5 Tdo 759/2003
Datum rozhodnutí: 30.07.2003
Dotčené předpisy:
5 Tdo 759/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 30. července 2003 o dovolání, které podal obviněný M. P., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře ze dne 9. 10. 2002, sp. zn. 14 To 113/2002, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 1 T 25/2002, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Táboře ze dne 31. 7. 2002, sp. zn. 1 T 25/2002, byl obviněný M. P. uznán vinným trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák. a za tento trestný čin byl odsouzen podle § 257 odst. 1 tr. zák. za použití § 45 odst. 1 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. k trestu obecně prospěšných prací v trvání 300 hodin. Odvolání obviněného proti tomuto rozsudku bylo usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře ze dne 9. 10. 2002, sp. zn. 14 To 113/2002, podle § 256 tr. řádu zamítnuto.

Obviněný M. P. podal prostřednictvím svého obhájce JUDr. A. J. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře ze dne 9. 10. 2002, sp. zn. 14 To 113/2002, dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu. Dovolání odůvodnil tím, že soudy neprovedly důkaz výslechem svědka M. J., případně dalších osob, které by potvrdily, že v době spáchání trestného činu se nacházel v pohostinství B. Protože odvolací soud tento důkaz neprovedl, nebyly splněny podmínky pro zamítnutí jeho odvolání a byla porušena jeho základní práva obviněného v trestním řízení. Obviněný proto navrhl, aby dovolací soud zrušil napadené rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře ze dne 9. 10. 2002, sp. zn. 14 To 113/2002, a aby tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší státní zástupkyně se k dovolání obviněného do dne vyhlášení tohoto rozhodnutí nevyjádřila.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací nejprve zkoumal, zda jsou v předmětné věci splněny podmínky přípustnosti dovolání podle § 265a tr. řádu a shledal, že dovolání je přípustné podle § 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. řádu, protože ve věci bylo rozhodnuto ve druhém stupni, dovolání napadá pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé a směřuje proti rozhodnutí uvedenému v § 265a odst. 2 písm. h) tr. řádu. Dovolání bylo podáno v zákonné lhůtě podle § 265e odst. 1 tr. řádu a příslušného soudu prvního stupně a má obsahové náležitosti uvedené v § 265f odst. 1 tr. řádu.

Dovolatel opírá své dovolání o ustanovení § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu, podle něhož bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. řádu, aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k).

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. řádu, bylo dále zapotřebí posoudit otázku, zda uplatněný důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu lze považovat za důvod dovolání uvedený v citovaném ustanovení trestního řádu, jehož existence je zároveň podmínkou pro provedení přezkumu rozhodnutí dovolacím soudem.Z odůvodnění dovolání je zřejmé, že obviněný namítá, že odvolací soud neprovedl důkaz výslechem svědka M. J., případně dalších osob, které by mu mohly potvrdit alibi. Dovoláním se obviněný domáhá jiného hodnocení provedených důkazů a doplnění dokazování, čímž ve skutečnosti napadá učiněná skutková zjištění. Tato skutková zjištění však nemohou být přezkoumávána v řízení o dovolání.

Protože formálně uplatněný důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu není dán a obviněný dovolání podal z jiných důvodů, než jsou uvedeny v § 265b tr. řádu, Nejvyšší soud dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. července 2003

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek