5 Tdo 770/2013
Datum rozhodnutí: 07.08.2013
Dotčené předpisy: § 23 odst. 3 tr. ř.5 Tdo 770/2013-38

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 7. srpna 2013 v řízení o dovoláních, která podali nejvyšší státní zástupce a obviněný L. K. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 4. 2013, sp. zn. 6 To 17/2013, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu Českých Budějovicích pobočka v Táboře pod sp. zn. 9 T 1/2007, t a k t o :

Podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam s e s p o j u j í ke společnému projednání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 5 Tdo 769/2013 a 5 Tdo 770/2013.

Obě věci budou vedeny pod sp. zn. 5 Tdo 769/2013.

O d ů v o d n ě n í :


U Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře bylo vedeno společné trestní řízení proti obviněným L. K., JUDr. J. B., JUDr. D. T., P. T. a Ing. M. J. Krajský soud v Českých Budějovicích pobočka v Táboře rozhodl usnesením ze dne 11. 1. 2013, sp. zn. 9 T 1/2007 tak, že podle § 231 odst. 1 tr. ř. a § 223 odst. 1 tr. ř. z důvodů uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) tr. ř. je obviněný L. K. účasten amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013 a podle Čl. II rozhodnutí o amnestii bylo trestní stíhání obviněného L. K. pro skutek, posouzený jako trestný čin účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen tr. zákon ) a trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 tr. zákona, spáchaný ve prospěch zločinného spolčení podle § 43 tr. zákona, dílem dokonaný, dílem ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zákona, zastaveno.

Toto usnesení napadla státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze stížností, z jejíhož podnětu Vrchní soud v Olomouci napadené usnesení podle § 149 odst. 1 písm. a), b) tr. ř. v celém rozsahu zrušil a nově rozhodl podle § 11 odst. 1 písm. a) tr. ř. tak, že obviněný L. K. je účasten amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013 a podle Čl. II rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii zastavil trestní stíhání obviněného L. K. pro skutek popsaný ve výroku usnesení vrchního soudu a kvalifikovaný jako trestný čin účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 tr. zákona a trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 tr. zákona, spáchaný ve prospěch zločinného spolčení podle § 43 tr. zákona, dílem dokonaný, dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zákona. Ohledně jednoho skutku týkajícího se obchodní společnosti Báňské stavby Most, a. s., byla věc vrácena soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

Dne 22. 7. 2013 předložil Krajský soud v Českých Budějovicích pobočka v Táboře Nejvyššímu soudu dovolání nejvyššího státního zástupce a obviněného L. K., která podali proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 4. 2013, sp. zn. 6 To 17/2013 a dovolání nejvyššího státního zástupce a obviněného JUDr. D. T., která směřovala proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 4. 2013, sp. zn. 6 To 16/2013. Vzhledem k tomu, že dovolání nejvyššího státního zástupce a obviněného JUDr. D. T. směřují proti jinému rozhodnutí soudu druhého stupně, než kterým bylo odvolacím soudem rozhodnuto ve věci L. K., byly věci u Nejvyššího soudu zapsány samostatně.

Obě citovaná usnesení Vrchního soudu v Olomouci jako soudu odvolacího se však vztahují k téže trestní věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře pod sp. zn. 9 T 1/2007, v níž bylo konáno společné řízení proti všem spoluobviněným. Z toho důvodu a s přihlédnutím k obsahu obou rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, jimž předcházejí usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře ze dne 11. 1. 2013, sp. zn. 40 T 2/2011, a především souvislostí páchání trestné činnosti jsou dány podmínky pro konání společného řízení o mimořádných opravných prostředcích všech spoluobviněných. Proto rozhodl Nejvyšší soud podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam o spojení obou věcí ke společnému projednání a rozhodnutí s tím, že budou nadále vedeny pod sp. zn. 5 Tdo 769/2013.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 7. srpna 2013

Předsedkyně senátu:
JUDr. Blanka Roušalová