5 Tdo 771/2013
Datum rozhodnutí: 07.08.2013
Dotčené předpisy: § 23 odst. 3 tr. ř.5 Tdo 771/2013-44
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 7. srpna 2013 v řízení o dovoláních, která podali nejvyšší státní zástupce a obviněný JUDr. J. B. , proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 4. 2013, sp. zn. 6 To 14/2013, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu Českých Budějovicích pobočka v Táboře pod sp. zn. 9 T 1/2007, t a k t o :

Podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam s e s p o j u j í ke společnému projednání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 5 Tdo 769/2013 a 5 Tdo 771/2013.

Obě věci budou vedeny pod sp. zn. 5 Tdo 769/2013.

O d ů v o d n ě n í :


U Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře bylo vedeno společné trestní řízení proti obviněným L. K. , JUDr. J. B. , JUDr. D. T. , P. T. a Ing. M. J. Krajský soud v Českých Budějovicích pobočka v Táboře rozhodl usnesením ze dne 10. 1. 2013, sp. zn. 9 T 1/2007 tak, že podle § 231 odst. 1 tr. ř. a § 223 odst. 1 tr. ř. z důvodů uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) tr. ř. je obviněný JUDr. J. B. účasten amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013 a podle Čl. II rozhodnutí o amnestii zastavil trestní stíhání obviněného JUDr. J. B. pro skutek posouzený jako trestný čin účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen tr. zákon ) a trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b), c) tr. zákona spáchaný ve prospěch zločinného spolčení podle § 43 tr. zákona.

Toto usnesení napadla státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze stížností, z jejíhož podnětu Vrchní soud v Olomouci napadené usnesení podle § 149 odst. 1 písm. a), b) tr. ř. v celém rozsahu zrušil a nově rozhodl podle § 11 odst. 1 písm. a) tr. ř. tak, že obviněný JUDr. J. B. je účasten amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013 a podle Čl. II rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii zastavil trestní stíhání obviněného JUDr. J. B. pro skutek popsaný ve výroku usnesení vrchního soudu a právně posouzený jako trestný čin účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 tr. zákona a trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b), c) tr. zákona spáchaný ve prospěch zločinného spolčení podle § 43 tr. zákona. Ohledně dalších čtyř dílčích útoků týkajících se společností Báňské stavby Most, a. s., Zemědělské družstvo Kravaře v Čechách v likvidaci , Mostecké obchodní sdružení export, import, v. o. s. a Grafostroj, a. s., soud vrátil věc Krajskému soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře k novému projednání a rozhodnutí.

Dne 22. 7. 2013 předložil Krajský soud v Českých Budějovicích pobočka v Táboře Nejvyššímu soudu dovolání nejvyššího státního zástupce a obviněného JUDr. J. B. , která podali proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 4. 2013, sp. zn. 6 To 14/2013 a dovolání nejvyššího státního zástupce a obviněného JUDr. D. T. , která směřovala proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 4. 2013, sp. zn. 6 To 16/2013. Vzhledem k tomu, že dovolání nejvyššího státního zástupce a obviněného JUDr. D. T. směřují proti jinému rozhodnutí soudu druhého stupně, než kterým bylo odvolacím soudem rozhodnuto ve věci JUDr. J. B. , byly obě věci u Nejvyššího soudu vedeny samostatně.

Obě citovaná usnesení Vrchního soudu v Olomouci, jako soudu odvolacího se však vztahují k téže trestní věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře pod sp. zn. 9 T 1/2007, v němž bylo konáno společné řízení proti všem spoluobviněným. Z toho důvodu a s přihlédnutím k obsahu a vzájemné souvislosti obou usnesení Vrchního soudu v Olomouci, jimž předcházejí usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře ze dne 10. 1. 2013 a ze dne 11. 1. 2013, sp. zn. 9 T 1/2007, jsou dány podmínky pro konání společného řízení o mimořádných opravných prostředcích všech spoluobviněných. Proto rozhodl Nejvyšší soud podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam o spojení věcí ke společnému projednání a rozhodnutí s tím, že budou nadále vedeny pod sp. zn. 5 Tdo 769/2013.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 7. srpna 2013
Předsedkyně senátu:
JUDr. Blanka Roušalová