60 ICm 2486/2015
Jednací číslo: KSPH 60 ICm 2486/2015-34 (KSPH 60 INS 18363/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Tůmou, Ph.D., ve věci žalobce: Titan Real Invest a.s., IČO 28186524, se sídlem Rudných dolů 291, Jílové u Prahy, zastoupeného JUDr. Adamem Batunou, advokátem, se sídlem Panská 6, Praha 1, proti žalovanému: ANO spořitelní družstvo, IČO 26137755, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8, zastoupenému Mgr. Michalem Beranem, advokátem, se sídlem Lazarská 11/6, Praha 2, o žalobě o určení pohledávky, takto :

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhal určení, že pohledávky žalovaného přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka WIC Praha a.s., IČ 28508921, se sídlem Barákova 237, 251 01, Říčany u Prahy, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 60 INS 18363/2014 v přihlášce č. P34 v celkové částce 24.387.566,76 Kč nejsou po právu, s e z a m í t á .

II. Určuje se, že dílčí pohledávka žalovaného č. 1 přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka WIC Praha a.s., IČ 28508921, se sídlem Barákova 237, 251 01, Říčany u Prahy, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 60 INS 18363/2014 v přihlášce č. P34 v celkové částce 12.191.751,42 Kč není zajištěna -zástavním právem k pohledávkám dlužníka z obchodního styku v rámci části závodu dlužníka sepsané do majetkové podstaty dne 1. 12. 2014 za třetími osobami ke dni 10. 8. 2014, 10. 9. 2014, 10. 10. 2014, 10. 11. 2014, 30. 11. 2014, -zástavním právem k pohledávce na výplatu z účtu č. 188300987/0300 ke dni 30. 11. 2014,

-zástavním právem k pohledávce dlužníka jako prodávajícího na zaplacení kupní ceny při prodeji části závodu dlužníka sepsané do majetkové podstaty dlužníka dne 1. 12. 2014.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Dne 3. 7. 2014 bylo u zdejšího soudu pod sp. zn. KSPH 60 INS 18363/2014 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka WIC Praha, a.s., IČ 28508921, se sídlem Barákova 237, 251 01, Říčany u Prahy (dále jen dlužník ).

Žalobce jako přihlášený věřitel v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka v přihlášce č. P34, popřel postupem podle § 200 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen IZ ) pravost dílčích pohledávek žalovaného, přihlášených do uvedeného insolvenčního řízení v celkové výši 24.387.566,76 Kč. Soud neodmítl popření pohledávky žalobce podle § 202 odst. 3 IZ.

Podle § 200 odst. 5 IZ jestliže insolvenční soud popření pohledávky neodmítne, považuje se podání, jímž přihlášený věřitel popřel pohledávku, od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, nejdříve však po uplynutí 10 dnů od skončení přezkumného jednání, za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil.

Usnesením insolvenčního soudu ze dne 5.9.2014, č.j. KSPH 60 INS 18363/2014-A-16, byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno řešení úpadku reorganizací. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 15.6.2015, č.j. KSPH 60 INS 18363/2014-B-49 byla reorganizace dlužníka přeměněna v konkurs. Soud tedy považuje popěrný úkon věřitele za incidenční žalobu.

Žalobce se domáhal určení, že přihlášená pohledávka žalovaného (P34-1), sestávající z neuhrazené jistiny a smluvního úroku v celkové výši 12.191.751,42 Kč, to vše z titulu Smlouvy o úvěru č. 1115300024 ze dne 10.7.2014 (dále jen Smlouva ), jakož i přihlášená pohledávka žalovaného (P34-2) ve výši 12.191.751,42 Kč z titulu směnky vlastní emitované společností WBI Systems a.s., IČO 02762315, nejsou po právu, a dále určení, že dílčí pohledávka žalovaného P34-1 v celkové částce 12.191.751,42 Kč není zajištěna zástavním právem k pohledávkám dlužníka z obchodního styku v rámci části závodu dlužníka sepsané do majetkové podstaty dne 1. 12. 2014 za třetími osobami ke dni 10. 8. 2014, 10. 9. 2014, 10. 10. 2014, 10. 11. 2014, 30. 11. 2014; zástavním právem k pohledávce na výplatu z účtu č. 188300987/0300 ke dni 30. 11. 2014; zástavním právem k pohledávce dlužníka jako prodávajícího na zaplacení kupní ceny při prodeji části závodu dlužníka sepsané do majetkové podstaty dlužníka dne 1. 12. 2014.

Žalobce žalobu odůvodnil tím, že žalovaný nemá žádnou pohledávku za dlužníkem z titulu předmětné Smlouvy. Předmětem Smlouvy, uzavřené se společností WBI Systems a.s., byl úvěr vázaný účelově na provoz závodu, který společnost WBI Systems a.s. nabyla od dlužníka smlouvou o prodeji části závodu ze dne 30.5.2014. Z důvodu neplatnosti této smlouvy, byla předmětná část závodu nakonec převedena novou smlouvou ze dne 11.12.2014 na společnost Unicorn Systems a.s., IČO 25110853. Vzhledem k účelové vázanosti úvěru na provoz předmětné části podniku, měla na nového nabyvatele přejít i pohledávka ze Smlouvy.

Pokud byl úvěr poskytnut ve prospěch části podniku, jež nebyla převedena na společnost Unicorn Systems a.s., pak by musela zpráva insolvenčního správce obsahovat informaci o tom, jak bylo s poskytnutým úvěrem naloženo. Žalobce dále popírá platnost zajištění předmětné pohledávky. Vzhledem k tomu, že vyvedená část závodu, k níž byla uzavřena předmětná Smlouva, nikdy nepřestala být součástí majetkové podstaty dlužníka, nebylo možné zřídit platně zajišťovací instituty související z touto částí závodu po zahájení insolvenčního řízení, tj. po 4.7.2014. V případě Smlouvy o zřízení zástavního práva k budoucím pohledávkám ze dne 25.11.2014 žalobce navíc poukazuje na to, že smlouva byla uzavřena několik dní před tím než insolvenční správce vyvedenou část závodu dlužníka sepsal oficiálně do majetkové podstaty dlužníka, byť tento úmysl insolvenčního správce byl již delší dobu znám. Společnost WBI Systems a.s. měla dále povědomost o tom, že platnost prodeje části závodu byla sporována ze strany třetího subjektu ještě před zahájením insolvenčního řízení, když jí bylo dne 8.7.2014 doručeno předvolání ve věci řízení o neúčinnosti Smlouvy o prodeji části závodu. Žalovaný při sjednávání svých závazků nepostupoval s péčí řádného hospodáře, nemůže se proto dovolávat dobré víry z hlediska nabytých práv.

K důvodům popření přihlášené pohledávky žalovaného z titulu směnky vlastní (P34-2) žalobce uvedl, že směnka byla vystavena společností WBI Systems a.s. k zajištění dílčí pohledávky z titulu Smlouvy (P34-1), vzhledem k výše uvedenému tedy není možné její uplatnění vůči dlužníkovi. Směnka vlastní je navíc samostatným platebním nástrojem nezávislým na závazku, který zajišťuje, k přechodu závazku ze směnky na dlužníka nedošlo.

Žalovaný neuznává žalobcem uplatněný nárok, navrhuje žalobu zamítnout. Insolvenční správce ke dni 1.12.2014 sepsal do majetkové podstaty dlužníka část obchodního závodu společnosti WBI Systems a.s., který tato společnost původně nabyla na základě Kupní smlouvy o koupi části závodu ze dne 30.5.2014, uzavřené s dlužníkem. Finanční prostředky v celkové výši 15.000.000,-Kč, poskytnuté žalovaným na základě předmětné Smlouvy společnosti WBI Systems a.s. v období od 14.7.2014 do 25.7.2014, byly účelově vázány na provoz závodu. Soupisem závodu do majetkové podstaty dlužníka proto došlo ke změně závazkového vztahu, v jehož důsledku se stal dlužník obligačním dlužníkem ze Smlouvy. O soupisu závodu do majetkové podstaty dlužníka se žalovaný mohl dozvědět nejdříve 3.12.2014, kdy byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn aktualizovaný seznam majetkové podstaty dlužníka. Žalovaný byl tedy v době poskytnutí finančních prostředků v dobré víře. Smlouvou o Koupi části závodu ze dne 11.12.2014 byla část závodu dlužníka převedena na společnost Unicorn Systems a.s. Žalovaný nesouhlasí s tím, že závazek zaplacení předmětného úvěru mohl přejít na tuto společnost, neboť zde jednak nebyl dán souhlas žalovaného a rovněž v předmětné převodní smlouvě dlužník sám přechod tohoto závazku na společnost UNICORN vyloučil. Zřízení zajištění bylo sjednáno v dobré víře žalovaného, že společnost WBI Systems a.s. je vlastníkem zajišťovaného majetku. Žalovaný dále odkazuje na rozhodnutí NS ve věci sp. zn. 29 NSČR 32/2011, podle kterého i v případě soupisu věci do majetkové podstaty, na níž vázlo zajištění, zůstává toto zajištění i v průběhu insolvenčního řízení věřiteli zachováno. Také pokud jde o pohledávku z titulu směnky vlastní, žalovaný uvedl, že jednal v dobré víře. Vznik této pohledávky odvozuje z vyplněné bianco směnky na základě Dohody o vyplňovacím právu směnečném a dohody o předání a vyplnění blankosměnky ze dne 10.7.2014, kdy tato dohoda přešla na dlužníka sepsáním závodu do jeho majetkové podstaty.

Soud dospěl po provedeném dokazování k následujícím skutkovým zjištěním a celkovému skutkovému závěru:

Dne 30. 5. 2014 byla mezi dlužníkem, jako prodávajícím, a společností MESCATTO, a.s. (později WBI Systems a.s.), IČO 02762315, jako kupujícím, uzavřena smlouva, jejímž předmětem byl závazek prodávajícího převést kupujícímu organizační jednotku podniku Microsoft řešení (dále jen část závodu ) se všemi právy a závazky a závazek kupujícího přijmout od prodávajícího část závodu se všemi právy a povinnostmi, na které se prodej vztahuje, a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. (zjištěno ze smlouvy o koupi části závodu ze dne 30.05.2014)

Dne 10. 7. 2014 byla mezi žalovaným a společností WBI Systems a.s., uzavřena smlouva, jíž se žalovaný zavázal dlužníkovi poskytnout finanční prostředky do výše 15.000.000,-Kč na financování provozních nákladů včetně úhrady dluhů z půjček od třetích osob a pro financování nebo refinancování stávajících dodavatelských závazků s možností revolvingu, dlužník se zavázal poskytnuté finanční prostředky vrátit, zaplatit úroky, poplatky, odměny a další nároky žalovaného ze Smlouvy. (zjištěno ze Smlouvy o úvěru č. 1115300024)

Společnost WBI Systems a.s. za účelem zajištění závazku ze Smlouvy zřídila ve prospěch žalovaného zástavní právo k veškerým svým peněžitým pohledávkám za žalovaným ve výši 15.000.000,-Kč ze všech vkladů, stávajících i budoucích, vložených na svém běžném účtu, včetně jakýchkoliv pohledávek na výplatu peněžních prostředků z běžného účtu, a dále ke všem svým pohledávkám z obchodních vztahů, které již vznikly nebo které vzniknou během doby trvání vztahu založeného Smlouvou. Vznik zástavního práva k novým pohledávkám zakládají aktualizované seznamy pohledávek, které se předkládají měsíčně, vždy do 10. dne v měsíci. (zjištěno ze Smlouvy o zástavě pohledávek na běžném účtu ze dne 10. 7. 2014, ze Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávce ze dne 10. 7. 2014, ze seznamu pohledávek ze dne 10.08.2014, ze seznamu pohledávek ze dne 10.09.2014, ze seznamu pohledávek ze dne 10.10.2014, ze seznamu pohledávek ze dne 10.11.2014, ze seznam pohledávek ze dne 30.11.2014)

Společnost WBI Systems a.s. za účelem zajištění veškerých pohledávek s příslušenstvím a smluvními pokutami ke Smlouvě vystavila směnku vlastní, a to na částku 15.447.598,02 Kč se splatností 26.11.2014, na řad žalovaného. (zjištěno z kopie směnky vlastní ze dne 10.07.2014, z Dohody o vyplňovacím právu směnečném ze dne 10.7.2014)

Žalovaný v období od 14.7.2014 do 25.7.2014 společnosti WBI Systems a.s. finanční prostředky ve výši 15.000.000,-Kč poskytnul. (zjištěno z žádosti o čerpání úvěru ze dne 10. 7. 2014, z výpisu z úvěrového účtu ze dne 31.07.2014)

Dopisem ze dne 25.11.2014 žalovaný odstoupil od Smlouvy, úvěr zesplatnil a vyzval společnost WBI Systems a.s. k vrácení dlužné částky 15.447.598,02 Kč nejpozději do 5.12.2014. (zjištěno z odstoupení od smlouvy o úvěru č. 1115300024) Vzhledem k odstoupení od Smlouvy, zřídila dne 25. 11. 2014 společnost WBI Systems a.s. ve prospěch žalovaného zástavní právo k veškerým peněžitým pohledávkám, které obdrží jako kupní cenu na základě Smlouvy o koupi části závodu od kupujícího, společnosti Unicorn Systems a.s., a to až do výše pohledávky žalovaného z titulu Smlouvy. (zjištěno ze Smlouvy o zřízení zástavního práva k budoucím pohledávkám ze dne 25.11.2014)

Insolvenční správce do soupisu majetkové podstaty dne 1.12.2014 zahrnul část obchodního závodu dlužníka, převedenou na základě Smlouvy o koupi části závodu ze dne 30.5.2014, a to z důvodu nicotnost Smlouvy o koupi části závodu ze dne 30.5.2014. (soudu známo z jeho činnosti)

Dne 11. 12. 2014 byla mezi dlužníkem, jako prodávajícím, a společností Unicorn Systems a.s., IČO 25110853, jako kupujícím, za účasti společnosti WBI Systems a.s. uzavřena smlouva, jejímž předmětem byl závazek prodávajícího převést kupujícímu část závodu se všemi právy a závazky a závazek kupujícího přijmout od prodávajícího část závodu se všemi právy a povinnostmi, na které se prodej vztahuje, a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Smluvní strany vyloučily z prodeje závazek zúčastněné osoby vůči žalovanému vzniklý ze Smlouvy, a to s ohledem na zesplatnění úvěru a probíhající jednání se společností WBI Systems a.s. o podmínkách vrácení poskytnutého úvěru. (zjištěno ze smlouvy o koupi části závodu ze dne 11.12.2014)

Z jiných než označených důkazů (z výpisu z účtu ze dne 10.07.2014, z dodatku č. 1 ze dne 16.10.2014, ze souhlasu s přijetím půjčky ze dne 16.10.2014) soud nečerpal žádné skutečnosti důležité pro rozhodnutí ve věci. Důkazní návrhy vyrozuměním spol. WBI Systems a.s. ve věci sp.zn. 59 Cm 161/2014, notářským zápisem ze dne 30.05.2014 a účetními záznamy WBI Systems a.s., soud pro nadbytečnost neprovedl, neboť má skutkový stav za dostatečně prokázaný.

Soud právně posoudil věc zejména podle následujících zákonných ustanovení ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy, tj. 10. 7. 2014.

Podle § 502 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ) je obchodní závod organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. Podle § 994 o.z. se má za to, že držba je řádná, poctivá a pravá. Podle § 996 odst. 1 o.z. poctivý držitel smí v mezích právního řádu věc držet a užívat ji, ba ji i zničit nebo s ní i jinak nakládat, a není z toho nikomu odpovědný. Podle odst. 2 téhož ustanovení poctivému držiteli náležejí všechny plody věci, jakmile se oddělí. Jeho jsou také všechny již vybrané užitky, které za držby dospěly. Podle § 109 odst. 1 písm. b) IZ právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení. Podle § 248 odst. 2 IZ nejde-li o zajištění poskytnuté podle § 41 nebo o právo věřitelů podle § 167 odst. 2, stávají se neúčinnými práva na uspokojení ze zajištění, která se týkají majetkové podstaty a která dlužníkovi věřitelé získali poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení; to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Byl-li majetek sloužící k zajištění v této době také zpeněžen, náleží do majetkové podstaty výtěžek získaný zpeněžením a jeho nabyvatel je povinen jej do ní vydat na výzvu insolvenčního správce. Soud na základě shora zjištěného skutkového stavu dospěl k těmto právním závěrům. Soud se ztotožňuje s názorem insolvenčního správce, jenž ostatně v insolvenčním řízení ani nebyl jakkoli napaden, že smlouva o koupi části podniku dlužníka uzavřená mezi dlužníkem a společností MESCATTO, a.s. dne 30. 5. 2014 je nicotná (zdánlivé právní jednání, k němuž se nepřihlíží) pro neurčitost, a to zejména ve vztahu k vymezení převáděné části závodu jako předmětu převodu. V řízení je tudíž nutno vycházet ze zákonné domněnky, že společnost WBI Systems a.s. byla ke dni 10. 7. 2014 poctivým držitelem vlastnického práva k převedené části závodu ve smyslu ust. § 994 o. z. V řízení nevyšlo najevo nic, co by uvedenou domněnku vyvracelo. Nelze se ztotožnit s názorem žalobce, že poctivost držby narušilo dne 8. 7. 2014 vyrozumění společnosti WBI Systems a.s. o žalobcem zahájeném řízení o neúčinnosti převodu části závodu. Případná relativní neúčinnost nemůže zpochybnit řádnost a poctivost držby věci, nýbrž jejím účinkem je pouze to, že se z takto držené věci mohou uspokojit věřitelé. Insolvenční správce do soupisu majetkové podstaty dlužníka zahrnul předmětnou část závodu až dne 1. 12. 2014. Proto společnost WBI Systems a.s. jako poctivý držitel části závodu mohla podle § 996 o.z. s částí závodu disponovat tak, že dne 10. 7. 2014 uzavřela úvěrovou smlouvu na financování jejího provozu.

Poskytnutí úvěru ve smyslu ust. § 2395 o. z. bylo v řízení prokázáno jednak ze Smlouvy a jednak výpisy z účtu. Žalobce pohledávku žalovaného z titulu Smlouvy, jakož i z titulu směnky vlastní, popíral co do pravosti a pořadí, přičemž uvedl, že dlužník nemá dluh vůči žalovanému, neboť tento závazek přešel na společnost Unicorn Systems a.s., a dále zpochybnil platnost Smlouvy o zástavě pohledávek ze zůstatku na běžném účtu ze dne 10.7.2014, Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávce ze dne 10.7.2014 a Smlouvy o zřízení zástavního práva k budoucím pohledávkám ze dne 25.11.2014.

Soud dospěl k závěru, že závazek z úvěru společnosti WBI Systems a.s. se stal součástí závodu ve smyslu § 502 o.z., neboť jako poctivý držitel vlastnického práva, měla tato společnost při dispozici s věcí stejné postavení jako vlastník. Při vydání předmětné části závodu jako předmětu držby je tudíž dlužník jako její vlastník vázán všemi právními jednáními ohledně věci, které mohl poctivý držitel podle zákona učinit, tzn. prakticky všemi úkony s výjimkou převodu vlastnictví věci, a tedy včetně povinnosti splnit závazek, který se stal součástí závodu. Zrovna tak mohl dluh z úvěru zajistit vystavením zajišťovací směnky vlastní (viz. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 2672/2004 ze dne 15. 11. 2005). Zajištění dluhu vystavením směnky vlastní není zajištěním ve smyslu § 2 písm. g) IZ. Směnečný závazek ze směnky vlastní zajišťující závazek z provozu závodu tvoří součást podniku a sdílí s ním jeho osud. Proto i směnečný závazek zřízený společností WBI systems a.s. jako poctivým držitelem vlastnického práva k závodu zavazuje dlužníka jako vlastníka závodu k jeho splnění v okamžiku, kdy se ujme držby (tj. jako řádného držitele).

Není důvodná ani námitka žalobce, že za dané situace závazek vůči žalovanému ze Smlouvy přešel na společnost Unicorn Systems a.s., která předmětnou část závodu dlužníka později nabyla. Je tomu tak proto, že ve smlouvě o převodu této části závodu ze dne 11. 12. 2014 dlužník a společnost Unicorn Systems a.s. převzetí dluhu vůči žalovanému vzniklý ze Smlouvy vyloučili (což je v souladu s dispozitivním ustanovením § 2177 o. z.), aniž by však tímto ztratil bez dalšího předmět převodu charakter (části) závodu. Ostatně nelze ani pominout, že k tomuto převodu došlo až po zjištění úpadku dlužníka a rozhodnutí o řešení jeho úpadku reorganizací. Insolvenční zákon pak zásadně vychází z toho, že je-li v režimu insolvenčního zákona zpeněžován podnik dlužníka, děje se tak zásadně s výjimkou pohledávek proti dlužníku vzniklých do účinnosti smlouvy o převodu podniku (tedy ve smyslu podniku očištěného od dluhů vzniklých z jeho dosavadního provozu, srov. § 291, § 398 odst. 3, 408 odst. 4 IZ). Byť tato úprava neplatí výslovně pro prodej majetku dlužníka v průběhu reorganizace, přesto z uvedeného vyplývá, že je zcela v souladu se zásadami insolvenčního řízení, pokud je v režimu povolené reorganizace závod dlužníka prodáván (v určité míře) očištěn o některé existující dluhy tak, aby na jednu stranu nedošlo ke ztrátě povahy předmětu převodu jako závodu, na druhou stranu, aby došlo pokud možno k co nejvyššímu výtěžku, který by bylo možno použít pro uspokojení insolvenčních věřitelů dlužníka.

Proto soud na základě shora uvedených důvodů shledal přihlášenou pohledávku žalovaného co do částky 24.387.566,76 Kč býti po právu a žalobu v této části zamítl. Z hlediska posouzení existence (oprávněnosti) přihlášené pohledávky, jež je předmětem tohoto řízení, není významné, že dluh z cenného papíru může, kauzálně vzato, souviset se zajištěním jiné přihlášené pohledávky (zejm. dluh z tzv. zajišťovací směnky). Tato skutečnost se může projevit až v případném rozhodnutí o rozvrhu výtěžku mezi věřitele, nikoli však v incidenčním sporu o oprávněnosti přihlášené pohledávky.

Oproti tomu zajištění zástavním právem na pohledávkách z účtu tvořícího součást podniku a pohledávkách z provozu podniku nemohlo platně vzniknout, neboť zřízení takového zajištění je kogentně zakázáno ustanovením § 109 odst. 1 písm. b) IZ ve spojení s § 248 odst. 2 IZ. Na tom nemůže nic změnit ani to, že společnost WBI Systems a.s. byla v postavení poctivého držitele, neboť její dobrá víra zástavního dlužníka ani případná dobrá víra žalovaného jako zástavního věřitele nemůže vyloučit zákazy a omezení vyplývající z předpisů veřejného práva, a tedy ani účinky stanovené insolvenčním zákonem při zahájení insolvenčního řízení s vlastníkem podniku (byť jej v okamžiku zahájení řízení nedrží). Insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno dne 3. 7. 2014, tedy ještě před vznikem zajištění zástavním právem. Po zahájení insolvenčního řízení již nelze další zajištění založit ani podat návrh na zahájení řízení, které by ke vzniku zajištění vedlo. Výjimkou předpokládanou zákonem je uzavření smlouvy o úvěrovém financování ze strany insolvenčního správce (§ 41 IZ), a to navíc pouze při řešení úpadku konkursem nebo oddlužením zpeněžením majetkové podstaty (§ 248 odst. 2 IZ, § 408 odst. 1 IZ). To však není tento případ.

Uvedené platí i o zástavním právu k pohledávce na zaplacení kupní ceny při prodeji předmětné části závodu, kdy tato pohledávka navíc ani nemůže být součástí této části závodu jako takové (pohledávka z prodeje věci nemůže být součástí věci), a proto takováto smlouva nemůže zavazovat vlastníka závodu, jenž není smluvní stranou zástavní smlouvy.

V části žaloby týkající se určení, že dílčí pohledávka žalovaného č. 1 přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka není zajištěna zástavním právem dle v žalobě specifikovaných smluv, soud shledal žalobu důvodnou, a proto jí vyhověl.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 7 IZ ve spojení s § 142 odst. 2 o.s.ř. Vzhledem k tomu, že oba účastníci měli ve věci pouze částečný úspěch, přičemž ani u jednoho z účastníka se nedá hovořit o úspěchu převažujícím, rozhodl soud, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních u Krajského soudu v Praze, se sídlem Náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5. O odvolání rozhoduje Vrchní soud v Praze.

V Praze dne 31. března 2016 JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Marcela Košťálová