5 Tdo 584/2003
Datum rozhodnutí: 01.09.2003
Dotčené předpisy:
5 Tdo 584/2003-I

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu dne 1. září 2003 ve věci dovolání obviněného D. D., proti rozsudku Okresního soudu v Pardubicích ze dne 2. 4. 2002, sp. zn. 4 T 195/2001, t a k t o :

Podle § 131 odst. 1 tr. řádu za použití § 138 tr. řádu se v usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. 5 Tdo 584/2003, opravuje zřejmá nesprávnost v údaji o datu narození obviněného D. D., na správné znění:

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. 5 Tdo 584/2003, bylo podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu odmítnuto dovolání obviněného D. D., podané proti rozsudku Okresního soudu v Pardubicích ze dne 2. 4. 2002, sp. zn. 4 T 195/2001.

V usnesení bylo uvedeno, že obviněný se narodil dne Nejvyšší soud zjistil z protokolu o výslechu obviněného, opisu rejstříku trestů i ze zprávy Okresního soudu v Pardubicích ze dne 25. 8. 2003, že se obviněný narodil dne ...

Podle § 131 odst. 1 tr. řádu předseda senátu může zvláštním usnesením kdykoliv opravit písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti, k nimž došlo ve vyhotovení rozsudku a jeho opisech, tak, aby vyhotovení bylo v naprosté shodě s obsahem rozsudku, jak byl vyhlášen. Opravu může nařídit i soud vyššího stupně. Podle § 138 tr. řádu jestliže tento oddíl neobsahuje ustanovení zvláštní, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení oddílu prvého této hlavy o rozsudku.

Protože při vyhotovení předmětného usnesení došlo ke zřejmé nesprávnosti týkající se data narození obviněného D. D., předseda senátu tuto zřejmou nesprávnost opravil tak, aby údaj o datu narození obviněného byl v souladu se skutečností. Správný údaj o datu narození obviněného tedy zní, že se obviněný narodil dne ...P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není řádný opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. září 2003

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek

Vypracoval:

JUDr. Jiří Šoukal