5 Tdo 824/2003
Datum rozhodnutí: 30.07.2003
Dotčené předpisy:
5 Tdo 824/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 30. července 2003 o dovolání obviněného P. Š., proti rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20. 11. 2002, sp. zn. 10 T 82/2002 , t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu s e dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20. 11. 2002, sp. zn. 10 T 82/2002, byl obviněný P. Š. uznán vinným trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 3 písm. c) tr. zák. dílem dokonaným, dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. a trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák. Za tyto trestné činy byl odsouzen podle § 148 odst. 3 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou roků. Podle § 58 odst. 1 tr. zák. mu byl výkon trestu podmíněně odložen a podle § 59 odst. 1 tr. zák. mu byla stanovena zkušební doba v trvání tří roků a šesti měsíců. Podle § 53 odst. 1 tr. zák. byl odsouzenému uložen peněžitý trest 50.000,- Kč a podle § 54 odst. 3 tr. zák. mu byl stanoven pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, náhradní trest odnětí svobody v trvání čtyř měsíců. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 3. 2003, sp. zn. 13 To 453/2002, bylo odvolání obviněného proti tomuto rozsudku podle § 256 tr. řádu zamítnuto.Obviněný P. Š. podal dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu proti rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20. 11. 2002, sp. zn. 10 T 150/2001 (správně má být sp. zn. 10 T 82/2002 , jak plyne z obsahu dovolání), v němž navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k tr. řádu zrušil rozsudek Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20. 11. 2002, sp. zn. 10 T 82/2002, a aby podle § 265l tr. řádu přikázal tomuto soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Obviněný podal dovolání proti všem výrokům o vině a proti výroku o trestu. Pokud jde o skutky pod body 1. a 2. obviněný namítl, že nebyly provedeny jím navrhované důkazy a neúplné dokazování mělo za následek nesprávné právní posouzení věci. Nesprávné hodnocení důkazů obviněný vytýká také v případě skutku pod bodem 3. výroku napadeného rozsudku.Nejvyšší státní zástupkyně v písemném vyjádření k dovolání uvedla, že výtky obviněného směřují proti způsobu dokazování a výsledkům důkazního řízení a obviněný se podle jejího názoru domáhá odlišného hodnocení důkazů s jiným výsledkem, než učinil soud prvního stupně. Protože není naplněn dovolací důvod uvedený obviněným, ani jiný zákonný důvod dovolání, navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu a aby rozhodnutí učinil v neveřejném zasedání.Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. řádu) především zkoumal, zda jsou splněny podmínky přípustnosti dovolání podle § 265a tr. řádu. Podle tohoto ustanovení trestního řádu lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Přitom zjistil, že dovolání bylo podáno v zákonné lhůtě podle § 265e odst. 1 tr. řádu u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, dovolání bylo podáno obviněným jako oprávněnou osobou podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. řádu a bylo podáno prostřednictvím obhájce obviněného JUDr. J. J., a dovolání má náležitosti uvedené v § 265f odst. 1 tr. řádu. Dovolání však bylo podáno proti rozsudku soudu prvního stupně a dovolatel se též domáhá zrušení rozsudku soudu prvního stupně, a to Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. Takové dovolání je nepřípustné, neboť dovolání lze podat jen proti pravomocného rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští.Nejvyšší soud proto dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu, neboť dovolání není přípustné. O dovolání rozhodl v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. července 2003

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek