5 Tdo 649/2005
Datum rozhodnutí: 01.06.2005
Dotčené předpisy:
5 Tdo 649/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 1. června 2005 o dovolání, které podal D. P., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 1. 2005, sp. zn. 3 To 589/2004, jako soudu stížnostního v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 10 Nt 101/2003, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný D. P. byl rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 28. 1. 2002, sp. zn. 10 T 65/2000, uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. spáchaným ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., kterého se dopustil jednáním popsaným pod body 1. až 3. výroku o vině tohoto rozhodnutí.

Za to byl obviněný D. P. podle § 250 odst. 3 tr. zák. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 2 a 1/2 roku, k jehož výkonu byl podle § 39a odst. 3 tr. zák. zařazen do věznice s dozorem. Postupem podle § 228 odst. 1 a § 229 odst. 2 tr. řádu bylo rozhodnuto o nárocích poškozených na náhradu škody.

Citovaný rozsudek Městského soudu v Brně napadl obviněný D. P. odvoláním, které Krajský soud v Brně usnesením ze dne 23. 1. 2003, sp. zn. 7 To 544/2002, podle § 256 tr. řádu jako nedůvodné zamítl.

Dne 11. 3. 2003 podal obviněný D. P. návrh na povolení obnovy řízení týkající se výše uvedených rozhodnutí. O tomto návrhu rozhodl Městský soud v Brně usnesením ze dne 12. 8. 2004, sp. zn. 10 Nt 101/2003, tak, že podle § 283 písm. b) tr. řádu tento návrh zamítl.

Citované usnesení napadl obviněný stížností, z jejíhož podnětu Krajský soud v Brně usnesením ze dne 12. 1. 2005, sp. zn. 3 To 589/2004, zrušil napadené usnesení Městského soudu v Brně a sám znovu rozhodl tak, že návrh obviněného na povolení obnovy řízení zamítl podle § 283 písm. d) tr. řádu.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Brně podal obviněný D. P. dne 1. 3. 2005 prostřednictvím obhájce dovolání, kterým se s odkazem na dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. d) a g) tr. řádu domáhal, aby Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) zrušil napadené usnesení a vrátil věc Krajskému soudu v Brně k novému projednání a rozhodnutí, případně aby sám rozhodl tak, že se obnova řízení povoluje.

Nejvyšší státní zástupkyně se k podanému dovolání vyjádřila prostřednictvím státního zástupce činného u Nejvyššího státního zastupitelství, který uvedl, že rozhodnutí, proti němuž dovolání směřuje, není obsaženo v taxativním výčtu v ustanovení § 265a odst. 2 písm. a) až h) tr. řádu, proto proti němu není dovolání přípustné. Státní zástupce tudíž navrhl, aby Nejvyšší soud podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu odmítl.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. řádu) nejprve zkoumal, zda je v posuzované věci vůbec přípustné dovolání ve smyslu ustanovení § 265a tr. řádu. Podle § 265a odst. 1 tr. řádu lze dovoláním napadnout pouze pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Rozhodnutím ve věci samé se potom podle legální definice rozumí jen taková rozhodnutí, jež jsou taxativně vypočtena v ustanoveních § 265a odst. 2 písm. a) až h) tr. řádu. Obviněný D. P. svým dovoláním sice napadl rozhodnutí soudu učiněné ve druhém stupni, ale jde o usnesení, kterým bylo rozhodnuto o jeho stížnosti proti usnesení soudu prvního stupně, jímž byl zamítnut návrh obviněného na povolení obnovy řízení v jeho trestní věci. Takové usnesení soudu druhého stupně se ovšem nepovažuje za rozhodnutí ve věci samé ve smyslu § 265a odst. 2 tr. řádu, neboť není zahrnuto ve zmíněném taxativním výčtu, a proto je ani nelze napadnout dovoláním (srov. rozhodnutí pod č. 36/2003 Sb. rozh. tr.).

Nejvyšší soud tedy dospěl k závěru, že dovolání obviněného D. P. směřuje proti jinému rozhodnutí, než jaké lze dovoláním napadnout. Proto podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu bylo dovolání obviněného jako nepřípustné odmítnuto, aniž bylo zapotřebí zabývat se otázkou, zda případně existují i jiné důvody pro odmítnutí dovolání. Podle § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu tak mohl dovolací soud rozhodnout v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 1. června 2005

Předseda senátu:

JUDr. František P ú r y