60 ICm 2872/2014
Č.j. 60 ICm 2872/2014-568 (KSPA 60 INS 20837/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Schreierem ve věci žalobce: FINCOM TRADE LTD., Road Town, Tortola, De Castro Street, Wickhams Cay 1, Britské Panenské ostrovy, zast. Mgr. Pavlem Nádeníčkem, advokátem se sídlem, Hilleho 6, 602 00, Brno, proti žalovanému: ČR-Finanční úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 2625, 530 02, Pardubice, o popření pořadí pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalovaný nemá svoji pohledávku ve výši 1.763,--Kč vůči dlužníkovi Josefu anonymizovano , anonymizovano , zajištěnou zástavním právem na níže uvedených nemovitostech: -budova čp. 2, část obce: Mokošín, na stavební parc. č. 14/1, -stavební parc. č. 14/1, -parc. č. 32/4, -budova čp. 13, část obce: Mokošín, na stavební parc. č. 42, -stavební parc. č. 42, -parc. č. 124/2, vše v katastrálním území Mokošín, dále na nemovitostech: -bytová jednotka 1134/16, v budově čp. 1134, část obce: Přelouč, na stavební parc. č. 1417, -spoluvlastnický podíl ve výši 682/10961 na budově čp. 1134, část obce: Přelouč, na stavební parc. č. 1417, -spoluvlastnický podíl ve výši 682/10961 na stavební parc. č. 1417, vše zapsáno v katastrálním území Přelouč.

II. Žaloba se zamítá v části, v níž se žalobce domáhal určení, že žalovaný nemá své pohledávky ve výši 3.743.626,--Kč vůči dlužníkovi Josefu anonymizovano , anonymizovano , zajištěné zástavním právem na níže uvedených nemovitostech: -budova čp. 2, část obce: Mokošín, na stavební parc. č. 14/1, -stavební parc. č. 14/1, -parc. č. 32/4, -budova čp. 13, část obce: Mokošín, na stavební parc. č. 42, -stavební parc. č. 42, -parc. č. 124/2, vše v katastrálním území Mokošín, dále na nemovitostech: -bytová jednotka 1134/16, v budově čp. 1134, část obce: Přelouč, na stavební parc. č. 1417, -spoluvlastnický podíl ve výši 682/10961 na budově čp. 1134, část obce: Přelouč, na stavební parc. č. 1417, -spoluvlastnický podíl ve výši 682/10961 na stavební parc. č. 1417, vše zapsáno v katastrálním území Přelouč.

III. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce, který řádně a včas popřel pořadí pohledávek žalovaného dle § 200 insolvenčního zákona (dále jen IZ ), se podanou žalobou a jejím doplněním domáhal určení, že pohledávky žalovaného přihlášené pod položkami 39 až 1285 v celkové výši 3.745.389,--Kč nejsou zajištěny nemovitostmi blíže specifikovanými ve výroku rozsudku. Žalobu odůvodnil tím, že zajištění mělo být zřízeno dvěma rozhodnutími správce daně o zřízení zástavního práva ze dne 28.6.2007 a 5.10.2009. Žalovaný však v přihlášce neuvedl dobu vzniku uplatňovaných zajištění ani nespecifikoval, které jím přihlášené pohledávky jsou zajištěny kterým konkrétním rozhodnutím o zřízení zástavního práva. Jeho přihláška tak neměla řádné náležitosti a má se zato, že žalovaný zajištění neuplatnil. Dále uvedl, že z výroků rozhodnutí správce daně plyne, že zajištění se zřizuje k daňovým pohledávkám v tam uvedených výších a jejich příslušenství dle § 58 zákona o správě daní a poplatků, avšak již nekonkretizuje, jaká je výše tohoto příslušenství nebo alespoň mechanismus jeho výpočtu, a rozhodnutí o zřízení zástavního práva proto nelze považovat za dostatečně určitá. Formulace výroků je tak v rozporu s požadavky kladenými na rozhodnutí správního orgánu. Má proto za to, že nevzniklo zajištění k příslušenství daňových pohledávek.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě a v doplnění svého vyjádření uvedl, že řádně uplatnil zajištění, v přihlášce byla specifikována rozhodnutí vydaná správcem daně, rovněž byl řádně popsán majetek, na němž zajištění vázlo. V doplnění vyjádření pak uvedl, že zástavními právy byly zajišťovány pohledávky z titulu nezaplacené daně s tím, že jejich příslušenství bylo zástavními právy zajištěno na základě zákonné úpravy (§ 155 odst. 1 věta druhá zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v tehdy platném znění). Takové pohledávky byly nezaměnitelně specifikovány druhem daně, konkrétní částkou a číslem jednacím, pod kterým bylo správcem daně daňové tvrzení daňového subjektu zaevidováno. Pokud však jistina zanikla (byla uhrazena) pak byla zástavní práva zřizována na zajištění pohledávek vzniklých z titulu příslušenství. Takové pohledávky byly nezaměnitelně specifikovány druhem daně, konkrétní částkou a číslem jednacím platebního výměru vydaného správcem daně. Konečně se v tomto případě vyskytují i pohledávky, kdy bylo zřízeno zástavní právo k pohledávkám, které byly nezaplacenou daní, která však byla do vyhotovení přihlášky do insolvenčního řízení uhrazena. Zástavním právem pak ve smyslu ustanovení § 155 odst. 1 věta druhá zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v tehdy platném znění, jsou zajištěny pohledávky, které tvoří její neuhrazené příslušenství. Příslušenství k dlužné dani žalovaný jako správce daně nevyměřuje, jelikož povinnost úhrady příslušenství k dlužné dani vzniká ze zákona (§ 37b zákona č. 337/1992 o správě daní a poplatků a ustanovení § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění (dále jen daňový řád)). Správce daně příslušenství daně tedy předepisuje a o výši příslušenství k dlužné dani-penále či úroku z prodlení-je daňový subjekt formou platebního výměru správcem daně vyrozuměn. Výpočet příslušenství probíhá v rámci Automatizovaného daňového informačního systému (ADIS) automaticky a denně, a výpočet úroku z prodlení zcela odpovídá ustanovení § 63 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, s tím, že daňový subjekt je vyrozumíván o předpisu úroku z prodlení platebním výměrem kdykoli, vyžaduje-li to stav daňového účtu (odstavec sedmý § 63 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). Měsíční předpisy úroků z prodlení vedené na osobním daňovém účtu pak odpovídají položkám pohledávek, které jsou uvedeny v přihlášce do insolvenčního řízení, avšak takto nejsou uvedeny v platebním výměru. Předpis úroku uvedený v platebním výměru představuje celkovou částku vypočteného úroku za období, které si správce daně zadá (v textu platebního výměru je toto období uvedeno). Z tohoto vyplývá, že částky s měsíčními výpočty příslušenství tak, jak jsou systémem ADIS automaticky generovány, jsou pak zároveň automaticky generovány jako jednotlivé pohledávky do přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení, ačkoli v platebním výměru je uvedená celková částka za několikaměsíční či několikaleté období a v části platebního výměru nazvané jako výpočet úroků z prodlení jsou uvedeny částky jako výpočet příslušenství za půlroční období. Z tohoto důvodu v přihlášce pohledávek v insolvenčním řízení uvedené výše pohledávek s obsahy platebních výměrů na příslušenství zcela nekorespondují. Důvodem je skutečnost, že k těmto platebním výměrům nejsou ještě přiloženy výpisy vět na úrok z prodlení nebo výpisy vazeb mezi úročenou POV a POV na úrok . Výpis vět totiž obsahuje jednotlivé pohledávky z příslušenství předepsané z dlužných daní za jednotlivé měsíce a v takovéto podobě jsou pak tyto pohledávky automaticky generovány do přihlášek pohledávek do insolvenčních řízení. Z obsahu platebního výměru na úrok z prodlení nelze seznat číslo jednací daňového přiznání či rozhodnutí, na základě kterého došlo ke stanovení daně (jistiny). Jistina je nezaměnitelně identifikována druhem daně a jejím zdaňovacím obdobím. Pohledávky čísel 39-42, 95-102, 291-296, 931-933, 968, 969, 1042-1045, 1134-1135, 1170-1172 představují příslušenství k pohledávkám z daní, které již byly zaplaceny, a v těchto případech bylo zástavní právo zřízeno k pohledávkám, které představují příslušenství nezaplacené daně. Pohledávky čísel 43-52, 54, 59, 64, 71, 78, 86, 103-104, 116, 129, 142, 170, 185, 201-211, 297, 934-938, 944-946, 1054, 1137, 1145, 1159-představují daňové pohledávky, ke kterým je následně přihlášeno i příslušenství. Pohledávky (příslušenství) čísel 1046-1053, 1055-1094, 1096-1107, 1109-1132 představují příslušenství k daňovým pohledávkám, které byly uvedeny na rozhodnutích o zřízení zástavního práva, ale v době přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení již byly uhrazeny. Ke každé pohledávce žalovaný doplnil, zda se jedná o daň či příslušenství daně, k jaké konkrétní dani se příslušenství vztahovalo a v jakém rozhodnutí bylo zajištění zřízeno.

Při druhém jednání ve věci dne 30.6.2015 žalovaný doplnil, že listiny přiložené k jeho doplňujícímu vyjádření jsou shodné listiny, jaké byly připojeny k přihlášce s tím, že jsou doplněny o výpis vazeb mezi úročenou POV a PVO na úrok s tím, že zkratka POV znamená předpisné a odpisné věty. K rozdílu mezi daní přihlášenou pod položkou 1136 ve výši 149.723,--Kč a částkou uvedenou pod položkou 11 rozhodnutí o zřízení zástavního práva ze dne 28.6.2007 ve výši 147.960,--Kč uvedl, že se zřejmě jedná o chybu v rozhodnut o zřízení zástavního práva.

Popření pořadí pohledávky bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 6.2.2014 a přezkumné jednání se konalo dne 11.2.2014. Popření tak bylo soudu doručeno včas dle § 200 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen IZ ).

Z vlastní činnosti je soudu známo, že u dlužníka byl zjištěn úpadek a byl prohlášen konkurs.

Z přihlášky pohledávky plyne, že žalovaný si včas přihlásil celkem 1285 dílčích pohledávek v celkové výši 3.928.680,--Kč, z toho pohledávky 1-38 ve výši 183.291,--Kč jako nezajištěné a pohledávky 39-1285 ve výši 3.745.389,--Kč jako zajištěné. Z označení pohledávek vyplývá, zda se jedná o daň či příslušenství daně, druh daně a zda výše pohledávky vyplývá z daňového přiznání či rozhodnutí správce daně. U zajištění byl konkrétně označen majetek, k němuž je zajištění vztahováno a jedná se o nemovitosti blíže specifikované ve výroku rozsudku (dále též předmětné nemovitosti ), dále bylo uvedeno, že zajištění vzniklo na základě rozhodnutí správce daně ze dne 28.6.2007 a 5.10.2009. Rovněž byl vždy uveden vznik zajištění, a to 17.8.2007 (rozhodnutí ze dne 28.6.2007) a 24.11.2009 (rozhodnutí ze dne 5.10.2009).

Z protokolu o přezkumném jednání a z přezkumného listu pro pohledávky žalovaného plyne, že pravost ani výše přihlášených pohledávek nebyla popřena (ani správcem ani dlužníkem či jiným přihlášeným věřitelem) a přihlášené pohledávky jsou tak co do pravosti a výše zjištěny. U pohledávek 39-1285 bylo popřeno zajištění, avšak to pouze žalujícím věřitelem z důvodů uvedených výše. Insolvenční správce ani dlužník pořadí pohledávek nepopírali.

Z rozhodnutí Finančního úřadu v Přelouči o zřízení zástavního práva č.j. 25077/07/250970/4680 ze dne 28.6.2007, právní moci dne 17.8.2007, vykonatelné dne 17.7.2007 (dále jen RZP 07 ) soud zjistil, že na předmětných nemovitostech bylo dle § 72 zákona o správě daní a poplatků (dále jen ZSDP ) zřízeno zástavní právo k zajištění daňových pohledávek uvedených pod položkami 001-051 v celkové výši 840.863,--Kč a jejich příslušení dle § 58 ZSDP. Z kopií doručenek plyne, že dlužníkovi bylo rozhodnutí doručeno dne 16.7.2007 a příslušnému katastrálnímu úřad dne 10.9.2007.

Z rozhodnutí Finančního úřadu v Přelouči o zřízení zástavního práva č.j. 30911/09/250970606256 ze dne 5.10.2009, právní moci dne 24.11.2009, vykonatelné dne 23.10.2009 (dále jen RZP 09 ) soud zjistil, že na předmětných nemovitostech bylo dle § 72 ZSDP zřízeno zástavní právo k zajištění daňových pohledávek uvedených pod položkami 001-052 v celkové výši 1.479.451,--Kč a jejich příslušení dle § 58 ZSDP. Z kopií doručenek plyne, že dlužníkovi bylo rozhodnutí doručeno dne 22.10.2009 a příslušnému katastrálnímu úřad dne 30.11.2009.

Ze soupisu majetkové podstaty ze dne 3.2.2014 (čl. B-2/3 insolvenčního spisu) bylo zjištěno, že předmětné nemovitosti byly sepsány do majetkové podstaty.

Z následujících zjištění plyne, ve kterém konkrétním RZP a pod jakou položkou bylo zřízeno zástavní právo k jednotlivým pohledávkám podle položky dle přihlášky. Je-li ve výčtu uvedena pouze jedna pohledávka, bylo zástavní právo zřízeno k této pohledávce v příslušeném RZP. Je-li ve výčtu více pohledávek (a není-li uvedeno nic jiného) představuje první položka daňovou pohledávkou, k níž bylo zástavní právo zřízeno, a následující položky představují příslušenství k této dani.

Z listin na čl. 187 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 39 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 001.

Z listin na čl. 188 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 40 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 004.

Z listin na čl. 189 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 41 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 002

Z listin na čl. 190 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 42 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 003.

Z listin na čl. 191-198 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 43, 919, 706 a 605 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 024.

Z listin na čl. 199-204 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 44, 930 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 025.

Z listin na čl. 205-210 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 45, 914, 705 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 026.

Z listin na čl. 211-216 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 46, 915, 704 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 027.

Z listin na čl. 217-222 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 47, 916, 700 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 028.

Z listin na čl. 223-228 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 48, 917, 697 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 029.

Z listin na čl. 229-234 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 49, 918, 695 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 30.

Z listin na čl. 235-243 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 50, 53, 55, 60, 68, 73, 85, 93, 105, 127, 132, 148, 166, 173, 194, 216, 242, 250, 271, 280, 306, 330, 333, 358, 369, 396, 409, 433, 436, 457, 476, 486, 509, 530, 552, 562, 577, 596, 619, 623, 656, 662, 677, 713, 736, 754, 760, 793, 800, 824, 840, 852, 865, 885, 896 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 031.

Z listin na čl. 244-253 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 51, 685, 725, 741, 757, 775, 789, 802, 823, 835, 847, 862, 879, 899, 58, 62, 65, 72, 82, 90, 115, 121, 140, 145, 168, 179, 199, 214, 234, 244, 263, 285, 313, 321, 345, 350, 374, 390,

407, 429, 437, 454, 474, 493, 507, 534, 538, 566, 586, 591, 608, 635, 647, 669 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 033.

Z listin na čl. 254-262 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 52, 57, 63, 67, 75, 83, 89, 108, 124, 141, 155, 164, 172, 200, 224, 239, 256, 270, 282, 311, 324, 343, 357, 380, 387, 408, 427, 434, 467, 473, 487, 515, 522, 548, 554, 579, 600, 618, 627, 655, 667, 684, 709, 731, 743, 766, 778, 796, 813, 843, 849, 877, 887, 900 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 034.

Z listin na čl. 263-271 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 54, 56, 61, 70, 76, 79, 91, 109, 117, 130, 152, 162, 180, 196, 212, 238, 252, 272, 290, 301, 323, 336, 349, 367, 384, 412, 431, 449, 455, 471, 496, 514, 525, 546, 556, 572, 603, 611, 629, 646, 664, 682, 724, 733, 756, 761, 790, 795, 814, 831, 859, 869, 893, 898 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 036.

Z listin na čl. 272-281 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 59, 69, 74, 84, 94, 110, 128, 139, 143, 169, 177, 187, 213, 240, 247, 273, 286, 305, 328, 339, 359, 377, 397, 411, 417, 445, 459, 475, 497, 516, 528, 545, 569, 578, 587, 617, 624, 651, 661, 678, 711, 734, 758, 776, 777, 799, 825, 839, 850, 866, 886, 903 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 037.

Z listin na čl. 282-291 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 64, 66, 77, 80, 88, 114, 123, 133, 154, 157, 178, 189, 219, 233, 249, 259, 289, 302, 319, 332, 356, 373, 394, 404, 423, 440, 456, 481, 499, 508, 532, 547, 553, 583, 593, 622, 632, 641, 658, 687, 710, 732, 759, 769, 792, 801, 817, 838, 854, 864, 894, 910 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 050.

Z listin na čl. 292-300 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 71, 81, 87, 112, 126, 136, 153, 165, 176, 192, 218, 230, 254, 266, 275, 298, 331, 334, 364, 372, 393, 400, 418, 450, 466, 478, 488, 518, 524, 536, 565, 576, 590, 620, 630, 654, 673, 681, 716, 738, 746, 770, 782, 805, 819, 834, 861, 873, 892, 908 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 001.

Z listin na čl. 301-309 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 78, 92, 111, 119, 131, 144, 156, 174, 190, 226, 227, 243, 269, 288, 299, 316, 342, 352, 375, 385, 410, 432, 446, 453, 479, 494, 510, 527, 537, 555, 575, 597, 613, 639, 648, 668, 686, 714, 740, 745, 773, 784, 806, 818, 836, 853, 870, 895, 905 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 002.

Z listin na čl. 310-319 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 86, 107, 120, 134, 149, 158, 181, 195, 221, 231, 257, 268, 279, 309, 318, 341, 355, 368, 398, 403, 419, 435, 451, 472, 500, 512, 523, 542, 568, 584, 599, 614, 628, 645, 672, 675, 718, 742, 748, 774, 780, 803, 820, 833, 857, 872, 882, 901 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 015.

Z listin na čl. 320 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 95 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 009.

Z listin na čl. 321 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 96 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 008.

Z listin na čl. 322 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 97 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 010.

Z listin na čl. 323 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 98 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 003.

Z listin na čl. 324 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 99 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 007.

Z listin na čl. 325 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 100 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 005.

Z listin na čl. 326 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 101 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 004.

Z listin na čl. 327 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 102 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 006.

Z listin na čl. 328-337 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 103, 106, 122, 137, 151, 161, 182, 193, 217, 237, 255, 262, 278, 310, 315, 338, 365, 381, 388, 413, 424, 442, 463, 477, 489, 511, 531, 540, 557, 582, 592, 615, 637, 653, 670, 679, 720, 735, 749, 768, 791, 809, 811, 830, 860, 875, 881, 906 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 16.

Z listin na čl. 338-346 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 104, 113, 118, 138, 150, 167, 183, 191, 215, 235, 245, 261, 283, 307, 327, 335, 353, 382, 392, 414, 425, 441, 458, 482, 491, 513, 519, 544, 563, 571, 598, 621, 631, 640, 666, 574, 717, 729, 744, 764, 787, 808, 815, 832, 848, 878, 880, 897 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 017.

Z listin na čl. 347-356 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 116, 125, 135, 146, 159, 184, 186, 220, 229, 253, 260, 281, 303, 329, 337, 351, 366, 391, 405, 428, 439, 464, 470, 490, 505, 526, 550, 558, 580, 601, 609, 636, 642, 671, 680, 723, 730, 747, 765, 781, 797, 822, 842, 846, 867, 891, 907 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 018.

Z listin na čl. 356-364 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 129, 147, 163, 175, 197, 225, 228, 248, 265, 284, 308, 317, 346, 360, 379, 389, 402, 430, 448, 460, 483, 492, 506, 520, 539, 567, 581, 595, 607, 625, 649, 659, 689, 722, 728, 753, 763, 785, 798, 816, 841, 851, 871, 888, 902 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 019.

Z listin na čl. 365-373 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 142, 160, 171, 188, 222, 232, 251, 267, 277, 312, 322, 348, 361, 370, 386, 406, 421, 443, 461, 484, 485, 517, 521, 551, 559, 585, 594, 612633, 643, 665, 688, 721, 726, 751, 762, 788, 804, 826, 828, 858, 874, 884, 911 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 021.

Z listin na čl. 374-382 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 170, 198, 223, 236, 258, 264, 276, 314, 325, 344, 354, 376, 399, 416, 420, 447, 465, 468, 498, 503, 533, 549, 560, 570, 588, 616, 626, 644, 657, 690, 712, 739, 755, 771, 783, 794, 821, 844, 845, 876, 889, 912 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 026.

Z listin na čl. 383-391 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 185, 241, 246, 274, 287, 304, 320, 347, 362, 378, 383, 415, 422, 438, 452, 480, 501, 504, 535, 543, 564, 573, 589, 610, 638, 650, 663, 683, 719, 727, 752, 767, 786, 807, 827, 829, 856, 868, 883, 909 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 040.

Z listin na čl. 392-397 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 201, 692, 924 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 033.

Z listin na čl. 398-403 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 202, 693, 926 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 035.

Z listin na čl. 404-409 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 203, 702, 929 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 038.

Z listin na čl. 410-415 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 204, 707, 922 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 030.

Z listin na čl. 416-421 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 205, 703, 913 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 032.

Z listin na čl. 422-427 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 206, 694, 921 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 029.

Z listin na čl. 428-433 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 207, 696, 928 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 037.

Z listin na čl. 434-439 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 208, 708, 925 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 034.

Z listin na čl. 440-445 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 209, 699, 923 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 031.

Z listin na čl. 446-453 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 210, 604, 698, 920 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 028.

Z listin na čl. 454-459 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 211, 701, 927 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 036.

Z listin na čl. 460 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 291 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 042.

Z listin na čl. 461 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 292 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 041.

Z listin na čl. 462-463 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 293 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 046.

Z listin na čl. 464 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 294 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 043.

Z listin na čl. 465 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 295 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 044.

Z listin na čl. 466 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 296 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 045.

Z listin na čl. 467-475 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 297, 300, 326, 340, 363, 371, 395, 401, 426, 444, 462, 469, 495, 502, 529, 541, 561, 574, 602, 606, 634, 652, 660, 750, 676, 715, 737, 772, 779, 810, 812, 837, 855, 863, 890, 904 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 051.

Z listin na čl. 476 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 931 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 007.

Z listin na čl. 477 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 932 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 005.

Z listin na čl. 478 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 933 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 006.

Z listin na čl. 479-489 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 934, 935, 936, 937, 938 (vše jistiny) a pod položkou 939, 940, 941, 942, 943, 947, 948, 951, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 967, 971, 973, 975, 977, 982, 980, 978, 984, 987, 988, 990, 992, 994, 996, 999, 1001, 1002, 1004, 1006, 1009, 1011, 1012, 1015, 1017, 1019, 1022, 1024, 1026, 1030, 1031, 1027, 1034, 1035, 1038, 1040 (příslušenství k 938) a 1016, 1041 (příslušenství k 934, 935, 936, 937) byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 047 (pohledávka 934), 046 (pohledávka 935), 048 (pohledávka 936), 045 (pohledávka 937), 046 (pohledávka 935), 049 (pohledávka 938).

Z listin na čl. 490-493 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 944, 945, 946 (vše jistiny) a pod položkou 949, 950, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 966, 970, 972, 974, 976, 979, 981, 983, 985, 986, 989, 991, 993, 995, 997, 998, 1000, 1003, 1005, 1007, 1008, 1010, 1013, 1014, 1018, 1020, 1021, 1023, 1025, 1028, 1029, 1032, 1033, 1036, 1037, 1039 (příslušenství k 944) byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 022 (pohledávka 946), 023 (pohledávka 944), 024 (pohledávka 945).

Z listin na čl. 494-495 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 968 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 047.

Z listin na čl. 496 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 969 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 048.

Z listin na čl. 497 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 1042, 1043, 1045 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 012 (pohledávka 1045), 013 (pohledávka 1043), 014 (pohledávka 1042).

Z listin na čl. 498 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 1044 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 011.

Z listin na čl. 499-504 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávky přihlášené pod položkou 1046, 1050, 1053, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1070, 1073, 1074, 1076, 1078, 1080, 1083, 1085, 1086, 1090, 1092, 1093, 1096, 1100, 1102, 1104, 1106, 1109, 1112, 1113, 1116, 1118, 1121, 1124, 1126, 1128, 1130, 1132 jsou všechny příslušenstvím daně (jistina již byla uhrazena nebyla proto přihlášena) a byly zajištěny nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 035, neboť se jedná o příslušenství daně, k níž bylo zajištění zřízeno pod zmíněnou položkou RZP.

Z listin na čl. 505-509 a z RZP 09 a RZP 07 soud zjistil, že pohledávky přihlášené pod položkou 1047, 1048, 1049, 1051, 1052, 1055, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072, 1075, 1077, 1079, 1081, 1082, 1084, 1087, 1088, 1089, 1091, 1094, 1097, 1098, 1099, 1101, 1103, 1105, 1107, 1110, 1111, 1114, 1115, 1117, 1119, 1120, 1122, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131 jsou všechny příslušenstvím daně (jistina již byla uhrazena nebyla proto přihlášena) a byly zajištěny nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 051 RZP 07 a pod položkou 025 RZP 09, neboť se jedná o příslušenství daně, k níž bylo zajištění zřízeno pod zmíněnými položkami RZP.

Z listin na čl. 510-516 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 1054, 1095, 1108, 1133 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 027.

Z listin na čl. 517 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 1134 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 009.

Z listin na čl. 518 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 1135 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 08.

Z listin na čl. 519-524 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 1136, 1232, 1248, 1285 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 011. Pohledávka 1136 představuje daň silniční za rok 2005 a zástavní právo k jistině daně bylo zřízeno do výše 147.960,--Kč pod položkou 011 RZP 07. Pohledávky č. 1248 a 1285 pak představují jak příslušenství k položce 1136 tak k položce 1159 (viz dále).

Z listin na čl. 525-532 a z RZP 07 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1167, 1169, 1174, 1175, 1180, 1183, 1184, 1187, 1191, 1195, 1198, 1199, 1204, 1206, 1209, 1212, 1215, 1218, 1220, 1223, 1226, 1230, 1235, 1237, 1241, 1244, 1250, 1253, 1256, 1259, 1261, 1264, 1268, 1270, 1273, 1278, 1280, 1283 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 032.

Z listin na čl. 533-539 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 1145, 1147, 1149, 1151, 1153, 1155, 1157, 1161, 1163, 1165, 1166, 1168, 1173, 1176, 1179, 1182, 1186, 1189, 1192, 1193, 1196, 1200, 1203, 1205, 1210, 1211, 1214, 1219, 1222, 1224, 1227, 1229, 1233, 1236, 1240, 1243, 1246, 1249, 1254, 1255, 1260, 1269, 1265, 1267, 1272, 1274, 1276, 1279, 1284 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 020.

Z listin na čl. 540-544 a z RZP 059 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 1159, 1285, 1248 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 09. Pohledávka 1136 představuje dodatečně vyměřenou daň silniční za rok 2005 a zástavní právo bylo zřízeno pod položkou 059 RZP 09. Pohledávka č. 1248 a 1285 pak představují jak příslušenství k položce 1159 tak k položce 1136 (viz výše).

Z listin na čl. 545 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 1170 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 050.

Z listin na čl. 546 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 1171 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 049.

Z listin na čl. 547-553 a z RZP 09 soud zjistil, že pohledávka přihlášená pod položkou 1172, 1177, 1178, 1181, 1185, 1188, 1190, 1194, 1197, 1201, 1202, 1207, 1208, 1213, 1216, 1217, 1221, 1225, 1228, 1231, 1234, 1238, 1239, 1242, 1245, 1251, 1252, 1257, 1258, 1263, 1266, 1269, 1271, 1275, 1277, 1281, 1282 byla zajištěna nemovitostmi na základě zmíněného RZP, a to pod položkou 052.

Shora uvedená zjištění jsou pak převedena do níže uvedené tabulky, z níž plyne, zda se u pohledávek 39-1285 jedná o daň či příslušenství daně, v jakém RZP a pod jakou položkou daného RZP bylo zřízeno zástavní právo, které se k dané pohledávce vztahuje.

daň či daň či daň či položka vztahuje se k RZP položka vztahuje se k RZP položka vztahuje se k RZP příslušenství příslušenství příslušenství dle dle dle přihlášky RZP 07 přihlášky RZP 07 přihlášky RZP 07 D/P položka D/P položka D/P položka či 09 či 09 či 09 39 P 1 7 455 P 36 7 871 P 19 9 40 P 4 7 456 P 50 7 872 P 15 9 41 P 2 7 457 P 31 7 873 P 1 9 42 P 3 7 458 P 17 9 874 P 21 9 43 D 24 7 459 P 37 7 875 P 16 9 44 D 25 7 460 P 19 9 876 P 26 9 45 D 26 7 461 P 21 9 877 P 34 7 46 D 27 7 462 P 51 9 878 P 17 9 47 D 28 7 463 P 16 9 879 P 33 7 48 D 29 7 464 P 18 9 880 P 17 9 49 D 30 7 465 P 26 9 881 P 16 9 50 D 31 7 466 P 1 9 882 P 15 9 51 D 33 7 467 P 34 7 883 P 40 9 52 D 34 7 468 P 26 9 884 P 21 9

53 P 31 7 469 P 51 9 885 P 31 7 54 D 36 7 470 P 18 9 886 P 37 7 55 P 31 7 471 P 36 7 887 P 34 7 56 P 36 7 472 P 15 9 888 P 19 9 57 P 34 7 473 P 34 7 889 P 26 9 58 P 33 7 474 P 33 7 890 P 51 9 59 D 37 7 475 P 37 7 891 P 18 9 60 P 31 7 476 P 31 7 892 P 1 9 61 P 36 7 477 P 16 9 893 P 36 7 62 P 33 7 478 P 1 9 894 P 50 7 63 P 34 7 479 P 2 9 895 P 2 9 64 D 50 7 480 P 40 9 896 P 31 7 65 P 33 7 481 P 50 7 897 P 17 9 66 P 50 7 482 P 17 9 898 P 36 7 67 P 34 7 483 P 19 9 899 P 33 7 68 P 31 7 484 P 21 9 900 P 34 7 69 P 37 7 485 P 21 9 901 P 15 9 70 P 36 7 486 P 31 7 902 P 19 9 71 D 1 9 487 P 34 7 903 P 37 7 72 P 33 7 488 P 1 9 904 P 51 9 73 P 31 7 489 P 16 9 905 P 2 9 74 P 33 7 490 P 18 9 906 P 16 9 75 P 34 7 491 P 17 9 907 P 18 9 76 P 36 7 492 P 19 9 908 P 1 9 77 P 50 7 493 P 33 7 909 P 40 9 78 D 2 9 494 P 2 9 910 P 50 7 79 P 36 7 495 P 51 9 911 P 21 9 80 P 50 7 496 P 36 7 912 P 26 9 81 P 1 9 497 P 37 7 913 P 32 9 82 P 33 7 498 P 26 9 914 P 26 7 83 P 34 7 499 P 50 7 915 P 27 7 84 P 37 7 500 P 15 9 916 P 28 7 85 P 31 7 501 P 40 9 917 P 29 7 86 D 15 9 502 P 51 9 918 P 30 7 87 P 1 9 503 P 26 9 919 P 24 7 88 P 50 7 504 P 40 9 920 P 28 9 89 P 34 7 505 P 18 9 921 P 29 9 90 P 33 7 506 P 19 9 922 P 30 9 91 P 36 7 507 P 33 7 923 P 31 9 92 P 2 9 508 P 50 7 924 P 33 9 93 P 31 7 509 P 31 7 925 P 34 9 94 P 37 7 510 P 2 9 926 P 35 9 95 P 9 9 511 P 16 9 927 P 36 9 96 P 8 9 512 P 15 9 928 P 37 9 97 P 10 9 513 P 17 9 929 P 38 9

98 P 3 9 514 P 36 7 930 P 25 7 99 P 7 9 515 P 34 7 931 P 7 7 100 P 5 9 516 P 37 7 932 P 5 7 101 P 4 9 517 P 21 9 933 P 6 7 102 P 6 9 518 P 1 9 934 D 47 7 103 D 16 9 519 P 17 9 935 D 46 7 104 D 17 9 520 P 19 9 936 D 48 7 105 P 31 7 521 P 21 9 937 D 45 7 106 P 16 9 522 P 34 7 938 D 49 7 107 P 15 9 523 P 15 9 939 P 49 7 108 P 34 7 524 P 1 9 940 P 49 7 109 P 36 7 525 P 36 7 941 P 49 7 110 P 37 7 526 P 18 9 942 P 49 7 111 P 2 9 527 P 2 9 943 P 49 7 112 P 1 9 528 P 37 7 944 D 23 9 113 P 17 9 529 P 51 9 945 D 24 9 114 P 50 7 530 P 31 7 946 D 22 9 115 P 33 7 531 P 16 9 947 P 49 7 116 D 18 9 532 P 50 7 948 P 49 7 117 P 36 7 533 P 26 9 949 P 23 9 118 P 17 9 534 P 33 7 950 P 23 9 119 P 2 9 535 P 40 9 951 P 49 7 120 P 15 9 536 P 1 9 952 P 49 7 121 P 33 7 537 P 2 9 953 P 23 9 122 P 16 9 538 P 33 7 954 P 49 7 123 P 50 7 539 P 19 9 955 P 23 9 124 P 34 7 540 P 16 9 956 P 49 7 125 P 18 9 541 P 51 9 957 P 23 9 126 P 1 9 542 P 15 9 958 P 49 7 127 P 31 7 543 P 40 9 959 P 23 9 128 P 37 7 544 P 17 9 960 P 49 7 129 D 19 9 545 P 37 7 961 P 23 9 130 P 36 7 546 P 36 7 962 P 49 7 131 P 2 9 547 P 50 7 963 P 23 9 132 P 31 7 548 P 34 7 964 P 49 7 133 P 50 7 549 P 26 9 965 P 23 9 134 P 15 9 550 P 18 9 966 P 23 9 135 P 18 9 551 P 21 9 967 P 49 7 136 P 1 9 552 P 31 7 968 P 47 9 137 P 16 9 553 P 50 7 969 P 48 9 138 P 17 9 554 P 34 7 970 P 23 9 139 P 37 7 555 P 2 9 971 P 49 7 140 P 33 7 556 P 36 7 972 P 23 9 141 P 34 7 557 P 16 9 973 P 49 7 142 D 21 9 558 P 18 9 974 P 23 9

143 P 37 7 559 P 21 9 975 P 49 7 144 P 2 9 560 P 26 9 976 P 23 9 145 P 33 7 561 P 51 9 977 P 49 7 146 P 18 9 562 P 31 7 978 P 49 7 147 P 19 9 563 P 17 9 979 P 23 9 148 P 31 7 564 P 40 9 980 P 49 7 149 P 15 9 565 P 1 9 981 P 23 9 150 P 17 9 566 P 33 7 982 P 49 7 151 P 16 9 567 P 19 9 983 P 23 9 152 P 36 7 568 P 15 9 984 P 49 7 153 P 1 9 569 P 37 7 985 P 23 9 154 P 50 7 570 P 26 9 986 P 23 9 155 P 34 7 571 P 17 9 987 P 49 7 156 P 2 9 572 P 36 7 988 P 49 7 157 P 50 7 573 P 40 9 989 P 23 9 158 P 15 9 574 P 51 9 990 P 49 7 159 P 18 9 575 P 2 9 991 P 23 9 160 P 21 9 576 P 1 9 992 P 49 7 161 P 16 9 577 P 31 7 993 P 23 9 162 P 36 7 578 P 37 7 994 P 49 7 163 P 19 9 579 P 34 7 995 P 23 9 164 P 34 7 580 P 18 9 996 P 49 7 165 P 1 9 581 P 19 9 997 P 23 9 166 P 31 7 582 P 16 9 998 P 23 9 167 P 17 9 583 P 50 7 999 P 49 7 168 P 33 7 584 P 15 9 1000 P 23 9 169 P 37 7 585 P 21 9 1001 P 49 7 170 D 26 9 586 P 33 7 1002 P 49 7 171 P 21 9 587 P 37 7 1003 P 23 9 172 P 34 7 588 P 26 9 1004 P 49 7 173 P 31 7 589 P 40 9 1005 P 23 9 174 P 2 9 590 P 1 9 1006 P 49 7 175 P 19 9 591 P 33 7 1007 P 23 9 176 P 1 9 592 P 16 9 1008 P 23 9 177 P 31 7 593 P 50 7 1009 P 49 7 178 P 50 7 594 P 21 9 1010 P 23 9 179 P 33 7 595 P 19 9 1011 P 49 7 180 P 36 7 596 P 31 7 1012 P 49 7 181 P 15 9 597 P 2 9 1013 P 23 9 182 P 16 9 598 P 17 9 1014 P 23 9 183 P 17 9 599 P 15 9 1015 P 49 7 45,46, 184 P 18 9 600 P 34 7 1016 P 7 47,48 185 D 40 9 601 P 18 9 1017 P 49 7 186 P 18 9 602 P 51 9 1018 P 23 9

187 P 37 7 603 P 36 7 1019 P 49 7 188 P 21 9 604 P 28 9 1020 P 23 9 189 P 50 7 605 P 24 7 1021 P 23 9 190 P 2 9 606 P 51 9 1022 P 49 7 191 P 17 9 607 P 19 9 1023 P 23 9 192 P 1 9 608 P 33 7 1024 P 49 7 193 P 16 9 609 P 18 9 1025 P 23 9 194 P 31 7 610 P 40 9 1026 P 49 7 195 P 15 9 611 P 36 7 1027 P 49 7 196 P 36 7 612 P 21 9 1028 P 23 9 197 P 19 9 613 P 2 9 1029 P 23 9 198 P 26 9 614 P 15 9 1030 P 49 7 199 P 33 7 615 P 16 9 1031 P 49 7 200 P 34 7 616 P 26 9 1032 P 23 9 201 D 33 9 617 P 37 7 1033 P 23 9 202 D 35 9 618 P 34 7 1034 P 49 7 203 D 38 9 619 P 31 7 1035 P 49 7 204 D 30 9 620 P 1 9 1036 P 23 9 205 D 32 9 621 P 17 9 1037 P 23 9 206 D 29 9 622 P 50 7 1038 P 49 7 207 D 37 9 623 P 31 7 1039 P 23 9 208 D 34 9 624 P 37 7 1040 P 49 7 45,46, 209 D 31 9 625 P 19 9 1041 P 7 47,48 210 D 28 9 626 P 26 9 1042 P 14 9 211 D 36 9 627 P 34 7 1043 P 13 9 212 P 36 7 628 P 15 9 1044 P 11 9 213 P 37 7 629 P 36 7 1045 P 12 9 214 P 33 7 630 P 1 9 1046 P 35 7 215 P 17 9 631 P 17 9 1047 P 51 7 216 P 31 7 632 P 50 7 1048 P 25 9 217 P 16 9 633 P 21 9 1049 P 51 7 218 P 1 9 634 P 51 9 1050 P 35 7 219 P 50 7 635 P 33 7 1051 P 25 9 220 P 18 9 636 P 18 9 1052 P 25 9 221 P 15 9 637 P 16 9 1053 P 35 7 222 P 21 9 638 P 40 9 1054 D 27 9 223 P 26 9 639 P 2 9 1055 P 25 9 224 P 34 7 640 P 17 9 1056 P 35 7 225 P 19 9 641 P 50 7 1057 P 35 7 226 P 2 9 642 P 18 9 1058 P 35 7 227 P 2 9 643 P 21 9 1059 P 35 7 228 P 19 9 644 P 26 9 1060 P 35 7 229 P 18 9 645 P 15 9 1061 P 35 7 230 P 1 9 646 P 36 7 1062 P 35 7

231 P 15 9 647 P 33 7 1063 P 35 7 232 P 21 9 648 P 2 9 1064 P 35 7 233 P 50 7 649 P 19 9 1065 P 35 7 234 P 33 7 650 P 40 9 1066 P 35 7 235 P 17 9 651 P 37 7 1067 P 25 9 236 P 26 9 652 P 51 9 1068 P 25 9 237 P 16 9 653 P 16 9 1069 P 25 9 238 P 36 7 654 P 1 9 1070 P 35 7 239 P 34 7 655 P 34 7 1071 P 25 9 240 P 37 7 656 P 31 7 1072 P 25 9 241 P 40 9 657 P 26 9 1073 P 35 7 242 P 31 7 658 P 50 7 1074 P 35 7 243 P 2 9 659 P 19 9 1075 P 25 9 244 P 33 7 660 P 51 9 1076 P 35 7 245 P 17 9 661 P 37 7 1077 P 25 9 246 P 40 9 662 P 31 7 1078 P 35 7 247 P 37 7 663 P 40 9 1079 P 25 9 248 P 19 9 664 P 36 7 1080 P 35 7 249 P 50 7 665 P 21 9 1081 P 25 9 250 P 31 7 666 P 17 9 1082 P 25 9 251 P 21 9 667 P 34 7 1083 P 35 7 252 P 36 7 668 P 2 9 1084 P 25 9 253 P 18 9 669 P 33 7 1085 P 35 7 254 P 1 9 670 P 16 9 1086 P 35 7 255 P 16 9 671 P 18 9 1087 P 25 9 256 P 34 7 672 P 15 9 1088 P 25 9 257 P 15 9 673 P 1 9 1089 P 25 9 258 P 26 9 674 P 17 9 1090 P 35 7 259 P 50 7 675 P 15 9 1091 P 25 9 260 P 18 9 676 P 51 9 1092 P 35 7 261 P 17 9 677 P 31 7 1093 P 35 7 262 P 16 9 678 P 37 7 1094 P 25 9 263 P 33 7 679 P 16 9 1095 P 27 9 264 P 26 9 680 P 18 9 1096 P 35 7 265 P 19 9 681 P 1 9 1097 P 25 9 266 P 1 9 682 P 36 7 1098 P 25 9 267 P 21 9 683 P 40 9 1099 P 25 9 268 P 15 9 684 P 34 7 1100 P 35 7 269 P 2 9 685 P 33 7 1101 P 25 9 270 P 34 7 686 P 2 9 1102 P 35 7 271 P 31 7 687 P 50 7 1103 P 25 9 272 P 36 7 688 P 21 9 1104 P 35 7 273 P 37 7 689 P 19 9 1105 P 25 9 274 P 40 9 690 P 26 9 1106 P 35 7 275 P 1 9 691 P 25 7 1107 P 25 9

276 P 26 9 692 P 33 9 1108 P 27 9 277 P 21 9 693 P 35 9 1109 P 35 7 278 P 16 9 694 P 29 9 1110 P 25 9 279 P 15 9 695 P 30 7 1111 P 25 9 280 P 31 7 696 P 37 9 1112 P 35 7 281 P 18 9 697 P 29 7 1113 P 35 7 282 P 34 7 698 P 28 9 1114 P 25 9 283 P 17 9 699 P 31 9 1115 P 25 9 284 P 19 9 700 P 28 7 1116 P 35 7 285 P 33 7 701 P 36 9 1117 P 25 9 286 P 37 7 702 P 38 9 1118 P 35 7 287 P 40 9 703 P 32 9 1119 P 25 9 288 P 2 9 704 P 27 7 1120 P 25 9 289 P 50 7 705 P 26 7 1121 P 35 7 290 P 36 7 706 P 24 7 1122 P 25 9 291 P 42 9 707 P 30 9 1123 P 25 9 292 P 41 9 708 P 34 9 1124 P 35 7 293 P 46 9 709 P 34 7 1125 P 25 9 294 P 43 9 710 P 50 7 1126 P 35 7 295 P 44 9 711 P 37 7 1127 P 25 9 296 P 45 9 712 P 26 9 1128 P 35 7 297 D 51 9 713 P 31 7 1129 P 25 9 298 P 1 9 714 P 2 9 1130 P 35 7 299 P 2 9 715 P 51 9 1131 P 25 9 300 P 51 9 716 P 1 9 1132 P 35 7 301 P 36 7 717 P 17 9 1133 P 27 9 302 P 50 7 718 P 15 9 1134 P 9 7 303 P 18 9 719 P 40 9 1135 P 8 7 304 P 40 9 720 P 16 9 1136 D 11 7 305 P 37 7 721 P 21 9 1137 D 32 7 306 P 31 7 722 P 19 9 1138 P 32 7 307 P 17 9 723 P 18 9 1139 P 32 7 308 P 19 9 724 P 36 7 1140 P 32 7 309 P 15 9 725 P 33 7 1141 P 32 7 310 P 16 9 726 P 21 9 1142 P 32 7 311 P 34 7 727 P 40 9 1143 P 32 7 312 P 21 9 728 P 19 9 1144 P 32 7 313 P 33 7 729 P 17 9 1145 D 20 9 314 P 26 9 730 P 18 9 1146 P 32 7 315 P 16 9 731 P 34 7 1147 P 20 9 316 P 2 9 732 P 50 7 1148 P 32 7 317 P 19 9 733 P 36 7 1149 P 20 9 318 P 15 9 734 P 37 7 1150 P 32 7 319 P 50 7 735 P 16 9 1151 P 20 9 320 P 40 9 736 P 31 7 1152 P 32 7

321 P 33 7 737 P 51 9 1153 P 20 9 322 P 21 9 738 P 1 9 1154 P 32 7 323 P 36 7 739 P 26 9 1155 P 20 9 324 P 34 7 740 P 2 9 1156 P 32 7 325 P 26 9 741 P 33 7 1157 P 20 9 326 P 51 9 742 P 15 9 1158 P 32 7 327 P 17 9 743 P 34 7 1159 D 39 9 328 P 37 7 744 P 17 9 1160 P 32 7 329 P 18 9 745 P 2 9 1161 P 20 9 330 P 31 7 746 P 1 9 1162 P 32 7 331 P 1 9 747 P 18 9 1163 P 20 9 332 P 50 7 748 P 15 9 1164 P 32 7 333 P 31 7 749 P 16 9 1165 P 20 9 334 P 1 9 750 P 51 9 1166 P 20 9 335 P 17 9 751 P 21 9 1167 P 32 7 336 P 36 7 752 P 40 9 1168 P 20 9 337 P 18 9 753 P 19 9 1169 P 32 7 338 P 16 9 754 P 31 7 1170 P 50 9 339 P 37 7 755 P 26 9 1171 P 49 9 340 P 51 9 756 P 36 7 1172 D 52 9 341 P 15 9 757 P 33 7 1173 P 20 9 342 P 2 9 758 P 37 7 1174 P 32 7 343 P 34 7 759 P 50 7 1175 P 32 7 344 P 26 9 760 P 31 7 1176 P 20 9 345 P 33 7 761 P 36 7 1177 P 52 9 346 P 19 9 762 P 21 9 1178 P 52 9 347 P 40 9 763 P 19 9 1179 P 20 9 348 P 21 9 764 P 17 9 1180 P 32 7 349 P 36 7 765 P 18 9 1181 P 52 9 350 P 33 7 766 P 34 7 1182 P 20 9 351 P 18 9 767 P 40 9 1183 P 32 7 352 P 2 9 768 P 16 9 1184 P 32 7 353 P 17 9 769 P 50 7 1185 P 52 9 354 P 26 9 770 P 1 9 1186 P 20 9 355 P 15 9 771 P 26 9 1187 P 32 7 356 P 50 7 772 P 51 9 1188 P 52 9 357 P 34 7 773 P 2 9 1189 P 20 9 358 P 31 7 774 P 15 9 1190 P 52 9 359 P 37 7 775 P 33 7 1191 P 32 7 360 P 19 9 776 P 37 7 1192 P 20 9 361 P 21 9 777 P 37 7 1193 P 20 9 362 P 40 9 778 P 34 7 1194 P 52 9 363 P 51 9 779 P 51 9 1195 P 32 7 364 P 1 9 780 P 15 9 1196 P 20 9 365 P 16 9 781 P 18 9 1197 P 52 9

366 P 18 9 782 P 1 9 1198 P 32 7 367 P 36 7 783 P 26 9 1199 P 32 7 368 P 15 9 784 P 2 9 1200 P 20 9 369 P 31 7 785 P 19 9 1201 P 52 9 370 P 21 9 786 P 40 9 1202 P 52 9 371 P 51 9 787 P 17 9 1203 P 20 9 372 P 1 9 788 P 21 9 1204 P 32 7 373 P 50 7 789 P 33 7 1205 P 20 9 374 P 33 7 790 P 36 7 1206 P 32 7 375 P 2 9 791 P 16 9 1207 P 52 9 376 P 26 9 792 P 50 7 1208 P 52 9 377 P 37 7 793 P 31 7 1209 P 32 7 378 P 40 9 794 P 26 9 1210 P 20 9 379 P 19 9 795 P 36 7 1211 P 20 9 380 P 34 7 796 P 34 7 1212 P 32 7 381 P 16 9 797 P 18 9 1213 P 52 9 382 P 17 9 798 P 19 9 1214 P 20 9 383 P 40 9 799 P 37 7 1215 P 32 7 384 P 36 7 800 P 31 7 1216 P 52 9 385 P 2 9 801 P 50 7 1217 P 52 9 386 P 21 9 802 P 33 7 1218 P 32 7 387 P 34 7 803 P 15 9 1219 P 20 9 388 P 16 9 804 P 21 9 1220 P 32 7 389 P 19 9 805 P 1 9 1221 P 52 9 390 P 33 7 806 P 2 9 1222 P 20 9 391 P 18 9 807 P 40 9 1223 P 32 7 392 P 17 9 808 P 17 9 1224 P 20 9 393 P 1 9 809 P 16 9 1225 P 52 9 394 P 50 7 810 P 51 9 1226 P 32 7 395 P 51 9 811 P 16 9 1227 P 20 9 396 P 31 7 812 P 51 9 1228 P 52 9 397 P 37 7 813 P 34 7 1229 P 20 9 398 P 15 9 814 P 36 7 1230 P 32 7 399 P 26 9 815 P 17 9 1231 P 52 9 400 P 1 9 816 P 19 9 1232 P 11 7 401 P 51 9 817 P 50 7 1233 P 20 9 402 P 19 9 818 P 2 9 1234 P 52 9 403 P 15 9 819 P 1 9 1235 P 32 7 404 P 50 7 820 P 15 9 1236 P 20 9 405 P 18 9 821 P 26 9 1237 P 32 7 406 P 21 9 822 P 18 9 1238 P 52 9 407 P 33 7 823 P 33 7 1239 p 52 9 408 P 34 7 824 P 31 7 1240 P 20 9 409 P 31 7 825 P 37 7 1241 p 32 7 410 P 2 9 826 P 21 9 1242 P 52 9

411 P 37 7 827 P 40 9 1243 P 20 9 412 P 36 7 828 P 21 9 1244 P 32 7 413 P 16 9 829 P 40 9 1245 P 52 9 414 P 17 9 830 P 16 9 1246 P 20 9 415 P 40 9 831 P 36 7 1247 P 32 7 416 P 26 9 832 P 17 9 1248 P 11,39 7,9 417 P 37 7 833 P 15 9 1249 P 20 9 418 P 1 9 834 P 1 9 1250 P 32 7 419 P 15 9 835 P 33 7 1251 P 52 9 420 P 26 9 836 P 2 9 1252 P 52 9 421 P 21 9 837 P 51 9 1253 P 32 7 422 P 40 9 838 P 50 7 1254 P 20 9 423 P 50 7 839 P 37 7 1255 P 20 9 424 P 16 9 840 P 31 7 1256 P 32 7 425 P 17 9 841 P 19 9 1257 P 52 9 426 P 51 9 842 P 18 9 1258 P 52 9 427 P 34 7 843 P 34 7 1259 P 32 7 428 P 18 9 844 P 26 9 1260 P 20 9 429 P 33 7 845 P 26 9 1261 P 32 7 430 P 19 9 846 P 18 9 1262 P 20 9 431 P 36 7 847 P 33 7 1263 P 52 9 432 P 2 9 848 P 17 9 1264 P 32 7 433 P 31 7 849 P 34 7 1265 P 20 9 434 P 34 7 850 P 37 7 1266 P 52 9 435 P 15 9 851 P 19 9 1267 P 20 9 436 P 31 7 852 P 31 7 1268 P 32 7 437 P 33 7 853 P 2 9 1269 P 52 9 438 P 40 9 854 P 50 7 1270 P 32 7 439 P 18 9 855 P 51 9 1271 P 52 9 440 P 50 7 856 P 40 9 1272 P 20 9 441 P 17 9 857 P 15 9 1273 P 32 7 442 P 16 9 858 P 21 9 1274 P 20 9 443 P 21 9 859 P 36 7 1275 P 52 9 444 P 51 9 860 P 16 9 1276 P 20 9 445 P 37 7 861 P 1 9 1277 P 52 9 446 P 2 9 862 P 33 7 1278 P 32 7 447 P 26 9 863 P 51 9 1279 P 20 9 448 P 19 9 864 P 50 7 1280 P 32 7 449 P 36 7 865 P 31 7 1281 P 52 9 450 P 1 9 866 P 37 7 1282 P 52 9 451 P 15 9 867 P 18 9 1283 P 32 7 452 P 40 9 868 P 40 9 1284 P 20 9 453 P 2 9 869 P 36 7 1285 P 11,39 7,9

454 P 33 7 870 P 2 9

Po právní stránce posoudil soud věc následovně.

Podle § 166 IZ zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění.

Podle § 174 odst. 1 IZ přihlášky pohledávek a jejich přílohy se podávají dvojmo. Stejnopis přihlášky a její přílohy doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci. Podle odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání20) obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Podle odst. 3 IZ jde-li o pohledávku zajištěnou, musí věřitel v přihlášce uvést, zda uplatňuje právo na její uspokojení ze zajištění a označit druh zajištění a dobu jeho vzniku; nestane-li se tak, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo.

Podle § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Podle § 72 ZSDP ve znění účinném do 31.12.2009 k zajištění daňové pohledávky a jejího příslušenství může správce daně zřídit rozhodnutím zástavní právo. Ke zjištění předmětu zástavy má správce daně oprávnění podle § 16. V ostatním platí ustanovení občanského zákoníku o zástavním právu.

Podle § 58 ZSDP příslušenstvím daně se rozumí penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty uložené podle tohoto nebo jiného daňového zákona. Příslušenství daně, s výjimkou pokut, sleduje osud daně, nestanoví-li správce daně svým rozhodnutím jinak. Zvláštní zákon může stanovit u příslušenství daně jeho rozpočtové určení odchylně od rozpočtového určení daně, k němuž bylo vyměřeno.

Podle § 155 odst. 1 občanského zákoníku účinného do 31.12.2013 (dále jen OZ ), zástavním právem může být zajištěna pohledávka peněžitá i nepeněžitá. Zástavní právo se vztahuje i na příslušenství této pohledávky.

Podle § 156 odst. 1 OZ zástavní právo vzniká na základě písemné smlouvy (§ 552) nebo rozhodnutí soudu o schválení dohody o vypořádání dědictví. Za podmínek stanovených zákonem může zástavní právo vzniknout na základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu. Zástavní právo může vzniknout také ze zákona.

Soud má předně za to, že žalovaný své pohledávky řádně přihlásil, když u každé pohledávky je patrné, zda se jedná o daň, příslušenství daně, jaký druh daně byl přihlášen a zda pohledávka plyne z daňového přiznání či z rozhodnutí správce daně. K pohledávkám 39-1285 pak bylo v přihlášce uplatněno zajištění k předmětným nemovitostem. Z přihlášky je patrné, o jaký druh zajištění se jedná (zástavní právo zřízené správcem daně), na čem zajištění vázne a rovněž je uvedena doba vzniku zajištění, která vždy koresponduje s právní mocí příslušného RZP. Pokud pak žalovaný v přihlášce nerozlišil, které RZP se vztahuje ke kterým konkrétním pohledávkám, pak toto je dostatečně patrné z vyjádření k žalobě a provedených důkazů. Nerozlišení v přihlášce pak není důvodem pro to, aby na pohledávky žalovaného bylo nahlíženo jako na nezajištěné dle § § 174 odst. 3 IZ, ale mohl by to být důvod pro postup dle § 188 odst. 2 IZ, tj. aby insolvenční správce vyzval zajištěného věřitele k doplnění své přihlášky s tím, že následně by došlo k přezkoumání přihlášky v opraveném znění. Jak již však bylo řečeno, k rozlišení došlo dostačeným způsobem v rámci incidenčního řízení. Přihlášené pohledávky se pokládají na nezajištěné pouze v případě, že v přihlášce není zajištění vůbec uplatněno ani v ní není uveden žádný druh zajištění či doba jeho vzniku. O to se v daném případě nejednalo a ve všech ostatních případech, kdy přihlášku nelze přezkoumat pro vady, se uplatní zmíněný § 188 odst. 2 IZ.

Zástavní právo k předmětným nemovitostem bylo zřízeno rozhodnutím správce daně dle § 72 ZDSP ve spojení s § 156 odst. 1 OZ. Pořadí pro případ uspokojení více zástavních práv z téže zástavy se řídí dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí. Z RZP 07 i z RZP 08 pak jasně plyne, že zástavní právo bylo zřízeno nejen k zajištění tam taxativně uvedených pohledávek, které byly označeny svým druhem, příslušným rozhodnutím správce daně a výši (ať už se jedná o daň či příslušenství daně), ale rovněž k veškerému příslušenství dle § 58 ZSDP, které se k těmto daňovým položkám vztahovalo. Co se rozumí příslušenstvím daně, je pak uvedeno ve shora citovaném § 58 ZSDP. Je logické, že v době zřízení zástavních práv (tj. vydání správního rozhodnutí a nabytí právní moci) nemohla být známa výše příslušenství, neboť ta se v průběhu času mění. Bylo by zcela nepraktickým postupem, aby správce daně následně vydával vždy např. po měsíci (či po týdnu nebo dni) nové rozhodnutí za účelem zajištění postupně narůstajícího příslušenství. Obdobně i při vzniku zástavního práva smlouvou mezi dvěma soukromými subjekty je zástavní právo zřízeno nejen k zajištění jistiny (např. poskytnutý úvěr), ale i pro případně příslušenství, které není vyčísleno, neboť jeho výše není známa a v průběhu času se mění. Toto ostatně plyne i z § 155 odst. 1 OZ, které se aplikovalo i na zástavní právo zřízené správcem daně v souladu s § 72 ZSDP. Způsob stanovení daňového příslušenství byl určen zákonem (např. 63 ZSDP-úrok z prodlení či 37b ZSDP-penále). Žalobce ani při popření pořadí ani v rámci incidenčního sporu nenamítal nesprávnou výši příslušenství (tj. příslušenství nebylo popřeno co do výše ani co do pravosti) ani nenamítal, že by se přihlášené příslušenství nevztahovalo k daním, k nimž bylo zřízeno zástavní právo, či že by se vztahovalo k jiným daňovým povinnostem dlužníka. Jak plyne ze shora uvedených zjištění, u pohledávek 39-1985 se vždy jedná buď o pohledávku, která je výslovně uvedena v jednom ze shora uvedených RZP (ať už se jedná o daňovou pohledávku či příslušenství daně), nebo se jedná o pohledávku na příslušenství k dani, které sice nebylo samostatně v RZP vyčísleno, avšak které tvoří příslušenství k daňovým pohledávkám, k jejichž zajištění bylo zástavní právo zřízeno (ať už byla jistina uhrazena či nikoli). Obě rozhodnutí pak mají náležitosti dle správního řádu, jsou pravomocná a jejich výrok je dostatečně určitý.

S ohledem na shora uvedené soud neshledal, že by popření pořadí učiněné žalobcem bylo důvodné. Soud proto žalobu ve výši 3.743.626,--Kč ve výroku II. zamítl. Ve výroku I. soud ohledně částky 1.793,--Kč žalobě vyhověl (byť z jiných než žalobcem namítaných skutečností), neboť daň pod položkou 1136 ve výši 149.723,--Kč byla přihlášena jako celá zajištěná, avšak z RZP 07 (položka 011) plyne, že tato daň (její jistina) byla zajištěná do výše 147.960,--Kč, a žalobě proto bylo vyhověno ve výši rozdílu mezi těmito částkami. Případná skutečnost, že při vyhotovení RZP 07 došlo k chybě, pak není pro rozhodnutí ve věci podstatné a toto jde k tíži žalovaného.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 3 o.s.ř., neboť žalovaný měl neúspěch pouze v nepatrné části. Žalobce by pak byl povinen nahradit žalovanému náklady řízení, avšak žalovaný je orgánem státní správy a sám žalovaný žádnou náhradu nákladů řízení nepožadoval. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku III.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozsudku, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 7. července 2015 Mgr. Martin Schreier v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Petra Bláhová