60 ICm 2165/2011
Č.j.60 ICm 2165/2011-87

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudkyní v právní věci žalobce: Jiří anonymizovano , anonymizovano , IČO: 188 52 076, s místem podnikání v Jičíně, Nám.V.Čtvrtka 864, zastoupeného JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Resslova 1253, proti žalovanému: JUDr. Josef Cupka, se sídlem v Praze 2, Trojanova 18, insolvenční správce dlužníka SAZKA a.s., IČO 471 16 307, se sídlem v Praze 9, K Žižkovu 851, zastoupený Mgr. Janem Hrazdirou, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 583/15, o určení pravosti popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem z titulu smlouvy o obstarávání služeb č. 15902701 a č. 15902704 ve výši 72.200,00 Kč je pohledávkou po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce žalobou podanou u zdejšího soudu dne 11. 8. 2011, na základě výzvy insolvenčního správce doručené mu dne 28. 7. 2011 požadoval určení, že pohledávka ve výši 89.200,00 Kč z titulu smlouvy o obstarávání služeb č. 15902701 a č. 15902704 a smlouvy o obstarávání služeb prostřednictvím systému STARPORT č. 25184001, č. 25184002, č. 25184005 a č. 25184006 je po právu. Na základě článku XI. smlouvy o obstarávání služeb č. 15902701 ze dne 14. 8. 2006 a smlouvy o obstarávání služeb č. 15902704 ze dne 29. 10. 2007 složil žalobce dlužníkovi vratnou provozní kauci ve výši 72.200,00 Kč. Na základě článku X. smlouvy o obstarávání služeb prostřednictvím systému STARPORT č. 25184001 a č. 25184002 ze dne 19. 5. 2008 a smlouvy o obstarávání služeb prostřednictvím systému STARPORT č. 25184005 a č. 25184006 ze dne 2. 3. 2009 složil žalobce dlužníkovi vratnou provozní kauci ve výši 17.000,00 Kč. Dne 20. 4. 2011 uzavřel žalobce s dlužníkem dohodu o ukončení smlouvy o obstarávání služeb prostřednictvím systému STARPORT č. 25184001, č. 25184002, č. 25184005 a č. 25184006 a dohodu o ukončení smlouvy o obstarávání služeb č. 15902701 a č. 15902704. Žalobci vznikl na základě čl. II písm. e) dohody o ukončení výše uvedených smluv nárok na vrácení žalobcem složených kaucí.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, protože žalobce v přihlášce pohledávky neuvedl skutečnosti ani nedoložil právní tituly, na jejichž základě přihlásil pohledávky jako nepodmíněné. Žalovaný vycházel z toho, že žalovaným složená vratná provozní kauce nezakládá sama o sobě důvod k jejímu vyplacení. Žalovaný postrádal tvrzení žalobce o tom, že došlo ke skutečnosti, se kterou příslušná smlouva podmiňuje právo na vrácení provozní kauce.

Žalobce podáním ze dne 20. 7. 2012, doručeným zdejšímu soudu dne 24. 7. 2012 svoji žalobu na určení pravosti pohledávky přihlášené jako č. 2 vzal zpět do výše 17.000,00 Kč a požadoval určení, že pohledávka přihlášená jako č. 1 ve výši 72.200,00 Kč je po právu. Žalovaný souhlasil s částečným zpětvzetím žaloby. Soud proto řízení částečně ohledně určení existence pohledávky do výše 17.000,00 Kč usnesením ze dne 26. 7. 2012 č. j.-78 zastavil.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. MSPH 60 INS 628/2011 bylo zjištěno, že: -usnesením ze dne 29. 3. 2011, na čl. A-153 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný; -usnesením ze dne 27. 5. 2011, na čl. B-244 byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka; -žalobce jako věřitel č. 1455 přihláškou pohledávky ze dne 22. 4. 2011, doručenou zdejšímu soudu dne 29. 4. 2011, přihlásil svoji pohledávku č. 1 vzniklou ze smlouvy o obstarávání služeb č. 15902701 ze dne 14. 8. 2006 a č. 15902704 ze dne 29. 10. 2007 ve výši 72.200,00 Kč, tato dílčí pohledávka nebyla v době přihlášení splatná a byla přihlášena jako nezajištěná; -na listu seznamu přihlášky pohledávky žalobce č. 1455 insolvenční správce popřel pravost pohledávky, neboť nárok neexistuje, když vznikl ukončením smlouvy; -v protokolu o přezkumném jednání ze dne 26. 5. 2010, čl. B-237 insolvenční správce popřel pohledávku žalobce č. 1455 zcela.

Ze Smlouvy o obstarávání služeb č. 15902701 ze dne 14. 8. 2006 a smlouvy o obstarávání služeb č. 15902704 ze dne 29. 10. 2007 bylo zjištěno, že dle článku č. XI bodu 1 obou těchto smluv byl žalobce k zajištění svých závazků vůči dlužníkovi povinen složit za terminál vratnou provozní kauci. Podle bodu 6 tohoto článku měla být kauce v případě ukončení platnosti smlouvy vrácena žalobci do ukončených dvou sázkových týdnů od vypořádání veškerých finančních závazků vůči dlužníkovi na účet žalobce. Žalobce souhlasil, aby dlužník použil provozní kauci k úhradě případných nedoplatků, neodvedených vkladů, tržeb a jiných závazků žalobce vůči dlužníkovi. V případě řádného nesplnění odvodové povinnosti měla být odečtena sankce ve výši odměny za toto období z provozní kauce.

Z výpisu ze dne 31. 12. 2010 bylo zjištěno, že provozní kauce ve výši 72.200,00 Kč byla složena na účet dlužníka.

Z dohody o ukončení Smlouvy o obstarávání služeb č. 15902701 a č. 15902704 ze dne 20.4.2011 bylo zjištěno, že na základě článku II písm. e) při ukončení platnosti a účinnosti smlouvy zůstala povinnost smluvním stranám finančně i fyzicky vypořádat veškeré vzniklé pohledávky vyplývající z této smlouvy. Žalobce se zavázal dodržet veškeré finanční závazky vůči dlužníkovi, souhlasil s tím, aby dlužník použil provozní kauci k úhradě případných nedoplatků, neodvedených vkladů, tržeb a jiných závazků žalobce vůči dlužníkovi. V případě řádného nesplnění odvodové povinnosti měla být odečtena sankce ve výši odměny za toto období z provozní kauce. Dlužník se zavázal vrátit žalobci kauci do ukončených dvou sázkových týdnů od vypořádání veškerých finančních závazků vůči dlužníkovi na účet žalobce.

Dohodou o ukončení smlouvy o obstarávání služeb č. 15902701 a č. 15902704 ze dne 20. 4. 2011 s účinností dne 24. 4. 2011, nastala skutečnost zakládající nárok žalobce na vrácení kauce dle článku č. XI bodu 1 smlouvy o obstarávání služeb č. 15902701 ze dne 14. 8. 2006 a smlouvy o obstarávání služeb č. 15902704 ze dne 29. 10. 2007.

Z vyúčtování ze dne 20. 3. 2011 vyhotoveného dlužníkem bylo zjištěno, že za 11. týden 2011 činil odvod z provozní kauce částku ve výši 58.778,60 Kč. Z vyúčtování ze dne 27. 3. 2011 vyhotoveného dlužníkem bylo zjištěno, že za 12. týden 2011 činil odvod z provozní kauce částku ve výši 1.084,10 Kč.

Dle ust. § 174 odst. 2 musí přihláška pohledávky kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

S odkazem na výše uvedený bod 6 článku č. XI smlouvy o obstarávání služeb č. 15902701 ze dne 14. 8. 2006 a smlouvy o obstarávání služeb č. 15902704 ze dne 29. 10. 2007 provozní kauce nebyla dlužníkem na úhradu závazků žalobce použita, protože již nedošlo k faktickému vypořádání veškerých finančních závazků vzhledem k následnému zjištění úpadku dlužníka dne 29. 3. 2011. Vypořádání finančních závazků a následné vrácení provozní kauce žalobci mělo nastat do dvou ukončených sázkových týdnů, které však nastaly až po zjištění úpadku dlužníka.

Mezi účastníky bylo nesporné, že byla uzavřena smlouva o obstarávání služeb a že byla složena kauce ve výši 72.000,00 Kč, zatímco sporným zůstalo, že byla pohledávka přihlášena oprávněně. Soud se nejprve zabýval argumentací žalovaného ohledně tvrzení o podmíněnosti či nepodmíněnosti přihlášené pohledávky. Pohledávka žalobce na vrácení složené kauce, resp. její vznik byl vázán na splnění dalších skutečností, a to zánik smluvního vztahu a vypořádání finančních závazků, tedy šlo o podmínku odkládací. Protože podmínky pro vznik pohledávky žalobce na vrácení provozní kauce ze smlouvy o obstarávání služeb č. 15902701 ze dne 14. 8. 2006 a smlouvy o obstarávání služeb č. 15902704 ze dne 29. 10. 2007 byly splněny již před podáním přihlášky dne 22.4.2011, neboť smluvní vztah byl ukončen ze strany žalovaného dne 20.4.2011 a k vyúčtování závazků došlo v březnu 2011, posoudil soud přihlášenou pohledávku jako nepodmíněnou, tedy správně uplatněnou, i když žalobce v přihlášce skutečnosti o splnění odkládací podmínky netvrdil. Soud tak rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a ust. § 163 a § 202 odst. 1 IZ, neboť žalobce měl sice ve věci plný úspěch, ale náklady řízení nevyúčtoval a proti správci v tomto řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 26. listopadu 2012

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová