60 ICm 30/2015
Jednací číslo: KSPH 60 ICm 30/2015-46 (KSPH 60 INS 18363/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Tůmou, Ph.D. ve věci žalobce Titan Real Invest a.s., se sídlem Rudných dolů 291, Jílové u Prahy, zastoupeného JUDr. Adamem Batunou, advokátem se sídlem Panská 6, Praha 1, proti žalovanému LEBLONE LITIGATION GROUP LIMITED, reg. č. HE 333241, se sídlem Faneromenis 145, 603 1 Larnaca, Kyperská republika, zastoupenému, Mgr. Miloslavem Strnadem, advokátem se sídlem Jugoslavská 620/29, Praha 2,

o žalobě o určení pravosti pohledávky,

takto :

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhal určení, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka WIC Praha a.s., IČ 28508921, se sídlem Barákova 237, 251 01, Říčany u Prahy, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 60 INS 18363/2014 v přihlášce č. P19 není v celkové částce 18.652.404,35 Kč po právu, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 12.342,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalovaného. isir.justi ce.cz

Odůvodnění :

Žalobce jako přihlášený věřitel v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka WIC Praha, a.s., IČ 28508921, se sídlem Barákova 237, 251 01, Říčany u Prahy (dále jen dlužník ), u zdejšího soudu pod sp. zn. KSPH 60 INS 18363/2014 v přihlášce č. P19, popřel postupem podle § 200 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) pravost pohledávky žalovaného, přihlášené do uvedeného insolvenčního řízení v celkové výši 18.652.404,35 Kč právním předchůdcem žalovaného, společností MAGNA GROUP Ltd., se sídlem Sham Peng Tong Plaza, Victoria 103, Mahe, Seychely (dále jen právní předchůdce žalovaného ). Soud neodmítl popření pohledávky žalobce podle § 202 odst. 3 IZ. Podle § 200 odst. 5 IZ jestliže insolvenční soud popření pohledávky neodmítne, považuje se podání, jímž přihlášený věřitel popřel pohledávku, od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, nejdříve však po uplynutí 10 dnů od skončení přezkumného jednání, za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 5.9.2014, č.j. KSPH 60 INS 18363/2014-A-16, byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno řešení úpadku reorganizací. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 15.6.2015, č.j. KSPH 60 INS 18363/2014-B-49 byla reorganizace dlužníka přeměněna v konkurs. Soud tedy považuje popěrný úkon věřitele za incidenční žalobu. Žalobce se domáhal určení, že přihlášená pohledávka žalovaného, sestávající z neuhrazené jistiny a smluvního úroku ve výši 18.652.404,35 Kč, to vše z titulu Smlouvy o úvěru ze dne 1.2.2010 (dále jen Smlouva ), není po právu. Podle žalobce se nejedná o existující pohledávku, neboť nikdy nedošlo k poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy. Žalobce dále upozorňuje na neobvyklé okolnosti provázející předmětnou pohledávku, jež spatřuje ve skutečnosti, že právní předchůdce žalovaného nabyl pohledávku za dlužníkem na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.5.2014, tj. den po té, co došlo k uzavření smlouvy o převodu části závodu dlužníka a pouhý měsíc před tím, než tento nabyvatel pohledávky podpořil reorganizační plán dlužníka. Dle žalobce také nelze odhlédnout od skutečnosti, že Robert Paskovský, původní věřitel ze Smlouvy, byl dlouholetým předsedou představenstva dlužníka a nyní je jeho statutárním ředitelem, kdy mu musel být v době postoupení pohledávky znám záměr dlužníka podat na sebe insolvenční návrh spolu s návrhem na reorganizaci. Další neobvyklou okolností je provázanost se smlouvou o úvěru uzavřenou mezi dlužníkem a Ing. Kunzem.

Žalovaný neuznává žalobcem uplatněný nárok, navrhuje žalobu pro nedůvodnost zamítnout. Dlužník přijal na svůj bankovní účet finanční prostředky od Roberta Paskovského na základě předmětné Smlouvy ze dne 1.2.2010 a v rozporu s touto Smlouvou tyto finanční prostředky nevrátil. Ke dni 31.5.2014 evidoval Robert Paskovský za dlužníkem na jistině pohledávky dluh ve výši 15.103.045,-Kč a na příslušenství ve výši 3.459.359,35 Kč. Dne 31.5.2014 Robert Paskovský postoupil pohledávku za dlužníkem na právního předchůdce žalovaného. Žalovaný nabyl pohledávku na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 13.3.2015. Pohledávka žalovaného je tedy do insolvenčního řízení přihlášená po právu. Při jednání dne 31.3.2016 žalobce jednak v reakci na vyjádření žalovaného namítal, že předloženými výpisy z účtu dlužníka nelze prokázat, že by se jednalo o platby dle Smlouvy, neboť předmětné platby nejsou v tomto směru řádně označeny, z výpisů navíc vyplývá, že platby neprovedl Robert Paskovský, nýbrž společnost Lamanco, a dále zpochybnil pravost žádostí o čerpání úvěru, kdy zde není úředně ověřený podpis žadatele, a tudíž není možno ověřit přesný okamžik sepsání těchto žádostí. S ohledem na skutečnost, kterou žalobce předestřel již ve svém popěrném úkonu, že v rozhodné době insolvenční správce nevyhověl z technických důvodů žádosti žalobce o nahlédnutí do předmětné dokumentace dlužníka, doplnil žalobce důvody svého popěrného úkonu v tom směru, že dodatky předmětné Smlouvy považuje za neplatné, neboť jejich uzavření nepředcházelo schválení valnou hromadou dlužníka.

Soud dospěl po provedeném dokazování k následujícím skutkovým zjištěním a celkovému skutkovému závěru: Dne 1. 2. 2010 byla mezi dlužníkem a Robertem Paskovským, jako věřitelem, uzavřena Smlouva, jíž se věřitel, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 10. 1. 2011, zavázal dlužníkovi poskytnout finanční prostředky až do výše 30.000.000,-Kč a dlužník se zavázal poskytnuté finanční prostředky vrátit do 1. 2. 2015. Smluvní strany se dohodly na smluvním úroku 5 % ročně, od 1.1.2013 byl úrok navýšen na 12 % ročně. Robert Paskovský byl v době uzavření Smlouvy předsedou představenstva dlužníka (důkaz: Smlouva o úvěru ze dne 1.2.2010, Dodatek č. 1 ze dne 10.1.2011). Uzavření této Smlouvy bylo schváleno valnou hromadou dlužníka (důkaz: zápis zasedání mimořádné valné hromady ze dne 1.2.2010). Robert Paskovský byl v období od 6.10.2010 do 1.7.2014 jednatelem společnosti LAMANCO, s.r.o., IČO 24722707, (důkaz: výpis z obchodního rejstříku společnosti LAMANCO, s.r.o.).

V období od 1.2.2011 do 19.3.2014 byla dlužníkovi na základě předmětné Smlouvy poskytnuta bezhotovostně částka v celkové výši 15.400.000,-Kč. Platba ve výši 10.000.000,-Kč ze dne 1.2.2011 a ve výši 500.000,-Kč ze dne 26.4.2011 byla dlužníkovi zaslána z účtu č. 2105948059/2700, kdy plátcem byla společnost LAMANCO, s.r.o. a v popisu transakce bylo uvedeno v prvním případě půjčka, ve druhém případě půjčka Paskovský Robert. Platby byly společností LAMANCO, s.r.o. provedeny na základě výzvy k úhradě, učiněné Robertem Paskovským. Platby ve výši 750.000,-Kč ze dne 16.11.2012, 3.000.000,-Kč ze dne 3.9.2012, 900.000,-Kč ze dne 17.9.2012 a 250.000,-Kč ze dne 19.3.2014 byly dlužníkovi zaslány z účtu č. 2107435556/2700, kdy plátcem byl Robert Paskovský (důkaz: výpis z účtu č. 2/2011, 4/2011, 219, 168, 178 a 54, z žádostí o čerpání ze dne 20.1.2011, dne 17.4.2011, dne 13.11.2012, dne 30.8.2012, dne 31.8.2012, dne 14.9.2012, dne 15.3.2014, z výzev k úhradě ze dne 28.1.2011 a 22.4.2011). Robert Paskovský dne 31.5.2014 postoupil pohledávku za dlužníkem na právního předchůdce žalovaného. Postoupení pohledávky bylo dlužníkovi téhož dne oznámeno. Na žalovaného byla pohledávka za dlužníkem postoupena smlouvou ze dne 13.3.2015 (důkaz: smlouva o postoupení pohledávky ze dne 13.03.2015, ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.05.2014, z oznámení o postoupení pohledávky ze dne 31.05.2014). Žalobce netvrdil ani neprokázal, že by dlužník z poskytnutých finančních prostředků vrátil něčeho nad rámec tvrzení žalovaného. Ke dni 31.5.2014 měl dlužník dluh na jistině 15.103.045,-Kč a na příslušenství ve výši 3.459.359,35 Kč. Z jiných než označených důkazů soud nečerpal žádné skutečnosti důležité pro rozhodnutí ve věci. Důkazní návrhy výslechem svědka Roberta Paskovského, listinou o výpisu z účtu Roberta Paskovského a originály žádostí o poskytnutí úvěru, soud pro nadbytečnost neprovedl, neboť má skutkový stav za dostatečně prokázaný. Pouhá skutečnost, že právní jednání, pro něž zákon nepředepisuje zvláštní formu, není učiněno formou veřejné listiny (resp. s úředně ověřeným podpisem jednající osoby), nezakládá bez dalšího pochybnost o takové listině, zvláště, je-li její obsah podpořen i jinými provedenými důkazy. S námitkou žalobce, že výpisy z účtu dlužníka nelze prokázat, že by se jednalo o platby dle Smlouvy, neboť předmětné platby nejsou v tomto směru řádně označeny a na místě plátce figuruje společnost LAMANCO, s.r.o., a dále že pravost žádostí o čerpání úvěru je pochybná z důvodu jejich neopatření úředně ověřeným podpisem žadatele, se soud neztotožňuje, neboť z výpisů z účtu dlužníka č. 2/2011, 4/2011, 219, 168, 178 a 54 je zřejmé kdo a kdy platbu ve prospěch jakého účtu provedl i jaká byla výše a účel provedené platby. Jedná-li se o dvě platby, kde figuruje na místě plátce společnost LAMANCO, s.r.o., je třeba k tomuto přistupovat ve všech souvislostech. Skutečnost, že se jednalo o platbu na základě předmětné Smlouvy, vyplývá jednak z popisu transakce, jednak z výzev k úhradě učiněných Robertem Paskovským společnosti LAMANCO, s.r.o., kdy Robert Paskovský byl jednatelem uvedené společnosti. Na smluvním závazkovém vztahu mezi žalovaným a dlužníkem nic nemění to, že závazek původního věřitele poskytnout dlužníku úvěrové prostředky splnil za věřitele někdo jiný. Žádosti o čerpání ze dne 20.1.2011, dne 17.4.2011, dne 13.11.2012, dne 30.8.2012, dne 31.8.2012, dne 14.9.2012, dne 15.3.2014 v tomto směru plní roli pouze podpůrného důkazu a je tak zcela bezpředmětné, že podpisy na těchto žádostech nebyly úředně ověřeny, nehledě na to, že taková povinnost stanovena není. K námitce žalobce, že předmětnou pohledávku provázejí podezřelé okolnosti, a to s ohledem na časové spojitosti a propojenost dotčených osob, kdy z uvedeného dovozuje, že k faktickému poskytnutí finančních prostředků nedošlo, soud konstatuje, že v řízení bylo prokázáno, že předmětná Smlouva uzavřena byla, finanční prostředky byly na základě této Smlouvy dlužníkovi poskytnuty a dlužník poskytnuté prostředky nevrátil, přičemž pohledávka za dlužníkem byla na žalovaného řádně postoupena. Případná propojenost jednotlivých subjektů je v tomto ohledu bezvýznamná. Shora uvedená skutková zjištění soud posoudil vzhledem k přechodnému ustanovení § 3028 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch. zák. ) ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy, tj. ve znění účinném k 1.2.2010. Soud posoudil věc zejména podle následujících zákonných ustanovení: Podle § 497 obch. zák. smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Podle § 196a odst. 1 obch. zák. může společnost uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob, nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku. Soud zhodnotil veškeré důkazy jednotlivě i v jejich souvislostech a dospěl k těmto právním závěrům. Při právním posouzení věci je třeba vyjít z toho, že mezi dlužníkem a Robertem Paskovským byla uzavřena smlouvu o úvěru ve smyslu ustanovení § 497 obch. zák., jež byla v souladu s § 196a obch. zák. schválena valnou hromadou dlužníka. Na základě Smlouvy Robert Paskovský poskytl dlužníkovi finanční prostředky v celkové výši 15.400.000,-Kč, dlužník byl povinen je splatit spolu se sjednaným úrokem do 1.2.2015. Dlužník tuto svou povinnost nesplnil. V řízení nebylo žalobcem tvrzeno ani prokázáno, že by dlužník z poskytnutých finančních prostředků vrátil něčeho nad rámec tvrzení žalovaného. Ke dni 31.5.2014 měl dlužník dluh na jistině 15.103.045,-Kč a na příslušenství ve výši 3.459.359,35 Kč. Z dlužné jistiny byl dlužník v souladu s § 503 odst. 3 obch. zák. povinen platit sjednaný úrok, který byl s účinností ke dni 1.1.2013 navýšen z 5% ročně na 12% ročně. Na žalovaného byla pohledávka za dlužníkem postoupena smlouvou ve smyslu § 1879 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Námitkou žalobce o neplatnosti dodatku, uzavřeného k předmětné Smlouvě, se soud s ohledem na § 200 odst. 2 IZ nezabýval, neboť žalobce tento důvod popření pohledávky uvedl až po uplynutí zákonné lhůty, kdy již nelze rozšiřovat důvody popření pohledávky. Tvrzení žalobce o nemožnosti uvést veškeré popěrné důvody do uplynutí popěrné lhůty považuje soud za účelová. Navíc je soud názoru, že změny závazku stran na základě sjednání tohoto dodatku nedosahují takového významu, aby změněný obsah závazku vybočil z oprávnění schváleného valnou hromadou dlužníka podle § 196a obch. zák. konanou dne 1. 2. 2010.

Soud tedy shledal přihlášenou pohledávku žalovaného co do dlužné jistiny a smluvního úroku býti po právu a žalobu zamítl.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl soud podle § 7 IZ ve spojení s § 142 odst. 2 o.s.ř. vzhledem k tomu, že žalovaný měl ve věci plný úspěch náleží mu náhrada vynaložených nákladů řízení. Ty spočívají v odměně za zastupování účastníka advokátem, jejíž paušální výši ve smyslu § 151 odst. 2 o. s. ř. soud odvodil od 3 úkonů právní služby dle § 11 vyhlášky 177/1996 Sb. při tarifní hodnotě 50.000,-Kč (§ 9 odst. 4 písm. c/ vyhl. č. 177/1996 Sb., srov. např. usnesení Nejvyššího soud ČR sp. zn. 29 ICdo 35/2014), 3 x 300,-Kč paušální náhrada nákladů podle § 13 vyhl. č. 177/1996 Sb. + náhrada DPH z odměny a náhrad ve výši 2.142,-Kč, celkem ve výši 12.342,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních u Krajského soudu v Praze, se sídlem Náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5. O odvolání rozhoduje Vrchní soud v Praze.

Nebude-li povinnost stanovená v tomto rozhodnutí splněna dobrovolně, může se oprávněný domáhat splnění této povinnosti výkonem rozhodnutí.

V Praze dne 31. března 2016 JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Marcela Košťálová