5 Tdo 893/2005
Datum rozhodnutí: 05.10.2005
Dotčené předpisy:
5 Tdo 893/2005-I.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 5. října 2005 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného Mgr. J. Š., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 11. 2004, sp. zn. 4 To 132/2004, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 5 T 136/2001, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný Mgr. J. Š. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 9. 4. 2003, sp. zn. 5 T 136/2001, byl obviněný Mgr. J. Š. uznán vinným v bodech 1), 2), 3) rozsudku trestnými činy zpronevěry podle § 248 odst. 1, 3 písm. a) tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a pod body 1), 2) rozsudku trestným činem zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 125 odst. 1 tr. zák. účinného od 1. 1. 1997. Za tyto trestné činy byl obviněný Mgr. J. Š. odsouzen podle § 248 odst. 3 tr. zák. a § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem. Podle § 53 odst. 1 tr. zák. mu byl uložen peněžitý trest 60.000,- Kč a podle § 54 odst. 3 tr. zák. byl obviněnému pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců. Dále mu byl podle § 49 odst. 1, § 50 odst. 1 tr. zák. uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu povolání statutárního zástupce v rozpočtové a příspěvkové organizaci a povolání se samostatnou dispozicí finančních prostředků v rozpočtové a příspěvkové organizaci a v obecně prospěšných společnostech, církvích, případně v jiných právnických osobách a rovněž u podnikatelů - fyzických osob, na dobu pěti let.

Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 10. 2005, sp. zn. 5 Tdo 893/2005, byl podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušen rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 11. 2004, sp. zn. 4 To 132/2004, ohledně obviněného Mgr. J. Š. ve výroku o vině a trestu, podle § 265k odst. 2 tr. ř. byla zrušena všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením pozbyla podkladu. Dále podle § 265l odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud přikázal Krajskému soudu v Ostravě, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném výkon trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Protože po zrušení výroku o vině a trestu z napadeného rozhodnutí je další výkon trestu odnětí svobody nepřípustný, Nejvyšší soud musel podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodnout o vazbě. Při rozhodování o vazbě nezjistil, že by u obviněného byl dán některý z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř. a proto rozhodl tak, že se obviněný nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 5. října 2005

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek