5 Tdo 698/2005
Datum rozhodnutí: 15.06.2005
Dotčené předpisy:
5 Tdo 698/2005

U S N E S E N Í

Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodla v řízení o dovolání, které podala nejvyšší státní zástupkyně v neprospěch obviněných Ing. J. C., a PaedDr. B. S., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 8. 2004, sp. zn. 5 To 66/2004, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 5 T 66/2002, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 trestního řádu se b e r e n a v ě d o m í zpětvzetí dovolání nejvyšší státní zástupkyně.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozhodl rozsudkem ze dne 5. 8. 2004, sp. zn. 5 To 66/2004, kterým k odvolání obviněných Ing. J. C. a PaedDr. B. S. zrušil podle § 258 odst. 1 písm. b) tr. ř. rozsudek Okresního soudu v Karviné ze dne 3. 12. 2003, sp. zn. 5 T 66/2002, a podle § 259 odst. 3 písm. a) tr. ř. nově rozhodl o vině a trestu obviněných a podle § 229 odst. 2 tr. ř. o náhradě škody.

Proti shora citovanému rozsudku odvolacího soudu podala nejvyšší státní zástupkyně dovolání a to v neprospěch obou obviněných, které bylo Okresnímu soudu v Karviné doručeno dne 18. 10. 2004. Dne 30. 5. 2005 bylo toto dovolání spolu s příslušným spisovým materiálem předloženo Nejvyššímu soudu jako soudu dovolacímu. Nejvyšší státní zástupkyně následně přípisem adresovaným Nejvyššímu soudu, který tento obdržel dne 14. 6. 2005, vzala podané dovolání ve smyslu § 265g odst. 1 věta prvá tr. ř. zpět a navrhla, aby dovolací soud vzal podle § 265g odst. 2 věta prvá tr. ř. zpětvzetí dovolání na vědomí.

Podle § 265g odst. 1 tr. ř. věty první osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě. Podle odst. 2 téhož ustanovení není-li překážek, vezme zpětvzetí dovolání usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

V posuzované věci tak z obsahu již citovaného přípisu dovolatelky nepochybně plyne, že tato svoje dovolání bere výslovně zpět. Protože dovolání bylo podáno v neprospěch obviněných, nepřicházel v úvahu postup podle § 265g odst. 1 tr. ř. věty druhé. V době zpětvzetí podaného dovolání již trestní věc obou obviněných byla soudem prvního stupně předložena soudu dovolacímu, a proto předsedkyně senátu Nejvyššího soudu vzala zpětvzetí dovolání na vědomí ve smyslu ustanovení § 265g odst. 2 tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. června 2005

Předsedkyně senátu:

JUDr. Blanka Roušalová