5 Tdo 742/2010
Datum rozhodnutí: 23.11.2010
Dotčené předpisy: § 131 odst. 1 bod první tr. ř., § 138 tr. ř.5 Tdo 742/2010-I.

U S N E S E N Í

Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu rozhodla dne 23. listopadu 2010 v trestní věci obviněného Ing. M. M. vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 5 Tdo 742/2010, t a k t o :

První věta výroku usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2010, sp. zn. 5 Tdo 742/2010, místo původního znění:

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se z r u š u j í usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 7. 10. 2009, sp. zn. 14 To 131/2009, a rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 3. 2009, sp. zn. 3T 15/2008,

správně zní takto:

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se z r u š u j í usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 7. 10. 2009, sp. zn. 14 To 131/2009, a rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 5. 3. 2009, sp. zn. 3 T 15/2008.

O d ů v o d n ě n í


Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2010, sp. zn. 5 Tdo 742/2010, bylo na podkladě dovolání obviněného Ing. M. M. rozhodnuto tak, že byla zrušena rozhodnutí soudů obou stupňů ve věci vydaná, tj. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 7. 10. 2009, sp. zn. 14 To 131/2009, a současně i rozsudek Okresního osudu v Ústí nad Orlicí ze dne 5. 3. 2009, sp. zn. 3 T 15/2008.

Poté, co bylo vyhotoveno rozhodnutí o dovolání, Nejvyšší soud zjistil, že v první větě jeho výroku došlo k chybnému označení soudu prvního stupně, kdy namísto Okresního soudu v Ústí nad Orlicí , byl uveden Okresní soud v Ústí nad Labem. V rámci neveřejného zasedání byl však vyhlášen výrok, v němž byl soud prvního stupně, jehož rozsudek byl citovanou první větou zrušen, označen správně.

Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu proto postupovala podle ustanovení § 131 odst. 1 věta první tr. ř. a § 138 tr. ř., a zvláštním usnesením opravila zřejmou nesprávnost, k níž došlo při vyhotovení usnesení z elektronické do listinné podoby.

Vzhledem k tomu, že původní rozhodnutí dovolacího soudu bylo do doby provedení jeho opravy tímto zvláštním usnesením zasláno pouze prostřednictvím datové schránky Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně, Krajskému soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích a Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí, bude těmto subjektům zasláno opravné usnesení a současně jim Nejvyšší soud zašle i opravené vyhotovení rozhodnutí o dovolání. Ostatním oprávněným osobám, kterým bude doručováno usnesení o dovolání ze dne 19. 10. 2010 prostřednictvím soudu prvního stupně, bude uvedené rozhodnutí zasláno již s vyznačenou opravou první věty výroku a současně jim bude doručeno i opravné usnesení tak, aby byl zřejmý důvod provedené opravy. Nejvyšší soud tak učiní vzhledem k tomu, že proti jeho usnesení o opravě není přípustná stížnost a není nutné zpětně vyžadovat původní rozhodnutí o dovolání, neboť nebylo dosud všem oprávněným osobám rozesláno (§ 131 odst. 4 tr. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. listopadu 2010

Předsedkyně senátu:

JUDr. Blanka Roušalová