60 ICm 2098/2011
MSPH 60 ICm 2098/2011-41

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v právní věci žalobce: Lubomír Machač, Hýlova čp. 71, Česká Třebová, IČO 44402163 zast. advokátem JUDr. Ladislavem Hostýnkem, Komenského 160, Ústí nad Orlicí proti žalovanému: JUDr. Josef Cupka, Trojanova 18, Praha 2, insolvenční správce dlužníka Sazka,a.s., K Žižkovu 851/4, Praha 9, IČO 47116307 zast. advokátem Mgr. Janem Hrazdírou, Na příkopě 15, Praha 1 o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce z titulu vrácení provozní kauce ve výši 67.457,-Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka SAZKA, a.s., Praha 9, IČO 47116307, sp. zn. MSPH 60 INS 678/2011, je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení pravosti pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Sazka,a.s., K Žižkovu 851/4, Praha 9, IČO 47116307 ve výši 67.457,-Kč. Tvrdil, že: 1) má právo na vrácení provozní kauce ve výši 63.000,-Kč dle Smlouvy o obstarání služeb ze dne 25.12.2006 č. 15908701 uzavřené s dlužníkem, která byla vypovězena žalobcem dne 8.4.2011, výpověď potvrzená dlužníkem 11.4.2011; dále, že dlužník dne 5.8.2011 výši kauce potvrdil s tím, že započítává svoji pohledávku ve výši 543,-Kč, tj. nárok na vrácení provozní kauce je ve výši 62.457,-Kč; 2) má právo na vrácení provozní kauce ve výši 5.000,-Kč dle Smlouvy o obstarávání služeb prostřednictvím systému STARPORT ze dne 21.7.2008 č. 25202001 uzavřené s dlužníkem, která byla vypovězena žalobcem dne 8.4.2011, výpověď potvrzená dlužníkem dne 11.4.2011; dále, že dlužník dne 5.8.2011 výši kauce potvrdil.

Žalovaný učinil nesporným tvrzení o uzavření smluv o obstarávání služeb i jejích ukončení, rovněž tak o výši zaplacené kauce žalobcem dlužníku. Trval však na zamítnutí žaloby s odůvodněním, že

žalobce tvrdí v žalobě víc než v přihlášce, co je nepřípustné dle § 198 odst. 2 insolvenčního zákona a žalovaný se musí držet tvrdosti insolvenčního zákona. Tvrdí-li žalobce, že smlouvy o obstarání služeb byly vypovězeny a v přihlášce tato výpověď tvrzena nebyla, má za to, že nárok na vrácení kauce vzniká až výpovědí těchto smluv. Dále má za to, že přihlášená pohledávka by mohla být zjištěná v případě byla-li by přihlášená jako podmíněná, t.j. vázaná na výpověď smluv nebo před přezkumem pohledávky mělo být změněno či doplněno tvrzení, že došlo k výpovědi smluv.

Při zkoumání podmínek řízení podle § 198 IZ soud dospěl k závěru, že tyto jsou splněny, když: 1) žalobce je insolvenčním věřitelem č. 1093 2) žalovaný je insolvenčním správcem ve věci dlužníka Sazka,a.s., Praha, IČO 47116307, sp. zn. MSPH 60 INS 628/2011 3) insolvenční řízení trvá 4) žalobce se nezúčastnil přezkumného jednání dne 26.5.2011; vyrozumění o popření pohledávky doručeno dne 26.7.2011; žaloba byla doručena soudu 9.8.2011 e-mailem, doplněno originálem dne 11.8.2011, tj. žaloba byla podaná včas

Z nesporných tvrzení účastníků soud zjistil tyto skutečnosti: 1) Žalobce uzavřel se SAZKA,a.s. (dále dlužník) dne 25.12.2006 Smlouvu o obstarávání služeb (dále smlouva I.), kterou byla vymezena práva a povinnosti účastníků stran smlouvy. Žalobce se jako obstaravatel č. 159087, číslo licence 15908701, zavázal (kromě jiného) obstarávat pro dlužníka loterie a jiné podobné hry-článek I.; k zajištění závazku vůči dlužníku složit za terminál vratnou kauci-článek XI. bod 1. a se dlužník zavázal (kromě jiného) v případě ukončení platnosti smlouvy vrátit obstaravateli kauci do ukončení dvou sázkových týdnů od vypořádání veškerých závazku obstaravatele vůči dlužníku-článek XI. bod 6.

Smluvní vztah byl ukončen výpovědi žalobcem ze dne 8.4.2011, kterou dlužník potvrdil dne 11.4.2011 s tím, že výpovědní lhůta začíná běžet dne 11.4.2011 a končí dnem 8.5.2011.

Žalobce složil dlužníku kauci ke dni 31.12.2010 ve výši 63.000,-Kč dle potvrzení dlužníka ze dne 31.12.2010.

2) Žalobce uzavřel se SAZKA, a.s. (dále dlužník) dne 21.7.2008 Smlouvu o obstarávání služeb prostřednictvím systému STARPORT(dále smlouva II.), kterou byla vymezena práva a povinnosti účastníků stran smlouvy. Žalobce se jako obstaravatel č. 25202, číslo licence 25202001, číslo PVU 95202001, zavázal (kromě jiného) obstarávat pro dlužníka loterie a jiné podobné hry-článek I.; k zajištění závazku vůči dlužníku složit za terminál vratnou kauci-článek X. bod 1 a se dlužník zavázal (kromě jiného) v případě ukončení platnosti smlouvy vrátit obstaravateli kauci do ukončení dvou sázkových týdnů od vypořádání veškerých závazku obstaravatele vůči dlužníku-článek X. bod 6.

Smluvní vztah byl ukončen výpovědi žalobcem ze dne 8.4.2011, kterou dlužník potvrdil dne 11.4.2011 s tím, že výpovědní lhůta začíná běžet dne 11.4.2011 a končí dnem 8.5.2011.

Dlužník potvrdil dne 5.8.2011 výše složené kauce ke smlouvě I. ve výši 62.457,-Kč po započtení částky dne 24.6.2011 ve výši 543,-Kč a ke smlouvě II. ve výši 5.000,-Kč doručením dokladů o stavu účtu k těmto smlouvám a částečném započtení.

Dále soud zjistil ze složky věřitele č. P-1093, MSPH 60 INS 628/2011-P-1093, že přihláškou pohledávky ze dne 21.4.2011 žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku 1) ve výši 63.000,-Kč, v bodu 06 uvedl důvod vzniku: Smlouva o obstarávání služeb 15908701-vratná provozní kauce; 2) ve výši 5.000,-Kč v bodu 12 uvedl důvod vzniku: Smlouva o obstarávání služeb prostřednictvím systému STARPORT-vratná provozní kauce.

Dále z upraveného seznamu pohledávek věřitele č. 1093 (žalobce)-č.d. MSPH 60 INS 678/2011 -B-327, že insolvenční správce zaujal stanovisko k pohledávce 1) ve výši 63.000,-Kč: popírá pro pravost , důvod popření: pohledávka nevznikla, neboť smlouva trvá; vyjádření dlužníka: nepopírá a k pohledávce 2) ve výši 5.000,-Kč rovněž popírá pro pravost , důvod popření: pohledávka nevznikla, neboť smlouva trvá; vyjádření dlužníka: nepopírá ; s výsledkem přezkumného jednání dne 26.5.2011 : zjištěno ve výši 68.000,-Kč; sporná ve výši 0 Kč.

Z výše uvedených zjištění soud dospěl k závěru, že žalobce prokázal složení kauce dlužníku ve výši 63.000,-Kč ke smlouvě I. a ve výši 5.000,-Kč ke smlouvě II., rovněž prokázal, že smlouvy byly ukončené ke dni 8.5.2011 a tím povinnost dlužníka vrátit tuto složenou kauci podle článku XI. bod 6. smlouvy I. po započtení vzájemných pohledávek ve výši 62.457,-Kč a článku X. bod 6 smlouvy II. ve výši 5.000,-Kč.

Soud se neztotožnil s tvrzením žalovaného, že žalobu nutno zamítnout, protože žalobce měl pohledávku přihlásit jako podmíněnou-vázanou na ukončení smlouvy nebo v přihlášce měl tvrdit, že smlouva byla ukončena (1) nebo to dotvrdit nejpozději na přezkumném jednání (2), a proto k tvrzení o vzniku nároku po ukončení smluvního vztahu v incidenční žalobě nelze přihlížet (jedná se o nové skutkové tvrzení) a nutno přihlížet k tvrdosti zákona (3).

(1) Soud má za to, že žalobce v přihlášce v souladu s ust. § 174 odst. 2 zák.č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále IZ) dostatečně a určitě uvedl důvod pohledávky-vrácení provozní kauce; pokud měl žalovaný pochybnosti o možnosti přezkoumání přihlášky pohledávky pro její vady nebo neúplnost, bylo na místě vyzvat žalobce k opravě nebo doplnění podle ust. § 188 odst. 2 IZ. Pokud by přihláška pohledávky dle tvrzení žalovaného nebyla způsobila k přezkumu, předmětnou žalobu by bylo nutné zamítnout pro předčasnost z důvodu vad přezkumného jednání. (2) Soud jenom odkazuje na ust. § 192 odst. 4 IZ, že věřitel může až do skončení přezkumného jednání své pohledávky měnit výši pohledávky, nikoliv právní důvod. (3) Soud má za to, že žalobce v přihlášce pohledávky tak i v žalobě uvedl stejné skutečnosti, na kterých se zakládají jeho pohledávky-vrácení provozní kauce s odkazem na smlouvu I a Smlouvu II. a ve výši nižší-62.457,-Kč (pohledávka 1) a stejné výši 5.000,-Kč (pohledávka 2). Tvrzení o ukončení smluvního vztahu je jenom doplněním a prokázáním pravosti přihlášených pohledávek-vrácení složené kauce, které není novou skutečností a není v rozporu s ust. § 198 odst. 2 IZ (viz. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.7.2010, sp.zn. 29 Cdo 364/2008. Soud rovněž odkazuje na ust. § 188 odst. 1 IZ, které ukládá insolvenčnímu správci přezkoumat přihlášené pohledávky zejména podle přiložených dokladů a účetnictví dlužníka. Žalobce v přihlášce, kterou vyplňoval dne 21.4.2011 již mohl v přílohách odkázat na výpověď smluv avšak tento nedostatek nemění nic na tom, že žalovaný v případě pochybnosti měl žalobce vyzvat k odstranění vad přihlášky. Insolvenční správce již při přezkoumávání pohledávky musel disponovat výpověďmi smluv i potvrzením dlužníka, tj. disponoval i informaci o vzniku nároku žalobce na vrácení složené kauce, co insolvenčnímu správci muselo vyplynout i z vyjádření dlužníka v seznamu pohledávky věřitele č. 1093-které uznal (nepopřel).

Soud proto žalobě na určení pravosti pohledávky 1) ve výši 62.457,-Kč a pohledávky 2) ve výši 5.000,-Kč, celkem 67.457,-Kč z titulu vrácení složené kauce dlužníku zcela vyhověl.

Výrok o nákladech řízení je dán ust. § 202 odst. 1 IZ, protože ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 20. listopadu 2012 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Valešová