5 Tdo 700/2013
Datum rozhodnutí: 25.09.2013
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.5 Tdo 700/2013 II. - 102

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. 9. 2013 o dovolání obviněných J. H. a Ing. V. H. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 7. 2012, sp. zn. 8 To 21/2012, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 6 T 119/2011, t a k t o :

Podle § 265 l odst. 4 tr. ř. se obvinění J. H. a Ing. V. H. neberou do vazby.

O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 25. 9. 2013 dovolání obviněných J. H. a Ing. V. H. podané proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 7. 2012, sp. zn. 8 To 21/2012, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 6 T 119/2011, a rozhodl tak, že z podnětu dovolání obviněných J. H. a Ing. V. H. podle 265k odst. 1 tr. ř. zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. 7. 2012, sp. zn. 8 To 21/2012, podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 265 l odst. 1 tr. ř. přikázal Městskému soudu v Praze, aby věc obviněných J. H. a Ing. V. H. v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Obvinění J. H. a Ing. V. H. v současné době vykonávají ve věznici s dozorem trest odnětí svobody v trvání 30 měsíců, který jim byl uložen uvedeným rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 4. 7. 2012, sp. zn. 8 To 21/2012, ve spojení s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 21. 11. 2011, sp. zn. 6 T 119/2011, za trestný čin poškozování věřitele podle § 256 odst. 1 písm. b), odst. 4 tr. zák., dílem dokonaný, dílem ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., spáchaný ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. Jak již bylo uvedeno, rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. 7. 2012, sp. zn. 8 To 21/2012, byl Nejvyšším soudem zrušen v celém rozsahu.
Podle § 265 l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Proto Nejvyšší soud rozhodl v souvislosti se shora uvedeným usnesením ve smyslu tohoto citovaného ustanovení současně o vazbě obviněných J. H. a Ing. V. H.

Při zkoumání okolností významných pro rozhodnutí o vazbě obviněných J. H. a Ing. V. H. Nejvyšší soud zjistil, že oba obvinění byli po celou dobu trestního stíhání na svobodě. Obvinění shodně nastoupili do výkonu trestu odnětí svobody, který jim byl uložen v této trestní věci dne 16. 5. 2013 a nyní se nacházejí ve výkonu tohoto trestu obviněný J. H. ve Věznici P. R. a obviněná Ing. V. H. ve Věznici S. n. S. Oba obvinění již byli soudně trestáni, neboť oba obvinění byli pravomocně odsouzeni rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 19. 6. 2007, sp. zn. 6 T 152/2007, pro trestný čin křivého obvinění podle § 174 odst. 1 tr. zák., kterého se dopustili jako spolupachatelé. Rozsudek nabyl právní moci ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2007, sp. zn. 9 To 365/2007. Toto odsouzení nelze klást obviněným k tíži, neboť bylo rozhodnuto o jejich osvědčení se ve zkušební době, a proto se na ně hledí, jako by nebyli trestáni. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 30. 11. 2009, sp. zn. 1 T 165/2006, byli obvinění uznáni vinnými pokusem trestného činu poškozování věřitele podle § 256 odst. 1 písm. a), odst. 4 tr. zák. a byly jim uloženy podmíněné tresty odnětí svobody, a to ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2010, sp. zn. 9 To 39/2010.

Ani s přihlédnutím k těmto okolnostem Nejvyšší soud v tomto stadiu trestního řízení nezjistil žádné konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly některý z důvodů vazby ve smyslu § 67 písm. a), b) nebo c) tr. ř., zvláště když obvinění J. H. a Ing. V. H. nebyli v této trestní věci doposud nikdy vzati do vazby. Shora uvedené rozhodnutí odvolacího soudu bylo na základě dovolání jmenovaných obviněných zrušeno podle § 265k odst. 1 tr. ř. Vzhledem ke všem těmto okolnostem dospěl Nejvyšší soud k závěru, že za současné situace, kdy je podle zákona třeba rozhodnout o vazbě obviněných, nejsou dány podmínky pro vzetí obviněných J. H. a Ing. V. H. do vazby.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud rozhodl, že se obvinění J. H. a Ing. V. H. ve smyslu § 265l odst. 4 tr. ř. do vazby neberou.


Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 25. 9. 2013 Předseda senátu:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D.