s touto částkou byla ve výši 10.000,--Kč, tj. smluvní pokuta činí 905 %, resp. 930 % dlužné částky (splátky). Tato smluvní pokuta je nepřiměřená i při účtování při prodlení se dvěmi splátkami popř. při opakovaném prodlení se splácením i jednotlivé splátky (jak plyne z čl. XI. odst. 3 písm a) a b) všeobecný obchodních podmínek). Výše smluvní pokuty u jednotlivých prodlení pak není nijak závislá na délce nesplácení, ale je požadována vždy v maximální výši od počátku prodlení. Za daných okolností považuje soud smluvní pokutu sjednanou v takové výši za nepřiměřeně vysokou a takto sjednaná smluvní pokuta je v rozporu s dobrými mravy. Takováto smluvní pokuta pak neplní tak již funkce smluvní pokuty-preventivní, uhrazovací a sankční (srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 33 Odo 1064/2006, ze dne 26.8.2008), ale slouží pouze ke generování dalších svojí výší neodůvodněných pohledávek věřitele vůči dlužníkovi.

Smlouva o spotřebitelském úvěru je sice smlouvou podřízenou obchodnímu zákoníku podle § 261 odst. 3 písm. d) tohoto zákona, u těchto typů smluv však platí § 262 odst. 4 obchodního zákoníku, podle něhož na tento smluvní vztah použijí ustanovení obchodního zákoníku, ale z ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních předpisů (tj. předpisů na ochranu spotřebitele u spotřebitelských smluv) se použijí ta, která směřují k ochraně spotřebitele, tedy k ochraně smluvní strany, která není podnikatelem. Podle § 56 odst. 1 občanského zákoníku nesmějí spotřebitelské smlouvy obsahovat ujednání, která zakládají značnou nerovnost v právech a povinnostech stran k újmě spotřebitele.

V daném případě se jednalo o smluvní pokutu sjednanou v rámci úvěrových smluv, které podléhají režimu obchodního zákoníku, avšak s odkazem na spotřebitelský charakter úvěrových smluv se moderace dle § 301 obchodního zákoníku neuplatní. Soud vychází z rozsudku velkého senátu Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 2707/2007, ze dne 14. 10. 2009, kde byl vyjádřen názor, že smluvní pokuta sjednaná v nepřiměřené výši je zpravidla v rozporu s dobrými mravy. V obchodních závazkových vztazích se ustanovení o smluvní pokutě upravená v § 300 až 302 od 1. 1. 2001 v důsledku novelizace ustanovení § 262 odst. 4 obch. zák. vztahují pouze na situace, kdy zavázaným je podnikatel, tedy profesionál, který si musí být vědom hospodářského rizika v případě sjednání smluvní pokuty . Proto jsou na něho z hlediska odpovědnosti kladeny přísnější podmínky než na nepodnikatele. V daném případě pak zavázaným není podnikatel a ustanovení obchodního zákoníku o smluvní pokutě včetně moderace se neuplatní.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 2 o.s.ř.. Žalobce se žalobou domáhal určení částky 398.173,55 Kč s tím, že u přezkumného jednání již bylo zjištěno 79.900,50 Kč a sporná částka projednávána v tomto sporu tak představovala 318.273,05 Kč. Z této částky měl žalobce úspěch ve výši 118.273,05 Kč (37 %) a žalovaný měl naopak úspěch ohledně částky 200.000,--Kč (67 %). Žalovanému proto náleží náhrada nákladů řízení ve výši 26 % (rozdíl úspěchu a neúspěchu). Poté, co Ústavním soudem ČR byla zrušena vyhláška č. 484/2000 Sb. (viz nález Ústavního soudu publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 116/2013 Sb.), soud náhradu nákladů řízení v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 31 Cdo 3043/2010, ze dne 15.5.2013, přiznal dle § 9 odst. 4 písm. c) advokátního tarifu, tedy jako za určovací žalobu. Tarifní hodnota dle zmíněného ustanovení advokátního tarifu činí 50.000,--Kč, a sazba mimosmluvní odměny tak činí dle § 7 advokátního tarifu částku 3.100,--Kč za jeden úkon právní služby. Soud přiznal žalovanému odměnu za 5 úkonů právní služby (převzetí zastoupení, vyjádření k žalobě, účast při jednání dne 27.9.2013, doplňující vyjádření ze dne2.10.2013 a účast při jednání dne 18.10.2013) tedy 5 x 3.100,--Kč, tj. 15.500,--Kč, k tomu je nutno přičíst pět paušálních náhrad po 300,--Kč dle § 13 odst. 4 advokátního tarifu ve výši 1.500,--Kč, náhradu za ztrátu času za 12 půlhodin po 100,--Kč dle § 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb., tedy 1.200,--Kč, dále cestovné za dvě cesty na jednání z České Třebové do Pardubic a zpět v délce 144 km osobním vozem Volvo S80, reg.zn. 3E6 2003 při spotřebě dle technického průkazu 12 l na 100 km, vyhláškové ceně Naturalu 95 ve výši 36,10 Kč (vyhl. č. 472/2012 Sb.) a sazbě základní náhrady ve výši 3,60 za 1 km, celkem jízdné ve výši 2 x 1.142,--Kč, tj. 2.284,--Kč. Celkem tedy náklady řízení bez DPH činí 20.484,--Kč. K tomu je nutno připočítat příslušné 21 % DPH ve výši 4.302,--Kč a náklady s DPH tak činí 24.786,--Kč, a 26 % z této částky činí 6.444,--Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozsudku, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 25. října 2013 Mgr. Martin Schreier v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Kohoutková