5 Tdo 777/2003
Datum rozhodnutí: 16.07.2003
Dotčené předpisy:
5 Tdo 777/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 16. července 2003 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného T. P., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 3. 2003, sp. zn. 7 To 9/03, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 48 T 11/2002, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2002, sp. zn. 48 T 11/2002, byl obviněný T. P. uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a byl odsouzen podle § 219 odst. 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody na 12 roků. Podle § 39a odst. 3 tr. zák. byl pro výkon trestu zařazen do věznice s ostrahou. Rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 3. 2003, sp. zn. 7 To 9/03, bylo odvolání obviněného T. P. proti výše uvedenému rozsudku zamítnuto jako nedůvodné podle § 256 tr. řádu.

Proti tomuto rozsudku Vrchního soudu v Praze podal obviněný prostřednictvím obhájce JUDr. M. S. dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu proti výroku o vině i proti výroku o trestu. V dovolání namítl, že provedenými důkazy nebylo prokázáno, že by poškozenému způsobil zranění popsaná ve výroku rozsudku. Poškozenému dal jen dvě facky, a proto je přesvědčen, že jeho jednání nebylo možno kvalifikovat jako trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. Obviněný proto navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 3. 2003, sp. zn. 7 To 9/03, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2002, sp. zn. 48 T 11/2002 ve výroku o vině a trestu ohledně obviněného T. P. a aby ve věci rozhodl sám rozsudkem nebo aby přikázal odvolacímu soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací nejprve zkoumal, zda jsou splněny podmínky přípustnosti dovolání podle § 265a tr. řádu a shledal, že dovolání je přípustné podle § 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. řádu, protože dovolání napadá pravomocné rozhodnutí ve věci samé, rozhodnutí učinil soud ve druhém stupni a zákon dovolání připouští. Dovolání bylo podáno u příslušného soudu prvního stupně a v zákonné lhůtě podle § 265e odst. 1 tr. řádu a má obligatorní obsahové náležitosti uvedené v § 265f odst. 1 tr. řádu.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 tr. řádu je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje, že dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva. To znamená, že s poukazem na uvedený dovolací důvodu není možné se domáhat přezkoumání skutkových zjištění na nichž je napadené rozhodnutí založeno. Skutkový stav je v případě rozhodovaní o dovolání hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda byly právně kvalifikovány v souladu s příslušným ustanovením hmotného práva.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem dospěl Nejvyšší soud k závěru, že dovolání obviněného bylo podáno z jiných důvodů, než jsou uvedeny v § 265b tr. řádu. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu je totiž podle námitek uvedených v dovolání spatřován v nesprávném hodnocení důkazů, a tedy ve skutkových vadách, jejichž důsledkem mělo být následné vadné hmotně právní posouzení věci.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného T. P. podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu odmítl, neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. řádu. O dovolání rozhodl v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. července 2003Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek