60 ICm 43/2013
Č.j. 60 ICm 43/2013-24 (KSPA 48 INS 8054/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Schreierem ve věci žalobce: Pavel Urbanec, Javorová 223, 533 52, Staré Hradiště, zast. JUDr. Romanem Krmeníčkem, advokátem se sídlem třída Míru 92, 530 02 Pardubice, proti žalovanému: saluka, v.o.s., Masarykovo nám. 1484, 53002, Pardubice (insolvenční správce dlužníka GP REST s.r.o., IČ 27494535), o určení popřené pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má vůči dlužníkovi GP REST s.r.o., IČ 27494535, popřenou část dílčí pohledávky 1 ve výši 25.000,--Kč.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal určení, že má vůči dlužníkovi pohledávku ve výši 194.666,--Kč. Soud žalobu odmítl v části 169.666,--Kč, neboť tato částka byla insolvenčním správcem při přezkumném jednání zjištěna. Předmětem sporu tak zůstala částka 25.000,--Kč.

Dne 10.1.2014 žalovaný insolvenční správce sdělil, že po vyjasnění všech relevantních skutečností došlo k dodatečnému uznání popřené pohledávky.

Z vlastní činnosti je pak soudu známo, že insolvenční správce soudu dne 18.12.2013 doručil podání, v němž dodatečně uznal popřenou pohledávku ve výši 25.000,--Kč (zveřejněno v insolvenčním rejstříku 19.12.2013).

Z vlastní činnosti je soudu známo, že u dlužníka GP REST s.r.o. byl zjištěn úpadek, na jeho majetek byl prohlášen konkurs a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný.

Z přihlášky pohledávky plyne, že žalobce si přihlásil vůči dlužníkovi mimo jiné nezajištěnou a nevykonatelnou dílčí pohledávku 1 ve výši 194.666,--Kč.

Z protokolu o přezkumném jednání a z přezkumného listu pro pohledávky žalobce plyne, že žalovaný z dílčí pohledávky 1 popřel částku 25.000,--Kč..

Podle § 153a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Podle odst. 4 citovaného ustanovení jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Vzhledem k tomu, že žalovaný insolvenční správce v průběhu řízení dodatečně uznal popřenou částku 25.000,--Kč, soud rozhodl dle § 153a o.s.ř. rozsudkem pro uznání a žalobě vyhověl. S částkou zjištěnou při přezkumném jednání tak má žalobce zjištěnu dílčí pohledávku 1 v celé přihlášené výši 194.666,--Kč.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 202 odst. 1 o.s.ř. Žalobce sice měl úspěch ohledně popřené částky 25.000,--Kč (poté, co ve zbytku byla žaloba odmítnuta), avšak proti insolvenčnímu správci mu v tomto řízení náhrada nákladů řízení nepřísluší. Žalovaný pak v řízení nebyl zastoupen a z obsahu spisu neplyne, že by mu nějaké náklady vznikly. Soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. rozsudku.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.). Odvolání lze podat jen z důvodů vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečností nebo důkazů, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 153a), jinak odvolání není přípustné.

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 24. ledna 2014 Mgr. Martin Schreier v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Tereza Fialová