5 Tz 21/2001
Datum rozhodnutí: 14.03.2001
Dotčené předpisy:
5 Tz 21/2001-1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve veřejném zasedání dne 14. března 2001 v řízení o stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti České republiky v trestní věci obviněného F. N., vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 1 T 401/99, t a k t o :

Podle § 275 odst. 3 tr. ř. se obviněný F. N. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný F. N. vykonává trest odnětí svobody v trvání dvou roků, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Jihlavě ze dne 13. 6. 2000, sp. zn. 1 T 401/99, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 31. 8. 2000, sp. zn. 6 To 210/2000.

V řízení o stížnosti pro porušení zákona bylo rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 3. 2001, sp. zn. 5 Tz 21/2001, zrušeno usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 8. 2000, sp. zn. 6 To 210/2000, i rozsudek Okresního soudu v Jihlavě ze dne 13. 6. 2000, sp. zn. 1 T 401/99, v odsuzujícím výroku ohledně obviněného F. N., a Okresnímu soudu v Jihlavě bylo přikázáno, aby věc znovu v potřebném rozsahu projednal a rozhodl. Za této situace rozsudek, na jehož podkladě obviněný F. N. vykonává trest odnětí svobody není v právní moci a jeho výkon je nepřípustný.

Podle § 275 odst. 3 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Při rozhodování o vazbě je třeba zjišťovat, zda jsou dány důvody vazby podle § 67 odst. 1 písm. a) až c) tr. ř. Protože Nejvyšší soud České republiky u obviněného F. N. neshledal žádné vazební důvody ve smyslu § 67 odst. 1 písm. a) až c) tr. ř., rozhodl tak, že obviněný F. N. se nebere do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. března 2001

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek