5 Tvo 82/2000
Datum rozhodnutí: 12.07.2000
Dotčené předpisy:
5 Tvo 82/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 12. července 2000 v neveřejném zasedání stížnost obžalovaného JUDr. B. G., CSc., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 5. 2000, č. j. 4 To 13/2000-662, v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň - jih pod sp. zn. 1 T 60/97, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. se stížnost obžalovaného JUDr. B. G., CSc., z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 5. 2000, č. j. 4 To 13/2000-662, bylo rozhodnuto tak, že podle § 30 odst. 1 tr. ř. soudce Vrchního soudu v Praze JUDr J. L. není vyloučen z projednávání věci obžalovaného JUDr. B. G., CSc., vedené u Okresního soudu Plzeň - jih pod sp. zn. 1 T 60/97.

Proti tomuto usnesení podal obžalovaný včas stížnost, již se domáhá, aby Nejvyšší soud napadené usnesení změnil a trestní stíhání obžalovaného zastavil. Pochybnosti o podjatosti soudce vrchního soudu uvedl v návrhu na vyloučení soudců. Dále namítl promlčení trestního stíhání s tím, že na čin se vztahuje amnestie prezidenta republiky a poukázal na to, že společenská nebezpečnost jednání je tak nízká, že nebránila tomu, aby byl zapsán od 1. 6. 1996 do seznamu advokátů a jako advokát pracuje dosud.

Nejvyšší soud České republiky přezkoumal z podnětu podané stížnosti podle § 147 odst. 1 tr. ř. správnost výroku napadeného usnesení, jakož i řízení, jež mu předcházelo, a zjistil, že stížnost obžalovaného není důvodná.

Po přezkoumání věci se Nejvyšší soud ztotožnil se závěry Vrchního soudu v Praze, že u soudce JUDr. J. L. není takový poměr k věci nebo obžalovanému, pro nějž by vznikaly pochybnosti o jeho nepodjatosti. Důvodem podjatosti není ani to, že obžalovaný nesouhlasí s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, na němž se podílel soudce JUDr. J. L., ani okolnost, že obžalovaný podal proti tomuto rozhodnutí ústavní stížnost.

Nejvyšší soud proto nedůvodnou stížnost obžalovaného zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř.

K dalším námitkám obžalovaného Nejvyšší soud podotýká, že se jimi nemohl zabývat, neboť Nejvyšší soud není příslušný rozhodovat ve věci samé, natož v tomto řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 12. července 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek