5 Tvo 72/2000
Datum rozhodnutí: 27.06.2000
Dotčené předpisy:
5 Tvo 72/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu dne 27. června 2000 v Brně o stížnosti obžalovaného P. P., podané proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 6. 2000, sp. zn. 5 Ntv 6/2000, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 3 T 121/98, t a k t o :

Podle § 144 odst. 4 tr. řádu se b e r e n a v ě d o m í zpětvzetí stížnosti obžalovaného P. P. podané proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 6. 2000, sp. zn. 5 Ntv 6/2000.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 6. 2000, sp. zn. 5 Ntv 6/2000, byla podle § 71 odst. 3 tr. řádu prodloužena vazba obžalovaného P. P. do 15. 9. 2000.

Proti tomuto usnesení podal obžalovaný P. P. v zákonné lhůtě stížnost, kterou hodlal odůvodnit až po poradě se svým obhájcem.

Ještě dříve, než bylo o podané stížnosti obžalovaného rozhodnuto, sdělil obžalovaný P. P. Nejvyššímu soudu České republiky prostřednictvím svého obhájce, že podanou stížnost bere zpět. Zpětvzetí stížnosti obžalovaného bylo Nejvyššímu soudu doručeno dne 27. 6. 2000.

Podle § 144 odst. 4 tr. řádu vezme zpětvzetí stížnosti, není-li překážek, usnesením na vědomí orgán povolaný k rozhodnutí o stížnosti, přičemž v řízení před soudem činí toto rozhodnutí předseda senátu.

Prohlášení o zpětvzetí podané stížnosti bylo v posuzované věci výslovné (§ 144 odst. 2 věta první tr. řádu) a bylo učiněno ve formě stanovené pro podání (§ 59 odst. 1 tr. řádu), a to vůči soudu povolanému o podané stížnosti rozhodnout, učinil je obžalovaný P. P., který stížnost jako oprávněná osoba sám podal, stížnost proti napadenému usnesení byla přípustná a prohlášení o zpětvzetí došlo Nejvyššímu soudu České republiky dříve, než o podané stížnosti bylo rozhodnuto. Vzhledem k tomu předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky postupoval podle § 144 odst. 4 tr. řádu a zpětvzetí stížnosti obžalovaného P. P. vzal na vědomí, když neshledal žádných překážek, které by mohly bránit uvedenému postupu.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná (§ 141 odst. 2 věta druhá tr. řádu).

V Brně dne 27. června 2000

Předseda senátu:

JUDr. František Púry