5 Tdo 770/2005
Datum rozhodnutí: 27.07.2005
Dotčené předpisy:
5 Tdo 770/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. července 2005 o dovolání, které podal obviněný J. M., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. 9. 2004, sp. zn. 9 To 278/2004, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 1 T 106/2003, t a k t o :

Z podnětu dovolání obviněného J. M. s e podle § 265k odst.1 tr. řádu z r u š u j e usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. 9. 2004, sp. zn. 9 To 278/2004 a rozsudek Okresního soudu v Příbrami ze dne 7. 4. 2004, sp. zn. 1 T 106/2003.

Podle § 265k odst. 2 tr. řádu s e z r u š u j í také další rozhodnutí na zrušený rozsudek a usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. řádu s e p ř i k a z u j e Okresnímu soudu v Příbrami, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný J. M. byl rozsudkem Okresního soudu v Příbrami ze dne 7. 4. 2004, sp. zn. 1 T 106/2003, uznán vinným trestným činem neoprávněného podnikání podle § 118 odst. 1 tr. zák., kterého se dopustil tím, že jako soukromý podnikatel podnikající na základě živnostenského oprávnění ze dne 7. 2. 1992 k provozování živnosti nákup, prodej a formátování dřeva a ze dne 15. 12. 1999 k provozování živnosti zemní práce pod obchodním jménem H., , se sídlem Z. L., B., okres P., neoprávněně prováděl výdělečnou činnost, na kterou se jeho živnostenská oprávnění nevztahovala, tím způsobem, že:

1. v době od 27. 11. 1999 do 31. 12. 1999 prováděl demoliční práce a další práce na opravě mycí rampy ve školním statku K. na základě smlouvy o dílo s objednatelem A. H., ze dne 26. 11. 1999, ačkoli tato činnost spadá pod okruh činností demoliční práce , na které se vydaná živnostenská oprávnění nevztahovala, a za provedení prací účtoval objednateli částku v celkové výši 126 000,- Kč,

2. v době od 3. 1. 2000 do 19. 6. 2000 prováděl práce spočívající v pokládání žlabů, bourání živic a řezání asfaltu, ukládání HOPE trubek, pokládce metalických kabelů, zemnění a další práce na začlenění A. do J. v P., a to na základě smlouvy o dílo s objednatelem A. H. ze dne 3. 1. 2000, ačkoli tato činnost spadá do okruhu činností montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení , montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení , specializované stavební činnosti a přípravné práce pro stavby , na které se vydaná živnostenská oprávnění nevztahovala, a za provedení prací účtoval objednateli částku v celkové výši 754 062,80 Kč,

3. v době od 3. 7. 2000 do 31. 7. 2000 provedl práce spočívající v nakládce a odvozu zeminy a další práce na stavbě H. V. K., V. ulice, a to na základě smlouvy o dílo s objednatelem A. H. ze dne 3. 7. 2000, ačkoli tato činnost spadá do okruhu činností silniční motorová doprava nákladní , na které se vydaná živnostenská oprávnění nevztahovala, a za provedení prací účtoval objednateli částku v celkové výši 58 086,- Kč,

4. v době od 18. 7. 2000 do 4. 10. 2000 provedl práce spočívající ve vytýčení inženýrských sítí, odvozu a nakládce zeminy, demontáži teplovodního potrubí a další práce na akci B. rozvody tepla U. S. na základě smlouvy o dílo s objednatelem S. R., a. s., ze dne 18. 7. 2000, ačkoli tato činnost spadá pod okruh činností silniční motorová doprava nákladní , zámečnictví , vytýčení inženýrských sítí a dokončovací stavební práce , na které se vydaná živnostenská oprávnění nevztahovala, a za provedení prací účtoval objednateli částku v celkové výši 1 585 605,- Kč,

5. v době od 10. 8. 2000 do 30. 8. 2000 provedl práce spočívající ve stavebních pracích, vytýčení inženýrských sítí, nakládce a odvozu zeminy, terénních úpravách a další práce na akci generální oprava topného kanálu, H., na základě smlouvy o dílo s objednatelem P.P.S.S., spol. s r. o., F. Č., R., ze dne 10. 8. 2000, ačkoli tato činnost spadá pod okruh činností silniční motorová doprava nákladní , vytýčení inženýrských sítí a dokončovací stavební práce , na které se vydaná živnostenská oprávnění nevztahovala, a za provedení prací účtoval objednateli částku v celkové výši 31 500,- Kč,

6. v době od října 2000 do června 2001 provedl práce na rodinném domu majitele Ing. T. K. ve V., okr. P., spočívající v řezání dřeva, bouracích pracích, poražení stromů, stavbě plotu a další práce, na základě ústní dohody s Ing. T. K., ačkoli tato činnost spadá pod okruh činností přípravné práce pro stavby a zednictví , na které se vydaná živnostenská oprávnění nevztahovala, a za provedení prací účtoval objednateli částku v celkové výši 15 000,- Kč,

7. v době od 9. 10. 2000 do 15. 11. 2000 provedl práce spočívající v demontáži potrubí, montáži potrubí, vytýčení inženýrských sítí, nakládce a odvozu zeminy, terénních úpravách a další práce na akci generální oprava topného kanálu včetně ležatých rozvodů v K. ulici, P., na základě smlouvy o dílo s objednatelem P.P.S.S., spol. s r. o., F. Č., R., ze dne 9. 10. 2000, ačkoli tato činnost spadá pod okruh činností silniční motorová doprava nákladní , zámečnictví , vytýčení inženýrských sítí a dokončovací stavební práce , na které se vydaná živnostenská oprávnění nevztahovala, a za provedení prací účtoval objednateli částku v celkové výši 1 785 000,- Kč,

8. v době od 11. 10. 2000 do 31. 10. 2000 provedl práce spočívající v bouracích a demoličních pracích, odvozu materiálu a další práce v objektu bývalých kasáren objekt v S., a to na základě smlouvy o dílo s objednatelem A. H. ze dne 11. 10. 2000, ačkoli tato činnost spadá pod okruh činností provádění staveb, jejich změn a odstraňování , přípravné práce pro stavby a silniční motorová doprava nákladní , na které se vydaná živnostenská oprávnění nevztahovala, a za provedení prací účtoval objednateli částku v celkové výši 85 575,- Kč,

9. v době od 1. 11. 2000 do 31. 12. 2000 provedl práce spočívající v bouracích a demoličních pracích, odvozu materiálu a další práce v objektu bývalých kasáren objekt v S., a to na základě smlouvy o dílo s objednatelem A. H. ze dne 1. 11. 2000, ačkoli tato činnost spadá pod okruh činností provádění staveb, jejich změn a odstraňování , přípravné práce pro stavby a silniční motorová doprava nákladní , na které se vydaná živnostenská oprávnění nevztahovala, a za provedení prací účtoval objednateli částku v celkové výši 105 000,- Kč,

10. v době od 14. 12. 2000 do 31. 1. 2001 provedl práce spočívající v demontáži střešní krytiny a krovů, vyrovnání nosné konstrukce krovů, montáži krovů a krytiny na akci oprava areálu pily H. p. T. na základě smlouvy o dílo s objednatelem S., R., ze dne 14. 12. 2000, ačkoli tato činnost spadá pod okruh činností pokrývačství , na které se vydaná živnostenská oprávnění nevztahovala, a za provedení prací účtoval objednateli částku v celkové výši 84 000,- Kč,

11. v době od 1. 3. 2001 do 31. 3. 2001 provedl práce spočívající v bouracích a demoličních pracích, odvozu materiálu a další práce v objektu bývalých kasáren objekt v S., a to na základě smlouvy o dílo s objednatelem A. H. ze dne 1. 3. 2001, ačkoli tato činnost spadá pod okruh činností provádění staveb, jejich změn a odstraňování , přípravné práce pro stavby a silniční motorová doprava nákladní , na které se vydaná živnostenská oprávnění nevztahovala, a za provedení prací účtoval objednateli částku v celkové výši 63 000,- Kč,

12. v době od 1. 4. 2001 do 30. 4. 2001 provedl práce spočívající v bouracích a demoličních pracích, odvozu materiálu a další práce v objektu bývalých kasáren objekt v S. pro ú. p., a to na základě smlouvy o dílo s objednatelem A. H. ze dne 1. 4. 2001, ačkoli tato činnost spadá pod okruh činností provádění staveb, jejich změn a odstraňování , přípravné práce pro stavby a silniční motorová doprava nákladní , na které se vydaná živnostenská oprávnění nevztahovala, a za provedení prací účtoval objednateli částku v celkové výši 63 000,- Kč,

13. v době od 13. 4. 2001 do 21. 5. 2001 provedl práce spočívající ve stavebních pracích, demontáži a montáži komponentů topného kanálu a další práce na akci generální oprava topného kanálu, napojení objektu ubytovny sídliště západ, H., na základě smlouvy o dílo s objednatelem P.P.S.S., spol. s r. o., F. Č., R., ze dne 13. 4. 2001, ačkoli tato činnost spadá pod okruh činností zámečnictví a dokončovací stavební práce , na které se vydaná živnostenská oprávnění nevztahovala, a za provedení prací účtoval objednateli částku v celkové výši 47 250,- Kč,

14. v době od 1. 6. 2001 do 3. 7. 2001 provedl práce spočívající v demoličních pracích na stavbě kampeličky M., K., pro O. ú. K., a to na základě smlouvy o dílo s objednatelem A. H. ze dne 1. 6. 2001, ačkoli se jednalo o činnost spadající pod okruh činností provádění staveb, jejich změn a odstraňování a přípravné práce pro stavby , na které se vydaná živnostenská oprávnění nevztahovala, a za provedení prací účtoval objednateli částku v celkové výši 84 000,- Kč,

15. v době od 5. 6. 2001 do 10. 10. 2001 provedl práce spočívající ve stavebních pracích, montážních pracích, tlakových a provozních zkouškách a další práce na akci oprava topného kanálu, sídliště T., H. B., na základě smlouvy o dílo s objednatelem P.P.S.S., spol. s r. o., F. Č., R., ze dne 5. 6. 2001, ačkoli tato činnost spadá pod okruh činností zámečnictví , dokončovací stavební práce , specializované stavební činnosti a vodoinstalatérství, topenářství , na které se vydaná živnostenská oprávnění nevztahovala, a za provedení prací účtoval objednateli částku v celkové výši 68 453,70 Kč,

16. v roce 2001 provedl do R. f. r. pro společnost O. O. O. I. , G., M., vývoz technologie kotelen a sušárny v celkové hodnotě 24 327,60 USD na základě uzavřeného kontraktu ze dne 21. 3. 2001, když sám zajišťoval nákup, vývoz a montáž, ačkoli uvedená činnost spadala pod okruh činností specializovaný maloobchod , na které se vydaná živnostenská oprávnění nevztahovala.

Za to byl obviněnému J. M. uložen podle § 118 odst. 1 tr. zák. trest odnětí svobody v trvání 6 měsíců, jehož výkon mu byl podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 2 roky. Podle § 53 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému dále uložen peněžitý trest ve výměře 30 000,- Kč, přičemž podle § 54 odst. 3 tr. zák. pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, mu byl stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání 3 měsíce.

Citovaný rozsudek Okresního soudu v Příbrami napadl obviněný J. M. odvoláním, které Krajský soud v Praze usnesením ze dne 8. 9. 2004, sp. zn. 9 To 278/2004, podle § 256 tr. řádu zamítl. Opis rozsudku odvolacího soudu byl obviněnému J. M. doručen dne 5. 2. 2005, jeho obhájci dne 25. 11. 2004 a příslušnému státnímu zastupitelství také dne 25. 11. 2004.Dne 5. 4. 2005 napadl obviněný J. M. prostřednictvím svého obhájce usnesení odvolacího soudu dovoláním, které opřel o dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. Podle názoru obviněného soudy činné dříve ve věci právně kvalifikovaly zjištěný skutkový stav v rozporu s ustanovením § 118 tr. zák., neboť nebylo prokázáno jeho úmyslné zavinění. Neoprávněného podnikání se podle obviněného dopustí ten, kdo poskytuje služby nebo provozuje výrobní nebo jiné výdělečné podnikání v rozporu se živnostenským zákonem, a to tehdy, jestliže podniká bez živnostenského oprávnění nebo když rozsah živnostenského oprávnění překračuje. Obviněný v návaznosti na to namítá, že živnostenská oprávnění, která měl k dispozici, zcela pokrývala rozsah činnosti, kterou fakticky vykonával. Odkazuje na zprávu Úřadu městské části P., odboru živnostenského, ze dne 30. 8. 2004, podle níž údajně vzhledem k praxi, kterou tento úřad uplatňoval, byl držitel oprávnění vymezeného jako zemní práce oprávněn provádět veškeré práce při manipulaci se zeminou, sypkými materiály a činnosti s touto prací spojené, jako např. úpravy a přípravy stavebních pozemků, což v sobě zahrnuje i bourací práce a případné práce zemního charakteru, při kterých dojde k provedení výkopů a k vlastnímu vytýčení trasy budovaných inženýrských sítí, pokud již tyto práce nespadají pod provádění živností vázaných, jako např. provádění staveb, jejich změn a odstraňování nebo provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování . Podle této zprávy je dále živnostenský úřad při posuzování, zda se jedná o provádění jiných živností, vázán skutečností, zda jsou naplněny všechny znaky živnosti a nedochází jen k vykonání určitých prací subdodavatelsky, neboť v takovém případě by nebyl splněn znak živnosti, a to jednání za účelem zisku, protože pak jsou tyto práce jen přefakturovány mezi subdodavateli ve stejné výši. Zmíněná zpráva dále podle obviněného poukazuje na řadu změn, které nastaly v živnostenském zákoně, takže pokud by si obviněný např. ve smyslu přechodných ustanovení zákona č. 174/2002 Sb. požádal o transformaci pro svoji živnost nákup, prodej a formátování dřeva , tak by se jeho živnostenský list nahradil živnostenskými listy s předmětem podnikání velkoobchod , dále specializovaný maloobchod a rovněž i výroba pilařská a impregnace dřeva .

Obviněný J. M. tedy tvrdí, že neoprávněně neposkytoval služby ani neprovozoval výrobní nebo jiné výdělečné podnikání, nebylo mu prokázáno úmyslné zavinění, přičemž poukazuje na údajnou nejednotnost výkladů zákona živnostenskými úřady a nejednoznačnost právní úpravy.

Obviněný J. M. závěrem navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) podle § 265k odst. 1 tr. řádu zrušil napadené usnesení odvolacího soudu i předchozí rozsudek soudu prvního stupně a poté aby podle § 265l odst. 1 tr. řádu přikázal soudu prvního stupně věc znovu projednat a rozhodnout, nebo aby podle § 265m odst. 1 tr. řádu sám ve věci rozhodl rozsudkem tak, že obviněného zprostí obžaloby.

Nejvyšší státní zástupkyně se k dovolání obviněného J. M. vyjádřila prostřednictvím státní zástupkyně činné u Nejvyššího státního zastupitelství. Podle jejího názoru není dovolací argumentace způsobilá zvrátit správný závěr soudů obou stupňů o tom, že se obviněný dopustil uvedeného trestného činu, a to i po stránce subjektivní, neboť podle učiněných skutkových zjištění prováděl v rozhodném období také činnosti jiné povahy, než ty, které byly pokryty jeho živnostenskými oprávněními. Protože se jednalo o provozování takových činností, které spadaly do kategorie provádění staveb, jejich změn a odstraňování, popřípadě do oblasti specializovaného maloobchodu, které jsou svým charakterem zcela odlišné od zemních prací, podle mínění státní zástupkyně není na místě námitka obviněného týkající se výkladové nejasnosti při interpretaci živnostenského zákona.

Státní zástupkyně dále uvádí, že pokud bylo obviněnému J. M. uděleno dne 15. 12. 1999 živnostenské oprávnění ve smyslu § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb. specifikované jako zemní práce , pak se tak stalo v souladu s prováděcím předpisem metodickým pokynem Ministerstva hospodářství, odboru živnostenského, č. 15/1996 ze dne 17. 5. 1996. Z tohoto prováděcího předpisu, resp. z navazující literatury vyplývá, že zemní práce jsou rámcově charakterizovány jako dále specifikované práce prováděné při přípravě staveniště. Přitom nejen z uvedené charakteristiky, ale i jazykového výkladu není podle mínění státní zástupkyně sporu o tom, že musí jít pouze o práce související s úpravou zemského povrchu a manipulace se zeminou, které nevyžadují prokazování odborné ani jiné způsobilosti, tudíž si obviněný musel být vědom nepřehlédnutelného rozdílu mezi takto vymezeným okruhem předmětu podnikání pokrytým jeho živnostenským oprávněním a činností, kterou fakticky vykonával. Státní zástupkyně doplňuje, že pokud měl obviněný pochybnosti ohledně výkladu, pak si měl vyžádat odborné posouzení vymezeného předmětu podnikání, avšak takto nepostupoval a vykonával zcela odlišné typy podnikatelských činností. Na tomto závěru podle názoru státní zástupkyně nic nemění ani to, že některé činnosti vykonával subdodavatelským způsobem. Státní zástupkyně proto považuje podané dovolání obviněného za zjevně neopodstatněné a navrhuje ho odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu.

Nejvyšší soud jako soud dovolací zjistil, že dovolání podal obviněný J. M. jako oprávněná osoba [§ 265d odst. 1 písm. b) tr. řádu], učinil tak prostřednictvím obhájce (§ 265d odst. 2 tr. řádu), včas a na správném místě (§ 265e tr. řádu), dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž je obecně přípustné [§ 265a odst. 2 písm. h) tr. řádu], a obsahuje stanovené náležitosti (§ 265f odst. 1 tr. řádu).

Nejvyšší soud podle § 265i odst. 3 a 4 tr. řádu následně přezkoumal zákonnost a odůvodněnost napadeného usnesení Krajského soudu v Praze, a to v rozsahu odpovídajícím uplatněným námitkám, jakož i řízení předcházející napadenému rozhodnutí. Po přezkoumání dospěl Nejvyšší soud k závěru, že dovolání obviněného J. M. je částečně důvodné.

Podstatou námitek obviněného J. M. je především tvrzení, podle něhož živnostenská oprávnění, jež měl k dispozici, zcela pokrývala rozsah činnosti, kterou fakticky vykonával. Přitom se opírá zejména o takový výklad pojmu zemní práce , jenž jím prováděné činnosti pokrývá, poukazuje na nejednotnost výkladu živnostenského zákona a z toho dále dovozuje nedostatek svého zavinění.

Jak je zřejmé ze skutkových zjištění, která ve věci učinily soudy obou stupňů, případně z podkladů založených v trestním spise, obviněnému J. M. byl dne 15. 12. 1999 vydán živnostenský list, který ho opravňoval k vykonávání živnosti volné s ohlášeným předmětem podnikání zemní práce . V době vydání tohoto oprávnění přitom žádná právní norma neregulovala či nestanovovala ani druhy volných živností, ani jejich konkrétní obsah. Ke změně potom došlo až na základě zákona č. 356/1999 Sb., který novelizoval zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jímž byla vláda zmocněna stanovit nařízením seznam oborů volných živností, což se následně stalo nařízením vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných (nyní ve znění pozdějších předpisů). V návaznosti na to bylo vydáno nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností (nyní rovněž ve znění pozdějších předpisů). V souvislosti s těmito změnami byly potom obviněnému J. M. vydány dne 10. 12. 2003 živnostenské listy opravňující ho k podnikání v oboru zemní práce a přípravné práce pro stavby se stanoveným dnem vzniku živnostenského oprávnění k 15. 12. 1999. Ve smyslu zmíněných nařízení vlády zahrnuje předmět podnikání označený jako přípravné práce pro stavby jednak úpravu terénu pro stavby a v okolí staveb a jednak přípravné práce pro stavby, zejména zemní práce, terénní úpravy prováděné v souvislosti se stavební činností, výkopové práce, průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb, odvodňování staveniště, provádění technické rekultivace (využití skrývaných zemin, terénní úpravy pozemků, výsypek, odvalů včetně přípravy pozemků pro biologickou rekultivaci, úprava vodního režimu, meliorační opatření, vybudování pozemních, příjezdových a provozních komunikací) a podobně, dále provádění lešenářských prací (montáže a demontáže lešení a pracovních plošin) a činnosti spojené s prováděním drobných bouracích prací a úklidových prací na stavbách s tím, že obsahem živnosti nejsou zednické práce, odstraňování staveb ani zemní práce, které jsou hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem (srov. bod č. 67. přílohy č. 4. k nařízení vlády č. 469/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Z výše popsaného vymezení pak podle názoru Nejvyššího soudu obecně vyplývá, že konkretizace obsahu jednotlivých volných živností až do zmíněné novely živnostenského zákona a do vydání navazujících nařízení vlády nebyla v zásadě žádným přesnějším způsobem provedena. Je tudíž nutné do jisté míry akceptovat rozdílný výklad spočívající ve vymezení nebo označení živnosti podnikatelem na straně jedné a stanoviskem příslušného živnostenského úřadu na straně druhé.

Rovněž s přihlédnutím k obsahu přípravných prací pro stavby, jak byl upraven ve shora citovaném nařízení vlády, nelze bez pochybností tvrdit, že realizací všech činností popsaných ve výroku o vině v rozsudku soudu prvního stupně naplnil obviněný J. M. znak záležející v neoprávněnosti podnikání, který se vyžaduje k naplnění skutkové podstaty trestného činu neoprávněného podnikání podle § 118 odst. 1 tr. zák. Jedná se zejména o činnosti spočívající v terénních úpravách, v některých bouracích pracích a nakládce zeminy, resp. spočívající v pracích zařazených i podle výroku o vině pod živnostenské oprávnění přípravné práce pro stavby . Naopak jiné práce, např. montáž krovů a krytiny, tlakové a provozní zkoušky topného kanálu nebo vývoz technologie kotelen a sušáren, pod předmět podnikání vymezený živnostenskými listy, které byly obviněnému vydány, zcela zjevně nespadaly, tedy v určitém rozsahu obviněný nepochybně naplnil zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu neoprávněného podnikání podle § 118 tr. zák.

Nejvyšší soud tak konstatuje, že dovolací námitky obviněného J. M. směřující proti správnosti právní kvalifikaci činu, za který byl odsouzen, lze považovat, byť nikoli stran celého výroku o vině, za opodstatněné, tudíž jeho dovolání je částečně důvodné. Obviněný totiž svým jednání z výše vyložených důvodů nenaplnil ve vztahu ke všem činnostem popsaným pod shora citovanými body 1. až 16. znak neoprávněnosti podnikání a rovněž tak u něj nelze dovodit ve všech případech úmyslné zavinění, kterým musí být zahrnuty okolnosti, z nichž se odvíjí neoprávněnost podnikání.

Po zjištění, že dovolání obviněného J. M. je v uvedeném směru částečně opodstatněné, Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. řádu zrušil usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. 9. 2004, sp. zn. 9 To 278/2004, i jemu předcházející rozsudek Okresního soudu v Příbrami ze dne 7. 4. 2004, sp. zn. 1 T 106/2003. Podle § 265k odst. 2 tr. řádu potom zrušil také další rozhodnutí na zrušený rozsudek a usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo jejich zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. řádu následně Nejvyšší soud přikázal Okresnímu soudu v Příbrami, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Okresní soud v Příbrami tak v naznačeném rozsahu opětovně projedná věc obviněného J. M. a odstraní vady vytknuté tímto rozhodnutím Nejvyššího soudu. Přitom především znovu posoudí, jaké činnosti byl obviněný na základě živnostenského listu, který mu byl vydán, zřejmě oprávněn vykonávat, a to i s ohledem na dřívější velmi volné vymezení obsahů volných živností a na pozdější změny vyplývající z citovaných nařízení vlády. Následně je soud musí porovnat s činnostmi, jejichž realizace je obviněnému obžalobou kladena za vinu, a vyhodnotí, stran kterých činností a prací obviněný svým jednáním naplnil všechny znaky trestného činu neoprávněného podnikání podle § 118 tr. zák. a stran kterých nespáchal trestný čin žádný či případně jiný, a vysloví tomu odpovídající výrok o vině. Nakonec soud opětovně rozhodne o trestu, když podle řádně zjištěného rozsahu viny zejména posoudí, zda je ve smyslu § 23 odst. 1 tr. zák. třeba obviněného potrestat, či zda jsou např. dány podmínky podle § 24 odst. 1 tr. zák. k upuštění od potrestání.

Podle § 265s odst. 1 tr. řádu jsou soudy nižších stupňů v dalším řízení vázány právním názorem Nejvyššího soudu vysloveným v tomto dovolacím rozhodnutí (§ 265s odst. 1 tr. řádu) a jsou povinny respektovat zákaz reformationis in peius (§ 265s odst. 2 tr. řádu).

Protože vady napadeného rozhodnutí zjištěné Nejvyšším soudem na podkladě dovolání obviněného J. M. nebylo možno odstranit v případném veřejném zasedání dovolacího soudu, bylo rozhodnuto o tomto dovolání podle § 265r odst. 1 písm. b) tr. řádu v neveřejném zasedání Nejvyššího soudu.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 27. července 2005

Předseda senátu:

JUDr. František P ú r y