5 Tdo 610/2005
Datum rozhodnutí: 11.05.2005
Dotčené předpisy:
5 Tdo 610/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 11. května 2005 o dovolání, které podal obviněný J. S., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 11. 2004, sp. zn. 3 To 108/2004, který rozhodoval jako soud odvolací ve věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 5 T 125/2003, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2004, sp. zn. 5 T 125/2003, byl obviněný J. S. uznán vinným trestným činem nekalé soutěže podle § 149 tr. zák., za který byl podle téhož ustanovení za použití § 53 odst. 1 tr. zák. odsouzen k peněžitému trestu ve výši 50 000,- Kč. Podle § 54 odst. 3 tr. zák. pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl trest vykonán, byl mu stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání jednoho měsíce a podle § 229 odst. 1 tr. ř. bylo rozhodnuto o náhradě škody.

Jako soud odvolací rozhodl ve věci Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 23. 11. 2004, sp. zn. 3 To 108/2004, kterým odvolání obviněného podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítl.

Výše citované usnesení Vrchního soudu v Praze napadl obviněný J. S. dovoláním podaným prostřednictvím obhájce a to z důvodu § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., tedy že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku, jímž byl obviněný uznán vinným.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zkoumal, zda podané dovolání má všechny obsahové a formální náležitosti a shledal, že dovolání bylo podáno obviněným jakožto oprávněnou osobou, u příslušného soudu a bylo podáno prostřednictvím obhájce.

Jako další bylo třeba posoudit otázku, zda bylo dovolání podáno v zákonné lhůtě pro podání dovolání. Podle § 265e odst. 1 tr. ř. musí být dovolání podáno do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje, přičemž navrácení lhůty k podání dovolání podle čtvrtého odstavce téhož ustanovení není přípustné. Z předloženého spisového materiálu Nejvyšší soud zjistil, že napadené usnesení Vrchního soudu v Praze bylo obviněnému doručeno dne 3. 2. 2005, a to do vlastních rukou prostřednictvím orgánu P.Č. r., jak vyplývá z dodejky založené na č. l. 589 p.v. a ze zprávy P. Č. r., městské ředitelství, obvodní oddělení P. B. na č. l. 594. Obhájci obviněného Mgr. T. Š. bylo rozhodnutí odvolacího soudu doručeno již 20. 12. 2004 (č. l. 589 p.v.). Dvouměsíční lhůta k podání dovolání podle výše citovaného ustanovení počala tedy běžet od doručení rozhodnutí odvolacího soudu obviněnému (§ 265e odst. 2 tr. ř.), tj. dne 3. 2. 2005 a uplynula dnem 3. 4. 2005 (neděle), resp. s ohledem na ustanovení § 60 odst. 3 tr. ř. byl posledním dnem lhůty k podání dovolání obviněného den následující, tj. pondělí dne 4. 4. 2005. Dovolání však bylo obhájcem podáno na poštu a adresováno Krajskému soudu v Praze až dne 7. 4. 2004 (č. l. 601). Dovolání bylo tudíž podáno tři dny po uplynutí zákonné lhůty.

Nejvyšší soud proto odmítl podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř., aniž na jeho podkladě přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení podle § 265i odst. 3 tr. ř. Nejvyšší soud rozhodl o odmítnutí podaného dovolání v souladu s § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. května 2005

Předsedkyně senátu:

JUDr. Blanka Roušalová