5 Tz 177/2000
Datum rozhodnutí: 05.09.2000
Dotčené předpisy:
5 Tz 177/2000

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání dne 5. září 2000 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Urbánka a soudců JUDr. Františka Púryho a JUDr. Jiřího Horáka stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky v neprospěch obviněného mladistvého T. D., proti výroku o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 28. 2. 2000, sp. zn. 5 T 165/99, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2, § 270 odst. 1 tr. ř. za splnění podmínek § 272 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Trestním příkazem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 28. 2. 2000, sp. zn. 5 T 165/99, b y l ve výroku o trestu

p o r u š e n z á k o n

v ustanoveních § 45a odst. 1 tr. zák. a § 79 odst. 1 tr. zák. ve prospěch obviněného mladistvého T. D.

Trestní příkaz Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 28. 2. 2000, sp. zn. 5 T 165/99, se z r u š u j e . Zrušují se také další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením trestního příkazu, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Hradci Králové se p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Trestním příkazem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 28. 2. 2000, sp. zn. 5 T 165/99, byl obviněný mladistvý T. D. uznán vinným pokusem trestného činu neoprávněného užívání cizí věci podle § 8 odst. 1 tr. zák., § 249 odst. 1 tr. zák. a trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b) tr. zák. a odsouzen podle § 247 odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. za použití § 79 odst. 1 tr. zák., § 45 odst. 1 tr. zák., a § 45a odst. 1 tr. zák. k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 30 hodin. Trestní příkaz nabyl právní moci dne 11. 3. 2000.

Proti tomuto trestnímu příkazu podal ministr spravedlnosti České republiky ve lhůtě uvedené v § 272 tr. ř. stížnost pro porušení zákona v neprospěch obviněného mladistvého T. D. Stížnost odůvodnil tím, že Okresní soud v Hradci Králové nesprávně aplikoval § 79 odst. 1 tr. zák. a uložil obviněnému mladistvému trest obecně prospěšných prací ve výměře 30 hodin, ačkoliv § 79 odst. 1 tr. zák. se týká pouze trestů odnětí svobody. Poukázal na to, že Okresní soud v Hradci Králové měl obviněnému mladistvému ukládat trest obecně prospěšných prací podle § 45a odst. 1 tr. zák. ve výměře od 50 do 400 hodin. Pokud tak nerozhodl, porušil ve prospěch obviněného mladistvého T. D. zákon v ustanoveních § 45a odst. 1 tr. zák. a § 79 odst. 1 tr. zák. V závěru stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti České republiky navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil vytýkaná porušení zákona, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 28. 2. 2000, sp. zn. 5 T 165/99, zrušil ve výroku o trestu, a dále aby postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky přezkoumal na podkladě stížnosti pro porušení zákona podle § 267 odst. 1 tr. ř. správnost všech výroků napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, jež mu předcházelo, a dospěl k závěru, že zákon byl porušen ve prospěch obviněného mladistvého T. D.

Nejvyšší soud České republiky zjistil, že při zjišťování skutkového stavu a v řízení, které předcházelo vydání trestního příkazu, byla dodržena všechna ustanovení trestního řádu, včetně ustanovení zajišťujících právo obviněného mladistvého na obhajobu. Pochybení přitom neshledal ve výroku o vině. Při ukládání trestu však Okresní soud v Hradci Králové postupoval v rozporu se zákonem, když uložil obviněnému mladistvému trest obecně prospěšných prací ve výměře 30 hodin.

Podmínky uložení trestu obecně prospěšných prací upravuje § 45 odst. 1 tr. zák., podle něhož soud může uložit trest obecně prospěšných prací, odsuzuje-li pachatele za trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 5 let, jestliže vzhledem k povaze spáchaného trestného činu a možnosti nápravy pachatele lze mít důvodně za to, že výkonem tohoto trestu bude dosaženo účelu trestu stejně, jako kdyby na pachateli byl vykonán trest odnětí svobody. Vzhledem k tomu, že Okresní soud v Hradci Králové uznal obviněného mladistvého T. D. vinným pokusem trestného činu neoprávněného užívání cizí věci podle § 8 odst. 1, § 249 odst. 1 tr. zák. a trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b) tr. zák., byly podmínky pro uložení trestu obecně prospěšných prací splněny, neboť na oba tyto trestné činy zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 5 let.

Podle § 45a odst. 1 tr. zák. trest obecně prospěšných prací může soud uložit ve výměře od 50 do 400 hodin. Soud může uložit pachateli na dobu trestu i přiměřená omezení směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil.

Podle § 79 odst. 1 tr. zák. trestní sazby odnětí svobody stanovené v tomto zákoně se u mladistvých snižují na polovinu, přičemž horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat 5 let a dolní hranice 1 rok.

Ustanovení § 79 odst. 1 tr. zák. o snížení trestních sazeb u mladistvých na polovinu, se týká jen trestu odnětí svobody. Pro ostatní druhy trestů, které lze mladistvému uložit, platí stejné sazby jako u dospělých. Výjimkou je pouze trest zákazu činnosti, ohledně něhož trestní zákon v § 78 výslovně uvádí, že horní hranice sazby tohoto trestu nesmí převyšovat 5 let.

Je tedy zřejmé, že Okresní soud v Hradci Králové nesprávně aplikoval ustanovení § 79 odst. 1 tr. zák. i na trest obecně prospěšných prací, ačkoliv tato aplikace je ze zákona vyloučena.

Nejvyšší soud České republiky proto vyslovil, že napadeným trestním příkazem byl porušen zákon ve výroku o trestu v ustanoveních § 45a odst. 1 tr. zák. a § 79 odst. 1 tr. zák. ve prospěch obviněného mladistvého T. D.

Nejvyšší soud České republiky shledal, že Okresní soud v Hradci Králové porušil zákon v napadeném trestním příkazu ve výroku o trestu. Dospěl k závěru, že v daném případě je nutno zrušit napadené rozhodnutí v celém rozsahu. Samosoudce totiž v projednávané věci rozhodoval trestním příkazem. Podle § 314e odst. 5 tr. ř. má trestní příkaz povahu odsuzujícího rozsudku. Z toho vyplývá, že trestním příkazem nelze obviněného zprostit obžaloby podle § 226 tr. ř. ani upustit od potrestání podle § 24 a násl. tr. zák. Výroky trestního příkazu tvoří jednotu a jsou s nimi spojeny účinky předpokládané zákonem. Jestliže je podán proti trestnímu příkazu odpor obviněným, osobami, které jsou oprávněny podat ve prospěch obviněného odvolání, nebo státním zástupcem podle § 314g odst. 1 tr. ř., nelze jím dosáhnout zrušení jen některého z výroků trestního příkazu, protože v důsledku podání odporu proti trestnímu příkazu oprávněnou osobou ve lhůtě 8 dnů od doručení trestního příkazu, se trestní příkaz ruší ze zákona a samosoudce nařídí ve věci hlavní líčení (§ 314g odst. 2 tr. ř.). Vzhledem ke specifické povaze trestního příkazu, který má povahu odsuzujícího rozsudku ve výše uvedeném smyslu, i okolnosti, že zákon neupravuje vydání dalšího trestního příkazu v téže věci ohledně jen některého výroku, Nejvyšší soud České republiky zrušil podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz v celém rozsahu a současně zrušil všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Nejvyšší soud České republiky poté podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu soudu v Hradci Králové, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Po zrušení napadeného trestního příkazu se věc nyní nachází ve stadiu po podání obžaloby. Okresní soud v Hradci Králové proto znovu bude jednat o obžalobě, která byla na obviněného mladistvého T. D. podána u tohoto soudu okresním státním zástupcem v Hradci Králové dne 6. 10. 1999 pod sp. zn. 1 Zt 314/99.

Poučení: Proti tomuto rozsudku není stížnost pro porušení zákona přípustná.

V Brně dne 5. září 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek