60 ICm 1969/2014
Č.j. 60 ICm 1969/2014-12 (KSPA 60 INS 37654/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Schreierem ve věci žalobce: CACTON LIMITED, reg. č. 06654819, Jermyn Street 86, SW1Y 6AW, Londýn, Spojené království, zast. Mgr. Jaromírem Kráčalíkem, advokátem se sídlem Lipová alej 6, 695 01 Hodonín, proti žalovaným: 1) Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha 4 (insolvenční správce druhé žalované), a 2) Věra anonymizovano , anonymizovano , Na Výsluní 515, 561 64 Jablonné nad Orlicí, o určení popřené pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má vůči dlužnici Věře anonymizovano , anonymizovano (druhá žalovaná), nezajištěnou pohledávku ve výši 8.635,--Kč.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení proti prvé žalované.

III. Druhá žalovaná Věra anonymizovano je povinna nahradit žalobci náklady řízení ve výši 8.228,--Kč, a to k rukám zástupce žalobce Mgr. Jaromíra Kráčalíka, advokáta se sídlem Lipová alej 6, 695 01 Hodonín, s tím, že tato pohledávku se pokládá za přihlášenou podle insolvenčního zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal určení, že má vůči dlužnici (druhé žalované) pohledávku ve výši 8.635,--Kč. Žalobu odůvodnil tím, že vůči dlužnici přihlásil pohledávky ve výši 10.270,--Kč, z toho 1.635,--Kč jako jistinu a částku 8.635,--Kč jako příslušenství. Příslušenství je tvořeno směnečným úrokem 474,--Kč, směnečnou odměnou 5,--Kč, náklady směnečného řízení 6.220,--Kč a náklady exekučního řízení 1.936,--Kč. Vyrozumění o popření mu bylo doručeno dne 4.6.2014

Prvá žalovaná ve vyjádření uvedla, že pohledávka není dle jejího názoru sporná, a proto ji také na přezkumném jednání nepopřela. Dále doplnila, že žalobce poučila o tom, že žalobu má podat také proti správci, neboť dlužník a správce mají v daném incidenčním sporu postavení nerozlučných společníků v rozepři.

Druhá žalovaná ve vyjádření doručeném soudu dne 14.10.2014 uvedla, že nárok žalobce ve výši 8.635,--Kč uznává.

Soud nejprve posoudil včasnost podané žaloby. Pohledávka žalobce byla popřena při přezkumném jednání dne 13.5.2014 a vyrozumění o popření bylo žalobci doručeno dne 4.6.2014 (žalobní tvrzení, které nebylo sporováno). Žaloba byla soudu doručena dne 13.6.2014, tedy ve lhůtě 15 dnů ode dne vyrozumění. Žaloba tak byla podána včas dle § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákona (dále jen IZ ).

Z vlastní činnosti je soudu známo, že u dlužnice (druhá žalovaná) byl zjištěn úpadek, bylo povoleno oddlužení a insolvenčním správcem byla ustanovena prvá žalovaná.

Z přihlášky pohledávky plyne, že žalobce si přihlásil vůči dlužnici nezajištěnou pohledávku ve výši 10.270,--Kč, z toho pro jistinu 1.635,--Kč jako vykonatelnou a pro příslušenství 8.635,--Kč jako nevykonatelnou.

Z protokolu o přezkumném jednání a z přezkumného listu pro pohledávku žalobce plyne, že prvá žalovaná (insolvenční správkyně) pohledávku žalobce nepopřela. Druhá žalovaná (dlužnice) popřela nevykonatelnou část pohledávky ve výši 8.635,--Kč, protože tato částka byla zaplacena.

Podle § 153a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Podle odst. 4 citovaného ustanovení jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Vzhledem k tomu, že prvá žalovaná pohledávku žalobce vůbec nepopřela a rovněž ve svém vyjádření k žalobě ji považovala za nespornou, a vzhledem k tomu, že druhá žalovaná v průběhu řízení žalobou uplatněný nárok uznala, soud rozhodl dle § 153a o.s.ř. rozsudkem pro uznání a žalobě v plném rozsahu vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce byl se svojí žalobou v plném rozsahu úspěšný. Proti prvé žalované však žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení dle § 202 odst. 1 IZ, když navíc insolvenční správkyně pohledávku žalobce vůbec nepopřela. Žalobce má tak nárok na náhradu nákladů řízení proti druhé žalované (dlužnici). Poté, co Ústavním soudem ČR byla zrušena vyhláška č. 484/2000 Sb. (viz nález Ústavního soudu publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 116/2013 Sb.), soud náhradu nákladů řízení v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 31 Cdo 3043/2010, ze dne 15.5.2013, a v souladu s aktuální rozhodovací praxí Nejvyššího soudu ČR (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 ICdo 15/2013 a 29 ICdo 18/2013), přiznal dle § 9 odst. 4 písm. c) advokátního tarifu. Tarifní hodnota dle zmíněného ustanovení advokátního tarifu činí 50.000,--Kč, a sazba mimosmluvní odměny tak činí dle § 7 advokátního tarifu částku 3.100,--Kč za jeden úkon právní služby. Soud přiznal žalobci odměnu za dva úkony právní služby (převzetí zastoupení a podání žaloby), tedy 6.200,--Kč, k tomu je nutno přičíst dvě paušální náhrady po 300,--Kč dle § 13 odst. 4 advokátního tarifu ve výši 600,--Kč, a 21 % DPH ve výši 1.428,--Kč, celkem tedy 8.228,--Kč. V souladu s § 202 odst. 1 IZ (věta druhá) ve spojení s § 163 IZ soud neurčoval dlužnici lhůtu pro zaplacení přiznaných nákladů řízení, ale stanovil, že tato pohledávku se pokládá za přihlášenou podle insolvenčního zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

Z důvodu právní jistoty soud konstatuje, že žalobce má v řízení zjištěnu celou přihlášenou částku 10.270,--Kč, tj. částku 1.635,--Kč, která nebyla při přezkumném jednání popřena, a částku 8.635,--Kč zjištěnou na základě tohoto rozsudku.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.). Odvolání lze podat jen z důvodů vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečností nebo důkazů, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 153a), jinak odvolání není přípustné

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 24. října 2014 Mgr. Martin Schreier v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Petra Bláhová