5 Tdo 995/2003
Datum rozhodnutí: 09.09.2003
Dotčené předpisy:
5 Tdo 995/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 9. září 2003 o dovolání obviněného J. K., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 19. 3. 2003, sp. zn. 31 To 548/2002, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 4 T 661/2002, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 18. 11. 2002, sp. zn. 4 T 661/2002, byl obviněný J. K. uznán vinným trestnými činy ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. a výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a byl odsouzen podle § 221 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců. Podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst.1 tr. zák. mu byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku. Podle § 228 odst. 1 tr. řádu byla obviněnému uložena povinnost nahradit škodu Zdravotní pojišťovně M. v. ČR, pobočka Ú. n. L., ve výši 901,- Kč. Trestné činy obviněný spáchal tím, že dne 1. 2. 2002 kolem 18.00 hodin v Č. L., na křižovatce silnic B. a Ž., udeřil pěstí do obličeje a poté srazil na korbu automobilu J. H. a způsobil mu zhmoždění obličeje a lebky vlevo a tržnou ránu na lebce s pracovní neschopností od 2. 2. 2002 do 15. 2. 2002.

Proti rozsudku Okresního soudu v České Lípě podal obviněný odvolání, které písemně zdůvodnil prostřednictvím obhájce. Obviněný vytýkal soudu prvního stupně, že neprovedl všechny potřebné důkazy, nepřihlédl ke všem rozhodným skutečnostem a dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním. Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci rozhodl usnesením ze dne 19. 3. 2003, sp. zn. 31 To 548/2002, tak, že podle § 265 tr. řádu odvolání obviněného jako nedůvodné zamítl.

Proti tomuto usnesení podal obviněný J. K. prostřednictvím svého obhájce L.a E. dovolání opírající se o ustanovení § 265b odst. 1 písm. g), k) tr. řádu, s tím, že rozhodnutí podle obviněného spočívá na nesprávném právním posouzení skutku, když nebylo podle něj prokázáno, že by se dopustil trestného činu ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. a trestného činu výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. Obviněný v dovolání namítl, že soud prvního i druhého stupně nesprávně právně posoudil skutek, když nedoplnil dokazování v potřebném rozsahu podle návrhů obviněného, a to výslechem svědka F. H. a navrhovaným znaleckým posudkem. Obviněný namítá, že soud prvního i druhého stupně porušil povinnost danou mu v ustanovení § 2 odst. 5 tr. řádu.

Dovolatel proto navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky napadené rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 19. 3. 2003, sp. zn. 31 To 548/2002, zrušil a věc tomuto soudu vrátil k novému projednání a rozhodnutí.

Nejvyšší státní zástupkyně v písemném vyjádření k dovolání obviněného J. K. uvedla, že dovolání je sice podáno z důvodů uvedených v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g), k) tr. řádu, ve skutečnosti však dovolatel namítá toliko neúplnost dokazování a nesprávnost hodnocení provedených důkazů, čímž fakticky napadá soudem učiněná skutková zjištění. Ve vztahu k dovolacímu důvodu dle § 265b odst. 1 písm. k) tr. řádu dovolatel žádnou konkrétní námitku nevznesl.

Z uvedených důvodů nejvyšší státní zástupkyně navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu odmítl, neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v ustanovení § 265b tr. řádu. Nejvyšší státní zástupkyně souhlasila s projednáním věci v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 265c tr. řádu) především zkoumal, zda jsou splněny podmínky přípustnosti dovolání podle § 265a tr. řádu. Podle tohoto ustanovení trestního řádu lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Přitom zjistil, že dovolání je přípustné a bylo podáno u příslušného soudu, který ve věci rozhodl v prvním stupni, a v zákonné lhůtě podle § 265e odst. 1 tr. řádu, dovolání má obligatorní obsahové náležitosti uvedené v § 265f odst. 1 tr. řádu, přičemž zákon připouští dovolání jako mimořádný opravný prostředek.

Dovolání obviněného se opírá o dovolací důvody uvedené v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g), k) tr. řádu, tedy že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení (§ 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu) a že v rozhodnutí některý výrok chybí nebo je neúplný (§ 265b odst. 1 písm. k) tr. řádu). Obviněný však odůvodnil své dovolání tak, že soud nesprávně právně posoudil skutek, když nedoplnil dokazování v potřebném rozsahu podle návrhu obviněného. Takové námitky však nekorespondují s dovolacími důvody uvedenými v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g), k) tr. řádu.

Je zřejmé, že důvody dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g), k) tr. řádu nebyly naplněny. Nesprávná skutková zjištění nejsou důvodem dovolání podle § 265b odst. 1 písm a) až l) tr. řádu. Nejvyšší soud v řízení o dovolání není oprávněn přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu. K uvedenému dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. řádu dovolatel neuvedl žádnou konkrétní námitku, která by uvedený důvod odůvodňovala a navíc v napadeném rozhodnutí žádný výrok nechybí ani v něm není neúplný výrok.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu, neboť bylo podáno z jiných důvodů, než jsou uvedeny v § 265b tr. řádu a učinil tak v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. září 2003Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek