5 Tdo 694/2003
Datum rozhodnutí: 02.07.2003
Dotčené předpisy:
5 Tdo 694/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 2. července 2003 o dovolání obviněného B. L., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 3. 2003, sp. zn. 4 To 808/2002, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 4 T 400/2000, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Prachaticích ze dne 15. 10. 2002, sp. zn. 4 T 400/2000, byl obviněný B. L. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák., který spáchal tím, že dne 19. 12. 1998 kolem 14:00 hodiny v prostoru lesního masívu nad obcí F., směrem na Ch., okr. P. v místě zvaném M., při naháňce na černou zvěř vystřelil ze své kulobrokové kozlice zn. Holek, ráže 16,8 x 57R, výrobní číslo 467 a přitom kulovým nábojem ráže 8 x 57R zasáhl do zad vpravo 121 cm od paty a 7 cm od páteře účastníka lovu J. M., který na následky tohoto střelného poranění krátce na to zemřel, když příčinou smrti bylo zakrvácení dutiny břišní při střelném poranění dolní duté žíly a pravé ledvinné tepny a k tomuto střelnému zranění došlo proto, že nezůstal stát na místě určeném mu pro leč závodčím a popošel na jinou pozici, v důsledku čehož došlo ke změně jeho postavení vůči poškozenému, který stál na určeném místě ve smíšeném lesním porostu nad cestou a dále, že v rozporu s mysliveckými pravidly a zákonem stanovenými zásadami o bezpečnosti při používání loveckých zbraní střílel do leče. Za tento trestný čin byl obviněný odsouzen podle § 224 odst. 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců. Podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému výkon trestu podmíněně odložen na zkušební dobu 18 měsíců. Podle § 49 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému dále uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu práv myslivosti a držení zbraně na dobu 2 let. Podle § 228 odst. 1 tr. řádu byla obviněnému uložena povinnost náhrady škody poškozené Z. M., bytem P., P. H. 53, ve výši 10.000,- Kč. Podle § 229 odst. 2 tr. řádu byla poškozená se zbytkem nároku na náhradu škody odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních. Proti rozsudku Okresního soudu v Prachaticích podal obviněný odvolání. Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací usnesením ze dne 25. 3. 2003, sp. zn. 4 To 808/2002, odvolání obviněného podle § 256 tr. řádu zamítl.

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 3. 2003, sp. zn. 4 To 808/2002, napadl obviněný B. L. dovoláním podaným obhájcem JUDr. M. K., a to z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 písm. g), k) tr. řádu. Dovolatel vytkl soudům obou stupňů, že nepostupovaly v souladu s § 2 odst. 5, 6 tr. řádu, dospěly k nesprávným právním závěrům a odvolací soud bez zákonných důvodů dovolatelovo odvolání zamítl. Obviněný namítl neúplnost provedeného dokazování, nesprávný způsob hodnocení důkazů a podrobně se vyjádřil k jeho pochybnostem ke zjištěnému skutkovému stavu, pozici poškozeného v době střelby a mechanismu střely, která měla za následek smrtelné zranění poškozeného. Dovolatel navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky napadené usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 3. 2003, sp. zn. 4 To 808/2002, podle § 265k odst. 1 tr. řádu zrušil a podle § 265l odst. 1 tr. řádu vrátil věc Krajskému soudu v Českých Budějovicích, aby ji znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší státní zástupkyně v písemném vyjádření k dovolání obviněného B. L. uvedla, že uplatněné námitky dovolatele směřují výhradně do skutkových zjištění. Nesprávná skutková zjištění však nemohou být důvodem dovolání podle § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. řádu. K důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. řádu /správně § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu/ namítla, že byl obviněným uplatněn pouze formálně, neboť postupem odvolacího soudu, který zamítl rozsudek soudu prvního stupně, nebyly porušeny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí ani nebyl dán v řízení mu předcházejícím důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. řádu. Nejvyšší státní zástupkyně proto navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu odmítl, neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v ustanovení § 265b tr. řádu a aby tak učinil podle § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací nejprve zkoumal, zda v předmětné věci jsou splněny podmínky přípustnosti dovolání podle § 265a tr. řádu a shledal, že dovolání je přípustné podle § 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. řádu, protože ve věci bylo rozhodnuto ve druhém stupni, dovolání napadá pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé a směřuje proti rozhodnutí uvedenému v § 265a odst. 2 písm. h) tr. řádu. Dovolání bylo podáno v zákonné lhůtě podle § 265e odst. 1 tr. řádu u příslušného soudu prvního stupně a má obligatorní obsahové náležitosti uvedené v § 265f odst. 1 tr. řádu.

Poněvadž dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. řádu, bylo dále zapotřebí posoudit otázku, zda uplatněné dovolací důvody, označené jako důvody dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g), k) tr. řádu, lze považovat za důvody uvedené v citovaném ustanovení zákona, jejichž existence je zároveň podmínkou pro provedení přezkumu dovolacím soudem.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu je dán v případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje, že dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva. To znamená, že s poukazem na uvedený dovolací důvod není možné se domáhat přezkoumání skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno. Skutkový stav je v případě rozhodování o dovolání hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva.

Obviněný dále uplatnil důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. řádu, který podle novely trestního řádu provedené zák. č. 200/2002 Sb., s účinností od 24. 5. 2002, je dán tehdy, jestliže v rozhodnutí některý výrok chybí nebo je neúplný. Dovolání obviněného bylo podáno dne 25. 6. 2002, tedy již za účinnosti zmíněné novely trestního řádu. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. řádu však obviněný odůvodnil tím, že soud druhého stupně zamítl odvolání obviněného bez zákonných důvodů.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem dospěl Nejvyšší soud k závěru, že dovolání bylo podáno z jiných důvodů, než jsou uvedeny v ustanovení § 265b odst. 1 tr. řádu. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu je totiž podle námitek uvedených v dovolání spatřován v nesprávném hodnocení provedených důkazů, a tedy ve skutkových vadách, jejichž důsledkem mělo být následné vadné hmotně právní posouzení věci. Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. řádu není náležitě odůvodněn a ve věci obviněného není naplněn, neboť v napadeném rozhodnutí žádný výrok nechybí ani toto rozhodnutí neobsahuje neúplný výrok.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného B. L. podané proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 3. 2003, sp. zn. 4 To 808/2002, podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu odmítl, neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. řádu. V souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu Nejvyšší soud rozhodl o dovolání v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. července 2003

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek