60 ICm 41/2013
Č.j. 60 ICm 41/2013-19 (KSPA 60 INS 5843/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Schreierem ve věci žalobce: Profidebt, s.r.o., Jindřišská 24/941, 110 00, Praha 1, IČ 27221971, proti žalované mu: JUDr. Jan Štangl, Bratří Škorpilů 43, 566 01, Vysoké Mýto (insolvenční správce dlužníka Vladislava anonymizovano , anonymizovano ), o určení popřené pohledávky, rozs udke m pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má vůči dlužníkovi Vladislavu Bube rovi, anonymizovano , nezajištěnou pohledávku ve výši 108.421,14 Kč (dílčí pohledávka 2).

II. Žádný z účastníků ne má nárok na náhradu nákladů řízení.

Od ůvo d ně n í:

Žalobce se podanou žalobou domáhal určení, že má vůči dlužníkovi pohledávku ve výši 108.421,14 Kč z titulu neuhrazené smluvní pokuty, kterou přihlásil jako dílčí pohledávku 2.

Žaloba byla žalovanému doručena 18.7.2013 spolu s výzvou k vyjádření. Vzhledem k tomu, že na výzvu nebylo reagováno, soud žalobu doručoval opětovně spolu s kvalifikovanou výzvou dle § 114b o.s.ř. Ve druhé z uvedených výzev byl žalobce poučen dle § 114b o.s.ř. zejména o tom, že nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, bude mít soud za to, že nárok uznává s tím, že soud rozhodne rozsudkem pro uznání. Lhůta byla stanovena v délce 30 dnů. Kvalifikovaná výzva byla žalovanému doručena dne 13.11.2013 a třicetidenní lhůta tak uplynula 13.12.2013. Ani na jednu z výzev žalovaný nereagoval.

Z vlastní činnosti je soudu známo, že u dlužníka byl zjištěn úpadek, bylo povoleno oddlužení a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný.

Z přihlášky pohledávky plyne, že žalobce si přihlásil vůči dlužníkovi mimo jiné nezajištěnou dílčí pohledávku 2 výši 108.421,14 Kč z důvodu neuhrazené smluvní pokuty.

Z protokolu o přezkumném jednání a z přezkumného listu pro pohledávku žalobce soud zjistil, že žalovaný popřel pravost dílčí pohledávky 2, přičemž pohledávky 1 a 3 byly zjištěny.

Podle § 114b odst. 5 o.s.ř. jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen.

Podle § 153a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Podle odst. 3 citovaného ustanovení rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se zato, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobu uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6). Podle odst. 4 citovaného ustanovení jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Vzhledem k tomu, že žalovaný se k žalobě nevyjádřil ani po doručení kvalifikované výzvy dle § 114b os.ř., má se za to, že žalovaný nárok uznává, a soud proto rozhodl dle § 153a odst. 1 a 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání a žalobě v plném rozsahu vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 202 odst. 1 insolvenčního zákona tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení, neboť proti insolvenčnímu správci nemá v tomto typu sporu žádný z účastníků nárok na náhradu nákladů řízení.

Po uče ní :

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.). Odvolání lze podat jen z důvodů vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečností nebo důkazů, jimiž má být prokázáno, že nebyly s plněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 153a), jinak odvolání není přípustné

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobe m (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 10. ledna 2014 Mgr. Martin Schreier v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Kohoutková