5 Tz 127/2000
Datum rozhodnutí: 21.06.2000
Dotčené předpisy:
5 Tz 127/2000

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 21. června 2000 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Urbánka a soudců JUDr. Jiřího Horáka a JUDr. Františka Púryho stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti České republiky v neprospěch obviněného V. B., nar. 12. 8. 1967, proti pravomocnému usnesení předsedkyně senátu Okresního soudu v Domažlicích ze dne 9. 2. 2000 sp. zn. 1 T 57/98, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 1 T 57/98, a rozhodl podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 tr. ř. a za splnění podmínek § 272 tr. ř. t a k t o :

Pravomocným usnesením Okresního soudu v Domažlicích ze dne 9. 2. 2000 sp. zn. 1 T 57/98

b y l p o r u š e n z á k o n

v ustanovení § 60 odst. 1 tr. zák. ve prospěch obviněného V. B.

Toto usnesení se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Obviněný V. B. byl rozsudkem Okresního soudu v Domažlicích ze dne 24. 9. 1998 sp. zn. 1T 57/98 uznán vinným trestnými činy zpronevěry podle § 248 odst. 1, odst. 2 tr. zák. a krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák. a odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 1 roku, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušení dobu 26 měsíců. Dále bylo tímto rozsudkem rozhodnuto podle § 228 odst. 1 tr. ř. o nárocích poškozených na náhradu škody. Rozsudek nabyl právní moci ve všech výrocích dne 16. 10. 1998.

Usnesením Okresního soudu v Domažlicích ze dne 9. 2. 2000 sp. zn. 1 T 57/98 bylo podle § 60 odst. 1 tr. zák. a § 330 odst. 4 tr. ř. vysloveno, že obviněný V. B. odsouzený rozsudkem Okresního soudu v Domažlicích ze dne 24. 9. 1998 sp. zn. 1 T 57/98 k trestu odnětí svobody v trvání 1 roku, jehož výkon byl odložen na zkušební dobu 26 měsíců, se ve zkušební době osvědčil. Usnesení nabylo právní moci dne 16. 10. 2000.

Proti tomuto usnesení podal ministr spravedlnosti České republiky ve lhůtě uvedené v § 272 tr. ř. stížnost pro porušení zákona v neprospěch obviněného V. B. Vytkl v ní, že Okresní soud v Domažlicích rozhodl o tom, že se obviněný osvědčil, aniž by byla splněna zákonná podmínka, kterou je uplynutí zkušební doby. Zkušební doba vzhledem k právní moci odsuzujícího rozsudku končí dne 16. 12. 2000. Ministr spravedlnosti proto navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že usnesením předsedkyně senátu Okresního soudu v Domažlicích ze dne 9. 2. 2000 sp. zn. 1 T 57/98 byl porušen zákon ve prospěch obviněného V. B. v ustanovení § 60 odst. 1 tr. zák. a aby toto usnesení zrušil podle § 269 odst. 2 tr. ř.

Nejvyšší soud z podnětu stížnosti pro porušení zákona přezkoumal podle § 267 odst. 1 tr. ř. správnost výroku napadeného usnesení, jakož i řízení, jež mu předcházelo, a zjistil, že zákon byl porušen.

Podle § 60 odst. 1 tr. zák. jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná.

Podle § 330 odst. 4 tr. ř. rozhodnutí, že se podmíněně odsouzený osvědčil, může se souhlasem státního zástupce učinit též předseda senátu.

Nejvyšší soud zjistil, že rozsudek Okresního soudu v Domažlicích ze dne 24. 9. 1998 sp. zn 1 T 57/98 nabyl právní moci dne 16. 10. 1998. Zkušební doba podmíněného odsouzení obviněného V. B. tedy skončí dne 16. 12. 2000. Okresní soud v Domažlicích zaslal dne 7. 2. 2000 spis Okresnímu státnímu zastupitelství v Domažlicích k vyjádření o osvědčení se obviněného V. B. ve zkušební době podmíněného odsouzení. Dne 8. 2. 2000 byl spis vrácen státním zastupitelstvím Okresnímu soudu v Domažlicích s vyjádřením souhlasu s osvědčením se podmíněně odsouzeného V. B. Okresní soud v Domažlicích ještě opatřil opis Rejstříku trestů České republiky v Praze, který mu byl doručen dne 7. 2. 2000 a poté dne 9. 2. 2000 rozhodl napadeným usnesením.

Zákonným předpokladem rozhodnutí soudu o tom, že se podmíněně odsouzený osvědčil, je splnění podmínek uvedených v § 60 odst. 1 tr. zák. ve větě před středníkem, a to, že podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život, a dále, že vyhověl uloženým podmínkám v případě, že odsuzujícím rozsudkem byly takové podmínky uloženy. Obviněnému V. B. nebyly žádné podmínky při podmíněném odsouzení uloženy, a bylo proto nutné přezkoumat chování podmíněně odsouzeného po celou zkušební dobu, tj. od 16. 10. 1998 do 16. 12. 2000. Je evidentní, že zkušební doba podmíněného odsouzení u obviněného V. B. dosud neuplynula, a proto předsedkyně senátu Okresního soudu v Domažlicích nesprávně rozhodla o tom, že se podmíněně odsouzený V. B. ve zkušební době podmíněného odsouzení osvědčil.

Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným usnesením byl porušen zákon ve prospěch obviněného V. B. v ustanovení § 60 odst. 1 tr. zák.

Podle § 269 odst. 2 tr. ř. Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil. Zrušením napadeného rozhodnutí byl odstraněn nezákonný stav, a protože rozhodnutí podle § 60 odst. 1 tr. zák. o tom, že se podmíněně odsouzený osvědčil, lze učinit až po uplynutí celé zkušební doby, Nejvyšší soud neučinil rozhodnutí podle § 270 odst. 1 tr. ř., neboť rozhodnutí, že se trest vykoná, nepřichází dosud vzhledem k chování obviněného ve zkušební době podmíněného odsouzení v úvahu. Na napadené usnesení nenavazují žádná další rozhodnutí, která by bylo třeba zrušit podle § 269 odst. 2 věta třetí tr. ř.

Poučení: Proti tomuto rozsudku není stížnost pro porušení zákona přípustná.

V Brně dne 21. června 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek