60 ICm 3614/2015
Jednací číslo: KSPH 60 ICm 3614/2015-66 (KSPH 60 INS 33656/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Květoslavou Hovorkovou ve věci žalobce: UMBRELLA FINANCE a.s., IČ 60192551, se sídlem U Motelu 400, Průhonice, proti žalovanému: Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kanceláře (dříve ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ v.o.s.), IČ 27222861, se sídlem Národní 41/973, Praha 1, insolvenčnímu správci majetkové podstaty dlužníka: CLUB HOTEL PRAHA-Průhonice, spol. s.r.o., IČ 26686031, se sídlem U Motelu 400, Průhonice, o žalobě o určení pravosti popřené pohledávky,

takto :

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 60 INS 33656/2014 v přihlášce č. P24 je v popřené části co do částky 1.103.042,07 Kč p o p r á v u .

II. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 60 INS 33656/2014 v přihlášce č. P24 je v popřené části co do částky 6.474.986,31 Kč po právu, s e z a m í t á .

III. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce se žalobou doručenou Krajskému soudu v Praze dne 16.9.2015 domáhá v incidenčním sporu určení, že pohledávka ve výši 7,578.028,39 Kč přihlášená pod přihláškou isir.justi ce.cz

P24 do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPH 60 INS 33656/2014 byla přihlášena po právu. Žalobce má za to, že svoji pohledávku přihlásil řádně, dostatečně prokázal právní důvod jejího vzniku i vzniku pohledávek, na jejichž základě vznikla. Svou žalobu odůvodnil tím, že jeho pohledávka je částí původní pohledávky vůči dlužníku náležející společnosti BRACTON INVESTMENT a.s., IČ 26705231 (dále jen BI ), která byla na žalobce postoupena smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 3.6.2015. Původní pohledávka vznikla tak, že Karel Pech, jako jediný společník a jednatel dlužníka, poskytl dlužníkovi půjčku ve výši 33,100.000,-Kč. Následně dlužník a společnost BI uzavřeli kupní smlouvu na nemovitost, kdy dlužník společnosti BI uhradil zálohu na kupní cenu 33,000.000 Kč. Dlužník od kupní smlouvy odstoupil, čímž mu vznikl nárok na vrácení zálohy. Dne 1.6.2012 byla mezi Karlem Pechem a společností BI uzavřena smlouva o svěření finančních prostředků, dle níž byla Karlu Pechovi svěřena částka 25,000.000,-Kč, K. Pech byl povinen svěřenou částku společnosti BI vrátit a zaplatit smluvní úrok, celkem 25,500.000,-Kč. Dlužník, žalobce a Karel Pech uzavřeli dne 16.5.2014 dohodu o postoupení pohledávky, na základě které žalobce vystavil Karlu Pechovi směnku na částku 14,000.000,-Kč, na žalobce byla postoupena pohledávka vůči společnosti BI ve stejné výši a pohledávka Karla Pecha vůči dlužníkovi a pohledávka dlužníka vůči společnosti BI se obě o tuto částku snížily. Pohledávka dlužníka vůči společnosti BI byla dále snížena o 1,600.000,-Kč, když tuto částku společnost BI uhradila dne 27.5.2014. Pohledávka Karla Pecha za dlužníkem byla dále navýšena o provozní půjčky poskytované v letech 2003-2014 v celkové výši 7,194.000,-Kč. Dne 31.8.2014 uzavřeli dlužník, Karel Pech a společnost BI dohodu o postoupení a započtení pohledávek, jíž Karel Pech svoji pohledávku vůči dlužníkovi ve výši 25,087.000,-Kč postoupil na společnost BI, čímž se jeho dluh vůči společnosti BI snížil na 413.000,-Kč. Žalobce dále uvedl, že společnost BI dlužila dlužníkovi částku 634.555,-Kč z důvodu tří neuhrazených faktur vystavených dne 15.8.2014 a 15.10.2014 a dlužník společnosti BI dlužil částku 267.287,90 Kč z důvodu neuhrazených faktur za pronájem nemovitého a movitého majetku ze dne 31.5.2014, 30.6.2014, 31.7.2014 a 20.9.2014. Dluh dlužníka vůči společnosti BI ke dni 15.11.2014 činil 7,687.000,-Kč, téhož dne uzavřeli dlužník a společnost BI dohodu o vzájemném zápočtu, dluh dlužníka vůči BI se snížil na 7,319.732,09 Kč a smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 3.6.2015 byla pohledávka společnosti BI vůči dlužníkovi postoupena na žalobce. Žalovaný se vyjádřil, že trvá na svém popěrném úkonu, protože nebyla dostatečně osvědčena existence dílčích pohledávek, případně jsou některá právní jednání mající vliv na vznik pohledávky stižena vadami, takže nebylo prokázáno, že pohledávka žalobce vznikla. K půjčce ve výši 33,100.000,-Kč (poskytnuté dlužníkovi panem Pechem) žalobce netvrdí ani nepředkládá existenci písemné smlouvy, dokládá pouze výpisy z účtu dlužníka, z nichž není zřejmý účel platby ani splatnost. K uhrazení zálohy ve výši 33,000.000,-Kč dle kupní smlouvy uzavřené mezi dlužníkem a společností BI, žalobce opět nepředkládá písemnou smlouvu, neuvádí ani datum uzavření smlouvy. U smlouvy o svěření finančních prostředků ze dne 1.6.2012 na částku 25,500.000,-Kč, žalobce nedoložil souhlas valné hromady ve smyslu § 196a obchodního zákoníku (dále jen ObchZ), přičemž s nedostatkem souhlasu valné hromady je spojována neplatnost smlouvy. Dále pak je ve smlouvě sjednán úrok ve výši 1% splatný v den vrácení částky, čemuž odpovídá částka 250.000,-Kč, žalobce tedy neprokázal zbývající část pohledávky společnosti BI vůči Karlu Pechovi ve výši 250.000,-Kč. K provozním půjčkám poskytnutým v letech 2003-2014 žalovaný uvedl, že tyto půjčky jsou dokládány pouze výpisy z účtu dlužníka nebo příjmovými pokladními doklady, nikoliv smlouvami, není tedy zřejmý právní důvod těchto plateb, kdy navíc u platby 250.000,-Kč ze dne 21.6.2012 je uvedeno tržba z pokladny , u dalších plateb je na výpisech z účtu pouze rukou dopsáno půjčka . Žalovaný dále tvrdí, že dohoda o postoupení a započtení pohledávek ze dne 31.8.2014 je v části týkající se pohledávky Karla Pecha neurčitá, neboť v dohodě je uvedeno, že Karel Pech postupuje své pohledávky ve výši 25,087.000,-Kč na společnost BI a zároveň, že jeho pohledávka vůči dlužníkovi zaniká. Dle názoru žalovaného nedošlo k cesi pohledávky, z toho důvodu nedošlo ani k zápočtu pohledávek společnosti BI na pohledávky dlužníka dle smlouvy ze dne 15.11.2014. Pohledávka tedy nemohla být ani platně převedena na žalobce. V případě dluhu dlužníka z neuhrazených faktur za pronájem movitých a nemovitých ve výši 267.287,90 Kč, nebyly doloženy nájemní smlouvy, dále žalovaný poukazuje na to, že uvedené faktury nebyly přílohou přihlášky ani jejího doplnění. Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh věřitele dne 12.12.2014 a dne 23.4.2015 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka, přičemž insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Dne 24.6.2015 přihlásil žalobce do insolventního řízení pohledávku v celkové výši 7,578.028,39 Kč, sestávající z jistiny ve výši 7,319.732,09 Kč a zákonného úroku z prodlení z uvedené částky za období od 16.11.2014 do 24.4.2015, tj. částky 258.296,30 Kč (P24). Přihláška byla následně doplněna podáním ze dne 28.7.2015 a ze dne 12.8.2015. Dne 14.8.2015 proběhlo přezkumné jednání, na kterém ustanovený insolvenční správce popřel mimo jiné přihlášku pohledávky žalobce v přihlášce pod č. P24 v celkové výši 7,578.028,39 Kč co do pravosti. Na základě toho soud přezkoumal přípustnost žaloby dle ust. § 160 IZ ve spojení s ust. § 198 IZ. Žaloba byla podána věřitelem popřené pohledávky, a to do 30 dnů od přezkumného jednání proti ustanovenému insolvenčnímu správci, jenž pohledávku žalobce na přezkumném jednání popřel. Žaloba tak byla podána včas a osobou oprávněnou. Po provedeném dokazování dospěl soud k následujícím skutkovým zjištěním a celkovému skutkovému závěru. Karel Pech je od 18.8.2003 jediným jednatelem a společníkem dlužníka (prokazováno výpisem z obchodního rejstříku dlužníka), od 6.10.2006 je předsedou představenstva žalobce (prokazováno výpisem z obchodního rejstříku žalobce). V období od 28.7.2003 do 24.10.2007 byl Karel Pech jediným akcionářem společnosti BI (prokazováno výpisem z obchodního rejstříku společnosti BRACTON INVESTMENT a.s.) Dne 10.5.2012 byla z účtu dlužníka č. 3000003029, vedeného u WPB Capital, spořitelní družstvo, (dále jen účet dlužníka u WPB ) převedena částka 23,100.000,-Kč na účet společnosti BI č. 3025430801/2050 (dále jen účet společnosti BI ), a to pod VS 26686031, KS 0558, jako záloha kupní ceny. Z účtu Karla Pecha č. 1000080033/2050 (dále jen účet Karla Pecha ) na účet dlužníka u WPB byla připsána dne 10.5.2012 částka 23,100.000,-Kč. Dne 1.6.2012 byla z účtu Karla Pecha na účet dlužníka u WPB připsána částka 10,000.000,-Kč, a to jako půjčka společníka. Z účtu dlužníka u WPB byla dne 1.6.2012 převedena na účet společnosti BI částka 9,900.000,-Kč, a to pod VS 26686031, KS 0558 (prokazováno výpisem z účtu dlužníka u WPB ze dne 31.5.2012 a ze dne 30.6.2012). Dne 16.5.2014 byla mezi žalobcem a společností BI uzavřena kupní smlouva, na základě níž byl dne 17.6.2014 podán Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj návrh na vklad vlastnického práva k nemovitostem ve smlouvě specifikovaným, přičemž vkladové řízení bylo zastaveno z důvodu zpětvzetí návrhu oběma navrhovateli (prokazováno usnesením Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ ze dne 7.8.2014, č. j. V-7700/2014-210) Dne 16.5.2014 byla mezi dlužníkem, Karlem Pechem a žalobcem uzavřena Dohoda o postoupení pohledávky, jejímž obsahem bylo mimo jiné označení pohledávek obou smluvních stran dohody, kdy ke dni sepisu dohody Karel Pech evidoval pohledávku za dlužníkem ve výši 33,100.000,-Kč z titulu poskytnutí peněžní půjčky, a to v částce 23,100.000,-Kč dne 10.5.2012 a v částce 10,000.000,-Kč dne 1.6.2012 na účet dlužníka u WBP, dlužník evidoval pohledávku ve výši 33,000.000,-Kč vůči společnosti BI z titulu zaplacení zálohy na odkoupení nemovitého majetku, kdy tato byla uhrazena splátkou dne 10.5.2012 ve výši 23,100.000,-Kč a splátkou ze dne 1.6.2012 ve výši 9,900.000,-Kč. V rámci této dohody dlužník postoupil svoji pohledávku vůči společnosti BI v částce 14,000.000,-Kč na žalobce, žalobce se dále zavázal vystavit Karlu Pechovi směnku na 14,000.000,-Kč s tím, že se tak pohledávka Karla Pecha vůči dlužníkovi sníží na 19.100.000 Kč (prokazováno Dohodou o postoupení pohledávky ze dne 16. 5. 2014). Dne 26.11.2012 byl na účet dlužníka č. 2000674418/4300 vedený u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (dále jen účet dlužníka u ČZRB ) učiněn hotovostní vklad 26686031 ve výši 310.000,-Kč, dne 17.12.2012 převedl ze svého účtu Karel Pech na účet dlužníka u ČZRB pod VS 26686031 částku 230.000,-Kč, dne 15.1.2013 částku 310.000,-Kč, dne 15.3.2013 byl ve prospěch účtu dlužníka u ČZRB učiněn hotovostní vklad ve výši 230.000,-Kč, dne 18.6.2013 převedl ze svého účtu Karel Pech na účet dlužníka částku 230.000,-Kč, dne 2.8.2013 částku 330.000,-Kč, dne 26.8.2013 částku 330.000,-Kč, dne 25.11.2013 byl ve prospěch účtu dlužníka u ČZRB učiněn hotovostní vklad ve výši 252.000,-Kč, dne 23.12.2013 v částce 252.000,-Kč a dne 28.2.2014 v částce 250.000,-Kč (prokazováno výpisy z účtu dlužníka u ČZRB č. 2000674418/4300). Dne 1. 1. 2013 dlužník vystavil příjmový doklad na částku 375.000,-Kč, dne 10.1.2013 na částku 360.000,-Kč, dne 15.1.2013 na částku 315.000,-Kč, dne 3.3.2014 na částku 200.000,-Kč, dne 12.6.2014 na částku 170.000,-Kč. Na příjmových dokladech je plátce označen jako pan Karel Pech osobně znám , údaj o osobě, která platby přijala, není uveden, doklady vystavoval a podepisoval podle podoby podpisu zřejmě nějaký pan Fojtík (pravděpodobně zároveň předseda dozorčí rady BI (prokazováno příjmovými pokladními doklady č. 1, 18, 26, 187, 197). Na účet č. 83316309/800 vedený u České spořitelny, a.s. byla od Karla Pecha připsána dne 27.4.2012 částka 1,000.000,-Kč, dne 12.3.2013 částka 800.000,-Kč, dne 13.6.2013 částka 500.000,-Kč a dne 13.8.2013 částka 500.000,-Kč, z účtu č. 700277-0033105036/0800 byla dne 21.6.2012 připsána částka 250.000,-Kč (prokazováno výpisy z účtu u České spořitelny, a.s. č. 83316309/800). Dne 27. 5. 2014 převedla společnost BI na účet dlužníka u ČZRB částku ve výši 1,600.000,-Kč (prokazováno výpisem z účtu dlužníka u ČZRB č. 2000674418/4300) Dne 31.8.2014 byla mezi dlužníkem, Karlem Pechem a žalobcem uzavřena Dohoda o postoupení a zápočtu pohledávek, jejímž obsahem bylo mimo jiné označení pohledávek stran dohody, kdy ke dni sepisu dohody Karel Pech evidoval pohledávku za dlužníkem ve výši 25,087.000,-Kč z titulu poskytnutí půjčky ve výši 23,100.000,-Kč dne 10.5.2012, půjčky ve výši 10,000.000,-Kč dne 1.6.2012 a provozních půjček poskytnutých v letech 2003-2014, dlužník evidoval pohledávku ve výši 17,400.000,-Kč vůči společnosti BI z titulu zaplacení zálohy na odkoupení nemovitého majetku. Společnost BI evidovala vůči Karlu Pechovi pohledávku ve výši 25,500.000,-Kč z titulu částky svěřené do správy ke zhodnocení a jejího výnosu. V rámci této dohody Karel Pech postoupil své pohledávky vůči dlužníkovi do výše 25,087.000,-Kč společnosti BI, která takto nabyté pohledávky započetla na svůj dluh vůči dlužníkovi (prokazováno Dohodou o postoupení a zápočtu pohledávek ze dne 31. 8. 2014). Fakturou č. 914012 vyúčtoval dlužník společnosti BI prodej stroje Tennant t7 na částku 514.250,-Kč se splatností dne 15.9.2014, fakturou č. 914018 vyúčtoval dlužník společnosti BI spotřebu el. energie za měsíc září 2014 na částku 67.065,-Kč se splatností dne 25.10.2014, fakturou č. 914020 vyúčtoval dlužník společnosti BI odprodej výrobníku ledu N25LBI a myčky nádobí na částku 53.240,-Kč se splatností dne 25.10.2014 (prokazováno fakturami č. 914012, č. 914018 a č. 914020).

Společnost BI dlužníkovi vyúčtovala pronájem movitého a nemovitého majetku v období květen-srpen 2014 fakturou č. 114006 na částku 200.000,-Kč se splatností dne 30.6.2014, fakturou č. 114007 na částku 60.500,-Kč se splatností dne 21.7.2014, fakturou č. 114008 na částku 60.500,-Kč se splatností dne 31.8.2014, fakturou č. 114009 na částku 60.500,-Kč se splatností dne 20.10.2014 (prokazováno fakturami č. 114006, č. 114007, č. 114008, č. 114009). Dne 15.11.2014 byla mezi společností BI a dlužníkem uzavřena Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek, jejímž obsahem bylo vzájemné započtení pohledávek stran dohody, kdy ke dni sepisu dohody dlužník evidoval pohledávku za společností BI v celkové výši 634.555,-Kč z titulu faktur č. 914012, č. 914018 a č. 914020 a společnost BI evidovala za dlužníkem pohledávku v celkové výši 267.287,91 Kč, a to z titulu faktury č. 114006 na nedoplatek ve výši 85.787,91 Kč, z titulu faktur č. 114007, č. 114008, č. 114009 po 60.500,-Kč a pohledávku ve výši 7,687.000,-Kč z titulu postoupené pohledávky Karla Pecha. Strany dohody se domluvily na vzájemném zápočtu pohledávek z titulu neuhrazených faktur a částečném zápočtu na pohledávku Karla Pecha, kdy po započtení zbývá z této pohledávky uhradit 7.319.732,09 Kč (prokazováno Dohodou o vzájemném zápočtu pohledávek ze dne 15. 11. 2014). Dne 3.6.2015 byla mezi společností BI a žalobcem uzavřena smlouva, jejímž předmětem bylo postoupení pohledávky společnosti BI ve výši 7,319.732,09 Kč na žalobce (prokazováno Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 3. 6. 2015). Z provedeného důkazu listinou výpisem z účtu žalobce č. 1015010353/6100 vedeného u Equa bank, vyrozuměním o popření přihlášené pohledávky ze dne 31. 8. 2015 včetně potvrzení o odeslání, fakturou č. 224004124 a smlouvou o svěření finančních prostředků ze dne 1.6.2012 soud neučinil žádná skutková zjištění významná pro rozhodnutí ve věci. Po právní stránce soud věc posuzoval dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), ve znění účinném ke dni rozhodnutí, dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen obč. zák. ), ve znění účinném v době uzavření dotčených smluv a dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ). Podle ust. § 657 odst. 1 obč. zák. smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Podle § 524 odst. 1 obč. zák. věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvou jinému. Podle odst. 2 téhož ustanovení s postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená. Podle § 580 obč. zák. mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky, jejichž plnění je stejného druhu, zaniknou započtením, pokud se vzájemně kryjí, jestliže některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení. Zánik nastane okamžikem, kdy se setkaly pohledávky způsobilé k započtení. Podle § 1879 OZ věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi). Podle § 1887 OZ postoupit lze i soubor pohledávek, ať již současných nebo budoucích, je-li takový soubor pohledávek dostatečně určen, zejména pokud se jedná o pohledávky určitého druhu vznikající věřiteli v určité době nebo o různé pohledávky z téhož právního důvodu. Po zhodnocení provedeného dokazování soud dospěl k těmto právním závěrům: V řízení bylo prokázáno, že podle výpisů z účtu dlužníka u WPB ze dne 31.5.2012 a 30.6.2012 Karel Pech dlužníkovi poskytl částku 33,100.000,-Kč, účel úhrady půjčka je zřejmý pouze u částky 10,000.000,-Kč, ale tvrzení žalobce, že celá částka 33,100.000,-Kč byla poskytnuta jako půjčka, podpůrně vyplývá z Dohody o postoupení pohledávky ze dne 16.5.2014. K námitce žalovaného, že smlouva o půjčce není doložena a není tak znám účel úhrady na účet, ani splatnost případné půjčky, je třeba konstatovat, že forma smlouvy o půjčce není obligatorně stanovena. Není-li doba vrácení dluhu sjednána, neznamená to neplatnost smlouvy. Dlužník je povinen splnit dluh na požádání věřitele (§ 563); doba splnění dluhu může být také ponechána na vůli dlužníka (§ 564). Ke smlouvě o půjčce ve smyslu ustanovení § 657 obč. zák. nedochází jen na základě dohody stran (účinným přijetím návrhu na uzavření smlouvy), ale až skutečným odevzdáním předmětu půjčky dlužníku (viz. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2217/2003). Reálný charakter smlouvy o půjčce je naplněn i bezhotovostním převodem částky na účet dlužníka nebo dohodou, že peníze, které byly dříve dlužníku předány z jiného právního důvodu, budou od uzavření smlouvy o půjčce tvořit předmět půjčky (viz. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Odo 209/2005). V řízení bylo dále prokázáno, že dlužník společnosti BI uhradil celkem částku 33,000.000,-Kč, kdy u částky 23,100.000,-Kč je znám účel platby záloha kupní ceny , v případě částky 9,900.000,-Kč účel platby uveden není, ale VS i KS transakce se shoduje s převodem předchozí částky ( podle výpisů z účtu dlužníka u WPB ze dne 31.5.2012 a 30.6.2012). K námitce žalovaného, že kupní smlouva není doložena, je třeba konstatovat, že uzavření kupní smlouvy dne 16.5.2014 mezi společností BI a žalobcem je prokázáno z usnesení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ ze dne 7.8.2014, č. j. V-7700/2014-210. Tímto usnesením je také prokázáno, že ke vkladu vlastnického práva na základě uvedené smlouvy nedošlo. Tato skutečnost ovšem není pro posouzení dané věci důležitá, neboť žalovaný neodporuje bezúplatnou ztrátu (tj. postoupení na třetí osobu) části této pohledávky dlužníka vůči BI v rozsahu 14,000.000,-Kč a tuto částku proti přihlášené pohledávce nezapočítává. V řízení tedy bylo prokázáno, že na základě Dohody o postoupení pohledávky ze dne 16.5.2014 žalobce získal část pohledávky dlužníka vůči BI ve výši 14,000.000,-Kč. Na toto postoupení je nutno hledět jako na bezvadné. Z výše uvedených důvodů zde není ani absolutní neplatnost tohoto postoupení (např. pro § 196a obch. zák.). Pokud žalovaný namítal neurčitost Dohody o postoupení a zápočtu pohledávek ze dne 31.8.2014, je předně třeba konstatovat, že podle judikatury (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 1433/2006) je smlouva o postoupení více pohledávek určitá, i když neobsahuje jejich výčet, pokud je z účastníky zvolených identifikačních znaků jasné, o jaké pohledávky jde. Judikatura připouští jako identifikaci převáděných pohledávek i uvedení údaje, že se převádí všechny pohledávky určitého věřitele (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 775/2004). Podle povahy věci může jít o odkaz na čísla faktur vystavených postupitelem (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 654/2003), na listinu, jež popisuje, o jakou pohledávku se jedná, na smlouvu s tím, že se postupují všechny pohledávky z takové smlouvy (srov. rozhodnutí Rc 27/08), a podobně. Pokud jde o námitky žalovaného ve vztahu ke svěření finančních prostředků ve výši 25,000.000,-Kč ze strany společnosti BI Karlu Pechovi a nárok na vrácení této částky včetně úroků ve výši 500.000 Kč, nejsou tyto skutečnosti pro řízení významné, neboť jeho předmětem není vztah Karla Pechy vůči BI, nýbrž závazky dlužníka. Pokud žalovaný dovozuje neurčitost provozních půjček v částce 5,987.000,-Kč, pak na základě provedeného dokazování je zřejmé, že závazků z titulu provozních půjček mezi Karlem Pechem a dlužníkem bylo více, byť nekoresponduje částka uvedená v dohodě s částkou dokládanou výpisy z účtů, nelze z toho automaticky dovozovat, že není zřejmé, které ze závazků byly předmětem dohody a které nikoli, když v dohodě není uvedeno, že by se jednalo o všechny závazky, neboť tyto byly částečně uhrazeny (kdy a v jaké výši). Jedná se zjevně o všechny pohledávky tohoto věřitele z provozních půjček . Důležité ve vztahu k předmětu řízení je především to, zda uplatněné převody peněz byly Karlem Pechem reálně uskutečněny. I kdyby se nejednalo o půjčky, tak by se jednalo o bezdůvodné obohacení, neboť žalovaný netvrdí jiný právní důvod plateb. Proto může být pohledávka takto přihlášena. K námitce žalovaného, že nebyl prokázán právní důvod vzniku pohledávky ve výši 267.287,91 Kč a že faktury nebyly přílohou přihlášky, a tedy byly uplatněny v rozporu s § 198 odst. 2 IZ, bylo v řízení zjištěno, že žalobce ve svém doplnění přihlášky specifikoval faktury, z nichž odvozuje existenci pohledávek ad. 5), a skutečnost, že předmětné faktury byly doloženy až spolu se žalobou, není v rozporu s § 198 odst. 2 IZ. Žalobce k výzvě soudu neuvedl všechny rozhodující skutečnosti, na základě kterých měla dlužníku vzniknout povinnost zaplatit společnosti BI částku 267.287,90 Kč, jež byla touto společností dlužníkovi vyfakturována fakturami č. 114006-114009 (zejm. jaká smlouva byla mezi těmito subjekty uzavřena, v jaké formě se tak stalo, co bylo přesně ujednaným obsahem těchto smluv, k jakým přesně poskytnutým plněním se fakturované pohledávky vztahují apod.). Faktura sama o sobě neprokazuje vznik pohledávky, navíc za pronájem neidentifikované předmětu. Vlastní tvrzení dlužníka o existenci tohoto jeho dluhu není vzhledem ke spřízněnosti osob postačující z hlediska věrohodnost.

Pokud žalovaný namítal, že nedošlo k postoupení pohledávek Karla Pechy, a tedy nemohlo dojít k započtení pohledávek, pak tato námitka nebyla důvodná, když v řízení bylo s jistotou prokázáno postoupení pohledávek Karla Pechy na BI ve výši 19,100.000,-Kč.

Ohledně pohledávky z titulu provozních půjček z provedených důkazů není prokázáno, že by všechny žalobcem označené platby skutečně provedl Karel Pech, protože peníze byly připisovány jak z účtu Karla Pecha č. 1000080033/2500, tak také hotovostním vkladem na účet bez uvedení osoby vkladatele na výpisech z účtu. Částečně mělo jít i o vklad hotovosti do pokladny, kdy byly vystaveny příjmové doklady za dlužníka. Tyto doklady vystavoval a podepisoval podle podoby podpisu zřejmě pan Fojtík (jak bylo již uvedeno, pravděpodobně zároveň předseda dozorčí rady BI, což samo o sobě nepůsobí vzhledem k propojenosti osob příliš věrohodně). Dále byly připisovány peníze na účet č. 83316309/800 vedený u České spořitelny, a.s., bez identifikace majitele účtu (od Karla Pecha připsána v době od 27.4.2012 do 13.8.2013 částka 2,800.000,-Kč), dále byla na tento účet dne 21.6.2012 připsána z neidentifikovaného účtu č. 700277-0033105036/0800 částka 250.000,-Kč (majitel tohoto účtu neznámý). Lze uzavřít, že žalobce v řízení nikterak neprokázal poskytnutí částky 5,987.000,-Kč z titulu provozních půjček z let 2003-2014.

Po započtení pohledávek BI a dlužníka, lze mít za prokázanou pohledávku společnosti BI vůči dlužníkovi ve výši 1,700.000,-Kč z titulu postoupených pohledávek Karla Pechy. Je tedy možné započtení částek 1,700.000,-a 634.555,-Kč.

Ve vztahu ke Smlouvě o postoupení pohledávek ze dne 3.6.2015 to znamená, že v řízení bylo prokázáno, že na žalobce byla postoupena pohledávka společnosti BI vůči dlužníkovi ve výši 1,065.445,-Kč (1,700.000,-Kč-634.555,-Kč). Soud k uvedenému dospěl na základě následujících východisek: Nesrozumitelnost a neurčitost právního jednání lze zhojit tím, že se nesrozumitelný nebo neurčitý projev vůle mezi stranami dodatečně vyjasní. V takovém případě se hledí, jako by tu bylo právní jednání od počátku (§§ 551-554 OZ) Ustanovení o neplatnosti právních jednání jsou uvozena zásadou, že na právní jednání je třeba hledět spíše jako na platné, než jako na neplatné (§ 574 OZ). Pokud se důvod neplatnosti právního jednání týká pouze části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatná pouze tato část. Zdůrazněno, že je třeba vždy zohlednit zájem stran. Pokud tak lze předpokládat, že by k právnímu jednání bez neplatné části nedošlo, bude právní jednání neplatné v celém rozsahu (§ 576 OZ).

Na základě všeho výše uvedeného lze uzavřít, že dlužník měl mít dle žaloby závazky v celkové výši 25,354.287,90 Kč, sestávající z pohledávky vůči BI ve výši 267.287,90 Kč z titulu neuhrazeného blíže nespecifikovaného pronájmu za květen, červen, červenec a září 2014 a z pohledávek postoupených Karlem Pechem na BI, tedy z pohledávky ve výši 19,100.000,-Kč z titulu půjčky od Karla Pecha (původně 33,100.000,-Kč poté částečně sníženo-prominuto-na částku 19,100.000,-Kč) a pohledávky ve výši 5,987.000,-Kč z titulu provozních půjček od Karla Pecha v letech 2003-2014 (tady sám žalobce uplatňuje vznik půjček ve výši 7,194.000,-Kč s tím, že bylo částečně placeno, a tedy dluh činí už jen 5,987.000,-Kč). Oproti tomu mělo být dle žaloby dlužníkem započteny závazky ve výši 18,034.555,-Kč, a to pohledávka ve výši 17,400.000,-Kč vůči BI z titulu nevrácené zálohy z nerealizované kupní smlouvy (původně 33,000.000,-Kč, ovšem dne 16.5.2014 co do částky 14,000.000,-Kč postoupeno bezplatně na třetí osobu-není významné, že to byl zrovna žalobce-a ve výši 1,600.000,-Kč došlo ke skutečnému zaplacení od BI) a pohledávka ve výši 634.555 Kč vůči BI z titulu blíže nespecifikovaných nezaplacených faktur. Celkem tedy měl dlužník dlužit na předmětu řízení 7,319.732,90 Kč, když pohledávka v této výši byla postoupena na žalobce a takto byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení. Vzhledem k tomu, že žalobce neprokázal vznik a poskytnutí provozních půjček v letech 2003-2014 ve výši 7,194.000 Kč ani vznik pohledávky za dlužníkem z nájemní smlouvy v celkové výši 267.287,90 Kč, soud žalobu shledal důvodnou pouze do částky 1,065.445 Kč a zákonného úroku z prodlení 8,05% ročně z této částky za dobu od 16.11.2014 do 24.4.2015, kapitalizovaného na částku 37.597,07 Kč (19.100.000 Kč-18.034.555 Kč), ve zbytku pak žalobu jako nedůvodnou zamítl. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ust. § 7 IZ ve spojení § 142 odst. 2 o.s.ř. a taktéž za použití § 151 odst. 1 o.s.ř., podle něhož měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo. V projednávané věci byl částečně úspěšný jak žalobce (14,6 %) tak žalovaný (85,4 %), a proto svědčí nárok na náhradu nákladů řízení ve prospěch žalovaného a to v části 70,8 %. Vzhledem k tomu, že žalovanému nevznikly žádné náklady řízení, rozhodl soud, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku je možno podat dovolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 29. září 2016 JUDr. Květoslava Hovorková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Engelová