5 Tdo 922/2005
Datum rozhodnutí: 30.08.2005
Dotčené předpisy:
5 Tdo 922/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 30. srpna 2005 předsedou senátu v trestní věci obviněného J. C. S., t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. řádu předseda senátu Nejvyššího soudu b e r e n a v ě d o m í , že obviněný J. C. S., vzal zpět dovolání, které podal dne 11. 4. 2005 proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 1. 2005, sp. zn. 8 To 8/2005, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 1 T 260/2004.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 19. 11. 2004, sp. zn. 1 T 260/2004, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. 1. 2005, sp. zn. 8 To 8/2005, byl obviněný J. C. S. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. Za jeho spáchání byl obviněný odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 6 let, k jehož výkonu byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou, a dále mu byl uložen podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. trest propadnutí věci.

Citovaný rozsudek Městského soudu v Praze byl vydán z podnětu odvolání obviněného J. C. S., když odvolací soud napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. řádu částečně zrušil a podle § 259 odst. 3 tr. řádu sám znovu rozhodl popsaným způsobem. Opis rozsudku odvolacího soudu byl obviněnému doručen dne 23. 3. 2005, jeho obhájkyni dne 7. 2. 2005 a příslušnému státnímu zastupitelství také dne 7. 2. 2005.

Proti shora citovanému rozsudku odvolacího soudu podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně dne 11. 4. 2005 dovolání, které dne 23. 5. 2005 doplnil a které opřel o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu.

Ještě před tím, než Nejvyšší soud o podaném dovolání rozhodl, resp. dříve, než se ve smyslu ustanovení § 265g odst. 1 tr. řádu odebral k závěrečné poradě, obviněný J. C. S. písemným prohlášením ze dne 6. 7. 2005, který byl doručen Nejvyššímu soudu dne 8. 7. 2005, vzal své dovolání zpět.

Předseda senátu Nejvyššího soudu za této situace postupoval podle § 265g odst. 2 tr. řádu a vzal toto zpětvzetí dovolání na vědomí, neboť neshledal žádné překážky, které by mu v takovém postupu bránily.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. srpna 2005

Předseda senátu:

JUDr. František P ú r y